Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: MAsif
Full Name: Asif Iqbal
User since: 10/Feb/2011
No Of voices: 134
 
 Views: 1082   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  
 

ÔÈ ÈÑÇÊ: ÍÞیÞÊ ˜یÇ Àÿ¿

ãÍãÏ ÂÕÝ ÇÞÈÇá¡ äÆی ÏÀáی

          "˜ÀÇ ˜À: ªæšæ Çä áææŸ ˜æ ÌäÀæŸ äÿ ǁäÿ Ïیä ˜æ ˜ªیá ÇæÑ ÊãÇÔÇ ÈäÇ Ñ˜ªÇ Àÿ ÇæÑ ÌäÀیŸ ÏäیÇ ˜ی Òäϐی ÝÑیÈ ãیŸ ãÈÊáÇ ˜یÿ ÀæÆÿ Àÿ"۔áی˜ä ÓæÇá یÀ Àÿ ˜À ˜یÇ ÇیÓÿ ãÑÇÀ áææŸ ˜æ Çä ˜ÿ ÍÇá Ñ ªæš ÏیäÇ ÇÀیÿ ¿ ÞÑÂä ÀãÇÑÿ ÓæÇá ˜Ç ÌæÇÈ ÏیÊÿ ÀæÆÿ ÑÇÀãäÇÆی ˜ÑÊÇ Àÿ ÇæÑÝÑãÇÊÇ Àÿ ˜À :"ÀÇŸ ãÑ یÀ ÞÑÂä ÓäÇ˜Ñ äÕیÍÊ ÇæÑ ÊäÈیÀ ˜ÑÊÿ ÑÀæ ˜À ˜ÀیŸ ˜æÆی ÔÎÕ Çäÿ ˜یÿ ˜ÑÊæÊæŸ ˜ÿ æÈÇá ãیŸ ÑÝÊÇÑ äÀ Àæ ÌÇÆÿ"(ÇáÇäÚÇã:۰۷)۔یÀ æÀ ÕæÑÊÍÇá ÌÓ ˜Ç ÀÑ ãÓáãÇä ˜æ ÇÓ æ áÍÇ٠јªäÇ Àÿ۔Çی˜ ÌÇäÈ ÎæÏ Çäی ÐÇÊ ÇæÑ Çäÿ ÇÀá æ ÚیÇá ˜æ ãÑÇÀ ˜ä ˜ÇãæŸ Óÿ ÏæÑ ˜ªäÇÀÿ ÏæÓÑی ØÑÝ Çä ãÑÇÀ áææŸ Óÿ äÝÑÊ ˜Ñäÿ ÇæÑ ÏæÑی ÈäÇäÿ ˜ی ÈÌÇÆÿ Çä ˜ی ÇÕáÇÍ ˜ی Ý˜Ñ ˜Ñäی Àÿ۔ÇÓ ˜ÿ áیÿ Çä ˜æ :ÞÑÂä æ ÍÏیË ˜ی ÑæÔäی ãیŸ äÕیÍÊ ˜Ñäی Àÿ ¡ ÂÎÑÊ ˜ی ÀæáäǘیæŸ Óÿ ãÊäÈÀ ˜ÑäÇ Àÿ ¡

ÌäÊ ˜ی äÚãÊیŸ ÈیÇä ˜Ñäی ÀیŸ ÇæÑ ÓÇʪ Àی æÀ ÈÔÇÑÊیŸÓäÇäÇ ÀیŸÌæ ˜ÇãیÇÈی ÇæÑ ÓÑÎÑæÆی ÍÇÕá ˜Ñäÿ æÇáæŸ ˜ÿ áیÿ ÈیÇä ÀæÆیŸ ÀیŸ۔Ýی ÇáæÞÊ Àã ÌÓ ãÓáÀ Ñ ÝÊæ ˜ÑäÇ ÇÀÊÿ ÀیŸ æÀ ÔÈ ÈÑÇÊ Àÿ۔ÔÈ ÈÑÇÊ ˜ی ÍیËیÊ ˜یÇ Àÿ ÇæÑ ÇÓ ˜æ ˜Ó ØÑÍ ÒÇÑäÇ ÇÀیÿ¿ÓäÊ ãÍãÏی ÀãÇÑی ˜یÇ ÑÇÀãäÇÆی ˜ÑÊی Àÿ ÇæÑ ãÍãÏ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã Óÿ Èÿ ÇäÊÀÇ ãÍÈÊ ÇæÑ ÚÞیÏÊ Ñ˜ªäÿ æÇáÿ ÕÍÇÈÀ ˜ÑÇã ÑÖæÇä ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ÚáیÀ ÇÌãÚیä ˜Ç ÇÓ ãÚÇãáÿ ãیŸ ˜یÇ ÑæیÀ ʪÇ۔یÀ æÀ ÈÇÊیŸ ÀیŸ Ìä Ñ ÛæÑ æ ÎæÖ ˜ÑäÇ äÀÇیÊ ÖÑæÑی Àÿ۔

          ÕæÑÊ ö æÇÞÚÀ یÀ Àÿ ˜À ÂÌ ÇãÊ ãÓáãÀ äÿ ÔÈ ÈÑÇÊ ˜æ ÊÀæÇÑ Óã̪ áیÇ Àÿ ÇæÑ ÓÇʪ Àی ÇÓ ˜ÿ ˜ª ãÎÕæÕ ãÑÇÓã Ȫی ãÞÑ Ñ˜Ñ áیÿ ÀیŸ Ìä ˜ی ÔÏÊ Óÿ ÇÈäÏی ˜ی ÌÇÊی Àÿ۔ ÌÓ ØÑÍ ãÍÑã Çی˜ ÊÀæÇÑ Èä ˜Ç Àÿ ÇÓی ØÑÍ ÏæÓÑÿ äãÈÑ ˜Ç ÊÀæÇÑ ÔÈ ÈÑÇÊ Àÿ ۔áی˜ä ÍÞیÞÊ یÀ Àÿ ˜À یÀ Çی˜ ÈäÇŠی ÇæÑ ÎæÏ ÓÇÎÊÀ ÊÀæÇÑ Àÿ۔ äÀ ÞÑÂä ãیŸ ÇÓ ˜Ç ˜æÆی ÊИÑÀ Àÿ ÇæÑ äÀ Àی ÇÍÇÏیË ãیŸ۔ ÕÍÇÈÀ ˜ÑÇãؓ ˜ÿ ÏæÑ ãیŸ ÊÇÑیÎ Óÿ Ȫی ÇÓ ˜Ç ˜æÆی ÊÀ äÀیŸ áÊÇ ÇæÑ äÀ Àی ÇÈÊÏÇÆی ÒãÇäÿ ˜ÿ ÈÒѐÇäö Ïیä Àی ÇÓ ÊÀæÇÑ ˜æ ÇÓáÇãی ÊÀæÑÇÑ ÞÑÇÑ ÏیÊÿ ÀیŸ۔ ÏÑÇÍÞیÞÊ ÇÓáÇã ÑÓãæŸ ÇæÑ ÊÀæÇÑæŸ ˜Ç ãÐÀÈ äÀیŸ Àÿ۔ یÀ Êæ Çی˜ Óی컂 ÇæÑ ãÚÞæá ãÐÀÈ Àÿ Ìæ ÝÖæá ˜ÇãæŸ ãیŸ æÞÊ¡ ãÍäÊ ÇæÑ ÏæáÊ ˜ی ÈÑÈÇÏیæŸ Óÿ ÈÇ ˜Ñ Òäϐی ˜ی ŠªæÓ ÍÞیÞÊæŸ ˜ی ØÑÝ ÊæÌÀ ÏáÇÊÇ Àÿ ÇæÑ Çä ˜ÇãæŸ ãیŸ ÂÏãی ˜æ ãÔÛæá ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ Àÿ Ìæ ÏäیÇ ÇæÑ ÂÎÑÊ ˜ی ÝáÇÍ æ ÈÀÈæÏ ˜Ç ÐÑیÚÀ ÀæŸ۔

 ÇیÓÿ ãÐÀÈ Óÿ یÀ ÊæÞÚ ˜ÑäÇ ˜À æÀ ÓÇá ãیŸ Çی˜ Ïä Íáæÿ ˜Çäÿ ÇæÑ ÂÊÔÈÇÒیÇŸ ªæšäÿ ˜ÿ áیÿ ãÎÕæÕ ˜Ñÿ Ç Ç¡یÀ ÓÈ ÈÇÊیŸ ÚÞá Óÿ ÈÚیÏ ÊÑ ÀیŸ۔ÇááÀ ˜ÿ äÈی äÿ ãÓáãÇäæŸ ˜ÿ áیÿ ÇÓ ÞÓã ˜ی ÑÓãیŸ ÇæÑ ÊÀæÇÑ ÓäÏ äÀیŸ ˜یÿ Èá˜À ÇÑ ÇõÓ ÒãÇäÿ ãیŸ یÀ ÇæÑ ÇÓ ÞÓã ˜ی ÏیÑ ÎÑÇÝÇÊ ÇäÌÇã Ïی ÌÇÊیŸ Êæ áÇÒãÇð ÇÓ ˜æ ͘ãÇð Ñæ˜ ÏیÇ ÌÇÊÇ ÇæÑ Ìæ ÇیÓی ÑÓãیŸ ÇÓ ÒãÇäÀ ãیŸ ãæÌæÏ ÊªیŸ Çä ˜æ Ñæ˜Ç Ȫی یÇ۔

ÝÖیáÊ Ìæ ÈیÇä ˜ی ÌÇÊی Àÿ:

           ÇÓ ÑÇÊ ˜ی یÀ ÝÖیáÊ ÈیÇä ˜ی Æی Àÿ ˜À ÇÓ ãیŸ ÞÓãÊæŸ ˜ÿ ÝیÕáÿ ˜یÿ ÌÇÊÿ ÀیŸ ÇæÑ یÏÇÆÔ ÇæÑ ãæÊ ˜ÿ ãÚÇãáÇÊ Øÿ ÀæÊÿ ÀیŸ۔ áی˜ä یÀ ÓÈ ÑæÇیÇÊ ÖÚیÝ ÀیŸÇæÑ ÀÑ Çی˜ ˜ی ÓäÏ ãیŸ ˜æÆی äÀ ˜æÆی ˜ãÒæÑی ãæÌæÏ Àÿ۔ ÇÓ áیÿ ÍÏیË ˜ی ÞÏیã ÊÑ ÇæÑ ÒیÇÏÀ ãÚÊÈÑ ˜ÊÇÈæŸ ãیŸ ˜ÀیŸ Çä ˜Ç Ð˜Ñ äÀیŸ ãáÊÇ۔ ÒیÇÏÀ Óÿ ÒیÇÏÀ ÇÑ ˜æÆی یÒ ÇÓáÇãی áŠÑیÑ ãیŸ ãáÊی Àÿ Êæ æÀ یÀ Àÿ ˜À Çی˜ ÏÝÚÀ ÔÚÈÇä ˜ی äÏѪæیŸ ÔÈ ˜æ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀؓ äÿ ÂäÍÖÑÊ ˜æ ÈÓÊÑ Ñ äÀ ÇیÇ ÇæÑ æÀ  ˜æ ÊáÇÔ ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ä˜áیŸ۔ ªæäÊÿ ªæäÊÿ ÈÞیÚ ˜ÿ ÞÈÑÓÊÇä ÀäیŸ۔ æÀÇŸ  ˜æ ãæÌæÏ ÇیÇ۔ æÌÀ ÏÑیÇÝÊ ˜Ñäÿ Ñ  äÿ ÝÑãÇیÇ ˜À ÇÓ ÑÇÊ ˜æ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ÂÓãÇäö ÏäیÇ ˜ی ØÑÝ ÊæÌÀ ÝÑãÇÊÇ Àÿ ÇæÑ ÞÈیáÀ ˜áÈ ˜ی ȪیšæŸ ˜ÿ ÌÓ ÞÏÑ ÈÇá ÀیŸ ÇÓ ÞÏÑ ÇäÓÇäæŸ ˜ÿ äÇÀ ãÚÇÝ ˜ÑÊÇ Àÿ۔

áی˜ä ÍÏیË ˜ÿ ãÔÀæÑ ÇãÇã ÊÑãÐیؒ äÿ ÇÓ ÑæÇیÊ ˜æȪی ÖÚیÝ ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ ÇæÑ Çäی ÊÍÞیÞ یÀ ÈیÇä ˜ی Àÿ ˜À ÇÓ ˜ی ÓäÏ ÕÍیÍ ØæÑ Ñ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ؓ ʘ äÀیŸ ÀäÊی۔ÊÇÀã ÇÑ Çä ˜ی ˜æÆی ÇÕáیÊ ÊÓáیã Ȫی ˜Ñ áی ÌÇÆÿ Êæ ÍÏ Óÿ ÍÏ ÈÓ ÇÊäÇ Àی äÊیÌÀ ä˜ÇáÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ ˜À ÇÓ ÑÇÊ ãیŸ ÚÈÇÏÊ ˜ÑäÇ ÇæÑ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ Óÿ ãÛÝÑÊ ˜ی ÏÚÇ ˜ÑäÇ Çی˜ ǍªÇ ÝÚá Àÿ ÌÓÿ ÇäÝÑÇÏی ØæÑ Ñ áæ ˜ÑیŸ Êæ ËæÇÈ ÇÆیŸ ÿ۔ ÇÓ Óÿ Èšª ˜Ñ ˜æÆی ÇیÓی یÒÇä ÑæÇیÊæŸ Óÿ ËÇÈÊ äÀیŸ ÀæÊی ÌÓ Óÿ یÀ ÓãÌªÇ ÌÇÆÿ ˜À æϪæیŸ ÊÇÑیÎ ˜æ یÇ äÏѪæیŸ ÔÈ ÇÓáÇã ãیŸ ÚیÏ ÞÑÇÑ ÏیÇ یÇ Àÿ یÇ ˜æÆی ÇÌÊãÇÚی ÚÈÇÏÊ ãÞÑÑ ˜ی Æی Àÿ۔Íáæÿ ÇæÑ ÂÊÔ ÈÇÒی ˜Ç ãÚÇãáÀ Êæ ÎیÑ ÇÓ ÞÏÑ ˜ªáÇ ÀæÇ Àÿ ˜À Ìæ ÔÎÕ ˜ª Ȫی ÇÓáÇã ˜ÿ ãÊÚáÞ ÌÇäÊÇ Àÿ æÀ Àáی Àی äÙÑ ãیŸ یÀ ˜ÀÀ Ïÿ Ç ˜À Çä یÒæŸ ˜ی ÇÈäÏی ÇÓ ãÐÀÈ ˜ی ÑæÍ ˜ÿ ÎáÇÝ Àÿ۔

áی˜ä ÍÞیÞÊ یÀ Àÿ ˜À:

          áی˜ä ÍÞیÞÊ یÀ Àÿ ˜À äÈی Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã Ñ ÑãÖÇä ˜ی ÂãÏ Óÿ Àáÿ Àی ÔÚÈÇä ˜ÿ ãÀیäÀ ãیŸ Çی˜ ÎÇÕ ˜یÝیÊ ØÇÑی Àæ ÌÇÊی ʪی ÇæÑ یÀ ÈÇÊ ÍÏیË ˜ی ÒیÇÏÀ ãÚÊÈÑ ˜ÊÇÈæŸ Óÿ ËÇÈÊ Àÿ ۔ÑãÖÇä ˜Ç ãÀیäÀ æÀ Àÿ ÌÓ ãیŸ  ˜æ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ˜ی ØÑÝ Óÿ یÛãÈÑی ÌیÓÿ ÚÙیã ÇáÔÇä ãäÕÈ Ñ ãÇãæÑ ˜یÇ یÇ ÇæÑ ÞÑÂä ÌیÓی áÇÒæÇá ˜ÊÇÈ ˜ÿ äÒæá ˜Ç ÂÛÇÒ ÀæÇ۔ ÇÓ æÌÀ Óÿ äÀ ÕÑÝ ÑãÖÇä ãیŸ  ÛیÑ ãÚãæáی ØæÑ Ñ ÚÈÇÏÊ ÝÑãÇیÇ ˜ÑÊÿ ʪÿ Èá˜À ÇÓ Óÿ Àáÿ Àی  ÚÈÇÏÊ ãیŸ ÚÇã ÏäæŸ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ÒیÇÏÀ ãÕÑæÝ Àæ ÌÇیÇ ˜ÑÊÿ۔ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ؓ ÇæÑ ÍÖÑÊ Çõãø ö ÓáãÀؓ ÈیÇä ˜ÑÊی ÀیŸ ˜À ÑãÖÇä ˜ÿ ÓæÇ ÓÇá ˜ÿ ÈÇÞی یÇÑÀ ãÀیäæŸ ãیŸ ÕÑÝ ÔÚÈÇä Àی ÇیÓÇ ãÀیäÀ 滂 ÌÓ ãیŸ  ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ ÑæÒÿ јªÊÿ ʪÿ Èá˜À ÊÞÑیÈÇð æÑÇ ãÀیäÀ Àی ÑæÒÿ јªÊÿ ÒÑ ÌÇÊÇ ÊªÇ۔áی˜ä  ˜Ç یÀ ØÑÒ Úãá ǁäی ÐÇÊ ˜ÿ áیÿ ÎÇÕ ÊªÇ ÇæÑ ÇÓ ÀÑÿ ÑæÍÇäی ÊÚáÞ ˜ی ÈäÇ Ñ 滂 Ìæ äÒæá ÞÑÂä ˜ÿ ãÀیäÿ Óÿ  ˜æ ʪÇ۔

 ÑÀÿ ÚÇã ãÓáãÇä¡ Êæ Çä ˜æ ǁ äÿ ÀÏÇیÊ ÝÑãÇÏی ʪی ˜À ãÇÀö ÔÚÈÇä ˜ÿ ÂÎÑی äÏÑÀ ÏäæŸ ãیŸ ÑæÒÿ äÀ јªÇ ˜ÑیŸ۔ ˜یæä˜À ÇÓ ãیŸ یÀ ÇäÏیÔÀ 滂 ˜À ÇÑ ÚÇÏÉð áæ ÇÓ ãÀیäÀ ˜ÿ ÂÎÑی ÏäæŸ ãیŸ ÑæÒÿ јªäÿ áÿ Êæ ÑÝÊÀ ÑÝÊÀ یÀ Çی˜ áÇÒãی ÑÓã Èä ÌÇÆÿ ی ÇæÑ ÑãÖÇä ˜ÿ ÝÑÖ ÑæÒæŸ Ñ ÎæÇÀ ãÎæÇÀ ÏÓ äÏÑÀ ãÒیÏ ÑæÒæŸ ˜Ç ÇÖÇÝÀ Àæ ÌÇÆÿ Ç۔ ÇæÑ ÇÓ ØÑÍ áææŸ Ñ æÀ ÈÇÑ š ÌÇÆÿ Ç Ìæ ÎÏÇ äÿ Çä Ñ äÀیŸ јªÇ Àÿ۔

ãÓáãÇäæŸ ãیŸÂÊÔ ÈÇÒی ˜ی ÇÈÊÏÇÆ:

          ÊÇÑیÎ ˜ÿ ÍæÇáÀ Óÿ یÀ ÈÇÊ ÓÇãäÿ ÂÊی Àÿ ˜À۲۳۱ª ãیŸ ÌÈ Èäæ ÚÈÇÓ äÿ Èäæ ÇãیÀ Óÿ ÇÞÊÏÇÑ ªیääÿ ˜ÿ áیÿ ÓÇÒÔæŸ ˜ÿ ÌÇá ȍªÇÆÿ Êæ ÇäÀæŸ äÿ Ïی˜ªÇ ˜À Èäæ ÇãیÀ ˜æ Ô˜ÓÊ ÏیäÇ ÂÓÇä ˜Çã äÀیŸ Àÿ˜یæä˜À ÚÑÈ ˜ÿ ÌäÌæ áæ Çãæی ͘æãÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÀیŸ۔ äÇäÀ ÇäÀæŸ äÿ ÇیÑÇäیæŸ ÇæÑ ÚÌãیæŸ Óÿ ÊÚÇæä áیäÿ ˜ÿ áیÿ ÓæÇ۔ ÇیÑÇäی ÂÊÔ ÑÓÊ Êªÿ ãÑ ÝÇÑæÞی ÇæÑ ÚËãÇäی ͘æãÊ ˜ی ÝÊæÍÇÊ äÿ ãÌæÓی ÂÊÔ ˜ÏæŸ ˜æ ÓÑÏ ˜Ñ ÏیÇ ÊªÇ ãÑ ÂÊÔ ÑÓÊ ÇیÑÇäی ãÓáãÇäیÊ ˜Ç áÈÇÏÀ Ç暪 ˜Ñ ÇÓáÇã ãیŸ ÏÇÎá Àæ Æÿ۔ ÇیÑÇäیæŸ ˜Ç Çی˜ ãÔÀæÑ ÎÇäÏÇä"ÎÇäÏÇä ÈÑÇã˜À"滂 ۔ "ÈÑã˜"˜ÀÊÿ ÀیŸ ÂÊÔ ˜Ïÿ ˜ی  ÑæÔä ˜Ñäÿ ÇæÑ ÇÓ ˜ی äÑÇäی ˜Ñäÿ æÇáÿ ˜æ یÀ ãÌæÓیæŸ ˜ÿ ÀÇŸ ÓÈ Óÿ ÈšÇ ãÐÀÈی ÚÀÏÀ ÓãÌªÇ ÌÇÊÇ ÊªÇ۔ ÌÈ ãÓáãÇäæŸ ˜ی ÂãÏ Óÿ ÈÑ㘠ÚÀÏÿ Ȫی ÎÊã Àæ Æÿ Êæ ÈÑã˜ی ÎÇäÏÇä ˜ÿ áææŸ äÿ ÇÓáÇã ˜Ç áÈÇÏÀ Ç暪 áیÇ ãÑ ÇäÏæÑäö ÎÇäÀ  Óÿ ãÍÈÊ ÈÑÞÑÇÑ Ñ˜ªی۔

ÌÈ ÈäæÚÈÇÓ äÿ Èäæ ÇãیÀ Óÿ ÇÞÊÏÇÑ ªیäÇ Êæ ÇیÓÿ äæ ãÓáã ÚÌãیæŸ Óÿ ÊÚÇæä áیÇ۔ ÌÓ ˜Ç äÊیÌÀ یÀ ä˜áÇ ˜À ÇیÑÇäی ÇãæÑ ÓáØäÊ ãیŸ ÔÇãá Àæ Æÿ۔ Èá˜À ÈÑã˜ی ÎÇäÏÇä äÿ Êæ ͘æãÊ ÇÓáÇãیÀ ãیŸ Èšÿ Èšÿ ÚÀÏÿ ÍÇÕá ˜Ñ áیÿ ÇæÑ ÎÇáÏ ÈÑã˜ی Êæ æÒÑÇÊ ˜ÿ ÚÀÏÿ ʘ ÌÇ ÀäÇ۔ ۳۶۱ª ãیŸ ÎÇáÏ ˜Ç ÇäÊÞÇá Àæ Ç Êæ ÎáیÝÀ ÀÇÑæä ÇáÑÔیÏ äÿ ÇÓ ˜ÿ ÈیŠÿ یÍیٰ ˜æ ÈÑã˜ی æÒÑÇÊ ˜Ç ÞáãÏÇä Óæä ÏیÇ۔ ÈÑã˜ی æä˜À ÓÇÈÞÀ  ÑÓÊ Êªÿ ÇÓ áیÿ یÍیٰ ÈÑã˜ی äÿ ÎáیÝÀ ÀÇÑæä ÇáÑÔیÏ ˜ÿ ÏæÑ ãیŸ ãÞÏÓ Â ˜æ ÑæÔä ˜Ñäÿ ˜Ç Çی˜ ÚÌیÈ ØÑیÞÀ ÇیÌÇÏ ˜یÇ۔ ÇæÑ ÎÕæÕÇð ÔÚÈÇä ˜ی äÏѪیæŸ ÑÇÊ ˜æ äی˜ ÇÚãÇá Óÿ ãäÓæÈ ˜Ñ˜ÿ ÇÓ ÑÇÊ ˜ËÑÊ Óÿ ÑÇÛÇŸ ˜یÇ۔  ÑæÔä ˜Ñäÿ ˜Ç ãÞÕÏ áææŸ ˜ÿ ÏáæŸ ãیŸ  ˜Ç ÊÞÏÓ ÇæÑ æÞÇÑ یÏÇ ˜ÑäÇ ÊªÇ۔ ãÓÇÌÏ ãیŸ ÑÇÛÇŸ ˜ی ÈÏÚÊ ˜æ ÇÓی äÿ ÇیÌÇÏ ˜یÇ ÊǘÀ æÀ ÇÓ ØÑÍ Â ˜ی æÌÇ ˜Ñ Ó˜یŸ æیÇ ÂÊÔ ÈÇÒی ÇæÑ ÑÇÛÇŸ ˜ی ÑÓã ÇÓáÇã ãیŸ یšª Óæ ÓÇá ÈÚÏ ÌÇÑی ÀæÆیŸ ۔ªÑ ÒãÇäÀ ˜ÿ ÓÇʪ ÓÇʪ ÇÓ ãیŸ ÊÈÏیáیÇŸ ÂÊی ÑÀیŸ ÇæÑ ÂÊÔ ÈÇÒی ˜ی ÌÏیÏ ÕæÑÊ Ìæ ÂÌ ÀãÇÑÿ ÓÇãäÿ ãæÌæÏ Àÿ ÇÓ ˜æ Àã ǁäی Âä˜ªæŸ Óÿ Ïی˜ª Ó˜Êÿ ÀیŸ۔

˜ÊÈ ÇÍÇÏی ˜ی ÔÑæÍÇÊ Óÿ ËÈæÊ:

          ãИæÑÀ æÇÞÚÀ ˜Ç ËÈæÊ Çä ÔÑæÍÇÊ Óÿ Ȫی ãáÊÇ Àÿ Ìä Ñ ÀãÇÑÿ ãÚÒÒ ÚáãÇÁÇÍäÇÝ ÇæÑ ÚáãÇÁÇÀáÍÏیË ÀÑ Ïæ ˜Ç ÇÊÝÇÞ Àÿ۔ ÌیÓÿ ÊÑãÐی ˜ی ÚÑÈی ÔÑÍ ÊÍÝÊÀ ÇáÇ ÍæÐی ãیŸ ãÑÞæã Àÿ:˜یæä˜À æÀ ãÌæÓی ʪÿ ÌÈ æÀ ãÓáãÇä ÀæÆÿ Êæ ÇäÀæŸ äÿ ÂÊÔ ÑÓÊی ˜æ ÇÓáÇã ãیŸ ÏÇÎá ˜Ñ ÏیÇ ۔áææŸ ˜æ یÀ Ϫæ˜À ÏیÊÿ ÀæÆÿ ˜À یÀ Ȫی Ïیäی ØÑیÞÀ Àÿ ÍÇáÇä˜À Çä ˜Ç ãÞÕÏ Â ˜ی æÌÇ Êªی ۔ÌÈ æÀ ãÓáãÇäæŸ ˜ÿ ÓÇʪ јæÚ ÇæÑ ÓÌÏÀ ˜ÑÊÿ Êæ  ˜æ ÓÌÏÀ ãÞÕæÏ ÀæÊÇ ÌȘÀ ÔÑیÚÊ ãیŸ ˜Óی ãÞÇã Ñ Èªی ÖÑæÑÊ Óÿ ÒیÇÏÀ  ÑæÔä ˜ÑäÇ ÌÇÆÒ äÀیŸ۔(ÇÑÏæ ÊÑÌãÀ:)۔ãÔÀæÑ ÍäÝی ÚÇáã Úáی ÞÇÑی äÿ Ȫی یÀی äÞá ˜یÇ Àÿ:ÇÓ ÑÇÊ ÎÇÕ ØæÑ Ñ ÝÞÑÇÁ˜ÿ áیÿ ÇäæÇÚ ÇÞÓÇã ˜ÿ ˜ªÇäÿ ÊÞÓیã ˜ÑäÇ ÇÓ ÈÇÑÿ ãیŸ ˜æÆی ÍÏیË ãÑæی äÀیŸäÀ ãÑÝæÚ äÀ ãæÞæÝ äÀ ÕÍیÍ ÇæÑ äÀ ÖÚیÝ ÇæÑ یÀ ÇÚÊÞÇÏ Ñ˜ªäÇ ˜À ÇÓ ÑÇÊ ãÑÏæŸ ˜ی ÑæÍیŸ ÍÇÖÑ ÀæÊی ÀیŸ ÇæÑ Çä ˜ی ʘÑیã ˜ÿ áیÿ ªÑæŸ ˜æ ÕÇÝ Ñ˜ªäÇ ÇæÑ ÏیæÇÑæŸ ˜ی áیÇ æÊی ˜ÑäÇ ÇæÑ ÖÑæÑÊ Óÿ ÒیÇÏÀ ÑÇÛÇŸ ÇæÑÞäÏیáæŸ ˜æ ÑæÔä ˜ÑäÇ ÊãÇã ÈÏÚÇÊ ¡ãÑÇÀی ˜ÿ ˜Çã ÀیŸ۔

ÇÈ ÇÑ Çä ÈÇÊæŸ ˜ÿ ÊÚáÞ Óÿ  ˜æ ÇØãیÇä äÀیŸ Êæ ǁäÿ Àی ãÍáÀ ˜ÿ ˜Óی ÚÇáã Ïیä Óÿ ÇÓ ÈÇÑÿ ãیŸ ÏÑیÇÝÊ ˜ÑیŸ ÇæÑ ÈÊÇÆیŸ ˜À ãیŸ äÿ ªیÑ ÓÇÑÇ ÑÇÛÇŸ ˜یÇ¡ ŠÇÎÿ ªæšÿ ÇæÑ ÇÓی ØÑÒ ˜ÿ ÏیÑ ˜Çã ÇäÌÇã Ïیÿ۔ ÈÊÇÆیŸ ˜À ÇÓ Úãá ˜ÿ ÈÚÏãیŸ Ïیä Óÿ ÞÑیÈ ÀæÇ یÇ ÏæÑ¿

          Ïی˜ªیŸÇÓáÇã ãیŸ ÎÇÕ ØæÑ Ñ یÀ ÈÇÊ ãáÍæ٠јªی Æی Àÿ ˜À Ìæ ˜ª ÎÏÇ äÿ ǁäÿ ÈäÏæŸ ˜ÿ áیÿ áÇÒã ˜یÇ Àÿ۔ ÇÓ ˜ÿ ÓæÇ ˜æÆی ÏæÓÑی یÒ ÈäÏÿ ÎæÏ Çäÿ ÇæÑ áÇÒã äÀ ˜Ñ áیŸ۔ ˜æÆی ÎæÏÓÇÎÊÀ ÑÓã¡ ˜æÆی ãÕäæÚی ÞÇÚÏÀ¡ ˜æÆی ÇÌÊãÇÚی Úãá ÇیÓÇ äÀ Àæ ÌÓ ˜ی ÇÈäÏی áææŸ ˜ÿ áیÿ ÝÑÖ ˜ی ØÑÍ Èä ÌÇÆÿ۔ ÎÏÇÒیÇÏÀ ÈÀÊÑ ÌÇäÊÇ Àÿ ˜À ÇÓ ˜ÿ ÈäÏæŸ ˜ی ȪáÇÆی ˜ä یÒæŸ ˜ی ÇÈäÏی ãیŸ Àÿ ÇæÑ ˜Ó یÒ ˜ی ˜Êäی ÇÈäÏی ãیŸ Àÿ۔ ÇÓ ˜ی ÞÇÆã ˜ی ÀæÆی ÍÏæŸ Óÿ ÊÌÇæÒ ˜Ñ˜ÿ ÇÑ ÈäÏÿ ÈØæÑ ÎæÏ ˜ª ÑÓãیŸ ãÞÑÑ ˜ÑáیŸ ÿ ÇæÑ ÝÑÖ ˜ی ØÑÍ Çä ˜ی ÇÈäÏی ˜ÑیŸ ÿ Êæ ǁäی Òäϐی ˜æ  Êä ˜Ñ áیŸ ÿ۔ ªáی ÞæãæŸ äÿ یÀی ÛáØی ˜ی ʪی ˜À äÆی äÆی ÑÓãیŸ ÇیÌÇÏ ˜Ñ˜ÿ ǁäÿ ÇæÑ ÝÑÇÆÖ ÇæÑ æÇÌÈÇÊ ˜ÿ ÑÏøÿ šªÇÊی áی ÆیŸ ÇæÑ ÑÝÊÀ ÑÝÊÀ ÑÓãیÇÊ ˜Ç Çی˜ ÇیÓÇ ÊÇäÇ ÈÇäÇ Çäÿ ÑÏ Èä ÇáÇ ÌÓ ˜ÿ ÌÇá äÿ ÂÎÑ ˜ÇÑ Çä ˜ÿ ÀÇʪ ÇŸ ̘š ˜Ñ јª Ïیÿ۔ ÞÑÂä ÑÓãæŸ ˜æ ÒäÌیÑæŸ Óÿ ÊÔÈیÀ ÏیÊÇ Àÿ ÇæÑ ÍÖÑÊ ãÍãÏ ˜ÿ ãÔä ˜Ç Çی˜ ÈšÇ ˜Çã یÀ ÈÊÇÊÇ Àÿ ˜À Çä ÒäÌیÑæŸ ˜æ ˜ÇŠ ªیä˜یŸ Ìä ãیŸ ÇäÓÇä äÿ ǁäÿ  ˜æ ÎæÏ ˜óÓ Ñ˜ªÇ Àÿ۔

یÀی æÌÀ Àÿ ˜À ÔÑیÚÊ ãÍãÏی ãیŸ ÝÑÇÆÖ ˜Ç Çی˜ äÀÇیÊ Àá˜Ç ÇæÑ ÓÇÏÀ ÖÇÈØÀ ÊÌæیÒ ˜Ñ˜ÿ ÈÇÞی ÊãÇã ÑÓãæŸ ˜Ç ÎÇÊãÀ ˜Ñ ÏیÇ یÇ۔ ÚیÏ ÇáÝØÑ ÇæÑ ÚیÏ ÇáÇÖÍٰ˜ÿ ÓæÇ ˜æÆی ÊÀæÇÑ äÀ јªÇ یÇ۔ ÍÌ ˜ÿ ÓæÇ ˜æÆی ÚÈÇÏÊ Ñ ãÈäی ÓÝÑ äÀ јªÇ ÇæÑ Ò˜æٰÉ ˜ÿ ÓæÇ ˜æÆی äÐÑ æäیÇÒ˜Ç ØÑیÞÀ ãÞÑÑ äÀ ˜یÇ۔ÇæÑ ÀãیÔÀ ˜ÿ áیÿ یÀ ÇÕæá Øÿ ˜Ñ ÏیÇ یÇ ˜À ÇäÓÇä ˜æ ÌÓ ØÑÍ ÎÏÇÆی ÝÑÖ ãیŸ ˜æÆی یÒ ˜ã ˜Ñäÿ ˜Ç ÍÞ äÀیŸ Àÿ¡ ÇÓی ØÑÍ ˜æÆی یÒ ÈšªÇäÿ ˜Ç ÍÞ Èªی äÀیŸ Àÿ۔

ÀÑ ÈÏÚÊ ãÑÇÀی Àÿ:

          ÇÈÊÏÇÆی ÒãÇäÀ ãیŸ Ìæ áæ ÔÑیÚÊ ãÍãÏی ˜ی ÑæÍ ˜æ Óã̪Êÿ ʪÿ æÀ ÓÎÊی ˜ÿ ÓÇʪ ÇÓ ÇÕæá ˜ÿ ÇÈäÏ ÑÀÿ۔ ÇäÀæŸ äÿ äÆی ÑÓãیŸ ÇیÌÇÏ ˜Ñäÿ Óÿ ÇäÊÀÇÆی ÑÀیÒ ˜یÇ ÇæÑ Ìæ یÒ áÇÒãی ÑÓã ÈäÊی äÙÑ ÂÆی ÇÓ ˜ی ÝæÑÇð Ìš ˜ÇÊ Ïی۔ ÇäÀیŸ ãÚáæã 滂 ˜À Çی˜ یÒ ÌÓ ˜æ äی˜ی ÇæÑ ËæÇÈ ˜Ç ˜Çã Óã̪ ˜Ñ ÇÈÊÏÇÁãیŸ Èšی äی˜ äیÊی ˜ÿ ÓÇʪ ÔÑæÚ ˜یÇ ÌÇÊÇ Àÿ æÀ ÑÝÊÀ ÑÝÊÀ ˜Ó ØÑÍ ÓäÊ¡ ªÑ æÇÌÈ¡ ªÑ ÝÑÖ ÇæÑ ÂÎÑ ˜ÇÑ ÝÑÖæŸ Óÿ Ȫی ÒیÇÏÀ ÇÀã ÈäÊی áی ÌÇÊی Àÿ ÇæÑ ÌÀÇáÊ ˜ی ÈäÇ Ñ áæ ÇÓ äی˜ی ˜ÿ ÓÇʪ ˜Ó ØÑÍ ÈÀÊ Óی ÈÑÇÆیÇŸ ãáÇ ÌáÇ ˜Ñ Çی˜ ÞÈیÍ ÑÓã ÈäÇ ÇáÊÿ ÀیŸ۔ ÇÓ ÞÓã ˜ی ÑÓãیŸ ÌãÚ Àæ ˜Ñ ˜Ó ØÑÍ ÇäÓÇäی Òäϐی ˜ÿ áÿ Çی˜ æÈÇá ÇæÑ ÇäÓÇäی ÊÑÞی ˜ی ÑÇÀ ãیŸ Çی˜ ȪÇÑی јÇæŠ Èä ÌÇÊی ÀیŸ۔ ÇÓ áیÿ ÇÈÊÏÇÆی ÏæÑ ˜ÿ ÚáãÇÁÇæÑ ÇãÇã ÇÓ ÈÇÊ ˜ی ÓÎÊ ÇÍÊیÇØ Ñ˜ªÊÿ ʪÿ ˜À ÔÑیÚÊ ãیŸ ˜Óی äÆی یÒ ˜Ç ÇÖÇÝÀ äÀ Àæäÿ ÇÆÿ۔

Çä ˜Ç یÀ ãÓÊÞá ÚÞیÏÀ 滂 ˜À Ìæ یÒ ÔÑیÚÊ ãیŸ äÀیŸ Àÿ ÇÓÿ ÔÑÚی ÍیËیÊ ÏیäÇ یÇ ÌÓ یÒ ˜ی ÔÑیÚÊ ãیŸ Ìæ ÍیËیÊ Àÿ ÇÓ Óÿ ÒیÇÏÀ ÇÀãیÊ ÇÓ ˜æ ÏیäÇ ÈÏÚÊ Àÿ ۔ÇæÑ ÀÑ ÈÏÚÊ ãÑÇÀی Àÿ۔áی˜ä ÇÝÓæÓ Àÿ ˜À ÈÚÏ ˜ی ÕÏیæŸ ãیŸ ÇÓ ØÑÝ Óÿ ÇäÊÀÇÆی ÛÝáÊ ÈÑÊی Æی ÇæÑ ÈÊÏÑیÌ ãÓáãÇä Ȫی ǁäی ÎæÏÓÇÎÊÀ ÑÓãæŸ ˜ÿ ÌÇá ãیŸ ÇÓی ØÑÍ ªäÓÊÿ áÿ Æÿ۔ ÌÓ ØÑÍ ÏäیÇ ˜ی ÏæÓÑی ÞæãیŸ ªäÓی ÀæÆی ʪیŸ۔ÇÓ ÎÑÇÈی ˜ی Çی˜ Èšی æÌÀ یÀ Àÿ ˜À ÈÚÏ ˜ÿ ÒãÇäÿ ãیŸ Ìæ ÞæãیŸ ÇÓáÇã ˜ÿ ÏÇÆÑÿ ãیŸ ÏÇÎá ÀæÆیŸ Çä ˜æ ÕÍیÍ ÇÓáÇãی ÊÚáیã æ ÊÑÈیÊ äÀ ãá Ó˜ی۔ æÀ ǁäÿ ÓÇʪ ÑÇäÿ ÌÇÀáیÊ ˜ÿ ÈÀÊ Óÿ ÎیÇáÇÊ ÇæÑ ÈÀÊ Óÿ ØæÑ ØÑیÞÿ áیÿ ÀæÆÿ ÇÓáÇã ãیŸ ÏÇÎá ÀæÆیŸ۔ Çä ˜æ ÕÏÀÇ ÈÑÓ Óÿ ÑÓãیÇÊ ÇæÑ ÊÀæÇÑæŸ ÇæÑ ãیáæŸ ŠªیáæŸ ˜ی ÚÇÏÊ šی ÀæÆی ʪی۔ ÇÓ ˜ÿ ÈÛیÑ Çä ˜ÿ áÿ ãÐÀÈی Òäϐی ãیŸ æیÇ áØÝ Àی äÀ ÑÀÇ۔

ÇÓáÇã ˜ی ÓÇÏÀ ÔÑیÚÊ ˜ÿ ÏÇÆÑÿ ãیŸ Â˜Ñ ÈÌÇÆÿ ÇÓ ˜ÿ ˜À æÀ ÑÇäی ÑÓãæŸ ˜Ç Èæ̪ ÇÊÑäÿ ÇæÑ ÑÇäی ÒäÌیÑæŸ ˜ÿ ÈäÏ ˜Šäÿ Óÿ ÇØãیäÇä ãÍÓæÓ ˜ÑÊیŸ¡ ÇäªیŸ یÀÇŸ ÂÊÿ ÀیŸ یÀ ݘÑáÇÍÞ Àæ Æی ˜À ˜Ó ØÑÍ æÀی Èæ̪ ªÑ ǁäÿ ÇæÑ áÇÏ áیŸ ÌäÀیŸ ÇÓáÇã äÿ ÇÊÇÑÇ ÊªÇ ÇæÑ æÀی ÈیšیÇŸ ªÑ Àä áیŸ ÌäÀیŸ ÇÓáÇã äÿ ˜ÇŠÇ ʪÇ۔ äÇäÀ ÇäÀæŸ äÿ ˜ª Êæ ÑÇäی ÌÇÀáیÊ ˜ی ÑÓãیŸ ÐÑÇÓی ÙÇÀÑی ÕæÑÊ ÈÏá ˜Ñ ÈÇÞی јªیŸ Êæ ˜ª äÆی ÑÓãیŸ ÎæÏ ÇیÌÇÏ ˜یŸ ۔یÀÇŸ ʘ ˜À ÇÓáÇã ˜æ Ȫی æیÓی Àی ÑÓãæŸ ÇæÑ ÊÀæÇÑæŸ ˜Ç ãÐÀÈ ÈäÇ ˜Ñ јª ÏیÇ ÌیÓÿ Çä ˜ÿ ÑÇäÿ ãÐÀÈ Êªÿ۔ÇÝÓæÓ ˜À Çä äÆی ÑÓãæŸ ˜ی ÇیÌÇÏ ãیŸÎÇÕی ÈÇÑی˜ Èیäی Óÿ ˜Çã áیÇ یÇ۔ ÞÑÂä ÇæÑ ÍÏیË ˜æ ÇÓ ÛÑÖ ˜ÿ áیÿ äÀ Êæ Ïی˜ªÇیÇ ˜À ÇÓáÇã äÿ ÇäÓÇäی Òäϐی ˜ÿ áیÿ Ìæ äÙÇã äÇãÀ ãÑÊÈ ˜یÇ Àÿ ÇÓ ˜ÿ ÇÕæá ãÚáæã ˜یÿ ÌÇÊÿ۔ Èá˜À ÓÇÑی ªÇä Èیä ÇÓی áیÿ ˜ی Æی ˜À ˜ÀÇŸ Óÿ Çی˜ äÆی ÑÓã ÇیÌÇÏ ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ یÇ ÑÇäی ÌÇÀáÇäÀ ÑÓãæŸ ˜æ ÌÇÑی јªäÿ ˜ÿ áیÿ ˜æÆی ÈÀÇäÀ ãá Ó˜ÊÇÀÿ۔ ªÑ ÇÑ ˜Óی ̐À Çی˜ ÈÇá ˜ی äæ˜ ˜ÿ ÈÑÇÈÑ Èªی ˜æÆی ÇÔÇÑÀ ãá یÇ Êæ ÇÓ Ñ Çی˜ ÀÇš ÈÑÇÈÑ ÚãÇÑÊ ÊÚãیÑ ˜Ñ Çáی Æی۔ áæ Çäی ̐À ÎæÔ ÀیŸ ˜À ÇÓáÇã ãیŸ ÊÀæÇÑæŸ ÇæÑ ÑÓãæŸ ˜ی Ìæ ˜ãی ʪی ÇÓ ˜æÇäÀæŸäÿ æÑÇ ˜Ñ áیÇ Àÿ۔

 ÍÇáÇä˜À ÏÑÇÕá ÇäÀæŸ äÿ ǁäی ÌÀÇáÊ Óÿ Çی˜ ÈÇÑ ªÑ æÀ ÓÇÑی ÈیšیÇŸ Àä áی ÀیŸ Ìæ ÇááÀ äÿ ǁäی äÈی ˜ÿ ÀÇʪ Óÿ ˜ŠæÇÏی ʪیŸ ÇæÑ Çäÿ  ˜æ ªÑ ÇÓ ÌÇá ãیŸ ªÇäÓ áیÇ Àÿ ÌÓ ãیŸ ªäÓ ˜Ñ ÏäیÇ ˜ی ˜æÆی Þæ㠘Ȫی äÀ ÇÈªÑ Ó˜ی ۔

ÔیÎ ÇáÇÓáÇã ÇÈä ÊیãیÀ ؒ ˜ی ÑÇÆÿ:

          ÇãÇã ÇÈæ ÇáÚÈÇÓ ÔیÎ ÇáÇÓáÇã ÇÈä ÊیãیÀ ؒ äÿیÀ ÚÙیã ÞÇÚÏÀ Ð˜Ñ ˜یÇ Àÿ:ÚáãÇÁ˜ÑÇã ÇÓ ãÊÝÞ ÀیŸ˜À Ìä ãÓÇÆá ãیŸ áææŸ˜Ç ÊäÇÒÚ Àæ ÇÓÿ ˜ÊÇÈ ÇááÀ ÇæÑ ÓäÊ ÑÓæá Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ˜ی ØÑÝ áæŠÇäÇ æÇÌÈ Àÿ¡ ÇæјÊÇÈ ÇááÀ ÇæÑ ÓäÊ ÑÓæá ÏæäæŸ یÇ ÏæäæŸ ãیŸ Óÿ Çی˜ Ìæ Ȫی ÝیÕáÀ ˜Ñ ÏیŸ æÀ ÔÑیÚÊ Àÿ ÇæÑ ÇÓ Ñ Úãá ˜ÑäÇ æÇÌÈ Àÿ۔ÇæÑ ÌÓ ˜ی ˜ÊÇÈ ÇááÀ ÇæÑ ÓäÊ ÑÓæá Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ãÎÇáÝ ˜ÑیŸ ÇÓÿ ªä˜ ÏیäÇ ÇæÑ ÇÓ Ñ Úãá äÀ ˜ÑäÇ æÇÌÈ Àÿ¡

 ÇæÑ Ìæ ÚÈÇÏÇÊ ˜ÊÇÈ Ç ááÀ ÇæÑ ÓäÊ ÑÓæá Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ãیŸ äÀ ÀæŸ æÀ ÈÏÚÇÊ ÀیŸ Çä Ñ Úãá ˜ÑäÇ ÌÇÆÒ äÀیŸ¡ À ÌÇ Æی˜À Çä ˜ی ÏÚæÊ Ïی ÌÇÆÿ¡ ÇæÑ Çä ˜ی ãÏÍ ÓÑÇÆÿ ˜ی ÌÇÆÿ ۔˜ÀÇ ˜À: "Çÿ äÈی ! áææŸ Óÿ ˜À Ïæ ˜À!ÇÑ Êã ÍÞیÞÊ ãیŸ ÇááÀ Óÿ ãÍÈÊ Ñ˜ªÊÿ Àæ¡ Êæ ãیÑی یÑæی ÇÎÊیÇÑ ˜Ñæ¡ ÇááÀ Êã Óÿ ãÍÈÊ ˜Ñÿ Ç ÇæÑ ÊãÀÇÑی ÎØÇæŸ ˜æ ÏÑ ÒÑ ÝÑãÇÆÿ Ç۔ æÀ ÈšÇ ãÚÇÝ ˜Ñäÿ æÇáÇ ÇæÑ ÑÍیã Àÿ"(Âá ÚãÑÇä:۱۳)۔ãÒیÏ ÝÑãÇیÇ: "Çÿ ãÍãÏ !ÊãÀÇÑÿ ÑÈ ˜ی ÞÓã یÀ ˜Èªی ãæãä äÀیŸ ÀæÓ˜Êÿ ÌÈ Ê˜ ˜À ǁäÿ ÈÇÀãی ÇöÎÊáÇÝÇÊ ãیŸ یÀ Êã ˜æ ÝیÕáÀ ˜Ñäÿ æÇáÇ äÀ ãÇä áیŸ¡ ªÑ Ìæ ˜ª Êã ÝیÕáÀ ˜Ñæ ÇÓ Ñ ǁäÿ ÏáæŸ ãیŸ Ȫی ˜æÆی Êäی äÀ ãÍÓæÓ ˜ÑیŸ¡ Èá˜À ÓÑÈÓÑ ÊÓáیã ˜ÑáیŸ"(ÇáäÓÇÆ:۵۶)۔ÇÓ ãÚäی ÇæÑ ãæÖæÚ ˜ی ÂیÇÊ ÈÀÊ ÒیÇÏÀ ÀیŸ۔ÇæÑ یÀ ÂیÇÊ ÇÎÊáÇÝی ãÓÇÆá ˜æ ˜ÊÇÈ ÇááÀ ÇæÑ ÓäÊ ÑÓæá ÇááÀ Ñ یÔ ˜Ñäÿ ÇæÑ ªÑ Çä ˜ÿ ÝیÕáÿ Ñ ÑÖÇãäÏی ˜ÿ æÌæÈ Ñ æÇÖÍ äÕ ÀیŸ¡

ÇæÑ یÀی ÇیãÇä ˜Ç ÊÞÇÖÇ Àÿ ÇæÑ ÈäÏæŸ ˜ÿ áیÿ ÌáÏ یÇ ÏیÑ ÇäÌÇã ˜ÿ áÍÇÙ Óÿ ÈÀÊÑ Èªی Àÿ۔ÍÇÝÙ ÇÈä ÑÌÈ ؒ ǁäی ˜ÊÇÈ"áØÇÆÝ ÇáãÚÇÑÝ"ãیŸ ãäÏÑÌÀ ÈÇáÇ ˜áÇã ˜ÿ ÈÚÏ ÇÓ ãÓÆáÀ ˜ÿ ãÊÚáÞ ˜ÀÊÿ ÀیŸ:ÇæÑ ÔÚÈÇä ˜ی äÏÑæیŸ ÑÇÊ یÚäی ÔÈ ÈÑÇÊ ÇÀá ÔÇã ãیŸ Óÿ ÎÇáÏ Èä ãÚÏÇä¡ÇæÑ ã͘æá¡ÇæÑ áÞãÇä Èä ÚÇãÑ æÛیÑÀ ˜ی ÊÚÙیã ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ÇÓ ÑÇÊ ÚÈÇÏÊ ˜Ñäÿ ˜ی ˜æÔÔ ˜ÑÊÿ¡ ÇæÑ áææŸ äÿ Çä Àی Óÿ ÇÓ ÑÇÊ ˜ی ÝÖیáÊ ÇæÑ ÊÚÙیã ˜ÑäÇ Óی˜ªی۔ ÇæÑ Çی˜ Þæá یÀ Àÿ ˜À: ÇäÀیŸ ÇÓ ÓáÓáÀ ãیŸ ˜ª ÇÓÑÇÆیáی ÂËÇÑ Àäÿ ÀیŸ¡۔۔۔۔ÇæÑ ÍÌÇÒ ˜ÿ ǘËÑ ÚáãÇÁ˜ÑÇã äÿ ÇÓ ˜Ç Çä˜ÇÑ ˜یÇ Àÿ Ìä ãیŸ ÚØÇÁ¡ ÇÈä Úáی ãáی˜À ÔÇãá ÀیŸ¡ÇæÑ ÚÈÏÇáÑÍãä Èä ÒیÏ Èä ÇÓáã äÿ ÇÓÿ ÝÞÀÇÆÿ ãÏیäÀ Óÿ äÞá ˜یÇ Àÿ¡

 ÇæÑ ÇãÇã ãÇᘠؒ ˜ÿ ÇÕÍÇÈ æÛیÑÀ ˜Ç یÀی Þæá Àÿ¡Çä ˜Ç ˜ÀäÇ Àÿ :یÀ ÓÈ ˜ª ÈÏÚÊ Àÿ۔۔۔۔ÇæÑ ÇãÇã ÇÍãÏ ؒ Óÿ ÔÈ ÈÑÇÊ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ˜æÆی ˜áÇã ãÚáæã äÀیŸ Àÿ۔۔۔ ÍÇÝÙؒ äÿ یÀÇŸ ʘ á˜ªÇ Àÿ ˜À :ÔÈ ÈÑÇÊ ãیŸ äÝáی äãÇÒ ÇÑæ ÔÈ ÈیÏÇÑی ˜Ñäÿ ãیŸäÈی ÇæÑ Çä ˜ÿ ÇÕÍÇÈ Óÿ ˜ª Ȫی ËÇÈÊ äÀیŸ Àÿ۔ÈÓ یÀ ÈÇÊیŸ ã˜ãá ØæÑ Ñ ÀãÇÑÿ áیÿ ˜ÇÝی ÀیŸ ˜À ÔÈ ÈÑÇÊ ÌÓ Ô˜á ãیŸ ÂÌ ãäÇÆی ÌÇÊی Àÿ æÀ ˜Óی Ȫی ØÑÍ ÇÓáÇãی ÊÚáیãÇÊ ˜ی ÑæÔäی ãیŸ ÞÇÈá ÞÈæá äÀیŸÀÿ۔ÇæÑ ÌÓ یÒ ˜æ ÇÓáÇã ÞÈæá äÀ ˜ÑÊÇ Àæ ÇæÑ äÀ Àی ÇÓ Ñ Úãá ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ˜Àÿ¡ áی˜ä ªÑ Ȫی ǁäی ÏáÓی¡Ïáی ÇæÑ ÎæÔی ˜ÿ áیÿ ÇäÌÇã Ïی ÌÇÆÿ Êæ æÀ Ïیä ÇÓáÇã Óÿ ÏæÑی Àی ÞÇÆã ˜Ñäÿ ˜Ç ÐÑیÚÀ Èäÿ ی!

ÞÑÂä æÇÖÍ ÑÇÀäãÇÆی ˜ÑÊÇ Àÿ:

          æÇÞÚÀ ˜ÿ Ó ãäÙÑ ãیŸ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ÀãÇÑی ã˜ãá ÑÇÀäãÇÆی ÝÑãÇÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÊÇ Àÿ ˜À: "ÂÌ ãیŸ äÿ ÊãÀÇÑÿ Ïیä ˜æ ÊãÀÇÑÿ áیÿ ã˜ãá ˜ÑÏیÇ Àÿ ÇæÑ Çäی äÚãÊ Êã Ñ ÊãÇã ˜ÑÏی Àÿ ÇæÑ ÊãÀÇÑÿ áیÿ ÇÓáÇã ˜æ ÊãÀÇÑÿ Ïیä ˜ی ÍیËیÊ Óÿ ÞÈæá ˜ÑáیÇ Àÿ"(ÇáãÇÆÏÀ:۳)۔Ïیä ˜æ ã˜ãá ˜Ñ Ïیäÿ Óÿ ãÑÇÏ Ó ˜æ Çی˜ ãÓÊÞá äÙÇãö Ý˜Ñ æ Úãá ÇæÑ Çی˜ ÇیÓÇ ã˜ãá äÙÇãö ÊÀÐیÈ æ ÊãÏøä ÈäÇ ÏیäÇ Àÿ ÌÓ ãیŸ Òäϐی ˜ÿ ÌãáÀ ãÓÇÆá ˜Ç ÌæÇÈ ÇÕæáÇð یÇ ÊÝÕیáÇð ãæÌæÏ Àæ ÇæÑ ÀÏÇیÊ æ ÑÀäãÇÆی ÍÇÕá ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ˜Óی ÍÇá ãیŸ ÇÓ Óÿ ÈÇÀÑ ÌÇäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ یÔ äÀ ÂÆÿ۔ äÚãÊ ÊãÇã ˜Ñäÿ Óÿ ã


±ÑÇÏ äÚãÊö ÀÏÇیÊ ˜ی ʘãیá ˜Ñ ÏیäÇ Àÿ۔ ÇæÑ ÇÓáÇã ˜æ Ïیä ˜ی ÍیËیÊ Óÿ ÞÈæá ˜Ñ áیäÿ ˜Ç ãØáÈ یÀ Àÿ ˜À Êã äÿ ãیÑی ÇØÇÚÊ æ Èäϐی ÇÎÊیÇÑ ˜Ñäÿ ˜Ç Ìæ ÇÞÑÇÑ ˜یÇ ÊªÇ ¡ ÇÓ ˜æ æä˜À Êã ǁäی ÓÚی æ Úãá Óÿ ӍøÇ ÇæÑ ãÎáÕÇäÀ ÇÞÑÇÑ ËÇÈÊ ˜Ñ ˜ÿ Àæ¡ ÇÓ áیÿ ãیŸ äÿ ÇÓÿ ÏÑÌÀÞÈæáیøÊ ÚØÇ ÝÑ ãÇیÇ Àÿ ÇæÑ ÊãÀیŸ ÚãáÇð ÇÓ ÍÇáÊ ˜æ ÀäÇ ÏیÇ Àÿ ˜À ÇÈ Ýی ÇáæÇÞÚ ãیÑÿ ÓæÇ ˜Óی ˜ی ÇØÇÚÊ æ Èäϐی ÊãÀÇÑی ÑÏäæŸ Ñ ÈÇÞی äÀ ÑÀی۔ ÇÈ ÌÓ ØÑÍ ÇÚÊÞÇÏ ãیŸ Êã ãیÑÿ ãÓáã Àæ ÇÓی ØÑÍ Úãáی Òäϐی ãیŸ Ȫی ãیÑÿ ÓæÇ ˜Óی ÇæÑ ˜ÿ ãÓáã Èä ˜Ñ ÑÀäÿ ˜ÿ áیÿ ˜æÆی ãÌÈæÑی ÊãÀیŸ áÇÍÞ äÀیŸ ÑÀی Àÿ۔ãÒیÏ ÝÑãÇیÇ:"˜یÇ یÀ áæ ˜ª ÇیÓÿ ÔÑی˜ö ÎÏÇ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ ÌäÀæŸ äÿ Çä ˜ÿ áیÿ Ïیä ˜ی äæÚیÊ Ñ˜ªäÿ æÇáÇ Çی˜ ÇیÓÇ ØÑیÞÀ ãÞÑÑ ˜Ñ ÏیÇ Àÿ ÌÓ ˜Ç ÇááÀ äÿ ÇöÐä äÀیŸ ÏیÇ¿"(ÇáÔæÑیٰ:۱۲)۔ ÇÓ ÂیÊ ãیŸ ÔÑó˜óÇ ÁÓÿ ãÑÇÏ ¡ ÙÇÀÑ ÈÇÊ Àÿ ˜À æÀ ÔÑی˜ äÀیŸ ÀیŸ Ìä Óÿ áæ ÏÚÇÆیŸ ãÇäÊÿ ÀیŸ ¡ یÇ Ìä ˜ی äÐÑ æ äیÇ Ò šªÇÊÿ ÀیŸ ¡ یÇ Ìä ˜ÿ ÿ æÌÇ ÇŠ ˜ÿ ãÑÇÓã ÇÏÇ ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔ Èá˜À áÇãÍÇáÀ Çä Óÿ ãÑÇÏ æÀ ÇäÓÇä ÀیŸ Ìä ˜æ áææŸ äÿ ÔÑی˜ Ýی Çá͘㠊ªیÑÇ áیÇ Àÿ ¡

Ìä ˜ÿ Ó˜ªÇÆÿ ÀæÆÿ ÇݘÇÑ æ ÚÞÇÆÏ ÇæÑ äÙÑیÇÊ ÇæÑ Çä ÝáÓÝæŸ Ñ áæ ÇیãÇä áÇÊÿ ÀیŸ ¡ Ìä ˜ی Ïی ÀæÆی ÞÏÑæŸ ˜æ ãÇäÊÿ ÀیŸ ¡ Ìä ˜ÿ یÔ ˜یÿ ÀæÆÿ ÇÎáÇÞی ÇÕæáæŸ ÇæÑ ÊÀÐیÈ æ ËÞÇÝÊ ˜ÿ ãÚیÇÑæŸ ˜æ ÞÈæá ˜ÑÊÿ ÀیŸ ¡ Ìä ˜ÿ ãÞÑÑ ˜یÿ ÀæÆÿ ÞæÇäیä ÇæÑ ØÑیÞæŸ ÇæÑ ÖÇÈØæŸ ˜æ ǁäÿ ãÐÀÈی ãÑÇÓã ÇæÑ ÚÈÇÏÇÊ ãیŸ ¡ ǁäی ÔÎÕی Òäϐی ãیŸ ¡ ǁäی ãÚÇÔÑÊ ãیŸ ¡ ǁäÿ ÊãÏä ãیŸ ¡ ǁäÿ ˜ÇÑæÈÇÑ ÇæÑ áیä Ïیä ãیŸ ¡ ǁäی ÚÏÇáÊæŸ ãیŸ ¡ ÇæÑ Çäی ÓیÇÓÊ ÇæÑ Í˜æãÊ ãیŸ ¡ ÇÓ ØÑÍ ÇÎÊیÇÑ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À æیÇ یÀی æÀ ÔÑیÚÊ Àÿ ÌÓ ˜ی یÑæی Çä ˜æ ˜Ñäی ÇÀیÿ۔ یÀ Çی˜ æÑÇ ˜Ç æÑÇ Ïیä Àÿ Ìæ ÇááÀ ÑÈ ÇáÚÇáãیä ˜ی ÊÔÑیÚ ˜ÿ ÎáÇÝ¡ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ ÇÐä ˜ÿ ÈÛیÑ ÇیÌÇÏ ˜Ñäÿ æÇáæŸ äÿ ÇیÌÇÏ ˜یÇ ÇæÑ ãÇääÿ æÇáæŸ äÿ ãÇä áیÇ۔ ÇæÑ یÀ æیÓÇ Àی Ôј Àÿ ÌیÓÇ ÛیÑ ÇááÀ ˜æ ÓÌÏÀ ˜ÑäÇ ÇæÑ ÛیÑ ÇááÀ Óÿ ÏÚÇÆیŸ ãÇääÇ Ôј Àÿ۔

ÇÓی ÌÇäÈ یÀ ÍÏیË Èªی ÇÔÇÑÀ ˜ÑÊی Àÿ ÌÓ ãیŸÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ؓ ÝÑãÇÊی ÀیŸ˜À äÈی ˜Ñیã äÿ ÝÑãÇیÇ:"ÌÓ äÿ Ȫی ÀãÇÑÿ ÇÓ Ïیä ãیŸ äیÇ ˜Çã ÇیÌÇÏ ˜یÇ Ìæ (ÏÑÇÕá ) ÇÓ ãیŸ äÀیŸ Êæ æÀ äÇ ÞÇÈá ÞÈæá Àÿ"(ÈÎÇÑی æ ãÓáã)۔ÇæÑÍÖÑÊ ÌÇÈÑ ؓ Óÿ ãÑæی Àÿ ˜À Èäی ˜Ñیã ÎØÈÀ ãیŸ ˜ÀÇ ˜ÑÊÿ ʪÿ:"ÈáÇ ÔÈÀ ÓÈ Óÿ ÈÀÊÑ ˜Çã ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ˜ی ˜ÊÇÈ Àÿ¡ ÇæÑ ÓÈ Óÿ ǍªÇ ÇæÑ ÈÀÊÑ ØÑیÞÀ ãÍãÏ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ˜Ç Àÿ¡ ÇæÑ ÓÈ Óÿ ÈÑÇ ˜Çã ÈÏÚÊ ÇæÑ Ïیä ãیŸ äیÇ ˜Çã Àÿ¡ ÇæÑ ÀÑ ÈÏÚÊ ãÑÇÀی Àÿ"(ÕÍیÍ ãÓáã)۔

vvvvvvv

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution