Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: M.zahir
Full Name: M.Zahir Noorul Bashar
User since: 30/Dec/2009
No Of voices: 27
 
 Views: 2154   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment   

 

 

یÀ Àÿ Ïã˜ÊÇ ÈªÇÑÊ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ Çãä ˜ی ÂÔÇ ÈÇÆی ˜ÿ ÚáãÈÑÏÇÑ ˜ÀÇŸ ÀیŸ¿¿¿¿¿¿¿ÈªÇÑÊ äÿ یæÓÝ ÑÖÇ یáÇäی ˜æÇ˜ÓÊÇä ˜Ç æÒیÑÇÚáی "ÊÓáیã "˜ÑáیÇ۔

 

  ããÈÆی(ãÍãÏÒÇªÑ äæÑÇáÈÔÑ) ȪÇÑÊی ÇÎÈÇÑ ÑæÒäÇãÀ "ÕÍÇÝÊ" ãیŸ ÌãÚÑÇÊ ˜ÿ 

Ïä æÒیÇÚÙã یæÓÝ ÑÖÇ یáÇäی ˜æ "Ç˜ÓÊÇäی æÒیÑ ÇÚáی" ÈäÇÏیÇ۔ȪÇÊی ÕÍÇÝÊ

ÌÓ ˜ی ÚáÇãÊ Àی Ç˜ÓÊÇä ÏÔãäی Àÿ ¡ÌÓ ˜ÿ ãæÞÑ ÑæÒäÇãÿ äÿ

ÂÌ Ç˜ÓÊÇäی æÒیÑÇÚÙã ˜æ æÒیÑ ÇÚáی ᘪ ˜Ñ ǁäÿ Ïá ˜ی ȪšÇÓ ä˜Çá áی ۔۔۔۔

æÇÖÍ ÑÀÿ ÇÓÇãÇÀ Èä áÇÏä ˜ی Ç˜ÓÊÇä ãیŸ ÔÀÇÏÊ ˜ÿ ÈÇÚË ÈªÇÑÊی ãییÇ

 ˜ی Ç˜ÓÊÇä ÏÔãäی ˜Ç ÌÇÏæ ÓÑ šª ˜Ñ Èæá ÑÀÇ Àÿ ۔۔۔۔۔   

 

written by Muhammad zahir Noorul Bashar

 

           

 

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution