Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: M.Azam
Full Name: AzamAzimAzam
User since: 1/Jul/2010
No Of voices: 865
 
 Views: 1280   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

˜ÑǍی: ãÔÀæÑ ÔÇÚÑÀ¡ÇÏیÈÀ ÇæÑ äÇÆÈ ãÏیÑÀ ÚÇáãی ÇÎÈÇяǘŠÑ äÀÊ äÓیã Óÿ ãáÇÞÇÊ

 

ÂÌ ˜Ç Þáã˜ÇÑ ÈÀÊ ÓÀá ÓäÏ ÀæیÇ ÀÿæÀ ÂÌ Àی ǁäی ÊÎáیÞÇÊ ˜Ç ÕáÀ ÇÀÊÇ Àÿ:Ç˜ŠÑ äÀÊ äÓیã

 

ӏäی ÂÓŠÑیáیÇ Óÿ ÂÆی ÀæÆی ãÔÀæÑ ÔÇÚÑÀ¡ÇÏیÈÀ ÇæÑ äÇÆÈ ãÏیÑÀ ÚÇáãی ÇÎÈÇÑ Ç˜ŠÑ äÀÊ äÓیã äÿ ˜ÑǍی ãیŸ ãÔÀæÑ ˜Çáã äæیÓ ÑæÝیÓÑ Ç˜ŠÑ ÔÈیÑÇÍãÏ ÎæÑÔیÏ¡ãÍãÏ ÇÚÙã ÚÙیã ÇÚÙã ÇæÑ ÚÇáãی ÇÎÈÇÑ ˜ÑǍی ˜ÿ ÈیæÑæ یÝ ãÍãÏÇÍãÏ ÊÑÇÒی ˜ÿ ÀãÑÇÀ Çä ˜ی ÈیŠی  äæäÀÇá Þáã ˜ÇÑ ÌæیÑÀ ÈÊæá Óÿ یÝäÓ ãیŸ ÎÕæÕی ãáÇÞÇÊ ˜ی ۔

 

  ÇÓ ãæÞÚ Ñ ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ã̪ÿ  ÍÖÑÇÊ Óÿ ãá ˜Ñ  Èÿ ÍÏ ÎæÔی ÀæÆی Àÿ ˜À  Â áææŸ äÿ ˜ÑǍی ÌیÓÿ ÔÀÑ ãیŸ ÑÀÊÿ ÀæÆÿ Ȫی  Þáã ˜ی ÚÒÊ æ ÂÈÑæ ÞÇÆã јªی ÇæÑ ÌÑÇÊ æ ÈÀÇÏÑی Óÿ Þæãی æ ãÚÇÔÑÊی ãÓÇÆá ˜ی äÔÇäÏÀی ˜ÑÑÀÿ ÀیŸ¡ÇäÀæŸ äÿ ÚÇáãی ÇÎÈÇÑ ˜ÿ Þáã ˜ÇÑæŸ ˜ی ÍæÕáÀ ÇÝÒÇÆی ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ Çä ˜ی Èÿ áæË ÎÏãÇÊ ˜æ ÓÑÇÀÇ ÇæÑ ˜ÀÇ ˜À ÂÌ ˜Ç Þáã˜ÇÑ ÈÀÊ ÓÀá ÓäÏ ÀæیÇ ÀÿæÀ ÂÌ Àی ǁäی ÊÎáیÞÇÊ ˜Ç ÕáÀ ÇÀÊÇ Àÿ ÌȘÀ ˜Óی ÊÎáیÞ ˜æ ÇÏÈی ãÞÇã ÍÇÕá ˜Ñäÿ ãیŸ ÈÑÓæŸ áÊÿ ÀیŸ

 

¡ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÂÌ ÓÀá ÓäÏی äÿ یÀ ÍÇá ˜ÑÏیÇ Àÿ Çی˜ ãÚیÇÑی ÊÍÑیÑ˜Ç ÍÕæá ÈÀÊ ãÔ˜á ÀæیÇ Àÿ ¡ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÊÇÑیÎ ˜Ç ÓÈÞ یÀ Àÿ ˜À ÛæÑ æ Ý˜Ñ Óÿ ãÍÑæã Çی˜ ÓÀá ÓäÏ Þæ㠘Ȫی ÝÑæÛ äÀیŸ ÇÊی۔ÀãÇÑÇ ãÚÇÔÑÀ ˜یæä˜À ÊÍÞیÞ æ ǘÊÔÇÝ Óÿ Ìی ÑÇäÿ æÇáÇ ÇæÑ ÓÀá ÓäÏ ÀæیÇ  Àÿ ÇÓ áÆÿÀãÇÑÿ ᘪÇÑی Ȫی ǁäی ÊÍÑیÑæŸ ãیŸ ÇÓ ãÑÖ ˜Ç ÇÙÀÇÑ ˜ÑÊÿ äÙÑ ÂÊÿ ÀیŸ۔  ÊãÇã ÇÎÈÇÑÇÊ ÇæÑ æیÈ ÓÇÆŠ  ˜ÿ ˜ÇáãÒ ÇŠªÇ ˜Ñ Ïی˜ª áیŸ ˜À ˜Êäÿ ˜Çáã äÇÑ ÀیŸ Ìæ ÓäÌیÏÀ ÇæÑ ÊÚãیÑی ãæÖæÚÇÊ ˜æ ǁäÿ ˜Çáã ˜Ç ãæÖæÚ ÈäÇÊÿ ÀیŸ áی˜ä Çä ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ÚÇáãی ÇÎÈÇÑ ˜Ç ǁäÇ Çی˜ ÇᐠÀی ãÚیÇÑ Àÿ ÌÓ ˜Ç ˜ÑییŠ ÀãÇÑÿ Þáã ˜ÇÑæŸ ˜æ ÌÇÊÇ Àÿ

 

ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÇÏÈ ˜ی ÊÎáیÞ ¡Ý˜Ñ æ ÔÚæÑ ˜ÿ ÓÇʪ ÓÇʪ ÇÎáÇÞیÇÊ ˜ی Îʐی ˜ی ãÍÊÇÌ Àÿ áی˜ä ÀãÇÑÿ æáã ˜ÇÑæŸ äÿ "ÇÏÈ ÈÑÇÆÿ ãÞÕÏ " ˜ÿ ÝÑیÖÿ ˜Ç Çä˜ÇÑ ˜Ñ ÏیÇ  Àÿ  äÊیÌÊÇð ÓØÍی ÌÐÈÇÊ æ ÇÍÓÇÓÇÊ Ñ˜ªäÿ æÇáÿ ÚÇã ÊÎáیÞ ˜ÇÑæŸ ˜æ ÇÏÈی ÏäیÇ ãیŸ ÓÓÊی ϘÇäیŸ ˜ªæáäÿ ˜ی ÂÒÇÏی ãá Æی ÇæÑ ÇیÓی ÇیÓی یÒیŸ ÊÎáیÞ Àæäÿ áیŸ Ìä ˜æ ÂÏãی äی ÈیŠی یÇ ÈÀæ ˜ÿ ÓÇãäÿ یÔ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ Êæ ÔÑãÇÆÿ áی˜ä ãÍÝá ãیŸ ÎæÈ ÏÇÏ ÍÇÕá ˜Ñÿ ۔ÇÓی æÌÀ Óÿ ÓÀá ÓäÏی ¡ ÂæÇÑÆ ØÈÚ یÇ äÇ Îʐی ÔÚæÑ ˜ÿ äÊیÌÿ ãیŸ Ìæ ÇÏÈ یÏÇ ÀæÇ æÀ " ÇãÏÇÏ öÊÍÓیä ÈÇÀãی" ˜ÿ ÇÕæá ˜ÿ ÊÍÊ ÎæÈ Èö˜Ç۔áÀÐÇÀãیŸ ÇÀÆÿ ˜À Àã ÇÑÏæ ÒÈÇä ÇæÑ ÇÏÈ ˜ÿ ãÚیÇÑ æ ÎæÈÕæÑÊی ˜æ ÞÇÆã јªیŸ۔

 

ÇäÀæŸ äÿ ÈæŸ ˜ی ÇȪÑÊی ÀæÆی Þáã˜ÇÑ ÌæیÑیÀ ÈÊæá ˜ی ÍæÕáÀ ÇÝÒÇÆی ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ ˜À  یÀ ÈÇÊ ÞÇÈá ÊæÌÀ Àÿ ˜À یÀÇŸ ÀãÇÑی äÆی äÓá ˜Ç ÇÑÏæ  Óÿ  ÊÚáÞ ˜ãÒæÑ Àÿ ÇæÑ ÀãÇÑÿ ÈæŸ ˜ی Èšی ǘËÑیÊ ÇÑÏæ ᘪäÿ ÇæÑ šªäÿ Óÿ ÈÀÊ ÏæÑ Àÿ ¡ÇیÓÿ ãیŸ äæÌæÇä Þáã ˜ÇÑæŸ ˜Ç ÓÇãäÿ ÂäÇ ÞÇÈá ÊÚÑیÝ Àÿ۔

 

 ÇõäÀæŸ äÿ ˜ÀǘÀ ÇöÓ ãیŸ ˜æÆی Ô˜ äÀیŸ ˜À Ç˜ÓÊÇäی ÇÑÏæ ÇÏÈ ãیŸ ÈÇáÎÕæÕ ÀãÇÑÿ ãÓáã ãÚÇÔÑÿ ˜ی 黄 æÑÚ˜ÇÓی ÇÆی ÌÇÊی Àÿ یÞیäÇ ÇöÓÿ ÇöÓ ãÞÇã ʘ ÀäÇäÿ ãیŸ ÀãÇÑÿ äÆÿ ÑÇäÿ ÊãÇã ÇÏÈÇÁäÿ ǁäÿ ÒãÇäæŸ ãیŸ ǁäی ÎÏãÇÊ ÇäÇ ãÐÀÈی ÝÑیÖÀ Óã̪ ˜Ñ ÇäÌÇã ÏیŸ ÀیŸ

 

ÇÓ ãæÞÚ Ñ ÚÇáãی ÇÎÈÇÑ ˜ÑǍی ˜ÿ ÈیæÑæ یÝ ãÍãÏÇÍãÏ ÊÑÇÒی äÿ Ç˜ŠÑ äÀÊ äÓیã ˜æ ˜ÊÇÈæŸ ˜Ç ÊÍÝÀ یÔ ˜یÇ ¡ÞÈáö ÇÒیŸ Ç˜ŠÑ äÀÊ äÓیã äÿ Ȫی ǁäی ãÎÊáÝ ÊÕÇäیÝ ˜ÿ ãÎÊáÝ ÊÍÇÆÝ æÝÏ ãیŸ ÔÇãá ÇÝÑÇÏ  ˜æ ǁäÿ ŠæÑÇÝ ˜ÿ ÓÇʪ یÔ ˜Æÿ۔ 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution