Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Muhammad_Abbas_Khan
Full Name: Muhammad Abbas Khan
User since: 11/Feb/2010
No Of voices: 105
 
 Views: 1180   
 Replies: 1   
 Share with Friend  
 Post Comment  

æáی ÚÀÏی ãÈÇј Àæ Çÿ ÇãیÑ ãÍÊÑã

ÏäیÇÆÿ ÇÓáÇã ˜ÿ ÀÑÇæá æ ÑÀäãÇ¡ ÀÑ ãÓáãÇä ˜ÿ áÆÿ ËæÇÈ ÏÇÑیä ÍÇÕá ˜Ñäÿ ˜ی ̐À¡ ÇÓ ˜ÿ Çی˜ Çی˜ ÐÑÿ ˜æ ãیŸ Âä˜ªæŸ Óÿ áÇÄŸ ÇæÑ ääÿ ÇÄŸ ÇÓ ˜ÿ áی ˜ææŸ ãیŸ ªæãæŸ ÇæÑ ÇیÇÏÀ ãÌäæŸ ˜ی ØÑÍ ÇÓ ˜ÿ ÑÇÓÊæŸ ãیŸ¡ áیæŸ Óš˜æŸ ãیŸ ÀÑ ÞÏã Ñ ÓÌÏÀ ˜Ñ柡 ÇÓ ˜ÿ ÍǘãæŸ ˜ÿ ÀÇ滾٠˜æ ÈæÓÀ ÏæŸ ÇæÑ ÌäÊ ˜ی ÖãÇäÊ ˜Ç ØáÈ ÇÑ Àæ ÌÇÄŸ ˜À æÀ ÀیŸ ÚÙیã ãÊæáیÇä ǘÑÇã ÎÇäÀ ÎÏÇ ˜ÿ۔ Ìی ÀÇŸ ÓáØäÊ ÓÚæÏیÀ یÇ ªÑ ÓÚæÏی ÚÑÈ¡ یÀ ãᘠäÀ ÕÑÝ ãیÑÿ áÆÿ Èá˜À ÏäیÇ ˜ÿ ÀÑ ãÓáãÇä æ ãæãä ˜ÿ áÆÿ ÚÒیÒ ÇÒ ÌÇä Àÿ ÇÓ ˜ی ÓáÇãÊی ˜ÿ áÆÿ Àã Ïä ÑÇÊ ÏÚÇÆیŸ ãÇäÊÿ ÀیŸ¡ ÇÓ ˜ی ÚÙãÊ ˜æ Àã ÓáÇã ˜ÑÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÇÓÊ͘ÇãÊ ˜ÿ áÆÿ¡ ÇÓ ˜ÿ ÏÝÇÚ ˜ÿ áÆÿ ÇæÑ ÇÓ áÆÿ ˜À ˜æÆی ÇÓ ˜ی ØÑÝ ãیáی Â䘪 Óÿ Ïی˜ªäÿ ˜ی ÀãÊ Èªی äÀ ˜Ñÿ ãیŸ ǁäی ÌÇä ˜ی ÞÑÈÇäی ÏæŸ ˜À یÀÇŸ ã˜ۃ Çáã˜ÑãÀ ÇæÑ ãÏیäÀ ãäæÑÀ ÌیÓÿ ãÞÏÓ ÔÀÑ ÀیŸ¡ یÀÇŸ ÎÇäÀ ÎÏÇ Àÿ ÇæÑ یÀÇŸ äÈی ǘÑã Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æ Óáã ˜ی ÂÑÇ㠐ÇÀ Àÿ۔
ÇÝÓæÓ Àÿ¡ ÕÏ ÇÝÓæÓ Àÿ¡ ÚÙیã Ϙª Àÿ¡ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ÀãیŸ ÔÀÒÇÏÀ äÇÆÝ ÏیÇ ÇæÑ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ÇäÀیŸ æÇÓ áÿ áیÇ áی˜ä ÎæÔی Àÿ ÇæÑ ãÈÇј Ȫی Àæ¡ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ÀãیŸ ÔÀÒÇÏÀ ÓáãÇä Èä ÚÒیÒ Ïÿ ÏیÇ ÇæÑ ÀãÇÑÿ ÓیäÆÑ ãÍÊÑã ãÍãÏ äÚیã ÎÇä äÿ Çä Óÿ ãáÇÞÇÊ ˜ی ÇæÑ ÇäÀیŸ ÚÙیã ÕÏÑ Ç˜ÓÊÇä ÂÕÝ Úáی ÒÑÏÇÑی ’’ȪŠæ‘‘ ÇæÑ ÑÇäÿ æÒیÑÇÚÙã یæÓÝ ÑÖÇ یáÇäی ˜ÿ Úیä äÞÔ ÞÏã Ñ áäÿ æÇáÿ äÆÿ äæیáÿ¡ æØä ÚÙیã ˜æ ÑæÔäیæŸ Óÿ ãäæÑ ˜Ñäÿ æÇáÿ æÒیÑÇÚÙã ÑÇÌÀ ÑæیÒ ÇÔÑÝ ˜ی ØÑÝ Óÿ äی˜ ÎæÇÀÔÇÊ ÀäÇ ÏیŸ¡ Çی˜ Ç˜ÓÊÇäی ÑÇÌÀ äÿ Çی˜ ÔÀÒÇÏÿ ˜æ ÇæÑ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ÿ ÇÑ ÀÒÇÑ ÔÀÒÇÏæŸ ãیŸ Óÿ ÇÀã ÊÑیä ÔÀÒÇÏÀ äÿ ÌæÇÈی äی˜ ÎæÇÀÔÇÊ ÀäÇÆیŸ¡ áÇÒã Àÿ ÈјÊیŸ äÇÒá ÀæŸ ی¡ ÚÑÈ æ ÚÌã ˜ی Ïæ ÚÙیã Ç ÓáÇãی ÑیÇÓÊæŸ ˜ی ÚÙیã ÔÎÕیÊیŸ ÚÇáãی ÓÑãÇیÀ ÏÇÑ ÌãÀæÑیÊ ˜ی ãÏÏ æ ÍãÇیÊ ãیŸ¡ ÇÓáÇã ˜ÿ ÏÝÇÚ ãیŸ áÿ ãá ÆیŸ ÇÓ ÇÀã ãæÞÚ Ñ áÇÒãی Àÿ ˜À Àã ǁäی Çä ÔÎÕیÇÊ ˜ی ÊÇÑیÎ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÊÇÑیÎی ˜ÑÏÇÑ ˜æ یÇÏ ˜Ñ ˜ÿ ãÒیÏ ËæÇÈ ÏÇÑیä ÍÇÕá ˜ÑیŸ۔
ÔÀÒÇÏÀ ÓáãÇä Èä ÚÈÏÇáÚÒیÒ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ÿ äÆÿ æáی ÚÀÏ ãÞÑÑ ÀæÆÿ ÀیŸ ÇäÀیŸ Çä ˜ÿ ÊãÇã ȪÇÆیæŸ äÿ ÈÇÀãی ãÔÇæÑÊ Óÿ ãäÊÎÈ ˜یÇ Àÿ۔ Çی˜ ÑæÇیÊ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇÓ æÞÊ ÓÚæÏی ÚÑÈ ãیŸ ÇÑ ÀÒÇÑ ÔÀÒÇÏÿ ͘ãÑÇä ÎÇäÏÇä ˜Ç äÇã äÀ ÕÑÝ ÑæÔä ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ Èá˜À ÇÓ ãᘠ˜ÿ ÚæÇã ˜ی ÏæáÊ ˜ÿ ãÍÇÝÙ Èä ˜Ñ ÇÓÿ یæс æ ÇãÑی˜À ˜ÿ ˜áÈæŸ Çæ ÑÞãÇÑ ÎÇäæŸ ãیŸ ÈÍÓä æ ÎæÈی ÇÓÊÚãÇá ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ۔ ÇÎÈÇÑÇÊ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÓáãÇä ÔÇÀ ÚÈÏÇáÚÒیÒ ˜ÿ ÈیŠæŸ ãیŸ Óÿ 70æیŸ ÈیŠÿ ÀیŸ¡ ãæÌæÏÀ ÓÚæÏی ÓáØäÊ ˜ی ÈäیÇÏ æáی ÚÀÏ ÓáãÇä ˜ÿ æÇáÏ ãÇÌÏ ÌäÇÈ ÚÈÏÇáÚÒیÒ äÿ јªی¡ 1890Á ãیŸ ÌÈ ÚÈÏÇáÚÒیÒ Èä ÓÚæÏ 15 ÓÇá ˜ÿ ʪÿ Êæ ÇäÀیŸ ǁäÿ ÎÇäÏÇä ˜ÿ ÓÇʪ ÑیÇÖ Óÿ ȪǐäÇ šÇ¡ ÇÓ áÆÿ ˜À ÑیÇÖ Ñ Âá ÑÔیÏ ˜Ç ÞÈÖÀ ÀæیÇ¡ 1890Á Óÿ 1902Á ʘ ÓÚæÏ ÎÇäÏÇä Çی˜ ØÑÝ Êæ ãÎÊáÝ ÞÈیáæŸ ˜ÿ ÎáÇÝ áæŠ ãÇÑ ˜Ñ ˜ÿ ǁäÇ ãÚÇÔی ÒÇÑÀ ˜ÑÊÇ ÑÀÇ¡ æÀ ÎیãæŸ ãیŸ Òäϐی ÒÇÑÊÿ ÇæÑ ÊÌÇÑÊی ÞÇÝáæŸ ˜æ áæŠÊÿ¡ ÏæÓÑی ØÑÝ æÀ ÈÑØÇäیÀ Óÿ ǁäÿ ÑæÇÈØ ÈšªÇäÿ ÇæÑ ˜æیÊ ˜ÿ ÇãیÑ ˜ÿ ÐÑیÚÿ ÍǘãیÊ ˜ÿ äÆÿ Ñ Óی˜ªäÿ ãیŸ ãÕÑæÝ ÑÀÿ¡ ÚÈÏÇáÚÒیÒ ÎÇÕ ØæÑÑ ÇãیÑ ˜æیÊ ãÈÇј ÇáÕÈÇÍ ˜ی ãÍÝáæŸ ãیŸ ÑÀÇ ÇæÑ یÀیŸ Óÿ ÇÓ äÿ Óی˜ªÇ ˜À ͘æãÊ ˜یÓÿ ˜ی ÌÇÊی Àÿ۔
9 äæãÈÑ 1876Á ˜ÿ ãÈÇј Ïä یÏÇ Àæäÿ æÇáÿ ÚÈÏÇáÚÒیÒ Èä ÓÚæÏ äÿ 1902Á ãیŸ ÇäÑیÒæŸ ˜ی ãÏÏ Óÿ ǁäی ØÇÞÊ ÌãÚ ˜ی ÇæÑ Çäÿ 40 ÓÇʪیæŸ ˜ÿ ÓÇʪ ÑیÇÖ ÔÀÑ ˜ی ÏیæÇÑæŸ Ñ šª ˜Ñ Çáã ÏÑÎÊæŸ ˜ی ãÏÏ Óÿ ÇäÏÑ ÌÇ ˜æÏÿ ÇæÑ Âá ÑÔیÏ ˜ÿ ãÍá Ñ ÞÈÖÀ ˜Ñ áیÇ¡ 1902Á Óÿ 1932Á ʘ Âá ÑÔیÏ ÎÇäÏÇä ÇæÑ ÓÚæÏ ÎÇäÏÇä Óÿ ášÇÆی ÌÇÑی ÑÀی¡ ÇáÑÔیÏ ˜ی ãÏÏ Êјی ˜Ñ ÑÀÇ ÊªÇ¡ ÇÓáÇãی ÎáÇÝÊ æÞÊ ˜Ñ ÑÀی ʪی ÇæÑ ÇáÓÚæÏ ˜ی ãÏÏ ÈÑØÇäیÀ ˜Ñ ÑÀÇ ÊªÇ۔ 1932Á ʘ ÓÚæÏ ÎÇäÏÇä ˜Ç ÞÈÖÀ äÕÑÇäیæŸ ˜ی ãÏÏ Óÿ ãæÌæÏÀ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ÿ ÓÇÑÿ ÚáÇÞÿ Ñ ÀæیÇ ÇæÑ ÇäÀæŸ äÿ ÇäÑیÒ ˜ÿ ÏیÆÿ ÀæÆÿ ÌãÀæÑی ÝáÓÝÿ ˜ی ÈÌÇÆÿ æÀÇŸ ÔÀäÔÇÀیÊ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ˜ªی ÌیÓÿ ˜À Çä ˜ی ÚÇÏÊ Àÿ¡ ÇÑ Çä ˜Ç ãÞÕÏ æÑÇ ÀæÊÇ Àÿ Êæ æÀ ÔÀäÔÇÀیÊ¡ ÂãÑیÊ¡ ÝæÌی ͘ãÑÇäی یÇ Šªæ ͘ãÑÇäی ÛÑÖ ÀÑ ÞÓã ˜ی ͘æãÊ ˜æ ÞÈæá ˜Ñ áیÊÿ ÀیŸ Êæ یÀی ÀæÇ¡ Êیá ä˜á ÂیÇ¡ ÇááÀ Ç˜ äÿ Àã ãÓáãÇäæŸ ˜æ ’’˜Çáÿ Óæäÿ‘‘ ˜ÿ ÚÙیã ÐÎیÑæŸ Óÿ äæÇÒÇ ÇæÑ Àã äÿ ÔÀäÔÇÀیÊ ˜æ ȍÇäÿ ˜ÿ áÆÿ ÇÓÿ ÇäÑیÒæŸ ˜ÿ ÍæÇáÿ ˜Ñ ÏیÇ۔ ÌÈ ÇááÀ ˜ی ÑÍãÊ ãá ÌÇÆÿ Êæ áÇÒã Àÿ ˜À ÇÓÿ ÇÓáÇã ˜ÿ Úáã ˜æ ªیáÇäÿ ÇæÑ ÏÝÇÚ æ ãÚیÔÊ ˜æ ãÖÈæØ ÈäÇäÿ ˜ÿ áÆÿ ÇÓÊÚãÇá ˜یÇ ÌÇÆÿ¡ Àã äÿ Ȫی ãÇÔÇÁ ÇááÀ یÀی ˜یÇ¡ ÚÈÏÇáÚÒیÒ ÈÇÏÔÇÀ æÞÊ¡ ÎÇÏã ÍÑãیä ÔÑیÝیä äÿ ’’ÇÎæÇä ÇáãÓáãیä‘‘ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ˜ªی¡ æÀی ÇÎæÇä ÇáãÓáãیä ÌÓ ˜ÿ ÇÈ ÓÇÑÿ ÇãÑی˜ی æ ÈÑØÇäæی ÏÔãä ÀیŸ æیÇ ÎæÏ ÇÓ ˜æ ÈäæÇیÇ ÇæÑ ÇÓÊÚãÇá ˜یÇ ÇæÑ ÎæÏ Àی ÇÈ ÇÓ ˜ÿ ãÎÇáÝ ÈÇá˜á ÇÓ ØÑÍ ÌÓ ØÑÍ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏä ÇæÑ ÇÝÛÇä ãÌÇÀÏیä æ ØÇáÈÇä ˜æ ÈäÇیÇ¡ ØÇÞÊ Ïی ÇæÑ ÇÓÊÚãÇá ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÈ Çä ˜æ ãÇÑ ÑÀÿ ÀیŸ¡ ÏæÓÑÇ ˜Çã ÀãÇÑÿ ÑÀäãÇÆÿ ÇÓáÇãیÀ äÿ یÀ ˜یÇ ˜À 22 ÈیæیÇŸ ǁäÿ ÍáÞÀ ÇÒÏæÇÌ ãیŸ ÔÇãá ˜یŸ ÇæÑ Çä Óÿ 70 Óÿ ÒیÇÏÀ ȍÿ یÏÇ ˜Æÿ¡ 19 ÈیæیæŸ ÇæÑ 67 ÈæŸ ˜ÿ äÇã Êæ ãÚáæã ÀیŸ ÌȘÀ ÈÇÞی ˜ÿ äÀیŸ¡ ãÑäÿ Óÿ Àáÿ ÀãÇÑÿ ÚÒیÒ ÔÇÀ ÓÚæÏ ˜ÿ ÇáÝÇ٠ʪÿ ’’ãیÑÿ ȍÿ ÇæÑ ãیÑÿ æÇÑË ãیÑÿ ÏÔãä ÀیŸ‘‘۔
ãæÌæÏÀ ÕæÑÊÍÇá یÀ Àÿ ˜À ÔÀÒÇÏÀ ÓáãÇä Èä ÚÈÏÇáÚÒیÒ 31 ÏÓãÈÑ 1935Á ˜æ یÏÇ ÀæÆÿ Çä ˜ی Êیä ÈیæیÇŸ ÇæÑ 13 ȍÿ ÀیŸ¡ 77 ÓÇáÀ ÇÓ ãÑÏö ÈÒѐ ˜ی Ñیšª ˜ی Àی ˜Ç ÑیÔä ǐÓÊ 2010Á ãیŸ ÇãÑی˜À ãیŸ ÀæÇ Çی˜ ÏÝÚÀ Ïá ˜Ç ÏæÑÀ š ˜Ç Àÿ Çä ˜ÿ ÏæäæŸ ÈÇÒæ ˜Çã äÀیŸ ˜ÑÊÿ ÇäÀیŸ äÀ ÕÑÝ ÓÚæÏی ããá˜Ê ˜ÿ ÑæÒ ãÑÀ ˜Çã ˜ÇÌ ˜æ ÓäȪÇáäÇ Àÿ Èá˜À ãæÌæÏÀ ÔÇÀ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜ی æÝÇÊ ˜ی ÕæÑÊ ãیŸ ããá˜Ê ˜ÿ ÚÙیã ÓÑÈÑÇÀ ˜Ç ÚÀÏÀ Ȫی ÓäȪÇáäÇ Àÿ ÇæÑ ÓÚæÏی ÚÑÈ ãیŸ ªیáÿ ÀæÊÿ ÌÇäÿ یÇ Çä ÌÇäÿ ÇÑ ÀÒÇÑ ÔÀÒÇÏæŸ ˜ی ÝæÌ ˜ی ÇáǘیæŸ ÇæÑ ÖÑæÑÊæŸ Óÿ Ȫی ÚÀÏÀ ÈÑ ÀæäÇ Àÿ¡ ÀãیŸ ˜Çãá یÞیä Àÿ ˜À æÀ یÀ ˜Çã ÈÎیÑ æ ÎæÈی ˜Ñ áیŸ ÿ ˜À ÍÞیÞÊ ãیŸ ÓÚæÏی ÚÑÈ ˜æ áÇäÿ ˜Ç ˜Çã ÈÑØÇäæی æ ÇãÑی˜ی ãÔیÑ æ ÇÀá˜ÇÑ Àی ÓÑÇäÌÇã ÏیÇ ˜ÑیŸ ÿ ÇæÑ ÑÀÇ ÔÀÒÇÏæŸ ˜Ç ãÓÆáÀ Êæ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ˜ی Ïی ÀæÆی ’’˜Çáÿ Óæäÿ‘‘ ˜ی ÏæáÊ ÇšÇäÿ ˜ÿ áÆÿ Ԙǐæ ÇæÑ áäÏä ˜ÿ ÞÍÈÀ ÎÇäÿ ÍÇÖÑ ÀیŸ¡ ÀÇŸ ÇáÈÊÀ ÏäیÇ ÈªÑ ˜ÿ ãÓáãÇäæŸ ˜ی ÊÞÏیÑ ÈÏáäÿ ˜ÿ áÆÿ ÀÑ ÓÇá ÍÌ ˜ÿ ãæÞÚ Ñ Êیä ãáیä ãÓáãÇäæŸ ˜ی ÏÚÇÆیŸ ÇæÑ ÎÇÏã ÍÑãیä ÔÑیÝیä ˜ÿ ÀÇ滾٠Ñ ÀÒÇÑæŸ ãÓáãÇäæŸ ˜ÿ ÈæÓÿ Àی ˜ÇÝی ÀیŸ¡ یÇ ªÑ æÀ ÂÀیŸ Ìæ ˜ÔãیÑ æ ÝáÓØیä ˜ÿ äÇã Ñ ä˜Çáی ÌÇÊی ÀیŸ۔

ÊÍÑیÑ: ãÍãÏ ÚÈÇÓ ÎÇä¡ ÊÇÔÞäÏ

 

 Reply:   biased
Replied by(drkjke) Replied on (6/Jul/2012)

no wonder being a shia you have hatred for ale saud.but mister abbas your shia iran is the actual biggest enemy of islamic ummah.it considers muslim sunnis worse than jews
 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution