Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: ShakirQureshi
Full Name: Shakir Qureshi
User since: 3/Dec/2009
No Of voices: 55
 
 Views: 2562   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

áÇя äÐیÑ ÇÍãÏ Ç˜ ÚÙیã ¡ ÈÀÇÏÑ ÇæÑ ÈÇæÞÇÑ ÔÎÕیÊ ÀیŸ. Çä ˜Ç ÔãÇÑ Ç˜ÓÊÇä ÇæÑ ÈÑØÇäیÀ ˜ی ÓیÇÓÊ ãیŸ Ç˜ ÇäÊÀÇÆی Óã̪ÏÇÑ ÓیÇÓÊ ÏÇä ˜ÿ ØæÑ Ñ ÀæÊÇ Àÿ. ÇÓáÇãی ããÇᘠãیŸ Çä ˜æ ǘ ÇÚáی ãÞÇã ÍÇÕá Àÿ.áÇя äÐیÑ ÇÍãÏ äÿ ÊãÇã ÚãÑ ÈÑØÇäیÀ ˜Ç æÞÇÑ ÏäیÇ ãیŸ ÇÌÇÑ ˜یÇ Àÿ . æÀ ǘ ÌÇä äËÇÑ ÇæÑ æÝÇÏÇÑ ˜ÑÏÇÑ ˜ÿ ÍÇãá ÔÎÕ ÀیŸ.áÇя äÐیÑ ÇÍãÏ ˜ÿ ãÊäÇÒÀ ÈیÇä Ñ ÇÑŠی ˜ÿ ÝیÕáÀ ãیŸ ÌáÏ ÈÇÒی ˜Ç ÚäÕÑ Ï˜ªÇÆی ÏیÊÇ Àÿ. یÀ Þæی ÇãیÏ Àÿ ˜À áÇя äÐیÑ ÇÑŠی ÇæÑ ÏäیÇ ˜æ ǁäÿ ãæÞÝ Ñ ÞÇÆá ˜Ñ áیŸ ÿ. Àã ÊãÇ㠁ǘÓÊÇäی ÇæÑ ˜ÔãیÑی یÀ ÇÀÊÿ ÀیŸ ˜À áÇя äÐیÑ ˜ÿ ãÚÇãáÀ ˜æ ÌãÀæÑی ÇäÏÇÒ ãیŸ Íá ˜یÇ ÌÇÊÿ. یÇÏ ÑÀÿ ˜À áÇя äÐیÑ Ç˜ÓÊÇä¡ ˜ÔãیÑ ÇæÑ ÈÑØÇäیÀ ˜Ç ӁæÊ ÇæÑ ÇËÇËÀ ÀیŸ. 

 

ÔÇ˜Ñ ÞÑیÔی 

 

یÑãیä 

 

˜ÇÑæÇä Ý˜Ñ - ÈÑØÇäیÀ 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution