Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Jasarat
Full Name: Jasarat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 53
 
 Views: 2329   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

äæŠÓ ãáیÇ ˜˜ª äÀ ÀáیÇ‘ æÒÇÑÊ‘ æ˜ÇáÊ‘ äÇÆÈ ÕÏÇÑÊ‘ ÈÇÈÑ ÇÚæÇä ˜Ç ÓÈ ˜ª Àá یÇ

-ÇÓáÇã ÇٓÈÇÏ(ÇٓÆی Çیä ی)æÒیÑÇÚÙã ˜ÿ ÎáÇÝ ÊæÀیä ÚÏÇáÊ ˜یÓ ãیŸ æÇÀی Ïیäÿ Óÿ Çä˜Çјÿ ÈÚÏÓÇÈÞ æÒیÑÞÇäæä ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜ÿ ÔÑæÚ ÀæÆÿ ÈÑÿ Ïä ÎÊã Àæäÿ ˜æäÀیŸ ÇٓÑÀÿ¡ æÒیÑÇÚÙ㠍یä ÌÇäÿ Óÿ Àáÿ ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜æÞæãی ÓáÇãÊی ˜ãیŠی ˜ی јäیÊ ÇæсÇÑŠی ˜ی äÇÆÈ ÕÏÇÑÊ Óÿ Çی˜ Àی Ïä ãیŸ ãÍÑæ㠘ѐÆÿ۔ÊÝÕیáÇÊ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÈÇÈÑÇÚæÇä ӁÑیã ˜æÑŠ ˜ÿ ãیãæÇÓ˜یäá ÑÝیÕáÀ ˜ÿ ÎáÇÝ ÊæÀیä ÇٓãیҁÑیÓ ˜ÇäÝÑäÓ ˜ÿ ÈÚÏÓÿ ÌÓ ’’ªیÑÿ‘‘ãیŸ ÇٓÆÿ ÀیŸ æÀ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏÓÿ Çä ÑÑæÒÈÑæÒÊä ÀæÊÇÌÇÑÀÇ Àÿ۔یáҁÇÑŠی ˜ÿ ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜æǁäÿ ÎáÇÝ ÊæÀیä ÚÏÇáÊ ˜یÓ ãیŸ ÓÒÇ Àæäÿ ˜ÇÓÎÊ ÎØÑÀ Àÿ۔ ǐÑÓÒÇ ÀæÌÇÊی Àÿ ÊææÀ äÀ ÕÑÝ ÓیäیŠ ˜ی јäیÊ Óÿ ãÍÑæã ÇæÑ ÔÇیϘÆی ÓÇá ʘ یÔÀ æ˜ÇáÊ Óÿ Ȫی ÏæÑÀæÓ˜Êÿ ÀیŸ ۔ÐÑÇÆÚ ˜ÇÏÚæیٰ Àÿ ˜À ÈÇÈÑÇÚæÇä äÿ Çی˜ ÇÚáیٰ ÚÏÇáÊی ÔÎÕیÊ ˜æÎæÔ ˜Ñäÿ ˜یáÆÿ Àáÿ æÒیÑÇÚÙã ˜ÿ ÎáÇÝ äÀ ÕÑÝ ÎæϐæÇÀی Ïیäÿ Óÿ Çä˜ÇјیÇÈá˜À Çä ˜ÿ ˜Àäÿ ÑÇä ˜ÿ ÏÓÊ ÑÇÓÊ Óی˜ÑŠÑی ÞÇäæä ãÓÚæÏ ÔÊی äÿ Ȫی æÇÀی Ïیäÿ Óÿ Çä˜ÇјÑÏیÇ۔ÈÇÈÑÇÚæÇä ÇæÑãÓÚæÏ ÔÊی ˜ÿ æÇÀی Ïیäÿ Óÿ Çä˜ÇÑäÿ äÀ ÕÑÝ ÕÏÑÒÑÏÇÑی ÇæÑæÒیÑÇÚÙ㠐یáÇäی ˜æÇی˜ ÈšÇ̪Š˜ÇÀäÇیÇÈá˜À ÊæÀیä ÚÏÇáÊ ˜ÿ ˜یÓ ãیŸ æÒیÑÇÚÙã ˜ی æÒیÔä Ȫی ˜ãÒæјی ۔ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏÈÇÈÑÇÚæÇä äÿ ˜ª ÑæÒÞÈá ÇäÊÀÇÆی ÎÝیÀ ØæсÑÇی˜ ÇÚáیٰ ÚÏÇáÊی ÔÎÕیÊ Óÿ ’’ãÚÇÝی ÊáÇÝی‘‘˜یáÆÿ ÎÝیÀ ãÈیäÀ ãáÇÞÇÊ ˜ی ÌæÎÝیÀ äÀ ÑÀ Ó˜ی ÇæÑÐãÀ ÏÇÑÐÑÇÆÚ Óÿ ÕÏÑÇæÑæÒیÑÇÚÙã ˜æÇÓ ˜ی ÎÈÑÀæÆی ۔ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜æÇÓ ãáÇÞÇÊ äÿ æÒیÑÇÚÙã ÀÇæٔÓ ˜ÿ ÈÚÏÇیæÇä ÕÏјÿ ÇÚÊãÇÏ Óÿ Ȫی ãÍÑæã ˜ÑÏیÇÇæÑÕÏÑäÿ æÒیÑÇÚÙã ˜æÇä ˜ÿ ÎáÇÝ ÀÑØÑÍ ˜ÿ ÝیÕáÿ ˜ÇÇÎÊیÇÑÏÿ ÏیÇ۔ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÕÏјی ØÑÝ Óÿ Ñیä Ӑäá ãáäÿ ÑæÒیÑÇÚÙã äÿ Àáÿ ãÑÍáÀ ãیŸ ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜ÿ ȪÇÆی ÝÇÑæÞ ÇÚæÇä ÇæÑÇä ˜ÿ ÏÓÊ ÑÇÓÊ ãÓÚæύÔÊی ˜ææÒÇÑÊ ÞÇäæä Óÿ áÊǘیÇÇæÑÏæäæŸ ˜æÇäÊÀÇÆی ãÚãæáی ÚÀÏÿ Ïÿ Ïیÿ۔ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ äÏÑæÒÞÈá æÒیÑÇÚÙã Óÿ یáҁÇÑŠی ˜ÿ ÓیäÆÑÑÀäãÇæٔŸ ˜ÿ Çی˜ Ñæ äÿ ãáÇÞÇÊ ˜Ñ˜ÿ ãØÇáÈÀ ˜یǘÀ æÀ ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜æÇÑŠی ãیŸ ÛیÑÇٓÆیäی ØæсÑÏیÿ Æÿ äÇÆÈ ÕÏÇÑÊ ˜ÿ ÚÀÏÿ Óÿ Ȫی ÝÇÑÛ ˜ÑیŸ۔ ÇÓ ãáÇÞÇÊ ãیŸ ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜ی ̐À ÞãÑÒãÇä ˜ÇÆÑÀ ˜æÞæãی ÓáÇãÊی ˜ãیŠی ˜Çјä ÈäÇäÿ ˜ÇÝیÕáÀ ˜یÇ یÇ۔ÇÑŠی ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ æÒیÑÇÚÙã ˜ی ÏæÑÀ یä ÑÑæÇäی Óÿ ÞÈá ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜ی Þæãی ÓáÇãÊی ˜ãیŠی ˜ی јäیÊ ÎÊã ˜Ñäÿ ÇæсÇÑŠی ˜ی äÇÆÈ ÕÏÇÑÊ Óÿ ÀŠÇäÿ ˜ÇÝیÕáÀ ÀæیÇʪǑÌÓ ÑÀáÿ Çä ˜ی ˜ãیŠی ˜ی јäیÊ ÎÊ㠘јÿ ÞãÑÒãÇä ˜ÇÆÑÀ ˜æÇä ˜ی ̐À јä äÇãÒϘÑäÿ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ÓیäیŠ Óی˜ÑŠÑیŠ ˜æÇٓÇÀ ˜یǐیÇÇæÑÇÓ ˜ÿ ÈÚÏÇÓی ÑæÒÇä ˜ی äÇÆÈ ÕÏÇÑÊ ˜ÿ ÎÇÊãÿ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ Ȫی ãییǘæÇٓÇÀ ˜ÑÏیǐیÇ۔ ÐÑÇÆÚ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇÑŠی ˜ÿ Óی˜ÑŠÑی ãÇáیÇÊ ˜ÿ ØæсÑȪی ÇÈ Çä ˜ÿ ÒیÇÏÀ ÏیÑʘ ÈÑÞÑÇÑÑÀäÿ ˜ÿ Çã˜ÇäÇÊ ÇäÊÀÇÆی ãÚÏæã ÀæÆÿ ÀیŸ ۔ÇÑŠی ÐÑÇÆÚ ˜ÇÏÚæیٰ Àÿ ˜À ÈÇÈÑÇÚæÇä ˜æÇÑŠی ˜ÿ ÈÇäی یÆÑãیä ÐæÇáÝÞÇÑÚáی ȪŠæ ˜ی ÈÑÓی Óÿ Çی˜ ÑæÒÞÈá äæیÑæ ãیŸ ÇÑŠی ˜ÿ ÔÑی˜ یÆÑãیä æÕÏÑããá˜Ê ÇٓÕÝ Úáی ÒÑÏÇÑی ˜ی ÒیÑÕÏÇÑÊ Àæäÿ æÇáÿ ÇÌáÇÓ ãیŸ Ȫی äÀیŸ ÈáÇیÇÌÇÑÀÇÇæÑäÇÆÈ ÕÏÇÑÊ Óÿ Çä ˜ی ÝÑÇÛÊ ˜ÇÇÌáÇÓ ãیŸ ÈÇÖÇÈØÀ ÝیÕáÀ ˜Ñ˜ÿ ÇÚáÇä ÀæÇ۔

 

http://www.jasarat.com/unicode/detail.php?category=3&newsid=95698
 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution