Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: tarazi
Full Name: tarazi
User since: 10/Mar/2010
No Of voices: 169
 
 Views: 1766   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

Š˜ Š˜ ÏیÏã Ïã äÀ ˜ÔیÏã ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

æÒیÑ ÇÚÙã ˜Ç ÎØÇÈ Çö˜ ÓÚی áÇÍÇÕá

 

ÇیŠã Èã ÇæÑÛæÑی ãیÒÇÆá јªäÿ æÇáÿ ÛáÇã ۔ ۔ ۔ ۔

 

ÊÍÑیÑ :۔ãÍãÏ ÇÍãÏ ÊÑÇÒی

mahmedtarazi@gmail.com

 

æÑی Þæã ÇäÇÑæŸ Ñ áæŠ ÑÀی Àÿ¡ãᘠÑ Çی˜ ÞیÇãÊ Òэ˜ی Àÿ¡áی˜ä ÈیÇäÇÊ ÇæÑ ÊÇæیáÇÊ ˜ی ÍÇÔیÀ ÂÑÇÆیæŸ ˜ÿ ÓÇʪ ÇÏÇÑæŸ ÇæÑ ÇÝÑÇÏ ˜ÿ ÏÑãیÇä ÇáÒÇã ÊÑÇÔیæŸ ˜Ç ÓáÓáÀ ÌÇÑی Àÿ¡˜æÊÇÀی ˜Ó ˜ی Àÿ ÇæÑ ÛیÑ ÐãÀ ÏÇÑی ˜Ç ãÙÇÀÑÀ ˜Ó äÿ ˜یÇ¡˜æÆی ǁäی ÛáØی ÊÓáیã ˜Ñäÿ ÇæÑ Ó ÈÊÇäÿ ˜æ ÊیÇÑ äÀیŸ¡ÂÎÑ ˜Óی ˜æ Êæ یÀ ÐãÀ ÏÇÑی ÞÈæá ˜Ñäی ÇÀÆÿ¡Ó Èæá ˜Ñ Þæã ˜æ ÇÕá ÍÞÇÆÞ Óÿ ÂÇ ˜ÑäÇ ÇÀÆÿ¡یÞیä ÌÇäیÆÿ ǐÑیÀ æÇÞÚÀ ˜Óی ÇæÑ ãᘠãیŸ یÔ ÂÊÇ Êæ ͘æãÊیŸ ãÓÊÚÝی Àæ ÌÇÊی ÀیŸ¡Èšÿ Èšÿ Óæá ÚÀÏیÏÇÑæŸ ˜æ Çä˜æÇÆÑی ˜ãیÔä ˜ÿ ÓÇãäÿ یÔ ÀæäÇ šÌÇÊÇ¡ÝæÌی ÚÀÏیÏÇÑæŸ ˜Ç ˜æÑŠ ãÇÑÔá ÀæÌÇÊÇ¡Çõä Óÿ ÈÇҁÑõÓ ˜ی ÌÇÊی Àÿ¡áی˜ä ÀãÇÑÿ یÀÇŸ ÇیÓÇ ˜ª Ȫی äÀیŸ Àæ Ç¡æØä ÚÒیÒ ˜ÿ ãÍÈ æØä ÔÀÑی یÎ یÎ ˜Ñ ˜ÀÀ ÑÀÿ ÀیŸ ˜À ÀãیŸ 1971ÁÌیÓÿ ÔÑãäǘ æÇÞÚÿ Óÿ Çی˜ ãÑÊÈÀ ªÑ ÏæÇÑ ÀæäÇ šÇ Àÿ¡áی˜ä ͘ãÑÇä ÇæÑ ãÊÚáÞÀ ÇÏÇÑÿ Õãã Șãã ˜ی ÊÕæیÑ Èäÿ ÈیŠªÿ ÀیŸ ÇæÑ ãÊÖÇÏ ÈیÇäÇÊ ÌÇÑی ˜ÑÑÀÿ ÀیŸ¡˜æÆی ˜ªá ˜Ñ ÓÇãäÿ Âäÿ ˜æ ÊیÇÑ äÀیŸ ۔

 

ÍÇá یÀ Àÿ ˜À ÕÏÑ ããá˜Ê Ìæ ǁäÿ ͘æãÊی ÇÊÍÇÏ ãیŸ šäÿ æÇáی ªæŠی Óÿ ªæŠی ÏÑÇš ˜æ Ȫی ÏæÑ ˜Ñäÿ ˜ÿáÆÿ ãᘠ˜ÿ ˜æäÿ ˜æäÿ ãیŸ Àä ˜Ñ ÇÌáÇÓ ØáÈ ˜Ñäÿ ãیŸ ÊÇÎیÑ äÀیŸ ˜ÑÊÿ¡ ãÑÕÏ ÇÝÓæÓ ˜À ÇäÀæŸ äÿ Þæãی ÓáÇãÊی ÇæÑ ãá˜ی ÂÒÇÏی æ ÎæÏ ãÎÊÇÑی ˜æ Àääÿ æÇáÿ ÇöÓ Ïª˜ÿ Ñ Çی˜ áÝ٠ʘ ÒÈÇä Ñ áÇäÇ ãäÇÓÈ äÀ ÓãÌªÇ Èá˜À Ç˜ÓÊÇä ˜ی ÍǘãیÊ ÇÚáیٰ ˜ی ÓÑÚÇã ÈÑÈÇÏی Ñ ÛیÑ ãá˜ی ÝæÌی یáÛÇјÿ ÝæÑÇð ÈÚÏ æÇÔäŠä æÓŠ ãیŸ ãÖãæä ᘪ ˜Ñ ÇãÑی˜À ÈÀÇÏÑ ˜æ ãÈÇј ÈÇÏÏی¡ÌȘÀ æÒیÑÇÚÙã ÕÇÍÈ Çäÿ áÇÄ áÔ˜Ñ ˜ÿ ÓÇʪ ÝÑÇäÓ ˜ÿ ÏæÑÿ Ñ ÑæÇäÀ ÀæÌÇÊÿ ÀیŸ ÇæÑ æÀÇŸ ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ ÇÑ ÀãÇÑی ÇäŠیáی ÌäÓ äǘÇã ÀæÆی Êæ æÑی ÏäیÇ ˜æ Ȫی ÐãÀ ÏÇÑی ÞÈæá ˜Ñäی ÇÀÆÿ¡ÇöÓ æÇÞÚÀ ˜ی ÌãáÀ Óäیä ÊÝÕیáÇÊ ÓÇãäÿ Âäÿ ˜ÿ ÈÚÏ Èªی ÇäÀæŸ äÿ ǁäÿ ÏæÑÿ ˜æ ãÎÊÕÑ ˜Ñäÿ ˜ی ˜æÆی ˜æÔÔ äÀیŸ ˜ی Èá˜À æØä æÇÓ ÂÊÿ Àی ÓیÇÀ ÇãÑی˜ی ˜ÇÑäÇãÿ ˜æ ”ÝÊÍ ÚÙیã“ ÞÑÇÑ Ïÿ ÇáÇ¡ÝæÌ ˜ÿ ÓÑÈÑÇÀ ˜æÑ ˜ãÇäÑÒ ˜ÿ ÇÌáÇÓ ãیŸ ÇÑÔÇÏ ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ ˜À ÂÆäÏÀ ÇیÓÇ æÇÞÚÀ äÀیŸ ÀæäÇ ÇÀÆÿ¡áی˜ä ÇÓ ÓæÇá ˜Ç ˜æÆی ÌæÇÈ äÀیŸ ÏیÊǘÀ 2 ãÆی ˜æ ÇãÑی˜ی ÇӁیÔá ÝæÑÓÒ äÿ ÊãÇã Èیä ÇáÇÞæÇãی ÓÝÇÑÊی ÂÏÇÈ ˜ی ϪÌیÇŸ ÇšÇ ˜Ñ ǁäÿ Àی Çی˜ ˜áیÏی ÇÊÍÇÏی ˜ی ÂÒÇÏی æ ÎæÏãÎÊÇÑی ˜æ ˜یæŸ ÑæäÏ ÇáÇ¡˜یæŸ ÏäیÇ ˜ی äÙÑæŸ ãیŸ Ç˜ÓÊÇä ˜ی Èÿ ÊæÞیÑی ˜ی ÇæјیæŸ ÐáÊ æ ÑÓæÇÆی ˜ÿ ÓÇʪ Èÿ ÛیÑÊی ÇæÑ Èÿ ÍãیÊی ÀãÇÑÇ ãÞÏÑ ÈäÇÏی Æی¡˜ÀÇŸ یÇ æÀ ÀãÇÑÇ äÇÞÇÈá ÊÓÎیÑ ÏÝÇÚ¡˜ÀÇŸ Æی æÀ ÀãÇÑی ÂÒÇÏی æ ÎæÏãÎÊÇÑی ˜ÿ ÏÚæÆÿ ÇæÑ ˜ÀÇŸ Æÿ æÀ ÀãÇÑÿ ÏÇÎáی ÇæÑ ÎÇÑÌی ÓáÇãÊی ˜ÿ ÈáäÏæÈÇä ÈیÇäÇÊ¡ÚÌیÈ ãÚãÀ Àÿ ˜À ªÊیÇŸ ÓáÌÇÆÿ äÀیŸ Óá̪ ÑÀی ÀیŸ ۔

 

ÍیÑÊ ÀæÊی Àÿ ˜À ÀãÇÑÿ ÇÊÍÇÏی Àæäÿ ˜ÿ ÏÚæیÏÇÑ äÿ Àã Ñ ÍãáÀ ˜یÇ¡ÔÈ Îæä ãÇÑÇ ÇæÑ ÕÑÝ 40ãäŠæŸ ˜ی ˜ÇÑæÇÆی ˜ÿ ÈÚÏ Çäÿ ÀÏÝ ˜æ äÔÇäÀ ÈäÇ˜Ñ ÈÇ ÍÝÇÙÊ æÇÓ Èªی áÇ یÇ ÇæÑ ÀãÇÑÇ æÑÿ ˜Ç æÑÇ ÏÝÇÚی äÙÇã Š˜ Š˜ ÏیÏã Ïã äÀ ˜ÔیÏã ˜ی ÊÕæیÑ ÈäÇ ÑÀÇ¡ÔÇیÏ ÈÑØÇäæی ÇÎÈÇÑ”ÇÑÌیä “ÏÑÓÊ á˜ªÊÇÀÿ ˜À یÀ ÑیÔä ÏÓ ÓÇá Àáÿ ÇõÓ ãÚÇÀÏÿ ãیŸ Ïی Æی ÇÌÇÒÊ ˜ÿ ÊÍÊ ˜یÇ یÇ Ìæ ÓÇÈÞ ÕÏÑ æ ÂÑãی یÝ ÑæیÒ ãÔÑÝ ÇæÑ ÓÇÈÞ ÇãÑی˜ی ÕÏÑ ÈÔ äÿ 2001ÁãیŸ ˜یÇ ÊªÇ¡ÌÓ ˜ی ÊæËیÞ 2008ÁãیŸ Ȫی ˜ی Æی¡ÇöÓ ãÚÇÀÏÿ ˜ی Ñæ Óÿ ÇãÑی˜ی ÝæÌ ˜æ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ Âäÿ¡ÂÑیÔä ˜Ñäÿ ÇæÑ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏä ˜ی ãæÊ ˜یáÆÿ ÀÑ ÞÓã ˜ی ˜ÇÑÑæÇÆی ˜Ñäÿ ˜ی ÇÌÇÒÊ Ïی Æی ʪی ÇæÑ Øÿ ÀæÇ ÊªÇ ˜À Ç˜ÓÊÇä ÇãÑی˜ی ˜ÇÑÑæÇÆی Ñ˜Óی ÞÓã ˜ی ãÒÇÍãÊ äÀیŸ ˜Ñÿ Ç¡Èá˜À ÇÓÇãÀ Èä áÇÏä ˜ی ãæÊ Ñ ÕÑÝ ÔÏیÏ ÇÍÊÌÇÌ ˜Ñÿ Ç¡˜یÇ ÂÌ ÀãÇÑی ÌÇäÈ Óÿ ÕÑÝ ÊäÈÀÀ ÇæÑ ÂÆäÏÀ ÈÇÒ ÑÀäÿ ˜ÿ ÈیÇäÇÊ ÇÑÌیä ˜ی сæÑŠ ˜æ Ӎ ËÇÈÊ ˜Ñäÿ ˜یáÆÿ ˜ÇÝی äÀیŸ¡ÇÕá ÈäیÇÏی ÇæÑ ÇäÊÀÇÆی ÊáÎ ÍÞیÞÊ یÀی Àÿ ˜À Ӎ ªÇیÇ ÌÇÑÀÇ Àÿ ÇæÑ ÌªæŠ ÈæáÇ ÌÇÑÀÇ Àÿ¡ÌªæŠ ÝÑیÈ ÇæÑ ã˜ÑæÏÌá ˜Ç یÀ ÓáÓáÀ ÏÓ ÈÑÓæŸ Óÿ ÌÇÑی Àÿ¡äÀ Óæá ͘æãÊ ˜ª ÈÊÇÑÀی Àÿ äÀ ÝæÌ ÇöÓ ÑÇÒ Óÿ ÑÏÀ ÇŠªÇÑÀی Àÿ ˜À ÀãÇÑی ÓáÇãÊی ˜ی ÈäیÇÏæŸ ˜æ ˜ªæ˜ªáÇ ˜Ñäÿ æÇáی äÇã äÀÇÏ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜ی Èÿ ää æ äÇã Ìä ÂÎÑ ˜È ʘ ÀãیŸ ÏÔÊ Èÿ ÇãÇŸ ˜ی äÐÑ ˜ÑÊی ÑÀÿ ی¡˜È ʘ ÀãÇÑی ÊÈÇÀی æÈÑÈÇÏی ˜Ç äæÍÀ ÕÝÍÀ æÞÊ Ñ á˜ªÇ ÌÇÊÇÑÀÿ Ç ÇæÑ ˜È ʘ ÐáÊ æ ÑÓæÇÆی ÀãÇÑÇ ãÞÏÑ Èäی ÑÀÿ ی ۔

 

ÂÌ Çی˜ ÀÝÊÿ Óÿ ÒÇÆÏ ÀæáÇ Àÿ¡áی˜ä ÇȪی ʘ Ç˜ÓÊÇäی Þæã ÓãیÊ ÓÇÑی ÏäیÇ ˜ÿ ÓÇãäÿ ÊÕæیÑ ˜ÇæÀی ÑÎ Àÿ ÌÓÿ ÇãÑی˜À ÈÀÇÏÑ äÿ ÏäیÇ ˜ÿ ÓÇãäÿ یÔ ˜یÇ Àÿ¡ÇöÓ ˜ÀÇäی ˜æ ̪ŠáÇäÿ æÇáÇ ˜æÆی äÀیŸ¡ÀãÇÑÿ ÓیÇÓی ÐãÀ ÏÇÑÇä ÌæÇÒæ ÊÇæیáÇÊ ÇæÑ ÈÀÇäÿ ÊáÇÔ ˜ÑÑÀÿ ÀیŸ ÇæÑ ÚÓ˜Ñی ÞیÇÏÊ ãÀÑ ÈÀ áÈ Àÿ¡Ïá ÇöÓ ÈÇÊ ˜æ ãÇääÿ ˜یáÆÿ ÊیÇÑ äÀیŸ ˜À ÇäÀیŸ ÇäÏÇÒÀ äÀیŸ ˜À Ç˜ÓÊÇä ǁäی ÓáÇãÊی ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ˜Ó ÞÏÑ Óäیä ÎØÑÇÊ ãیŸ ªÑ ˜ÇÀÿ¡Þæã ÓÎÊ Ïá ÑÝÊÀ ÇæÑ ãÇیæÓی ˜ی Ô˜ÇÑ Àÿ¡ÌȘÀ ǁæÒیÔä áیÑ æÀÏÑی äËÇÑ Úáی ÎÇä ÐãÀ ÏÇÑÇä ͘æãÊ Óÿ ÏæŠæ˜ ÇáÝÇÙ ãیŸ ãØÇáÈÀ ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ ˜À æÀ Þæã ˜æ Ӎ ÈÊÇÆیŸ یÇ ÇÓÊÚÝیٰ ÏیŸ¡ÓÇÈÞ æÒیÑ ÎÇÑÌÀ ÔÇÀ ãÍãæÏ ÞÑیÔی äÿ Ȫی æÒیÑ ÇÚÙã Óÿ æÇԐÇÝ ÇäÏÇÒ ãیŸ ãÓÊÚÝی Àæäÿ ˜Ç ãØÇáÈÀ ˜یÇ Àÿ ÌȘÀ ͘æãÊ ˜ÿ ÇÊÍÇÏی ÕæÈÀ ÎیÈÑ ÎÊæäÎæǘÿ æÒیÑ ÇÚáیٰ äÿ Ȫی ˜ÀǘÀ ÇãÑی˜À äÿ یÀ ÞÏã ÇŠªÇ˜Ñ ÀãÇÑی ÞÑÈÇäیæŸ ˜ی ÊæÀیä ˜ی Àÿ¡áی˜ä ÇöÓ ÊãÇ㠐ªãÈیÑ ÕæÑÊÍÇá ˜ÿ ÈÇæÌæÏ ÒÔÊÀ ÑæÒæÒیÑ ÇÚÙã Þæãی ÇÓãÈáی ãیŸ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ÿ ÍæÇáÿ ˜æÆی ÎÇØÑ ÎæÇÀ ÊÓáی ÈÎÔ ÌæÇÈ äÀیŸ Ïÿ Ó˜ÿ¡ÇÑáیãäŠ Óÿ ÎØÇÈ ãیŸ ÇäÀæŸ äÿ ÝæÌ Óÿ ÈÑیÝیä ˜یáÆÿ 13 ãÆی ˜æ ÇÑáیãäŠ ˜æ ãÔÊјÀ Çöä ˜یãÑÇÇÌáÇÓ ØáÈ ˜Ñäÿ ÇæÑ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ی ÊÍÞیÞÇÊ ˜یáÆÿ áیÝŠیääŠ ÌäÑá ÌÇæیÏ ÇÞÈÇá ˜ی ÓÑÈÑÇÀی ãیŸ ÊÍÞیÞÇÊی ˜ãیŠی ˜ÿ ÞیÇã ˜Ç ÇÚáÇä Êæ ˜یÇ¡áی˜ä ÚæÇã Ìä ÓæÇáÇÊ ˜ÿ ÌæÇÈÇÊ ˜ÿ ãäÊÙÑ Êªÿ Çõä ˜Ç ˜æÆی ИÑäÀیŸ ˜یÇ¡ÇäÀæŸ äÿ یÀ ÈÊÇäÿ ˜ی Ȫی ÒÍãÊ æÇÑÇ äÀیŸ ˜ی ˜À ÛáØی ˜ÀÇŸ ÀæÆی Àÿ ÇæÑ ˜æÊÇÀی ˜Ç ÐãÀ ÏÇÑ ˜æä Àÿ ۔

 

ÇÈ 13ãÆی ˜æ ÇÑáیãäŠ ˜Ç ãÔÊјÀ ÇÌáÇÓ ÀæÇ¡ãÑæÀ Ȫی ÈäÏ ˜ãÑÿ ãیŸ¡ÇöÓ ãیŸ ÝæÌی ͘Çã ÈÑیÝیä ÏیŸ ÿ¡ÌÓ ˜Ç ÕÇÝ ãØáÈ Àÿ ˜À ÇÕá ÈÇÊ ÚæÇã ʘ äÀیŸ Àääÿ Ïی ÌÇÆÿ ی¡ÌȘÀ ÈÙÇÀÑ Þæãی ÇÓãÈáی Óÿ æÒیÑÇÚÙã ˜ÿ ÇöÓ ÎØÇÈ ˜Ç ÈäیÇÏی ãÞÕÏ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ãیŸ ÇáÞÇÚÏÀ ˜ÿ ÓÑÈÑÇÀ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏä ˜ی ãæÌæϐی¡Í˜æãÊ Ç˜ÓÊÇä ÇæÑ ÇõÓ ˜ی ÎÝیÀ ÇیÌäÓیæŸ ˜ی ÇöÓ ÈÇÑÿ ãیŸ Èÿ ÎÈÑی¡Ç˜ÓÊÇä ˜ی ÝÖÇÆی æ Òãیäی ÍÏæÏ ˜ی ÎáÇÝ æÑÒی ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ÇãÑی˜ی ÇӁیÔá ÝæÑÓÒ ˜ÿ ی˜ØÑÝÀ ÑیÔä ¡ÇõÓ Óÿ یÏÇ Àæäÿ æÇáی ÕæÑÊÍÇá ÇæÑ ÇŠªäÿ æÇáÿ ÓæÇáÇÊ Ñ Þæã ˜æÇÚÊãÇÏ ãیŸ áیäÇʪǡáی˜ä ÇäÀæŸ äÿ Çöä ÈäیÇÏی ÓæÇáÇÊ ˜Ç ǁäی ÊÞÑیÑ ãیŸ ÓÑÿ Óÿ Ð˜Ñ Àی äÀیŸ¡ÍیÑÊ ˜ی ÈÇÊ Àÿ ˜À æÑÿ Šª ÑæÒ ÈÚÏ Þæã ˜æ ÇÚÊãÇÏ ãیŸ áیäÿ ˜ÿáÆÿ Ìæ ÊÞÑیÑ ˜ی Æی æÀ Ȫی ÇäÑیÒی ãیŸ ʪی¡ÌÓ Óÿ ÇیÓÇ áÊÇ ÊªÇ ˜À ÇäÀæŸ äÿ ÚæÇã Óÿ ÒیÇÏÀ ÇãÑی˜À ˜æ ÇÚÊãÇÏ ãیŸ áیäÿ ˜ی ˜æÔÔ ˜ی¡áÀٰÐÇ ÞÇÆÏ ÍÒÈ ÇÎÊáÇÝ æϪÑی äËÇÑ Úáی ÎÇä ˜ی ÇöÓ ÈÇÊ ãیŸ æÒä ãÚáæã ÀæÊÇÀÿ ˜À æÒیÑÇÚÙã ˜ی ÊÞÑیÑ ÛیÑãá˜ی ÂÞÇÄŸ ˜ÿáÆÿ ʪی¡ÚæÇã ˜ÿáÆÿ äÀیŸ¡ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À Ç˜ÓÊÇä ˜ی áی柡ãÍáæŸ ãیŸ Ìæ ÈÇÊیŸ Àæ ÑÀی ÀیŸ Çõä ˜Ç ÌæÇÈ æÒیÑÇÚÙã äÿ ǁäی ÊÞÑیÑ ãیŸ äÀیŸ ÏیÇ¡ æϪÑی äËÇÑ Úáی ÎÇä ˜Ç ˜ÀäÇ ÊªÇ˜À æÒیÑÇÚÙã ÇÚáÇä ˜ÑیŸ ˜À ÇãÑی˜ی ÍãáÀ ÛیÑ ÞÇäæäی ÇæÑ ÇÞæÇã ãÊÍÏÀ ˜ی ÞÑÇÑÏÇÏæŸ ˜ی ÎáÇÝ æÑÒی Àÿ¡ÇÈ ÇÑ ˜æÆی Ñæä ÌÀÇÒ¡ Àیáی ˜ÇŠÑ ÂیÇ Êæ Àã ÇÓÿ ãÇѐÑÇÆیŸ ÿ¡ÇÑ ͘æãÊ äÿ ÇیÓÇ äÀ ˜یÇ Êæ یÀ Þæãی ãÌÑã ÀæŸ ÿ¡Àã Óã̪Êÿ ÀیŸ ˜À ǁæÒیÔä áیÑ äÿ æÒیÑÇÚÙã ˜ÿ ÎØÇÈ Ñ ǁäی ÊÞÑیÑ ãیŸ ÈÀÊ Óÿ ÇÀã ÓæÇáÇÊ ÇŠªÇÆÿ ÀیŸ Ìä Ñ ÓäÌیϐی Óÿ ÛæÑ ˜Ñäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Àÿ ۔

           

ÍÞیÞÊ یÀ Àÿ ˜À æÒیÑÇÚÙã ˜Ç Þæãی ÇÓãÈáی Óÿ ÎØÇÈ Çö˜ ÓÚی áÇÍÇÕá ˜ÿ ÓæÇ ÇæÑ ˜ª äÀ ʪǡǁäی ÇÓ ÊÞÑیÑ ãیŸ ÇäÀæŸ äÿ ÇãÑی˜À ˜æ ÕÇÝ áÝÙæŸ ãیŸ ˜æÆی یÛÇã Ïیäÿ ˜ÿ ÈÌÇÆÿ ÕÑÝ ÇÊäÇ ˜ÀÇ ˜À Àã ÔÏیÏ ÊÍÝÙÇÊ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ¡Çöä ÊÍÝÙÇÊ Óÿ ÇãÑی˜À Ñ Àáÿ ˜æÆی ÇËÑ šÇ Àÿ äÀ ÇÈ šÿ Ç¡ÇõÓ äÿ Êæ ˜Óی ʘáÝ ˜ÿ ÈÛیÑ ÕÇÝ ÕÇÝ ˜ÀÀ ÏیÇ Àÿ ˜À ÇÓÇãÀ ˜æ ãÇÑäÿ ˜ÿáÆÿ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÇäÏÑ ÂÑیÔä ÀãÇÑÇ ÍÞ ÊªÇ¡ÇöÓ Ñ Àã ˜Óی Óÿ ãÚÇÝی äÀیŸ ãÇäیŸ ÿ ÇæÑ ÂÆäÏÀ Ȫی ˜Óی ÀÇÆی æیáیæ ŠÇѐŠ ˜æ æªÿ ÈÛیÑ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ äÔÇäÀ ÈäÇÊÿ ÑÀیŸ ÿ¡Ç˜ÓÊÇä ãیŸ ãÊÚیä ÇãÑی˜ی ÓÝیÑ äÿ Çی˜ Šی æی ÇäŠÑæیæ ãیŸ ãáÇ ÚãÑ ÇæÑ Çیãä ÇáÙæÇÀÑی ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ˜ÀÇ Àÿ ˜À یÀ ÝیÕáÀ Ç˜ÓÊÇä äÿ ˜ÑäÇ Àÿ ˜À ÇäÀیŸ Àã ÊäÀÇ ãÇÑیŸ یÇ Ç˜ÓÊÇä Ȫی ÀãÇÑÿ ÓÇʪ ÔÑی˜ ÀæÇ¡ÇöÓ ÇãÑی˜ی ÑÚæäÊ ÂãیÒ ØÑÒ Úãá Óÿ ÇöÓ ÈÇÊ ãیŸ ˜æÆی Ô˜ æ ÔÈÀ ÈÇÞی äÀیŸ ÑÀÊÇ ˜À ÇãÑی˜À ˜Ç ÀãÇÑÿ ÓÇʪ ØÑÒ Úãá ÂÞÇ ÇæÑ ÛáÇã æÇáÇ Àÿ¡Ìæ ÛیÑÊ ãäÏ Ç˜ÓÊÇäی Þæã ˜æ ˜Óی ØæÑ Èªی ÞÇÈá ÞÈæá äÀیŸ¡áÀٰÐÇ ÀãÇÑÿ ÇÑÈÇÈ ÇÞÊÏÇÑ ˜æ ÇÀیÿ ˜À æÀ ãÒیÏ ˜Óی ÏÈÇÄ ãیŸ Âäÿ ÇæјÓی Ȫی ÇãÑی˜ی ÊÞÇÖÿ Ñ ãÚÐÑÊ ÎæÇÀÇäÀ ÑæیÀ ÇÎÊیÇÑ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÌÇÆÿ ÇõÓÿ ÏæŠæ˜ ÇáÝÇÙ ãیŸ یÀ ÈÇæÑ ˜ÑÇÏیŸ ˜À ÂÆäÏÀ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ÌیÓÇ ˜æÆی æÇÞÚÀ ÈÑÏÇÔÊ äÀیŸ ˜یÇ ÌÇÆیÇ ÇÑ ÇیÓÇ ÀæÇ Êæ ÀãÇÑی ÌÇäÈ Óÿ ÇõÓÿ æیÓÇ Àی ÌæÇÈ ãáÿ Ç¡Èÿ Ô˜ æÀ ÀãÇÑی ÇãÏÇÏ ÈäÏ ˜ÑÏÿ یÇ Çäÿ ÕÏÑ ÇæÑ æÒیÑ ÎÇÑÌÀ ˜Ç ÏæÑÀ ãäÓæÎ ˜ÑÏÿ¡ãÑ Àã ÇãÑی˜À ˜ÿ ÓÇʪ ÛáÇãÇäÀ ÊÚáÞÇÊ ÈÑÞÑÇÑ Ñ˜ªäÿ ˜ی ÎÇØÑ Çäÿ ãᘠæÞæã ˜ی ÓáÇãÊی ÇæÑ Þæãی ãÝÇÏÇÊ ˜æ ÏÇÄ ÑäÀیŸ áÇÓ˜Êÿ¡یÇÏ Ñ˜ªیÆÿ ÂÒÇÏی ÇæÑ ÎæÏãÎÊÇÑی Óÿ Èšی ˜æÆی ÏæáÊ äÀیŸ¡یÀ æÀ ÇÍÓÇÓ ÊÝÇÎÑ Àÿ Ìæ ˜یæÈÇ ¡æیäÒæیáÇ ÇæÑ ÇیÑÇä ÌیÓÿ ãá˜æŸ ˜æ ÏäیÇ ãیŸ ÓÑ ÇŠªÇ˜ÑÌیäÿ ˜Ç ÍæÕáÀ ÚØÇ ˜ÑÊÇ Àÿ¡ãÑÌæ Þæã ǁäی ÂÒÇÏی ÇæÑ ÎæÏãÎÊÇÑی ˜æ ÛیÑãá˜ی ÇãÏÇÏ ÇæÑ Èªی˜ ˜ÿ äÏ Š˜ÑæŸ ÚیæÖ Ñæی јª ÏیÊی Àÿ æÀ ÚãáÇð ÛáÇã ÀæÌÇÊی Àÿ¡ªÑ ÇÀÿ ÇõÓ ˜ÿ ÇÓ ÇیŠã Èã ÀæŸ یÇ ÛæÑی ãیÒÇÆᡘª ˜Çã äÀیŸ ÂÊÇ¡˜یæä˜À ÛáÇãæŸ ˜Ç ˜Çã ÕÑÝ Çäÿ ÂÞÇ ˜ÿ ͘㠘ی یÑæی ˜ÑäÇ ÀæÊÇ Àÿ ۔

 

٭٭٭٭٭

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution