Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: tarazi
Full Name: tarazi
User since: 10/Mar/2010
No Of voices: 169
 
 Views: 1040   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

 

ØáÇÞ ˜ی ÈšªÊی ÀæÆی ÔÑÍ ÇÓÈÇÈ æ ãÍјÇÊ ÇæÑ ÊÏÇј

 

ÊÍÑیÑ :۔ãÍãÏ ÇÍãÏ ÊÑÇÒی

mahmedtarazi@gmail.com

 

ÒیÇÏÀ ÚÑÕÿ ÑÇäی ÈÇÊ äÀیŸ ÇÑ Àã ÏæÊیä ÚÔÑÿ یªÿ ˜ی ØÑÝ ÌÇÆیŸ Êæ ÀãÇÑÿ ãÚÇÔÑÿ ãیŸ áÝÙ”ØáÇÞ“Çی˜ Çáی ÓãÌªÇ ÌÇÊÇ ÊªÇ¡ãÑ ÇÈ یÀ ÈÇÊ ÞÕÀ ÇÑیäÀ Èä ˜ی Àÿ¡ªáی Çی˜ ÏÀÇÆی Óÿ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ ØáÇÞ ˜ی ÔÑÍ ãیŸ äÇÞÇÈá öیÞیä ÍÏ Ê˜ ÇÖÇÝÀ ÀæÇ Àÿ¡ÕÑÝ ªáÿ ÇÑ ÈÑÓæŸ ˜ÿ ÏæÑÇä ˜ÑǍی ÔÀÑ ˜ی 11Ýیãáی ˜æÑŠÓ ãیŸ ØáÇÞ ÇæÑ ÎáÚ ˜ÿ ˜ã æ ÈیÔ 75ÀÒÇÑ ˜یÓیÒ ÑÌӊя ÀæÆÿ¡Çی˜ ãÞÇãی ÑæÒäÇãÿ Óÿ ÍÇÕá ÔÏÀ ÇÚÏÇÏæÔãÇÑ ˜ÀÊÿ ÀیŸ ˜À ÇöÓ æÞÊ ˜ÑǍی ãیŸ ÞÇÆã Ýیãáی ˜æÑŠÓ ãیŸ ØáÇÞ ÇæÑ ÎáÚ ˜ÿ یæãیÀ 45 ˜یÓ ÏÑÌ ÀæÊÿ ÀیŸ¡ÌȘÀ ÌäæÑی 2005 Óÿ ÌäæÑی 2008 ˜ÿ ÏæÑÇä Ýیãáی ˜æÑŠÓ ãیŸ ØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ÿ 64ÀÒÇÑ 800˜یÓ ÏÑÌ ÀæÆÿ ʪÿ¡ãÑ 2008 ˜ÿ ÈÚÏ ÇöÓ ÊÚÏÇÏ ãیŸ äãÇیÇŸ ÇÖÇÝÀ Ïی˜ªäÿ ãیŸ ÂیÇ ÇæÑ ˜ÑǍی ˜ی Ýیãáی ˜æÑŠÓ ãیŸ ÌäæÑی 2008Óÿ áÿ ˜Ñ ÑæÇŸ ÈÑÓ 2012 ˜ÿ ÏæÑÇä ØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ÿ 72ÀÒÇÑ 900 ˜یÓ ÏÑÌ ÀæÆÿ¡Çöä ãیŸ ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ ÔÑÍ ˜ÑǍی ˜ÿ ÖáÚ ÔÑÞی ãیŸ ÑÀی¡ÇÓی ØÑÍ ÔÀÑی ͘æãÊ ˜ÿ ãÇÊÍÊ ˜ÑǍی ˜ÿ 18 ŠÇæäÒ ˜ی ãÕÇáÍÊی ˜ãیŠیæŸ ãیŸ 2008 Óÿ ǐÓÊ 2012 ˜ÿ ÏæÑÇä ØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ÿ 2ÀÒÇÑ 154 ˜یÓیÒ ÑÌӊя ÀæÆÿ¡ÌÓ ãیŸ áÔä ÇÞÈÇá ŠÇÄä ÓÑÝÀÑÓÊ ÑÀÇ¡ÇöÓ ØÑÍ ˜ÑǍی ˜ی ÊãÇã Ýیãáی ˜æÑŠÓ ÇæÑ ÔÀÑی ͘æãÊ ˜ی ãÕÇáÍÊی ˜ãیŠیæŸ ãیŸ ØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ÿ ÑÌӊя Àæäÿ æÇáÿ ˜یÓیÒ ˜Ç ãÌãæÚÀ 75ÀÒÇÑ 54 ÈäÊÇ Àÿ¡ÌÓ ˜ی ÓÇáÇäÀ ÇæÓØ 18764 ä˜áÊی Àÿ¡ÌȘÀ ÇöÓ ãیŸ 20 ÝیÕÏ ˜یÓیÒ ÇیÓÿ ÀیŸ Ìæ ÑÌӊя Àی äÀیŸ ÀæÊÿ ÇæÑ ãÚÇãáÀ Ïæ ÎÇäÏÇäæŸ ˜ÿ ÏÑãیÇä Àی ÑÀÊÇ Àÿ¡æÇÖÍ ÑÀÿ ˜À یÀ ÇÚÏÇÏæÔãÇÑ ÕÑÝ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÔÀÑ ˜ÑǍی ˜ÿ ÀیŸ¡ÌÓ Óÿ  æÑÿ ãᘠ˜ی ãÌãæÚی ÕæÑÊÍÇá ˜Ç ÈÎæÈی ÇäÏÇÒÀ áÇÓ˜Êÿ ÀیŸ ۔

 

ÇóãÑ æÇÞÚÀ یÀ Àÿ ˜À ÓÇÈÞÀ ÇæÑ ãæÌæÏÀ ͘æãÊæŸ ˜ی ÂÒÇÏی äÓæÇŸ ÇæÑ ÑæÔä ÎیÇáی ãÀã äÿ Ȫی ÇöÓ ÔÑÍ ãیŸ ÇÖÇÝÀ ˜یÇ Àÿ¡ÚæÑÊæŸ ˜ی ÂÒÇÏی ÇæÑÇõä ˜یáÆÿ ÇäÕÇÝ ˜ی ÝæÑی ÝÑÇÀãی ˜ÿ ÎáÇÝ ˜æÆی Ðی ÔÚæÑ äÀیŸ ÀæÓ˜ÊÇ¡ÈÔÑØی˜À یÀ ÇÓáÇãی ÍÏæÏ ÇæÑ ÔÑیÚÊ ˜ÿ ÏÇÆÑÿ ãیŸ ÑÀÊÿ ÀæÆÿ Àæ¡ãÑیÀ ãÀ㠁ǘÓÊÇä ˜ÿ ãÓáã ãÚÇÔÑÀ ˜ÿ ãÔÊјÀ ÎÇäÏÇäی äÙÇã ˜æÊÈÇÀ ˜Ñäÿ ˜ی ÎæÝäǘ ÓÇÒÔ Àÿ ÊÇ ˜À ãÛÑÈ ˜ی ØÑÍ یÀÇŸ Ȫی ãÇÏсÏÑ ÂÒÇÏ ãÚÇÔÑÀ ÞÇÆã ÀæÌÇÆÿ ÇæÑ ÚæÑÊ ÑÇÛ ÎÇäÀ ˜ی ÈÌÇÆÿ ÔãÚ ãÍÝá ÇæÑÈÇÒÇÑ ˜ی ÌäÓ Èä ÌÇÆÿ یÀی æÌÀ Àÿ ˜À ÇöÓ æÞÊ ÀãÇÑÿ ãᘠãیŸ ãÍÈÊ ˜ی ÔÇÏیæŸ ˜ÿ ÍÞ ãیŸ ÝÖÇÀãæÇÑ ˜ی ÌÇÑÀی Àÿ¡ãÔÊјÀ ÎÇäÏÇäی äÙÇã ÊÈÇÀ ˜Ñäÿ ˜یáÆÿ Ýیãáی ˜æÑŠÓ Çی˜Š ǘÊæÈÑ 2005 ÏÝÚÀ (4) Óی˜Ôä 10˜ÿ ÊÍÊ ØáÇÞ ˜ÇÚãá ÂÓÇä ÊÑ ˜ÑÏیÇ یÇ Àÿ¡ÇÓ ˜ÿ ÈÑÎáÇÝ ÇäÓÇäی ÇæÑÎÇäÏÇäی ãÚÇãáÇÊ Óÿ ÊÚáÞ Ñ˜ªäÿ æÇáÿ ÞæÇäیä ÇÊäÿ ییÏÀ ÀیŸ ˜À Çõä ãیŸ ÝæÑی ÇäÕÇÝ ˜ÇÍÕæá ãÔ˜á ÊÑیä äÀیŸ Êæ ãÔ˜á ÊÑÖÑæÑÀÿ¡ÌȘÀ ØáÇÞ ˜ÿ ãÚÇãáÇÊ ˜æÑæÔä ÎیÇáی ˜ÿ ÏæÑ ãیŸ ÇäÊÀÇÆی ÂÓÇä ÈäÇÏیǐیÇ Àÿ ÇæÑ ÚÇÆáی ÞæÇäیä ãیŸ Çöä ÊÈÏیáیæŸ ˜æÚæÑÊæŸ ˜ی ÂÒÇÏی ÇæÑÝæÑی ÇäÕÇÝ ÞÑÇÑ ÏیÇ یÇ Àÿ¡äÇäÀ ÂÒÇÏی ÇæÑÝæÑی ÇäÕÇÝ ˜ی ãÀã ˜Ç äÊیÌÀ یÀ Àÿ ˜À ÑæÒÇäÀ Óیä˜šæŸ ÎæÇÊیä ÇÒÏæÇÌی Òäϐی ˜ÿ ÈäϪä Óÿ ÂÒÇÏ ÀæÑÀی ÀیŸ ÇæÑ ØáÇÞ ÌیÓÇ äǁÓäÏیÏÀ Úãá ÇÈ ÀãÇÑÿ ÀÇŸ ÂÓÇä ÊÑیä ˜Çã ÈäÊÇÌÇÑÀÇÀÿ¡ÎæÇÊیä ÇÓÿ ÍÞ Óã̪ ˜Ñ ÇÓÊÚãÇá ˜ÑÑÀی ÀیŸ¡یÀ Ȫی ÓÇÈÞÀ ÂãÑÇäÀ ÏæÑ ãیŸ ˜ی ÌÇäÿ æÇáی ÊÑÇãیã ˜ÇäÊیÌÀ Àÿ ˜À ÚÏÇáÊیŸ ÎáÚ ÇæÑØáÇÞ ˜ی ÑیÇŸ ÑیæšیæŸ ˜ی ØÑÍ ÈÇäŠ ÑÀی ÀیŸ ۔

 

یÀ ÍÞیÞÊ Àÿ ˜À ãیÇŸ Èیæی ˜Ç ÑÔÊÀ ÇÚÊãÇÏ ÇæÑ ÈªÑæÓÿ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ ÞÇÆã ÑÀÊÇ Àÿ ÌÈ ˜Èªی ÏæäæŸ ãیŸ ÇÚÊãÇÏ ÇæÑ ÈªÑæÓÿ ˜ی ÈäیÇÏیŸ ÀáÊی ÀیŸ Êæ ÇöÓ ÑÔÊÿ ˜ی ÈäیÇÏیŸ Ȫی ˜ãÒæÑ Àæ ÌÇÊی ÀÿÇæÑ یÀ ÑÔÊÀ ŠæŠ ˜Ñ ȘªÑ ÌÇÊÇ Àÿ¡ÇÑ ÏæäæŸ ãیŸ ÇÚÊãÇÏ ÇæÑ ÈªÑæÓÿ ˜ی ÈäیÇÏیŸ ãÖÈæØ ÑÀیŸ ی Êæ  یÀ ÑÔÊÀ Ȫی ãÖÈæØ ÊÑ ÀæÊÇ ÌÇÆÿ Ç ÇæÑ ˜Èªی ÒæÇá ÐیÑ  äÀیŸ ÀæÇ¡ÚÏã ÈÑÏÇÔÊ Èªی ØáÇÞ ˜Ç Çی˜ ÇÀã ÓÈÈ Àÿ ÇÑ ÏæäæŸ ÝÑیÞ ÂÓ ãیŸ ÈÑÏÇÔÊ ÇæÑ ÊÍãá Óÿ ˜Çã áیŸ ÇæÑ Çی˜ ÏæÓÑÿ ˜ی ÛáØیæŸ Óÿ ÏѐÒјÑیŸ Êæ ÇöÓ ãÞÏÓ ÑÔÊÿ ˜æ ÞÇÆã јªäÇ ÂÓÇä ÑÀÊÇ Àÿ¡æä˜À ÀãÇÑی ãÚÇÔÑÊی ÇÞÏÇÑ ãیŸ ÔÇÏی Çی˜ Óã̪æÊÀ Àÿ¡Ìæ áæ Çäÿ ÔÑی˜ ÍیÇÊ Óÿ Óã̪æÊÀ ˜ÑáیÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ªÑیáæ æÒäϐی ˜ÿ ÏیÑ ÇõãæÑ ãیŸ ÈÇÀãی ãÔÇæÑÊ ÇæÑ ÑÖÇãäÏی Óÿ ˜Çã áیÊÿ ÀیŸ¡Çی˜ ÏæÓÑÿ ˜ی ãÚãæáی ÛáØیæŸ Óÿ ÏѐÒÑ ˜ÑÊÿ ÀیŸ¡Çõä ˜ی ÔÇÏی ÞÇÆã ÑÀÊی Àÿ ÇæÑ Ìæ áæ Óã̪æÊÀ äÀیŸ ˜ÑÇÊÿ Çõä ˜Ç یÀ ãÞÏÓ ÑÔÊÀ ŠæŠ ÌÇÊÇ Àÿ¡ÇÑ À㠁ǘÓÊÇä ãیŸ ØáÇÞ ˜ÿ ÇöÓ ÈšªÊÿ ÀæÆÿ ÑÍÌÇä ˜ی æÌæÀÇÊ ˜Ç Ð˜Ñ ˜ÑیŸ Êæ ÀÑ Àæäÿ æÇáی ØáÇÞ ˜ÿ یªÿ Çی˜ ÇᐠæÌÀ ÇæÑ Çᐠ˜ÀÇäی ãáÿ ی¡ãÑØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ÿ ˜یÓیÒ ˜Ç ÌÇÆÒÀ یÀ ÈÊÇÊÇ Àÿ ˜À Ïæ ÔÇÏی ÔÏÀ ÇÝÑÇÏ ãیŸ ÚáیÍϐی ˜Ç ÓÈÈ Èääÿ æÇáی ÈäیÇÏی æÌæÀÇÊ ãیŸ ªÑیáæ äǍÇÞی ÓÑÝÀÑÓÊ Àÿ¡ÌȘÀ ÞÑÈÇäی Ïیäÿ ˜ÿ ÚÒã ãیŸ ˜ãی¡ÒÈÑÏÓÊی ÔÇÏی¡ãÔÊјÀ ÎÇäÏÇäی äÙÇã Óÿ ÈÛÇæÊ¡ÓãÇÌی ÇÓŠیŠÓ¡ÍÑÕ æ ÀæÓ¡Èیæی یÇ ÔæÀÑ ˜Ç Ô˜ی ãÒÇÌ ÀæäÇ¡ÏæÓÑی یÇ ÌáÏ ÈÇÒی ãیŸ ãÍÈÊ ˜ی ÔÇÏی¡Çäیä Šی æی ÑÇãæŸ ÇæÑ ÝáãæŸ ˜ÿ ÇËÑÇÊ¡ãÚÇÔی ãÓÇÆá¡ÔæÀÑ ˜Ç äÔÀ ˜ÑäÇ¡æŠÀ ÓŠÀ یÇÎÇäÏÇä Óÿ ÈÇÀÑ ÔÇÏی ˜ÑäÇ ÇæÑ äÇã äÀÇÏ Çیä Ìی ÇæÒ ˜ی ÌÇäÈ Óÿ ÎæÇÊیä ˜ی ÇÀی(ÌÓÿ ÈÛÇæÊ Ñ Çõ˜ÓÇäÇ ÞÑÇÑ ÏیäÇ ÒیÇÏÀ ãäÇÓÈ Àÿ)˜یáÆÿ áÇÆÿ ÌÇäÿ æÇáÿ ÑæÑÇã Ȫی ØáÇÞ æ ÎáÚ ˜ی ÔÑÍ ãیŸ ÊیÒی Óÿ ÇÖÇÝÿ ˜Ç ÓÈÈ Èä ÑÀÿ ÀیŸ۔

 

ØáÇÞ ÎÇäی Òäϐی ˜ی ÊÈÇÀی ˜ÿ ÓÇʪ ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ ÇæáÇÏ ˜æ ãÊÇËÑ ˜ÑÊی Àÿ ÇæÑ ØáÇÞ ˜ی  ˜ی áیŠ ãیŸ Ïæ ÎÇäÏÇä ÈÑی ØÑÍ ÌáÊÿ ÇæÑ ÌªáÓÊÿ ÑÀÊÿ ÀیŸ¡ØáÇÞ ÌیÓÇ ÇäÊÀÇÆی ÞÏã ÇŠªÇäÿ æÇáÿ áãÍÿ 黄 ˜æ Ȫی ÇöÓ ä˜Êÿ Ñ ÛæÑ äÀیŸ ˜ÑÊÿ¡äÊیÌÊÇð Çõä ˜ÿ ÈæŸ ˜ی Òäϐی ÊÈÇÀ ÀæÌÇÊی Àÿ ÇæÑ æÀ ˜Èªی äÀ ÎÊã Àæäÿ æÇáی ÇÍÓÇÓ ˜ãÊÑی ÇæÑ äÝÓیÇÊی ÚæÇÑÖ ˜Ç Ô˜ÇÑ ÀæÌÇÊÿ ÀیŸ¡äÝÓیÇÊی ÇæÑ ÏãÇÛی ÇãÑÇÖ ˜ÿ ÀӁÊÇáæŸ ãیŸ ˜Æÿ Æÿ ÓÑæÿ ˜ÿ ãØÇÈÞ Çöä ÈیãÇÑیæŸ ãیŸ ãÈÊáÇ Àæäÿ æÇáÿ ãÑیÖæŸ ãیŸ Èšی ÊÚÏÇÏ ÇیÓÿ ÇÝÑÇÏ ˜ی ÀæÊی Àÿ ÌæØáÇÞ ˜ی æÌÀ Óÿ ȍä ãیŸ æÇáÏیä ˜ی ÔÝÞÊ Óÿ ãÍÑæã ÀæÌÇÊÿ ÀیŸ¡یÀ ãÍÑæãی ÈæŸ ˜æ ÌÑÇÆã ˜ی ØÑÝ ÑÇÛÈ ˜Ñäÿ ˜Ç ÓÈÈ ÈäÊی Àÿ¡Ç˜ËÑ ÇæÞÇÊ ØáÇÞ ÎæϘÔی ÇæÑ ÞÊá ˜Ç ÓÈÈ Èªی Èä ÌÇÊی Àÿ¡Ìä æÇáÏیä ˜ÿ ÏÑãیÇä ØáÇÞ æÇÞÚ ÀæÌÇÊی Àÿ¡Çõä ˜ÿ ȍÿ ãÚãæá ˜ی Òäϐی ÒÇÑäÿ ˜ÿ ÞÇÈá äÀیŸ ÑÀÊÿ¡æÀ ÚÏã ÊæÇÒä ÇæÑ ÚÏã ÊÍÝÙ ˜ÇÔ˜ÇÑ ÀæÌÇÊÿ ÀیŸ¡Çõä ˜ی ÊÚáیãی ÇæÑãÚÇÔÑÊی ˜ÇјÑϐی ãÊÇËÑÀæÊی Àÿ ÇæÑ Çõä ãیŸ ÇÚÊãÇÏ ÇæÑ ÎæÏÏÇÑی ˜ÇÝÞÏÇä ÑÀÊÇÀÿ Ìæ ãÚÇÔÑÿ ˜æ Çی˜ ãÝیÏ ÇæÑ ˜ÇÑ ÂãÏ ÔÀÑی Óÿ ãÍÑæã ˜ÑÏیÊÇ Àÿ ۔

 

 æä˜À Çی˜ ãÓáã ÎÇäÏÇä ˜ی ÇÈÊÏÇÁ’’ä˜ÇÍ “ Óÿ ÀæÊی Àÿ¡ ÇöÓ áیÿ ÇÓáÇã ãیŸ ä˜ÇÍ Çی˜ ÇیÓÇ ÓãÇÌی ãÚÇÀÏÀ Àÿ¡ ÌÓÿ ÇÓáÇã äÿ ÊÞÏیÓ ÚØÇ ˜Ñ˜ÿ ÚÈÇÏÊ ˜Ç ÏÑÌÀ ÏیÇ Àÿ ÇæÑÇÓáÇã یÀ ÇÀÊÇ Àÿ ˜À یÀ ÑÔÊÀ ÊÇÍیÇÊ ÈÑÞÑÇÑ ÑÀÿ¡ÌÓ ˜یáÆÿ ÇÓáÇã äÿ ÇیÓÿ ÇÞÏÇãÇÊ ÊÌæیÒ˜Æÿ ÀیŸ Ìæ ÇöÓ ãÞÏÓ ÑÔÊÿ ˜ی ÈÞÇÁ˜ی ÖãÇäÊ ÏیÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÇÓÿ ÏæÇã ÈÎÔÊÿ ÀیŸ¡یÀ ÑÔÊÀ ÇöÓ ÞÏÑ ÚÙیã Àÿ ˜À ÇöÓ ãیŸ ãäÓᘠÀæäÿ ˜ÿ ÈÚÏ Çی˜ ÌæšÇ ÌÓ ãیŸ ÇöÓ Óÿ Àáÿ ˜æÆی ÔäÇÓÇÆی äÀیŸ ÀæÊی¡Çی˜ ÏæÓÑÿ Óÿ Èÿ äÇÀ یÇÑ æãÍÈÊ ˜Ç ÇÙÀÇјÑÊÇ ÇæÑ ÀÑ ÎæÔی æÛãی ãیŸ Òäϐی 黄 ˜Ç ÓÇʪی Èä ÌÇÊÇÀÿ¡Çöä ˜Ç ÈÇÀãی ÊÚáÞ ÇöÓ ÞÏÑ áØیÝ Àÿ ˜À ÞÑÂä ãÌیÏ äÿ ÏæäæŸ ˜æ Çی˜ ÏæÓÑÿ ˜Ç áÈÇÓ ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ¡ÊÇÀã ÈÚÖ ÇæÞÇÊ یÀ ÚÙیã ÑÔÊÀ ã˜ÏÑ Àæ ÌÇÊÇÀÿ ÇæÑ ÇöÓ ãیŸ ÏÑÇšیŸ šÌÇÊی ÀیŸ¡ÇÑ ÈÔÑی ˜ãÒæÑیæŸ ÇæÑ ÓãÇÌی ÍÇáÇÊ ˜ی æÌÀ Óÿ ÇöÓ ÑÔÊÿ ˜æ ÈÑÞÑÇÑ Ñ˜ªäÇ ãÔ˜á ÀæÌÇÆÿ Êæ ÔÑیÚÊ ãØÀÑÀ äÿ ØáÇÞ ˜æ ÇäÊÀÇÆی äǁÓäÏÀ Úãá ÞÑÇÑ ÏیÊÿ ÀæÆÿ Çی˜ÏæÓÑÿ Óÿ ÌÏÇ Àæäÿ ˜Ç ÑÇÓÊÀ јªÇ Àÿ¡ÇÓáÇã ÇÌÇÒÊ ÏیÊÇ Àÿ ˜À ”ØáÇÞ “ ˜ÿ Çی˜ ãÊÚیä ØÑیÞÀ ˜ÇÑ Ñ Úãá ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ æÀ Çی˜ ÏæÓÑÿ Óÿ ÌÏÇ Àæ ÌÇÆیŸ ˜À ÔÇیÏ ˜À ÇöÓ ÌÏÇÆی ˜ÿ ÈÚÏ ÇááÀ ˜Ñیã Çõä ˜یáÆÿ ÎæԐæÇÑ Òäϐی ˜Ç ˜æÆی ÇæÑ ÓÈÈ ÈäÇÏÿ¡ÇöÓ ˜Ç ãØáÈ یÀ Àÿ ˜À ” ØáÇÞ ‘‘äÀÇیÊ Àی ãÌÈæÑی ˜ی ÍÇáÊ ãیŸ Ïی ÌÇ Ó˜Êی Àÿ¡áی˜ä ÂÌ ÌÈ Àã ǁäÿ ãÚÇÔÑÿ ãیŸ ”ØáÇÞ “ ˜ÿ ÈšªÊÿ ÀæÆÿ æÇÞÚÇÊ Ïی˜ªÊÿ ÀیŸ ÇæÑ Çöä ˜ÿ ÇÚÏÇÏ æÔãÇÑ ˜Ç ÌÇÆÒÀ áیÊÿ ÀیŸ ÊæÇی˜ ÎØÑäǘ ÊÕæیÑ ÀãÇÑÿ ÓÇãäÿ ÂÊی Àÿ ۔

 

ÈÏÞÓãÊی Óÿ ãÛÑÈی ÊÀÐیÈ ˜ÿ ÇËÑÇÊ ÇæÑ ãÇÏÑ ÏÑ ÂÒÇÏ ãÚÇÔÑÿ ˜ی ÇäϪی ÊÞáیÏ ˜ی æÌÀ Óÿ ÀãÇÑÿ ÀÇŸ ãÇÖی ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ØáÇÞ ˜ی ÔÑÍ ÎØÑäǘ ÍÏʘ Àä ˜Ñ Çی˜ ÓãÇÌی ãÓÆáÀ Èä ˜ی Àÿ Ìæ ÀãÇÑÿ ÇÓáÇãی ãÚÇÔÑÿ ãیŸ ãæÌæÏ ÂÆییá ÎÇäÏÇäی äÙÇã ˜ی ÌšæŸ ˜æ ˜ªæ˜ªáÇ ˜ÑÑÀی Àÿ¡áÀٰÐÇ ÖÑæÑÊ ÇöÓ ÇóãÑ ˜ی Àÿ ˜À ÇÓáÇã ˜ÿ ÞÇäæäö ØáÇÞ ˜æ ÞÑÂä æÍÏیË ˜ی ÑæÔäی ãیŸ æÇÖÍ ˜Ñäÿ ˜ی ÓÚی ˜ی Àÿ ÊǘÀ ÇöÓ ˜Ç äÇÌÇÆÒ ÇÓÊÚãÇá Ñæ˜Ç ÌÇ Ó˜ÿ ÇæÑ ÝÑÏ ¡ÎÇäÏÇä ÇæÑ ãÚÇÔÑÿ ˜æ ÈÀÊ Óÿ ÓãÇÌی ãÓÇÆá ÇæÑ Çá̪äæŸ Óÿ ȍÇیÇ ÌÇÓ˜ÿ¡ÇöÓ ˜Çã ˜یáÆÿ ãÚÇÔÑÿ ˜ÿ ÍÓÇÓ ÇæÑ ÐãÀ ÏÇÑ ØÈÞÇÊ ÇæÑ ÚáãÇÁ˜æ ÎÕæÕی ÊæÌÀ Ïیäÿ ÇæÑ ÇöÓ ˜ÿ ÇÓÈÇÈ æÚáá ˜Ç ÌÇÆÒÀ áÿ ˜Ñ ÊÏÇј ˜Ñäÿ ˜ی ÔÏیÏ ÖÑæÑÊ Àÿ¡یÇÏ Ñ˜ªیŸ ØáÇÞ Çی˜ äǁÓäÏیÏÀ ÝÚá Àÿ ÌÓ ãÚÇÔÑÿ ãیŸ ØáÇÞ ˜ی ˜ËÑÊ Àæ ÌÇÆÿ Êæ Óã̪ áیäÇ ÇÀیÆÿ ˜À æÀ ãÚÇÔÑÀ ǁäی ÝØÑی Òäϐی ˜ÿ ÑÇÓÊÿ Óÿ ȪŠ˜ یÇ Àÿ ۔

 

٭٭٭٭٭

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution