Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: mirza_yasir4
Full Name: Yasir Imran
User since: 1/Jul/2008
No Of voices: 8
 
 Views: 2673   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ã̪ÿ Ìیá ãیŸ Àی ÑÀäÿ Ïæ

ãÕäÝ: یÇÓÑ ÚãÑÇä ãÑÒÇ

 

Ìی äÀیŸ یÀ ˜Óی Çá ãÌäæŸ ÏیæÇäÿ ÚÇÔÞ ˜ی ÕÏÇ äÀیŸ Àÿ۔ ÌÓ ˜ی ãÍÈæÈÀ ÇÓÿ ªæš ˜Ñ ÌÇ ˜ی Àæ ÇæÑ ÇÓÿ Ìیá ãیŸ ÑÀäÇ ÓäÏ Àæ¡ یÀ ˜Óی Óä˜ی ÑæÝیÓÑ ˜Ç ÝáÓÝÀ Ȫی äÀیŸ Àÿ Ìæ Ìیá ˜æ ÈÇÀÑ ˜ی ÏäیÇ Ñ ÝæÞیÊ ÏیÊÇ Àÿ۔ یÀ ˜Óی ãÙáæã ÔæÀÑ ˜ی ÏÇÓÊÇä Ȫی äÀیŸ Ìæ Èیã ˜ÿ  ãÊÔÏÏÇäÀ Ñæیÿ ÓÿÊä Â ˜Ñ   ªÑ Óÿ Ȫǐ ÌÇäÇ ÇÀÊÇ Àÿ۔ 

 

یÀ Çی˜ ÇیÓÿ ÇیÔیä ÈÇÔäÏÿ ˜ی ÕÏÇ Àÿ Ìæ Šª áǘª ÑیÇá ˜Ç ÛÈä ˜Ñäÿ ˜ÿ ÌÑã ãیŸ ÓÚæÏی ÚÑÈ - ÑیÇÖ ˜ی Ìیá ãیŸÈ̪æÇ ÏیÇ یÇ۔ áی˜ä ǁäی äÏ ÓÇá ˜ی ÓÒÇ æÑی ˜Ñäÿ Ñ ÌÈ Ìیá ͘Çã äÿ ÇÓÿ ÂÒÇÏ ˜یÇ ÇæÑ Ìیá Óÿ ÈÇÀÑ ÈªیÌäÇ ÇÀÇ Êæ ÇÓ äÿ ÕÏÇ áÇÆی۔ ã̪ÿ Ìیá Óÿ ÈÇÀÑ ãÊ ÈªیÌæ¡ ã̪ÿ یÀیŸ ÑÀäÿ Ïæ۔ ˜یÇ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ی ÌیáیŸ ÇÓ ÞÏÑ ÑÂÓÇÆÔ  ÀیŸ ˜À ÌÀÇŸ ÇÓ ÞیÏی ˜æ ǁäÿ ªÑ æÇáæŸ ˜ی یÇÏ Èªی äÀیŸ ÂÊی ¿ Ìی äÀیŸ ¡ ÈÇÊ یÀ äÀیŸ Àÿ۔Ìیá ͘Çã ˜ÿ ÏÑیÇÝÊ ˜Ñäÿ Ñ ÇÓ äÿ æÌÀ یÀ ÈÊÇÆی ˜À¡ Ìیá ãیŸ ÓÒÇ ˜ÇŠäÿ ˜ÿ ÏæÑÇä ÇÓ äÿ ÞیÏیæŸ ˜ی ÎÏãÊ ˜Ñäی ÔÑæÚ ˜Ñ Ïی۔ ÇÓ äÿ ÞیÏیæŸ ˜ÿ äÏÿ ˜šÿ Ϫæäÿ¡ Çä ˜ÿ ˜یÈä ÇæÑ ÈÇʪ Ñæã ÕÇÝ ˜Ñäÿ ˜Ç ˜Çã ÔÑæÚ ˜Ñ ÏیÇ۔ ÌÓ Ñ Ìیá ͘Çã äÿ ÇÓÿ ãÇÀæÇÑ 2000 ÑیÇá ÊäÎæÇÀ Ïیäی ÔÑæÚ ˜Ñ Ïی۔ÌÈ ˜À ÑÀÇÆÔ ÇæÑ ˜ªÇäÿ ÑÇŠªäÿ æÇáÿ ÇÎÑÇÌÇÊ Èªی  äÀ Àæäÿ ˜ÿ ÈÑÇÈÑ  Êªÿ۔ǁäی ÓÒÇ ˜ÿ ÓÇá æÑÿ ˜Ñäÿ Ñ ÇÓ ˜ÿ ÇÓ ÇÓ ÞÏÑ ÑÞã ÌãÚ Àæ Æی Ìæ ÇÓ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇÓی ÚÑÕÀ ãیŸ ÇÑ æÀ Ìیá ˜ÿ ÈÇÀÑ ˜ãÇÊÇ Êæ ÇÓ ÑÞã ˜Ç ÚÔÑ ÚÔیÑ Èªی ÍÇÕá äÀ ˜Ñ ÇÊÇ۔ ˜یæŸ ˜À ÇÓ ˜Ç ˜Ýیá ÇÓÿ ÝÞØ 1200 ÑیÇá ãÇÀÇäÀ ÊäÎæÇÀ ÏیÊÇ ÊªÇ۔ÌÓ ãیŸ ÑÀÇÆÔ ˜ÿ 2000 ÇæÑ ˜ªÇäÿ یäÿ ˜ÿ 400 ÇæÓØÇ ÇÎÑÇÌÇÊ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÓ ˜ÿ ÇÓ ÝÞØ 600 ÑیÇá ˜ی ÈÊ ÀæÊی۔ ãÒیÏ ÈÑŸ¡ ÓÇáÇäÀ áیÈÑ Ñ㊠˜ی ÊÌÏیÏ Ñ ˜Ýیá ˜Ç äÇÌÇÆÒ ØæÑ Ñ Ïæ Êیä ÀÒÇÑ ÑیÇá ˜ی ÑÞã ˜Ç ãØÇáÈÀ¡ ªŠی Ñ ÌÇäÿ ˜ÿ ÇÎÑÇÌÇÊ ÇæÑ ÀæÇÆی Š˜Š ˜ÿ ÇÎÑÇÌÇÊ ãáÇ ˜Ñ ÇÓ ˜ی ãÇÀÇäÀ ÊäÎæÇÀ ˜ی ÇæÓØ 400 ÑیÇá Ȫی äÀیŸ ÑÀÊی۔

 

یÀ ÎÈÑ  14 ÝÑæÑی  ˜ÿ ÇÑÏæ äیæÒ ÇÎÈÇÑ ãیŸ ÔÇÆÚ ÀæÆی۔ ÙÇÀÑ Àÿ ÇÓ ÂÏãی ˜ÿ áیÿ Êæ Ìیá ¡ ÈÇÀÑ ˜ی Òäϐی Óÿ ˜Æی äÇ ÈÀÊÑ ËÇÈÊ ÀæÆی۔ یÀÇŸ یÀ ÇãÑ ÀãیŸ یÀ Óæäÿ Ñ ÖÑæÑ ãÌÈæÑ ˜ÑÊÇ Àÿ¡ ˜یÇ ÇÓ ÈäÏÿ ˜ی ÞÓãÊ ÈÀÊ Çªی ʪی ¿ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ی ÌیáیŸ ¡ ÈÇÀÑ ˜ی ÏäیÇ Óÿ ÈÀÊÑ ÀیŸ یÇ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ÿ ãÒÏæÑŸ ˜ÿ ãÊÚáÞ ÞæÇäیä ÏÑÓÊ äÀیŸ۔ 

 

ãیŸ ÂÎÑی äÞØÿ ˜æ ÏÑÓÊ ÞÑÇÑ ÏæŸ Ç۔ ÓÚæÏی ÚÑÈ ãیŸ ÇäÓÇäی ÍÞæÞ ˜ی ÊäÙیãیŸ Çی˜ áãÈÿ ÚÑÕÿ Óÿ یÀ ãØÇáÈÀ ˜ÑÊی  ÑÀی ÀیŸ ˜À ˜ã Óÿ ˜ã ÊäÎæÇÀ ˜ی Çی˜ ÍÏ ãÞÑÑ ˜ی ÌÇÆÿ ÌÓ Ñ ͘æãÊ ˜Ç ˜ÀäÇ Àÿ ˜À ÇیÓÇ ãã˜ä äÀیŸ۔ ãᘠãیŸ ãæÌæÏ ÓÚæÏی ÈÇÔäÏÿ ÒیÇÏÀ ÊäÎæÇÀیŸ ÇÝæя äÀیŸ ˜Ñ Ó˜Êÿ ÇÓ áیÿ Çä ˜ی ÂÓÇäی ˜ÿ áیÿ ÌÊäی ÊäÎæÇÀ æÀ ÏیäÇ ÇÀیŸ ÏیŸ۔ Çä Óÿ ˜æÆی æª ª äÀیŸ Àæ ی۔ یÞیä ãÇäیÿ یÀÇŸ Ñ ÇیÓÿ ÈäÇáی ÈÇÔäÏÿ Ȫی ãæÌæÏ ÀیŸ Ìæ ÝÞØ 250 Óÿ 300 ÑیÇá ãÇÀÇäÀ ÊäÎæÇÀ Ñ ˜Çã ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔ÇæÑ یÀ ÍÇáÊ ˜Óی ÑÇÆیæیŠ ÇÏÇÑÿ یÇ äÇä ˜ãÑÔá ÝÑã ˜ی äÀیŸ Èá˜À ÇÓ ˜ãäی ˜ی Àÿ Ìæ ÓÚæÏی ÚÑÈ ãیŸ ÕÝÇÆی ˜Ç Šªی˜À áیÊی Àÿ ÇæÑ Í˜æãÊ ÇÓÿ ÀÑ ÓÇá یÀ ˜ÇäŠÑی˜Š ÊÌÏیÏ ˜Ñ ˜ÿ ÏیÊی Àÿ۔ 

 

ÇÑ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ÿ ÔÀÑی ÇÓ ÞÏÑ ˜ã ÂãÏäی јªÊÿ ÀیŸ Êæ ªÑ æÀ ãáÇÒã ˜یæŸ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ¿ æÀ ǁäÿ ˜Çã ÎæÏ ˜Ñäÿ ˜ی ÚÇÏÊ ˜یæŸ äÀیŸ ÇáÊÿ۔ æÀ ǁäÿ ªÑ ÎæÏ ÕÇÝ ˜ÑیŸ¡ ǁäی Óš˜æŸ Óÿ äϐی ÎæÏ ÇŠªÇÆیŸ ÇæÑ Çäی ÇšیÇŸ ÎæÏ áÇÆیŸ۔ ãÑ äÀیŸ¡ æÀ ÇیÓÿ ÇیÔیä ÈÇÔäÏæŸ ˜æ Èáی˜ ãیá ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ Ìæ äÀÇیÊ ÛÑیÈ Èی˜ ÑÇÄä Óÿ ÊÚáÞ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ۔ ÇæÑ Çä ˜ÿ áیÿ ÂãÏäی äÀ Àæäÿ Óÿ 250 ÑیÇá ãÇÀÇäÀ ÀæäÇ ÞÏÑÿ ÈÀÊÑ Àÿ۔ یÀÇŸ  ˜Ñ ã̪ÿ ǁäÇ ÂÝÊæŸ Óÿ ÇŠÇ ÀæÇ ãᘠÈÀÊÑ ãÍÓæÓ ÀæÊÇ Àÿ ÌÀÇŸ ãÒÏæÑ ˜ی ˜ã ÇÒ ˜ã ÊäÎæÇÀ 6000 ãÇÀÇäÀ Àÿ۔ Ç˜ÓÊÇäی ÞæÇäیä ÇÀÿ áǘª ÈÑÿ ÓÀی áی˜ä Çä ãیŸ ˜ª Ǎªÿ ÞæÇäیä Ȫی ãæÌæÏ ÀیŸ۔ ã̪ÿ ÇÓáÇã Óÿ äÝÑÊ ˜Ñäÿ æÇáÿ ÇæÑ Ç˜ÓÊÇäیæŸ ˜æ 'Ç˜ی' ˜ی Çáی Ïیäÿ æÇáÿ æÀ ÈÑØÇäæی æÑÿ Ȫی یÇÏ ÂÆÿ Ìæ Çی˜ ªäŠÀ ˜Çã ˜Ñäÿ æÇáÿ ãÒÏæÑ ˜æ ˜ã ÇÒ ˜ã 7 ÇÄä ÏیÊÿ ÀیŸ۔ ÇæÑ ÇÑ ˜æÆی ÇÓ Óÿ ˜ã Ïÿ Êæ Ô˜ÇیÊ ˜Ñäÿ Ñ ÇÓÿ ÓÒÇ ãáäÿ ˜Ç Çã˜Çä Ȫی ÀæÊÇ Àÿ۔ ÓÚæÏی ÚÑÈ Çی˜ ÈÀÊ ÇªÇ ÇæÑ æÓÇÆá Óÿ ãÇáÇ ãÇá ãᘠÀÿ۔ Ǎªÿ ÈÑÿ áæ ÀÑ ÌÀ ãæÌæÏ ÀیŸ ÇæÑ ÀÑ Í˜æãÊ ˜ی ˜ª ÎÇãیÇŸ ÇæÑ ˜ª ÎæÈیÇŸ Ȫی ÀæÊی ÀیŸ۔ ÇÓی ÓÚæÏی ÚÑÈ ãیŸ Àی ÈÀÊ Óÿ Ç˜ÓÊÇäی¡ Çäیä ÇæÑ ÈäáÀ ÏیÔی ÈÇÔäÏÿ Èšی Ǎªی ÇæÑ ÑÂÓÇÆÔ Òäϐی Ȫی ÒÇÑ ÑÀÿ ÀیŸ۔ ÊÇÀã ÞæÇäیä ãیŸ ÈÀÊÑی ˜ی ˜ÇÝی Óÿ ÒیÇÏÀ äÌÇÆÔ Èªی ãæÌæÏ Àÿ۔ ÌÓ ãیŸ ÓÈ Óÿ äãÇیÇä ÈÏäÇã ÒãÇäÀ ˜Ýیá ÓÓŠã Ȫی ãæÌæÏ Àÿ۔ یÀ ÓÓŠã ãÔÑÞ æ ÓØی ˜ی ˜ã æÈیÔ ÊãÇã ÑیÇÓÊæŸ ãیŸ ˜Óی äÀ ˜Óی Ô˜á ãیŸ ÑÇÆÌ Àÿ۔ ÌÓÿ ÎÊã ˜Ñäÿ ˜ی ÏÀÇÆی Çی˜ ÚÑÕÿ Óÿ ÓÇÑی ÏäیÇ Ïÿ ÑÀی Àÿ۔

 

ãیÑÿ   ãÒیÏ ÂÑŠی˜á šªäÿ ˜ÿ  áیÿ ãیÑÇ Èáǐ ãáÇÍÙÀ ˜یÌیÿ۔

http://yasirimran.wordpress.com

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution