Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: SHBangash
Full Name: S H Bangash
User since: 9/Dec/2010
No Of voices: 45
 
 Views: 2663   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

 

 ÎæÇÊیä ˜Ç ãÞÇã ÇÓáÇã æ ãÛÑÈ ˜ی äÙÑ ãیŸ یÇ äæãÓáã ÎæÇÊیä ˜ی ÂÑÇ

ÝÇØãÀ ÊÝÓیÑ ÓæÑÀ ˜æËÑ ÇæÑ ÚáÇãÀ ÇÞÈÇá ˜Ç ÎÑÇÌ ÚÞیÏÊ ÈÍÖæÑ ÓیÏÀ Ïæ ÚÇáã 

 

 

   ÈÑÇÆÿ ÇÔÇÚÊ Óäÿ ãیÒیä یÇ ÎÕæÕی ÇییÔä 20 ÌãÇÏی ÇáËÇäی یæã æáÇÏÊ ÈÇÓÚÇÏÊ

 ÎÇÊæä ÌäÊ Èی Èی ÝÇØãÊÀ ÇáÒªÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀ یÇ ÈÑæÒ ÌãÚÀ ÇÓáÇãی æ Ïیäی ÇییÔä

 

ÀÑ ÓÇá Šª ãÇэ ˜æ ãÛÑÈی ÊÀÐیÈ Óÿ ãÊÇËÑÀ ÏäیÇ ÍÊی ˜À ǘËÑ ÇÓáÇãی ããÇᘠãÇÓæÇÆÿ  Çی˜ ÇÓáÇãی ãᘠ˜ÿ یæ ÎæÇÊیä ãäÇیÇ ÌÇÊÇ Àÿ۔۔ÍÇáÇä˜À ÇÓáÇã äÿ ÈÍËیÊ ãÇŸ ÈÀä æ Èیæی ÚæÑÊ ˜æ

æÏÀ Óæ ÓÇá Àáÿ æÀ ÍÞæÞ ÚØÇ ˜Æÿ¡ÌÓ ˜Ç ãÛÑÈ ÊÕæÑ Èªی äÀیŸ ˜ÑÓ˜ÊÇ ˜یæä˜À ãÛÑÈ äÿ ÀãیÔÀ ÚæÑÊ ˜ی ÊÐáیá ˜Ñ˜ÿ ÇÓ ˜æ Çی˜ ˜ÇÑæÈÇÑی Ôæ یÓ ˜ی ØÑÍ یÔ ˜یÇ۔

یÀÇŸ Çä ãÓáãÇä ããÇᘠ˜ÿ ͘ãÑÇäæŸ Óÿ ÓæÇá ÇŠªÊÇ Àÿ ˜À ˜یÇ Àã äÿ ̘Ȫی Ïی˜ªÇ Àÿ ˜À ãÛÑÈ äÿ ÇÓáÇãی ÇیÇã ÌیÓÿ ÚیÏ ÇáÝØÑ ÚیÏ ÇáÇÖÍی ÀãÇÑÿ ÓÇʪ ÀãÇÑÿ ØÑیÞÿ Ñ ãäÇÆیŸ ÀیŸ¿

ÇÑ ÌæÇÈ äÝی ãیŸ Àÿ Êæ ªÑ Àã ˜یæŸ ãÛÑÈ ˜ی ÇäϪی ÊÞáیÏ ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔۔۔˜یÇ ÇÓ ˜Ç یÀ ãØáÈ Àÿ ˜À ÇÓáÇã äÚæÒ ÈÇááÀ ã˜ãá ÖÇÈØÆÀ ÍیÇÊ äÀیŸ یÇ ªÑ ãÛÑÈ ÇÓáÇã Óÿ ÿ ÀیŸ۔ یÀÇŸ À㠍äÏ ãÛÑÈی ÎæÇÊیä ÈÇáÎÕæÕ ÈÑØÇäیÀ ˜ÿ ÓÇÈÞ æÒیÑÇÚÙã Šæäی ÈáÆیÑ ˜ی äæ ãÓáã ÓÇáی áæÆÑä Èæʪ ÓãیÊ äÇÑæÿ ˜ی Çی˜ äæ ãÓáã ÎÇÊæä ˜ی ÇäŠÑæیæ ˜Ç ÍæÇáÀ ÇæÑ ÊÝÕیá Ïÿ ˜Ñ ˜ÀیŸ ÿ ˜À ÇÓáÇã

ãیŸ ÎæÇÊیä ˜Ç ˜ÊäÇ ãÞÇã Àÿ ÇæÑ ãÛÑÈ ãیŸ ˜ÊäÇ ãÞÇã Àÿ ÇæÑ یæŸ ÏæÏÀ ˜Ç ÏæϪ ÇæÑ Çäی ˜Ç Çäی Àæ ÌÇÆÿ Ç۔ یÀی æÌÀ Àÿ ˜À ÇãÇã Îãیäیؒ ÌیÓÿ ÚÙیã ÔÎÕیÊ äÿ ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãی ÈÑÇ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÈیÓ ÌãÇÏی ÇáËÇäی یæã ÙÀæÑ ÑäæÑ ÎÇÊæä ÌäÊ ÓیÏÀ ÇáäÓÇ ÇáÚÇáãیä ˜æ ÚÇáãی یæã ÎæÇÊیä ÞÑÇÑ Ïÿ ˜Ñ ËÇÈÊ ˜ÑÏیÇ ˜À ÇÓáÇã ÐäÏÀ Ïیä ÇæÑ ÊãÇã ãÓÇÆá ˜Ç Íá Ïیäÿ æÇáÇ ã˜ãá ÖÇÈØÆÀ ÍیÇÊ Àÿ۔

 

 

ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ñäÿ æÇáی ÓÇÈÞ ÈÑØÇäæی æÒیÑÇÚÙã Šæäی ÈáیÆÑ ˜ی ÓÇáی áÇæÑä Èæʪ (ÌÓ ˜ی ÞÈæá ÇÓáÇã ˜ÿ ÈÚÏ ÑÏÿ æ ÍÌÇÈ ãیŸ ÊÕæیÑ ÇæÑ ÞÈæá ÇÓáÇã Óÿ Àáÿ Èÿ ÍÌÇÌ ÊÕæیÑ ãäÓᘠÀÿ ÇæÑ ÇÓáÇã æ ãÛÑÈ ãیŸ ÎæÇÊیä ˜ÿ ãÞÇã ˜ی ÂÆیäÀ ÏÇÑ ËÈæÊ Àÿ)äÿ¡ ˜ÀÇ Àÿ ˜À ÇÓáÇã ˜Ç ÇÍÊÑÇã ÇæÑ ÇÓ ãیŸ ÏáÓی Çä ˜ÿ ÏæÑÀ ÛÒÀ Óÿ ÔÑæÚ ÀæÆی۔

ÇäªæŸ äÿ ˜ÀÇ: ª ÀÝÊÿ ÞÈá ÌÈ ãیŸ ÇیÑÇä ÂÆی ÇæÑ Þã ãیŸ ˜Ñیãۂ ÇÀá ÈیÊ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ãÚÕæãÀ (ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ) ˜ÿ ÍÑã ãÔÑÝ ÀæÆی Êæ æÀÇŸ ãیŸ äÿ Àáی ÈÇÑ ÇááÀ ˜ÿ ÓÇʪ ÑÈØ æ ÊÚáÞ ãÍÓæÓ ˜یÇ ÇæÑ یÀ ÇááÀ ˜ÿ ÓÇʪ ãیÑÿ ÑÇÈØÿ ˜Ç ÀáÇ ÊÌÑÈÀ ʪÇ۔

áÇæÑä Èæʪ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÍÖÑÊ ãÚÕæãÀ (Ó) ˜ÿ ÍÑã ãیŸ ãیŸ ÖÑیÍ ˜ی ÌÇäÈ Æی ÇæÑ Çäÿ ÀÇʪ Óÿ ÇÓÿ ªæÇ Êæ ãیÑÿ ãäÀ Óÿ Èÿ ÇÎÊیÇÑ یÀ ÇáÝÇÙ ä˜áÿ "ÇááÀ ÊیÑÇ Ô˜Ñ"۔

ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À یÀ ÇáÝÇÙ ÛیÑÇÑÇÏی ØæÑ Ñ ãیÑÿ ãäÀ Óÿ ä˜áÿ ˜یæä˜À ãیŸ ãÓáãÇä äÀیŸ ʪی¡ ãیŸ äÿ ÇÓ ÓÝÑ Ñ ÇááÀ ˜Ç Ô˜Ñ ÇÏÇ ˜یÇ ˜À ÌÓ ˜ی æÌÀ Óÿ ã̪ÿ ÇÓ ÍÑã ˜ی ÒیÇÑÊ äÕیÈ ÀæÆی۔
áÇæÑä Èæʪ äÿ ÝÇÑÓ äیæÒ ÇیÌäÓی ˜ÿ äãÇÆäÏÿ Óÿ ÈÇÊ یÊ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ǁäÿ ÞÈæá ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ç ÓÈÈ ÈÊÇÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ ˜À Àáی ÈÇÑ ÌÈ ãیŸ äÿ ÇÓáÇã ˜æ ÓãÌªÇ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ áÆÿ ÇÍÊÑÇã ˜ی ÞÇÆá ÀæÆی Êæ æÀ ÛÒÀ ãیŸ 2005 ˜Ç ÓÇá ʪÇ۔

ÇäªæŸ äÿ ˜ÀÇ ˜À ãیÑی ÓÈ Óÿ Èšی ÎæÇÀÔ یÀ Àÿ ˜À ÕÀیæäی ÑیÇÓÊ ˜ÿ ÎáÇÝ ÌÏ æ ÌÀÏ ˜ÿ áیÿ ÝáÓØیäی ÚæÇã ãÊÍÏ ÀæÌÇÆیŸ۔
 

 

ÇÓی ØÑÍ

 

ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ñäÿ æÇáی äÇæÑÿ ˜ی Çی˜ ÎÇÊæä ˜ی یÇÏیŸ

ãیÑÇ ãÓáãÇä ÀæäÇ ãیÑÿÇÀá ÎÇäÀ ˜ÿ áیۓ ÞÇÈá ÞÈæá äÀ 滂 ۔ ãیÑی ãÇŸ äÿ ã̪ÿ ªÑ Óÿ ä˜Çá ÏیÇ ÇæÑ ãیŸ ˜Æ ÏäæŸ Ê˜ äÇÑæÿ ˜ÿ ãÓáãÇä ªÑæŸ ãیŸ ÑÀی۔  ÝÇÑÓ äیæÒ ÇیÌäÓی ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇæÓáæ ãیŸ ãÞیã ãæäی˜Ç ÀÇäÓáã äÿ "ÇÞÑÇ þþÁ¡¡ Šیáی æŽä Ñ ÇÓ ãæÖæÚ Ñ ÝÊæ ˜ÑÊÿ Àæۓ ˜À ÇÓ äÿ ˜یæŸ ÇÓáÇã ÞÈæá ˜یÇ ˜ÀÇ ˜À ãیŸ äÀ ÕÑÝ ÑÏÿ ˜æ  ÚæÑÊ ˜ی Êæªیä  äÀیŸ Óã̪Êی Èá˜À ãیŸ ÇÓÿ ÚæÑÊ ˜ی ÓÀæáÊ ÇæÑ ÂÓÇäی ˜ÿ áۓ ÇäÊÀÇÆی ÖÑæÑی Óã̪Êی ÀæŸ ۔ ãæäی˜Ç ˜ÀÊی ÀیŸ ãیŸ äÿ ÇÊÝÇÞÇ ÇÓáÇã ÞÈæá äÀیŸ ˜یÇ ªÿ Èá˜À یÀ ãÓÆáÀ äÏ ÓÇá ÑÇäÇ ªÿ ãیŸ ÇÓ ÚáÇÞÿ Óÿ ÊÚáÞ Ñ˜ªÊی ÀæŸ ÌÀÇŸ ãÑÏ ÑÇÊ ˜æ äÔÀ ãیŸ Ϫʠ ªÑ ÂÊÿ ÀیŸ ÇæÑ Çäی ÚæÑÊæŸ ˜æ ÊÔÏÏ ˜Ç äÔÇäÀ ÈäÇ ˜Ñ ǁäی ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÒäϐیæŸ ˜æ ÊÈÇÀ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ۔ ãیŸ äÿ ÇÓáÇã ˜æ Çی˜ Çãä ¡ ÕáÍ ÇæÑ ÑÍãÊ  ˜Ç Ïیä Óã̪ ˜Ñ ÇäÊÎÇÈ ˜یÇ ªÿ ÇÓ Óÿ Àáÿ ˜À ãیŸ ÇÓáÇã ˜æ ÞÈæá ˜ÑÊی ãیŸ äÿ ÞÑÂä ãÌیÏ ˜Ç ÊÑÌãÀ šªÇ ÇæÑ ÇÓ ˜Ç ÇäÌیá Óÿ ãæÇÒäÀ ˜یÇ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ ãیŸ ÞÑÂä ˜ی ÇáÀی ÊÚáیãÇÊ ˜ی ãÌÒæÈ Àæ Æí ãæäی˜Ç ˜ÿ ÈÞæá ÇÓ äÿ äÀ ÕÑÝ ÞÑÂä ãÌیÏ ˜Ç ãØÇáÚÀ ˜یÇ Èá˜À ÝÞÀ ÇæÑ ÓیÑÊ یÛÇãÈÑ Óÿ Ȫی ÂÔäÇÆí یÏÇ ˜ی۔ äæãÓáã ãæ äی˜Ç ˜ÀÊی ÀیŸ یæс ãیŸ áæ ÇäÌیá ˜Ç äÇã Êæ áیÊÿ áی˜ä ÈÏÞÓãÊی Óÿ ÇÓ Ñ  Úãá äÀیŸ ˜ÑÊÿ áی˜ä Ìä ãÓáãÇäæŸ äÿ ã̪ÿ ÇÓáÇã ÇæÑ ÞÑÂä Óÿ ÂÔäÇ ˜یÇ æÀ ÎÏÇÆی ÇæÑ ÞÑÂäی ÊÚáãÇÊ Ñ Úãá یÑÇ ÀیŸ ÇæÑ Ìæ ˜ª ÞÑÂä æÓäÊ ãیŸ ãæÌæÏ ªÿ ÇÓ ˜Ç ÎÇÕ ÎیÇá  ˜ÑÊÿ ÀیŸ ۔ یÀ æÀ äÏ Çªã یÒیŸ ʪیŸ Ìä ˜æ Ïی˜ª ˜Ñ ãیŸ äÿ ÇÓáÇã ÞÈæá ˜یÇ ۔

ãæäی˜Ç  ˜ÀÊی ÀیŸ ÇäÌیá ˜Ç ãØÇáÚÀ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ Èªی ãیŸ ÇÓ ˜ÿ ãØÇáÈ ˜æ äÀ Êæ ÕÍیÍ Óã̪ Ó˜ی ÇæÑ äÀ æÀ ÞÇÈá Úãá ʪÿ áÀÐÇ ãیŸ äÿ ÇäÌیá ˜æ ˜äÇÑÿ Ñ јª ˜Ñ ÞÑÂä ˜Ç ãØÇáÚÀ ÔÑæÚ ˜Ñ ÏیÇ ۔ ÞÑÂäی ãØÇáÈ äÿ ã̪ÿ ÍیÑÇä ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ  ãیŸ äÿ Çä Óÿ ÈÀÊ ÐیÇÏÀ ÇÓÊÝÇÏÀ ˜یÇ۔ ãیŸ ÓæÑÀ ÊæÍیÏ ˜ÿ ãØÇáÚÿ ÇæÑ ÊáÇæÊ ˜æÞÑÂä Óÿ ÚÔÞ ˜Ç ÂÛÇÒ ÇæÑ Çäÿ áیÿ Çãä æ ÓáÇãÊی Óã̪Êی ÀæŸ ãæäی˜Ç ˜ÀÊی ÀیŸ  ãیŸ ÇÓ Ñ ÈÀÊ ÐیÇÏÀ ÎæÔ ÀæŸ ˜À ÇÓ æÞÊ ãیÑی ÈÀÊ Óی ÓÀáییÇŸ  Ȫی ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ñ ˜ی ÀیŸ ÇæÑ ãیŸ Ȫی Çی˜ ãÓáãÇä ÀæŸ ãæäی˜Ç ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ Çäÿ ÎÇäÏÇä ˜ÿ ÑÏ Úãá ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ˜ÑÊÿ Àæۓ ˜ÀÊی ÀیŸ ãیÑÿ ªÑÇäÿ ˜ÿ áیۓ ãیÑÇ ÇÓáÇã ÞÈæá ˜ÑäÇ äÇÞÇÈá ÞÈæá 滂 ۔ ãیÑی ãÇŸ äÿ ã̪ÿ ªÑ Óÿ ä˜Çá ÏیÇ ãیŸ ˜ÇÝی ÚÑÕÿ ʘ ãÓáãÇä ªÑæŸ ãیŸ ÑÀÊی ÑÀی۔ ÇÓ ãیŸ ˜æÆí Ô˜ äÀیŸ ãیÑÇ ãÓáãÇä ÀæäÇ ÔÑæÚ ãیŸ ãیÑÿ ªÑ æÇáæŸ ˜ÿ áیÆÿ Çی˜ Èšی ãÕیÈÊ ÇæÑ ÈÍÑÇä ˜ی ãÇääÏ ÊªÇ áی˜ä æÞÊ ÒÑäÿ ˜ÿ ÓÇʪ ÓÇʪ ÇäÀæŸ äÿ ÍÞیÞÊ ˜æ ÊÓáیã ˜Ñ áیÇ ÇæÑ ã̪ÿ ªÑ ãیŸ æÇÓ ÈáÇ áیÇ ۔

ãæäی˜Ç ÀÇäÓáã äÿ ÇÓ ÓæÇá ˜ÿ ÌæÇÈ ãیŸ ˜À ÈÚÖ áæ ÇÓ ØÑÍ ˜ÿ Ô˜æ˜ æ ÔȪÇÊ ˜Ç ÇÙÀÇÑ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ÞÑÂäی ÊÚáیãÇÊ ãیŸ ÚæÑÊæŸ ˜ÿ ãæÌæÏÀ ÇãæÑ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ˜æÆی ªÏÇیÊ äÀیŸ ªÿ ˜ÀÇ äÇÑæÿ ˜ÿ ÒÑÇÆÚ ÇÈáÇÛ ÇÓáÇã ˜ی ÕÍیÍ  ÊÚáیãÇÊ ÇæÑÍÞیÞی ÔäÇÎÊ Óÿ ãÍÑæã ÀیŸ ۔ æÀ ÇÓáÇã ˜ی ÍÞیÞÊ ˜æ áææŸ ˜æ ÈÊÇäÿ Óÿ ÞÇÕÑ ÀیŸ ۔ ÇÓáÇã ÞÈæá ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ãیŸ ÇÓ äÊیÌÿ Ñ Àäی ÀæŸ ˜À  Ïیä ÇÓáÇã Óÿ ÐیÇÏÀ ˜æÆí Ïیä ÚæÑÊ ˜ی ÚÙãÊ ÇæÑ ÇÍÊÑÇã ˜Ç ÞÇÆá  äÀیŸ ªÿ ÇÓáÇã ÚæÑÊ ˜ی ÂÒÇÏی ÇæÑ Ç˜ÑÇã Ñ ÎÕæÕی ÊæÌÀ ÏیÊÇ ªÿ ۔

ãÛÑÈ ˜ی äÙÑ ãیŸ ÚæÑÊ ˜ی ÂÒÇÏی ˜Ç یÀ ãØáÈ ªÿ ˜À æÀ ˜šÿ ÇÊÇÑ˜Ñ یÇ äیã ÈÑÀäÀ Àæ ˜Ñ Óš˜æŸ Ñ ªæãÿ ªÑÿ ÂÒÇÏی ˜Ç ÍÞیÞی ãÝÀæã یÀ äÀیŸ ªÿ ãیÑÇ یÀ ÚÞیÏÀ ªÿ ˜À ÇÓáÇã äÿ ÚæÑÊ ˜æ ã˜ãá ÂÒÇÏی ÚØÇ ˜ی ªÿ ÇæÑ ãیŸ äÀ ÕÑÝ یÀ ˜À ÇÓáÇãی ÑÏÿ ˜æ ÚæÑÊ ˜ی Êæªیä äÀیŸ Óã̪Êی Èá˜À ÍÌÇÈ ÇæÑ ÑÏÿ ˜æ ÚæÑÊ ˜ی ÓÀæáÊ ÇæÑ ÂÓÇäی ˜ÿ áیۓ ÖÑæÑی Óã̪Êی ÀæŸ ۔

ãæäی˜Ç ǁäی ÑæÒ ãÑÀ ˜ی ãÕÑæÝیÇÊ ˜ی ÊÝÕیáÇÊ ÈÊÇÊÿ Àæÿ ˜ÀÊی ÀیŸ ãیŸ Â̘á äÇÑæÿ ˜ی ÈÚÖ ãÓáãÇä ÎæÇÊیä ˜ÿ ÓÇʪ ãá ˜Ñ ÇÓáÇãی ÊÚáیãÇÊ ˜ی ÊÚáیã æ ÊÑÈیÊ ˜Ç ÑæÑÇ㠍áÇ ÑÀی ÀæŸ ۔ äÇÑæÿ ˜ÿ ãÓáãÇä ÇÓáÇã ˜ی æÌÀ Óÿ æäÇ æŸ ãÔ˜áÇÊ ˜Ç Ô˜ÇÑ ÀیŸ ۔ یÀÇŸ ˜ÿ ãÓáãÇä ȍÿ ãÓáãÇä ÇÓÇÊÐÀ ˜ی ÚÏã ãæÌæϐی ˜ی æÌÀ Óÿ ÇÓáÇãی ÊÚáیãÇÊ Óÿ ÏæÑ ÀیŸ áÀÐÇ ãÓáãÇä ÂÈÇÏی ãیŸ Çی˜ ãÓÌÏ ˜ی ÊÚãیÑ ˜Ç ÑæÑÇã ÈäÇیÇ یÇ áی˜ä æÓÇÆá ˜ی ˜ãی ˜ی æÌÀ  Óÿ یÀ ãäÕæÈÀ ÇȪی ã˜ãá äÀیŸ ÀæÇ ªÿ۔ ãæäی˜Ç ãÏیäÀ ãäæÑÀ ÇæÑ ã˜À ã˜ÑãÀ ˜ی ÒیÇÑÊ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ˜ÀÊی ÀیŸ ãیŸ ÌÈ ã˜À ã˜ÑãÀ Àäی Êæ Êæ ãیÑÿ ÇæÑ Çی˜ ÚÌیÈ Óی ˜یÝیÊ ØÇÑی Àæ Æی ÇæÑ ãÓÌÏ ÇáÍÑÇã ˜ی ÒیÇÑÊ ˜ÿ æÞÊ Êæ ã̪ÿ ÇیÓÿ ãÍÓæÓ ÀæÇÌیÓÿ ãیŸ ÎÏÇ ˜ÿ ÈÀÊ Àی ÞÑیÈ Â Æی ÀæŸ ۔ ãیÑی ÂÑÒæ ªÿ ˜À یÀ ÒیÇÑÊ ã̪ÿ ÈÇÑ ÈÇÑ äÕیÈ Àæ ÇæÑ ÇÓáÇ㠁æÑی ÏäیÇ ãیŸ ªیá ÌÇۓ ۔ ãæäی˜Ç Çی˜ ÔÇÏی ÔÏÀ ÎÇÊæä ÀیŸ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ Êیä ȍÿ ÀیŸ Ìæ ÞÑÂä Ç˜ ˜æ ÕÍیÍ ÚÑÈی áÀÌÿ ãیŸ ÊáÇæÊ ˜ÑÊÿ ÀیŸ یÀ æÑÇ ÎÇäÏÇä ÇÓáÇã ˜ÿ ÓÇ ۓ ãیŸ ÎÏÇ Ñ ÇیãÇä јªÊÿ Àæۓ ãØãÆä Òäϐی ÒÇÑ ÑÀÇ Àÿ۔

 

Çä Ïæ ãÛÑÈی ÎæÇÊیä ˜ÿ ÇÓáÇã ˜ÿ äÙÑیÀ ÍÞæÞ äÓæÇŸ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ÂÑÇ Ïی˜ª ˜Ñ ÇæÑ ÇãÇã Îãیäیؒ ÌیÓÿ ÚÙیã ÔÎÕیÊ äÿ ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãی ÈÑÇ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÈیÓ ÌãÇÏی ÇáËÇäی یæã ÙÀæÑ ÑäæÑ ÎÇÊæä ÌäÊ ÓیÏÀ ÇáäÓÇ ÇáÚÇáãیä ˜æ ÚÇáãی یæã ÎæÇÊیä ÞÑÇÑ Ïÿ ˜Ñ ËÇÈÊ ˜ÑÏیÇ ˜À ÇÓáÇã ÐäÏÀ Ïیä ÇæÑ ÊãÇã ãÓÇÆá ˜Ç Íá Ïیäÿ æÇáÇ ã˜ãá ÖÇÈØÆÀ ÍیÇÊ ÞÑÇÑ Ïیäÿ ˜ÿ áÆÿ ˜یÇ Ç˜ÓÊÇä ÓãیÊ æÑی ÇÓáÇãی ÏäیÇ ˜ی ÐãÀ ÏÇÑی äÀیŸ ÈäÊی ˜À æã ãÛÑÈ ˜ی ÇäϪی ÊÞáیÏ ÂŠª ãÇэ یæã ÎæÇÊیä ãäÇäÿ ˜ی ÈÌÇÆÿÈیÓ ÌãÇÏی ÇáËÇäی یæã ÙÀæÑ ÑäæÑ ÎÇÊæä ÌäÊ ÓیÏÀ ÇáäÓÇ ÇáÚÇáãیä ˜æ ÚÇáãی یæã ÎæÇÊیä ÞÑÇÑ Ïÿ ˜Ñ ÇÓáÇã ˜ی ÂÝÇÞیÊ ˜æ ÐäÏÀ ˜ÑÏیŸ۔

 

ÈیÓ ÌãÇÏی ÇáËÇäی  ÈÍËیÊ ÚÇáãی یæã ÎæÇÊیä¡ ÑæÒ یæã ÙÀæÑ ÑäæÑ ÎÇÊæä ÌäÊ ÓیÏÀ ÇáäÓÇ ÇáÚÇáãیä ÇÀãیÊ æ ÊÞÇÖÿ:۔ 
 
äÇã¡ ÇáÞÇÈ
 äÇã ÝÇØãÀ ÇæÑ ãÔÀæÑ áÞÈ ÒÀÑÇ¡ ÓیÏۃ ÇáäÓÇÁ ÇáÚáãیä¡ ÑÇÖیۃ¡ ãÑÖیۃ¡ ÔÇÝÚۃ¡ ÕÏیÞÀ¡ ØǪÑÀ¡ Ò˜یÀ¡ ÎیÑ ÇáäÓÇÁ ÇæÑ ÈÊæá ÀیŸ۔
 
˜äیÊ
Çٓ ˜ی ãÔÀæÑ ˜äیÊ Çã ÇáÇٓÆãۃ¡ Çã ÇáÍÓäیä¡ Çã ÇáÓÈØیä ÇæÑ Çãö ÇÈیÀÇ Àÿ۔ Çä ÊãÇã ˜äیÊæŸ ãیŸ ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ ÍیÑÊ ÇäیÒ Çã ÇÈیªÇ ªÿ¡ یÚäی ǁäÿ Èǁ ˜ی ãÇŸ¡ یÀ áÞÈ ÇÓ ÈÇÊ ˜Ç ÊÑÌãÇä ªÿ ˜À Çٓ ǁäÿ æÇáÏ ÈÒѐæÇÑ ˜æ Èÿ ÍÏ ÇªÊی ʪیŸ ÇæÑ ˜ãÓäی ˜ÿ ÈÇæÌæÏ Çäÿ ÈÇÈÇ ˜ی ÑæÍی ÇæÑ ãÚäæی äÇÀ ÇÀ ʪیŸ ۔
یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) äÿ Çٓ ˜æ Çã ÇÈیªÇ ˜Ç áÞÈ ÇÓ áÆÿ ÏیÇ . ˜یæä˜À ÚÑÈی ãیŸ ÇÓ áÝÙ ˜ÿ ãÚäی¡ ãÇŸ ˜ÿ ÚáÇæÀ ÇÕá ÇæÑ ãÈÏÇÁ ˜ÿ Ȫی ªیŸ یÚäی Ìš ÇæÑ ÈäیÇÏ ۔ áªÐÇ ÇÓ áÞÈ( Çã ÇÈیªÇ) ˜Ç Çی˜ ãØáÈ äÈæÊ ÇæÑ æáÇیÊ ˜ی ÈäیÇÏ ÇæÑ ãÈÏÇ Èªی Àÿ۔ ˜یæä˜Ñ یÀ Çٓ ªی ˜Ç æÌæÏ ÊªÇ¡ ÌÓ ˜ی ÈÑ˜Ê Óÿ ÔÌÑÀ ٴ ÇãÇãÊ ÇæÑ æáÇیÊ äÿ  ÑÔÏ  ÇیÇ¡ ÌÓ äÿ äÈæÊ ˜æ äÇÈæÏی ÇæÑ äÈی ÎÏÇ ˜æ ÇÈÊÑیÊ ˜ÿ ØÚäÀ Óÿ ȍÇیÇ ۔
 
 æÇáÏیä
 Çٓ ˜ÿæÇáÏ ãÇÌÏ ÎÊãی ãÑÊÈÊ ÍÖÑÊ ãÍãÏ ãÕØÝی(Õ) ÇæÑ æÇáÏÀ ãÇÌÏÀ ÍÖÑÊ ÎÏیÌÀ ÈäÊ ÎæáÏ ÀیŸ۔ ªã ÇÓ Èǁ ˜ی ÊÚÑیÝ ãیŸ ˜یÇ ˜ªیŸ Ìæ ÎÊã ÇáãÑÓáیä¡ ÍÈیÈ ÎÏÇ ÇæÑ ãäÌی ÈÔÑیÊ ªæ ¿ ˜یÇ á˜ªیŸ ÇÓ Èǁ ˜ی ÊÚÑیÝ ãیŸ ÌÓ˜ÿ ÊãÇã ÇæÕÇÝ æ ˜ãÇáÇÊ á˜ªäÿ Óÿ Þáã ÚÇÌÒ Àæ¿ ÝÕÍÇÁ æ ÈáÛÇÁ ÚÇáã¡ ÌÓ ˜ÿ ãÍÇÓä ˜ی ÊæÕیÝ Óÿ ÔÔÏÑ À柿 ÇæÑ Çٓ ˜ی æÇáÏÀ ãÇÌÏÀ¡ ÌäÇÈ ÎÏیÌÀ ÈäÊ ÎæیáÏ Ìæ ÞÈá ÇÒ ÇÓáÇã ÞÑیÔ ˜ی ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ  ÈÇÚÝÊ ÇæÑ äی˜ ÎÇÊæä ʪیŸ ۔ æÀ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜ی ÓÈ Óÿ ªáی ÎÇÊæä ʪیŸ Ìæ ÎæÑÔیÏ ÇÓáÇã ˜ÿ ØáæÚ ˜ÿ ÈÚÏ ÍÖÑÊ ãÍãÏ ãÕØÝی(Õ) Ñ ÇیãÇä áÇÆیŸ ÇæÑ ÇäÇ ÊãÇã ãÇá ÏäیÇ ÇÓáÇã ˜æ ÑæÇä šªÇäÿ ˜ÿáÆÿ  ǁäÿ ÔæªÑ ˜ÿ ÇÎÊیÇÑ ãیŸ Ïÿ ÏیÇ ۔ ÊÇÑیÎ ÇÓáÇã¡ ÍÖÑÊ ÎÏیÌÀ(Ó) ˜ی یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) ˜ÿ ÓÇʪ æÝÇÏÇÑی ÇæÑ ÌÇä æ ãÇá ˜ی ÝÏǘÇÑی ˜æ ªÑÒ äªیŸ ȪáÇ Ó˜Êی۔ ÌیÓÇ ˜À ÎæÏ یÛãÈÑ ÇÓáÇã (Õ) ˜ÿ ˜ÑÏÇÑ Óÿ ÙÇªÑ ªæÊÇ ªÿ ˜À ÌÈ Ê˜ Çٓ ÒäÏÀ ʪیŸ ˜æÆی ÏæÓÑی ÔÇÏی äªیŸ ˜ی ÇæÑ ªãیÔÀ Çٓ ˜ی ÚÙãÊ ˜Ç ÞÕیÏÀ šªÇ¡ ÚÇÆÔÀ ÒæÌÀ یÛãÈÑ(Õ) ÝÑãÇÊی ªیŸ :
" ÇÒæÇÌ ÑÓæá(Õ) ãیŸ ˜æÆی Ȫی ÍÖÑÊ ÎÏیÌÀ ˜ÿ ãÞÇã æ ÇÍÊÑÇã ʘ äªیŸ Àä ÇÆی ۔ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) ªãیÔÀ Çä˜Ç Ð˜Ñ ÎیÑ ˜یÇ ˜ÑÊÿ ʪÿ ÇæÑ ÇÊäÇ ÇÍÊÑÇã ˜À æیÇ ÇÒæÇÌ ãیŸ Óÿ ˜æÆی Ȫی Çä ÌیÓی äªیŸ ʪی ۔"ªÑ ÚÇÆÔÀ ˜ªÊی ªیŸ : ãیŸ äÿÇی˜ Ïä  یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) Óÿ ˜ÀÇ :
" æÀ ãÍÖ Çی˜ ÈیæÀ ÚæÑÊ ÊªیŸ" Êæ یÀ Óä ˜Ñ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) ÇÓ ÞÏÑ äÇÑÇÖ ªæÆÿ ˜À Çٓ ˜ی یÔÇäی Ñ Èá š Æÿ ÇæÑ ªÑ ÝÑãÇیÇ :
 "ÎÏÇ ˜ی ÞÓã ãیÑÿ áÆÿ ÎÏیÌÀ Óÿ ȪÊÑ ˜æÆی äªیŸ 滂 ۔ ÌÈ ÓÈ áæ ˜ÇÝÑ Êªÿ Êæ æÀ ã̪ Ñ ÇیãÇä áÇÆیŸ¡ ÌÈ ÓÈ áæ ã̪ Óÿ ÑÎ ªیÑ ˜ÿ ʪÿ Êæ ÇäÀæŸ äÿ ǁäی ÓÇÑی ÏæáÊ ãیÑÿ ÍæÇáÿ ˜Ñ Ïی ۔ ÎÏÇ äÿ ã̪ÿ ÇÓ Óÿ Çی˜ ÇیÓی ÈیŠی ÚØÇ ˜ی ˜À Ìæ ÊÞæیٰ¡ ÚÝÊ æ تÇÑÊ ˜Ç äãæäÀ ªÿ ۔ "ªÑ ÚÇÆÔÀ ˜ÀÊی ªیŸ : ãیŸ یÀ  ÈÇÊ ˜ÀÀ ˜Ñ ÈÀÊ ÔÑãäÏÀ  ªæÆی ÇæÑ  ãیŸ äÿ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) Óÿ ÚÑÖ ˜یÇ : ÇÓ ÈÇÊ Óÿ ãیÑÇ ˜æÆی ÛáØ ãÞÕÏ äªیŸ 滂 ۔
ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒªÑÇÁ(Ó) ÇیÓی æÇáÏÀ  ÇæÑ æÇáÏ ˜ی ÇٓÛæÔ ÑæÑÏÀ ªیŸ ۔
 
æáÇÏÊ
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒªÑÇ(Ú) ˜ی ÊÇÑیÎ æáÇÏÊ ˜ÿ ÓáÓáÀ ãیŸ ÚáãÇÁ ÇÓáÇã ˜ÿ ÏÑãیÇä ÇÎÊیÇÝ Àÿ۔  áی˜ä ÇÀá ÈیÊ ÚÕãÊ æ ØÀÇÑÊ ˜ی ÑæÇیÇÊ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ Çٓ ˜ی  æáÇÏÊ ÈÚËÊ ˜ÿ ÇäæیŸ ÓÇá ۲۰ ÌãÇÏی ÇáËÇäی¡ ÈÑæÒ ÌãÚÀ ã˜À ãÚÙãÀ ãیŸ ªæÆی۔
 Èä ÇæÑ ÊÑÈیÊ
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ Çä ÈÑÓ Ê˜ ǁäی æÇáÏÀ ãÇÌÏÀ ÍÖÑÊ ÎÏیÌۃ Çá˜ÈÑی ˜ÿ ÒیÑ ÓÇیÀ ÑÀیŸ ÇæÑ ÌÈ ÈÚËÊ ˜ÿ ÏÓæیŸ ÈÑÓ ÎÏیÌۃ Çá˜ÈÑیٰ ÚáیÀÇ ÇáÓøáÇã ˜Ç ÇäÊÞÇá Àæ یÇ ãÇŸ ˜ی ÇÛæÔ Óÿ ÌÏÇÆی ˜ÿ ÈÚÏ Çä ˜Ç ÀæÇÑÀ ÊÑÈیÊ ÕÑÝ Èǁ ˜Ç ÓÇیÀ ÑÍãÊ ÊªÇ ÇæÑ یÛãÈÑ ÇÓáÇã ˜ی ÇÎáÇÞی ÊÑÈیÊ ˜Ç ÂÝÊÇÈ ÊªÇ ÌÓ ˜ی ÔÚÇÚیŸ ÈÑÇå ÑÇÓÊ ÇÓ Èÿ äÙیÑ æÀÑ ˜ی ÂÈ æÊÇÈ ãیŸ ÇÖÇÝÀ ˜Ñ ÑÀی ʪیŸ .
ÌäÇÈ ÓیøÏÀ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ˜æ ǁäÿ   ȍä ãیŸ ÈÀÊ Óÿ  äǐæÇÑ  ÍÇáÇÊ ˜Ç ÓÇãäÇ ˜ÑäÇ šÇ۔ Çä ÓÇá ˜ی ÚãÑ ãیŸ  ÓÑ Óÿ ãÇŸ ˜Ç ÓÇیÀ ÇŠª یÇ ۔ ÇÈ Èǁ ˜ÿ ÒیÑ ÓÇیÀ Òäϐی ÔÑæÚ ÀæÆی Êæ  ÇÓáÇã ˜ÿ  ÏÔãäæŸ ˜ی ØÑÝ Óÿ ÑÓæá ˜æ Ïی ÌÇäÿ æÇáی ÇÐیÊیŸ ÓÇãäÿ ʪیŸ ۔ ˜Èªی ǁäÿ ÈÇÈÇ ˜ÿ ÌÓã ãÈÇј ˜æ ÊªÑæä Óÿ áÀæ áÀÇä Ïی˜ªÊیŸ Êæ ˜Èªی ÓäÊی ˜ÿ ãÔÑ˜æŸ äÿ ÈÇÈÇ ˜ÿ ÓÑ Ñ ˜æšÇ Çá ÏیÇ۔ ˜Èªی ÓäÊیŸ ˜À ÏÔãä ÈÇÈÇ ˜ÿ ÞÊá ˜Ç ãäÕæÈÀ ÈäÇ ÑÀÿ ÀیŸ ۔  ãÑ ÇÓ ˜ã Óäی ˜ÿ ÚÇáã ãیŸ Ȫی ÓیøÏÀ ÚÇáã äÀ ÑیŸ äÀ ÓÀãیŸ äÀ ªÈÑÇÆیŸ Èá˜À ÇÓ ääªی Óی ÚãÑ ãیŸ ǁäÿ ÈÒѐ ãÑÊÈÀ Èǁ ˜ی ãÏϐÇÑ Èäی ÑÀیŸ۔
 
ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ(Ó) ˜ی ÔÇÏی
 یÀ ÈÇÊ ÔÑæÚ Óÿ Àی ÓÈ Ñ ÚیÇŸ ʪی ˜À Úáی(Ú) ˜ÿ ÚáÇæÀ ˜æÆی ÏæÓÑÇ ÏÎÊÑ ÑÓæá(Õ) ˜Ç ˜Ýæ æ ÀãÊÇ äªیŸ Àÿ ۔ ÇÓ ˜ÿ ÈÇæÌæÏ Èªی ÈÀÊ Óÿ  ÇیÓÿ á搡 Ìæ ǁäÿ Çٓ ˜æ یÛãÈÑ(Õ) ˜ÿ äÒÏی˜ Óã̪Êÿ ʪÿ ǁäÿ ÏáæŸ ãیŸ ÏÎÊÑ ÑÓæá(Õ) Óÿ ÔÇÏی ˜ی ÇãیÏ áÇÆÿ ÈیŠªÿ ʪÿ ۔ 
ãæÑÎیä äÿ á˜ªÇ ªÿ : ÌÈ ÓÈ áææŸ äÿ ÞÓãÊ ÇٓÒãÇÆی ˜Ñ áی Êæ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) Óÿ ˜ÀäÇ ÔÑæÚ ˜Ñ ÏیÇ : Çÿ Úáی(Ú) Çٓ ÏÎÊÑ یÛãÈÑ(Õ) Óÿ ÔÇÏی ˜ÿ áÆÿ äÓÈÊ ˜یæŸ äÀیŸ ÏیÊÿ ۔ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) ÝÑãÇÊÿ ʪÿ : ãیÑÿ ÇÓ ÇیÓÇ ˜ª Ȫی äªیŸ ªÿ ÌÓ ˜ی ÈäÇ Ñ ãیŸ ÇÓ ÑÇÀ ãیŸ ÞÏã ÈšªÇÄŸ ۔ æÀ áæ ˜ÀÊÿ ʪÿ : یÛãÈÑ(Õ) Êã Óÿ ˜ª äÀیŸ ãÇäیŸ ÿ ۔
ÇٓÎјÇÑ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) äÿ ÇÓ یÛÇã ˜ÿ áÆÿ ǁäÿ Çٓ ˜æ ÇٓãÇÏÀ ˜یÇ ÇæÑ Çی˜ Ïä ÑÓæá ǘÑã(Õ) ˜ÿ ÈیÊ ÇáÔÑÝ  ãیŸ ÊÔÑیÝ áÿ Æÿ áی˜ä ÔÑã æ ÍیÇ ˜ی æÌÀ Óÿ Çٓ ǁäÇ ãÞÕÏ ÙÇªÑ äÀیŸ ˜Ñ Ç ÑÀÿ ʪÿ ۔
ãæÑÎیä ᘪÊÿ ªیŸ ˜À : Çٓ ÇÓی ØÑÍ Ïæ Êیä ãÑÊÈÀ ÑÓæá ǘÑã(Õ) ˜ÿ ªÑ Æÿ áی˜ä ǁäی ÈÇÊ äÀ ˜ÀÀ Ó˜ÿ۔ ÇٓÎÑ ˜ÇÑ ÊیÓÑی ãÑÊÈÀ یÛãÈÑ Ç˜Ñã(Õ) äÿ æª Àی áیÇ : Çÿ Úáی ˜یÇ ˜æÆی ˜Çã ªÿ ¿
ÍÖÑÊ ÇãیÑ(Ú) äÿ ÌæÇÈ ÏیÇ : Ìی¡ ÑÓæá ǘÑã(Õ) äÿ ÝÑãÇیÇ : ÔÇیÏ ÒªÑÇÁ Óÿ ÔÇÏی ˜ی äÓÈÊ áÿ ˜Ñ ÇٓÆÿ ªæ ¿ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) äÿ ÌæÇÈ ÏیÇ¡ Ìی ۔  æä˜À ãÔیÊ Çáٰªی Ȫی  یÀی ÇÀ ÑÀی ʪی ˜À یÀ ÚÙیã ÑÔÊÀ ÈÑÞÑÇÑ ªæ áªÐÇ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) ˜ÿ Çٓäÿ Óÿ Àáÿ Àی  ÑÓæá ǘÑã(Õ) ˜æ æÍی ˜ÿ ÐÑیÚÀ ÇÓ ÈÇÊ Óÿ ÇٓÇÀ ˜یÇ ÌÇ ˜Ç 滂 ۔ ÈÀÊÑ ÊªÇ ˜À یÛãÈÑ(Õ) ÇÓ äÓÈÊ ˜Ç ÊИÑÀ  ÒªÑÇÁ Óÿ Ȫی ˜ÑÊÿ áªÐÇ Çٓ äÿ ǁäی ÕÇÍÈ ÒÇÏی Óÿ ÝÑãÇیÇ : Çٓ¡ Úáی(Ú) ˜æ ÈÀÊ Çªی ØÑÍ ÌÇäÊیŸ ªیŸ ۔ æÀ ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ  ãیÑÿ äÒÏی˜ ªیŸ ۔  Úáی(Ú) ÇÓáÇã ˜ÿ ÓÇÈÞ ÎÏãÊ ÐÇÑæŸ ÇæÑ ÈÇ ÝÖیáÊ ÇÝÑÇÏ ãیŸ Óÿ ªیŸ¡ ãیŸ äÿ ÎÏÇ Óÿ یÀ ÇÀÇ ÊªÇ ˜À æÀ ÊãªÇÑÿ áÆÿ ȪÊÑیä ÔæªÑ ˜Ç ÇäÊÎÇÈ ˜Ñÿ ۔
ÇæÑ ÎÏÇ äÿ ã̪ÿ یÀ ͘ã ÏیÇ ˜À ãیŸ Çٓ ˜ی ÔÇÏی Úáی(Ú) Óÿ ˜Ñ ÏæŸ Çٓ ˜ی ˜یÇ ÑÇÆÿ ªÿ ¿
ÍÖÑÊ ÒªÑÇÁ(Ó) ÎÇãæÔ ÑªیŸ¡ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) äÿ Çٓ ˜ی ÎÇãæÔی ˜æ Çٓ ˜ی ÑÖÇ ãäÏی ÓãÌªÇ ÇæÑ ÎæÔی ˜ÿ ÓÇʪ ʘÈیÑ ˜ÀÊÿ ªæÆÿ æªÇŸ Óÿ ÇŠª ˜ªšÿ ªæÆÿ ۔ ªÑ ÍÖÑÊ ÇãیÑ(Ú) ˜æ ÔÇÏی ˜ی ÈÔÇÑÊ Ïی ۔ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒªÑÇ(Ó) ˜Ç  ãªÑ ۴۰ ãËÞÇá ÇäÏی ÞÑÇÑ ÇیÇ ÇæÑ ÇÕÍÇÈ ˜ÿ  Çی˜ ãÌãÚ ãیŸ ÎØÈÀ ä˜ÇÍ šªÇ ÏیÇ یÇ ۔ ÞÇÈá ÛæÑ ÈÇÊ یÀ ªÿ ˜À ÔÇÏی ˜ÿ æÞÊ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) ˜ÿ ÇÓ Çی˜ ÊáæÇÑ¡ Çی˜ ÐÑÀ ÇæÑ Çäی ȪÑäÿ ˜ÿ áÆÿ Çی˜ ÇæäŠ ˜ÿ ÚáÇæÀ ˜À Ȫی äÀیŸ ʪǡ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) äÿ ÝÑãÇیÇ : ÊáæÇÑ ˜æ ̪ÇÏ ˜ÿ áÆÿ јªæ¡ ÇæäŠ ˜æ ÓÝÑ ÇæÑ Çäی ȪÑäÿ ˜ÿ áÆÿ јªæ áی˜ä ǁäی ÒÑÀ ˜æ Èی Çáæ ÊǘÀ ÔÇÏی ˜ÿ æÓÇÆá ÎÑیÏ Ó˜æ ۔ ÑÓæá ǘÑã(Õ) äÿ ÌäÇÈ ÓáãÇä ÝÇÑÓی Óÿ ˜ÀÇ : ÇÓ ÒÑÀ ˜æ Èی Ïæ ۔ ÌäÇÈ ÓáãÇä äÿ ÇÓ ÒÑÀ ˜æ Çä Óæ ÏѪã ãیŸ ÈیÇ ۔ ªÑ Çی˜ Ȫیš ÐÈÍ ˜ی Æ ÇæÑ ÇÓ ÔÇÏی ˜Ç æáیãÀ ªæÇ ۔ ̪یÒ ˜Ç æÀ ÓÇãÇä Ìæ ÏÎÊÑ ÑÓæá ǘÑã(Õ) ˜ÿ ªÑ áÇیÇ یÇ ÊªÇ¡ÇÓ ãیŸ æÏÀ یÒیŸ ʪی ۔
ÔªÒÇÏی ÚÇáã¡ ÒæÌÀ Úáی(Ú)¡ ÝÇØãÀ ÒªÑÇÁ(Ú) ˜Ç ÈÓ یÀی ãÎÊÕÑ ÓÇ ÌÀیÒ ÊªÇ ۔ ÑÓæá ǘÑã(Õ) ǁäÿ äÏ ÈÇ æÝÇ ãªÇÌÑ ÇæÑ ÇäÕÇÑ ÇÕÍÇÈ ˜ÿ ÓÇʪ ÇÓ ÔÇÏی ˜ÿ ÌÔä ãیŸ ÔÑی˜ ʪÿ ۔ ʘÈیÑæŸ ˜ی ÇٓæÇÒæŸ Óÿ ãÏیäÀ ˜ی áیæŸ ÇæÑ ˜ææŸ ãیŸ Çی˜ ÎÇÕ ÑæÍÇäیÊ یÏÇ ªæ Æی ʪی  ÇæÑ ÏáæŸ ãیŸ ÓÑæÑ æ ãÓÑÊ ˜ی áÀÑیŸ ãæÌ Òä ʪیŸ ۔ یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) ǁäی ÕÇÍÈÒÇÏی ˜Ç ÀÇʪ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) ˜ÿ ªÇ滾٠ãیŸ Ïÿ ˜Ñ ÇÓ ãÈÇј Ìæšÿ ˜ÿ ÍÞ ãیŸ ÏÚÇ ˜ی ÇæÑ ÇäªیŸ ÎÏÇ ˜ÿ ÍæÇáÿ ˜Ñ ÏیÇ ۔ ÇÓ ØÑÍ ˜ÇÆäÇÊ ˜ÿ ÓÈ Óÿ  ÈÀÊÑ Ìæšÿ ˜ی ÔÇÏی ˜ÿ ãÑÇÓã äÀÇیÊ ÓÇϐی Óÿ ÇäÌÇ㠁ÇÆÿ ۔
 
ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ(Ó) ˜Ç ÇÎáÇÞ æ ˜ÑÏÇÑ
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒªÑÇ Çäی æÇáÏÀ ÑÇãی ÍÖÑÊ ÎÏیÌÀ ˜ی æÇáÇ ÕÝÇÊ ˜Ç æÇÖÍ äãæäÀ ʪیŸ ÌæÏ æ ÓÎÇ¡ ÇÚáیٰ ݘÑی ÇæÑ äی˜ی ãیŸ ǁäی æÇáÏÀ ˜ی æÇÑË ÇæÑ ãá˜æÊی ÕÝÇÊ æ ÇÎáÇÞ ãیŸ ǁäÿ ÏÑ ÈÒѐæÇÑ ˜ی ÌÇäÔیä ʪیŸ۔ æÀ ǁäÿ ÔæªÑ ÍÖÑÊ Úáی(Ú) ˜ÿ áÆÿ Çی˜ ÏáÓæÒ¡ ãªÑÈÇä ÇæÑ ÝÏÇ ˜ÇÑ ÒæÌÀ ʪیŸ ۔ Çٓ ˜ÿ ÞáÈ ãÈÇј ãیŸ ÇááÀ ˜ی ÚÈÇÏÊ ÇæÑ یÛãÈÑ ˜ی ãÍÈÊ ˜ÿ ÚáÇæÀ ÇæÑ ˜æÆی ÊیÓÑÇ äÞÔ äÀ ʪÇ۔ ÒãÇäÀ ÌǪáیÊ ˜ی ÈÊ ÑÓÊی Óÿ Çٓ ˜æÓæŸ ÏæÑ ÊªیŸ ۔ Çٓ äÿÔÇÏی Óÿ Àáÿ ˜ی ۹ ÓÇá ˜ی Òäϐی ˜ÿ Çä ÓÇá ǁäی æÇáÏÀ ÇæÑ æÇáÏ ÈÒѐæÇÑ ˜ÿ ÓÇʪ ÇæÑ ۴ ÓÇá ǁäÿ ÈÇÈÇ   ˜ÿ ÒیÑ ÓÇیÀ ÈÓÑ ˜Æÿ ÇæÑ ÔÇÏی ˜ÿ ÈÚÏ ˜ÿ ÏæÓÑÿ äæ ÓÇá ǁäÿ ÔæªÑ ÈÒѐæÇÑ Úáی ãÑÊÖیٰ(Ú) ˜ÿ ÔÇäÀ ÈÀ ÔÇäÀ ÇÓáÇãی ÊÚáیãÇÊ ˜ی äÔÑæÇÔÇÚÊ¡  ÇÌÊãÇÚی ÎÏãÇÊ ÇæÑ ÎÇäÀ ÏÇÑی ãیŸ ÒÇÑÿ ۔ Çٓ ˜Ç æÞÊ ÈæŸ ˜ی ÊÑÈیÊ ªÑ ˜ی ÕÝÇÆی ÇæÑ Ð˜Ñ æ ÚÈÇÏÊ ÎÏÇ ãیŸ ÒÑÊÇ ÊªÇ ۔ ÝÇØãÀ(Ó) ÇÓ ÎÇÊæä ˜Ç äÇã ªÿ ÌÓ äÿ ÇÓáÇã ˜ÿ ã˜ÊÈ ÊÑÈیÊ ãیŸ ÑæÑÔ ÇÆی ʪی  ÇæÑ ÇیãÇä æ ÊÞæیٰ Çٓ ˜ÿ æÌæÏ ˜ÿ  ÐÑÇÊ ãیŸ ªá ãá ˜Ç 滂 ۔
ÝÇØãÀ ÒªÑÇ(Ó) äÿ ǁäÿ ãÇŸ Èǁ ˜ی ÇٓÛæÔ ãیŸ ÊÑÈیÊ ÇÆی ÇæÑ ãÚÇÑÝ æ Úáæã Çáªٰی ˜æ¡ ÓÑ ÔãÀ äÈæÊ Óÿ ˜ÓÈ ˜یÇ۔ ÇäÀæŸ äÿ Ìæ ˜À Ȫی ÇÒÏæÇÌی Òäϐی Óÿ Àáÿ Óی˜ªÇ ʪǠ ÇÓÿ ÔÇÏی ˜ÿ ÈÚÏ Çäÿ ÔæªÑ ˜ÿ ªÑ ãیŸ Úãáی ÌÇãÀ ªäÇیÇ ۔  æÀ Çی˜ ÇیÓی ãÓä æÓã̪ÏÇÑ ÎÇÊæä ˜ی ØÑÍ ÌÓ äÿ Òäϐی ˜ÿ ÊãÇã ãÑÇÍá Øÿ ˜Ñ áÆÿ ªæŸ ǁäÿ ªÑ ˜ÿ ÇãæÑ ÇæÑ ÊÑÈیÊ ÇæáÇÏ Óÿ ãÊÚáÞ ãÓÇÆá Ñ ÊæÌÀ ÏیÊی ʪیŸ ÇæÑ Ìæ ˜ª ªÑ Óÿ ÈÇÀÑ ÀæÊÇ ÊªÇ ÇÓ Óÿ Ȫی ÈÇÎÈÑ ÑªÊی ʪیŸ ÇæÑ Çäÿ ÇæÑ Çäÿ ÔæªÑ ˜ÿ ÍÞ ˜Ç ÏÝÇÚ ˜ÑÊی ʪیŸ ۔
 
ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ (Ó) ˜Ç äÙÇã Úãá
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ äÿ ÔÇÏی ˜ÿ ÈÚÏ ÌÓ äØÇã Òäϐی ˜Ç äãæäÀ یÔ ˜یÇ æÀ ØÈÞÀ äÓæÇŸ ˜ÿ áÆÿ Çی˜ ãËÇáی ÍیËیÊ Ñ˜ªÊÇ Àÿ۔  Çٓ ªÑ ˜Ç ÊãÇã ˜Çã ǁäÿ ÀÇʪ Óÿ ˜ÑÊی ʪیŸ ۔ ̪ǚæ ÏیäÇ¡ ˜ªÇäÇ ˜ÇäÇ¡  ÑÎÀ áÇäÇ¡ ˜ی یÓäÇ ÇæÑ ÈæŸ ˜ی ÊÑÈیÊ ˜ÑäÇ ۔ یÀ ÓÈ ˜Çã ÇæÑ Çی˜ ǘیáی ÓیÏÀ áی˜ä äÀ Êæ ˜Èªی ÊیæÑیæŸ Ñ Èá šÿ ÇæÑ äÀ ˜Èªی ǁäÿ ÔæÀÑ ÍÖÑÊ Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã Óÿ ǁäÿ áیÿ ˜Óی ãÏϐÇÑ یÇ ÎÇÏãÀ ˜ÿ ÇäÊÙÇã ˜ی ÝÑãÇÆÔ ˜ی۔  Çی˜ ãÑÊÈÀ ǁäÿ ÏÑ ÈÒѐæÇÑ ÍÖÑÊ ÑÓæáö ÎÏÇ Óÿ Çی˜ ˜äیÒ ÚØÇ ˜Ñäÿ ˜ی ÎæÇÀÔ ˜ی Êæ ÑÓæá äÿ ÈÌÇÆÿ ˜äیÒ ÚØÇ ˜Ñäÿ ˜ÿ æÀ ÊÓÈیÍ ÊÚáیã ÝÑãÇÆی Ìæ ÊÓÈیÍ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ˜ÿ äÇã Óÿ ãÔÀæÑ Àÿ  ۳۴ ãÑÊÈÀ Çááå ǘÈÑ¡ 33 ãÑÊÈÀ ÇáÍãÏ Çááå ÇæÑ 33 ãÑÊÈÀ ÓÈÍÇä Çááå ۔ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÇÓ ÊÓÈیÍ ˜ی ÊÚáیã Óÿ ÇÊäی ÎæÔ ÀæÆی ˜À ˜äیÒ ˜ی ÎæÇÀÔ Êј ˜ÑÏی ۔ ÈÚÏ ãیŸ ÑÓæá äÿ ÈáÇ ØáÈ Çی˜ ˜äیÒ ÚØÇ ÝÑãÇÆی Ìæ ÝÖÀ ˜ÿ äÇã Óÿ ãÔÀæÑ Àÿ۔  ÌäÇÈ ÓیøÏÀ ǁäی ˜äیÒ ÝÖÀ ˜ÿ ÓÇʪ ˜äیÒ ÌیÓÇ ÈÑÊÇÄ äÀیŸ  ˜ÑÊی ʪیŸ Èá˜À  ÇÓ Óÿ Çی˜ ÈÑÇÈÑ ˜ÿ ÏæÓÊ ÌیÓÇ Óáæ˜ ˜ÑÊی ʪیŸ. æÀ Çی˜ Ïä ªÑ ˜Ç ˜Çã ÎæÏ ˜ÑÊیŸ ÇæÑ Çی˜ Ïä ÝÖÀ Óÿ ˜ÑÇÊیŸ۔  ÇÓáÇã ˜ی ÊÚáیã یÞیäÇð یÀ Àÿ ˜À ãÑÏ ÇæÑ ÚæÑÊ ÏæäæŸ Òäϐی ˜ÿ ÌÀÇÏ ãیŸ ãÔÊј ØæÑ Ñ ÍÕÀ áیŸ ÇæÑ ˜Çã ˜ÑیŸ . Èی˜ÇÑ äÀ ÈیŠªیŸ ãÑ Çä ÏæäæŸ ãیŸ ÕäÝ ˜ÿ ÇÎÊáÇÝ ˜ÿ áÍÇÙ Óÿ ÊÞÓیã Úãá Àÿ . ÇÓ ÊÞÓیã ˜ÇÑ ˜æ Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ÇæÑ ÝÇØãÀ äÿ ã˜ãá ØÑیÞÀ Ñ ÏõäیÇ ˜ÿ ÓÇãäÿ یÔ ˜Ñ ÏیÇ۔  ªÑ Óÿ ÈÇÀÑ ˜ÿ ÊãÇã ˜Çã ÇæÑ Çäی ÞæÊ ÈÇÒæ Óÿ ǁäÿ ÇæÑ Çäÿ ªÑ æÇáæŸ ˜ی Òäϐی ˜ÿ Îэ ˜Ç ÓÇãÇä ãÀیÇ ˜ÑäÇ Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ˜ÿ ÐãÀ 滂 ÇæÑ ªÑ ˜ÿ ÇäÏÑ ˜ÿ ÊãÇã ˜Çã ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÇäÌÇã ÏیÊی ʪیŸ۔
 
 ÍÖÑÊ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ˜Ç ÑÏÀ
 ÓیÏÀ ÚÇáã äÀ ÕÑÝ Çäی ÓیÑÊ Òäϐی Èá˜À ÇÞæÇá Óÿ Ȫی ÎæÇÊیä ˜ÿ áیÿ ÑÏÀ ˜ی ÇÀãیÊ Ñ ÈÀÊ ÒæÑ ÏیÊی ʪیŸ. Çٓ ˜Ç ã˜Çä ãÓÌÏö ÑÓæáö Óÿ ÈÇá˜á ãÊÕá ʪÇ۔ áی˜ä Çٓ  ˜Èªی ÈÑÞÚ æÇÑÏ ãیŸ äÀÇŸ Àæ ˜Ñ Èªی ǁäÿ æÇáÏö ÈÒѐæÇÑ ˜ÿ یªÿ äãÇÒ ÌãÇÚÊ  šªäÿ یÇ Ç ˜Ç æÚÙ Óääÿ ˜ÿ áیÿ ãÓÌÏ ãیŸ ÊÔÑیÝ äÀیŸ áÇÆیŸ Èá˜À ǁäÿ ÝÑÒäÏ ÇãÇã ÍÓä ÚáیÀ ÇáÓøáÇã Óÿ ÌÈ æÀ ãÓÌÏ Óÿ æÇÓ ÂÊÿ ʪÿ ǘËÑ ÑÓæá ˜ÿ ÎØÈÿ ˜ÿ ãÖÇãیä Óä áیÇ ˜ÑÊی ʪیŸ . Çی˜ ãÑÊÈÀ یÛãÈÑ äÿ ãäÈÑ Ñ یÀ ÓæÇá یÔ ˜Ñ ÏیÇ ˜À ÚæÑÊ ˜ÿ áیÿ ÓÈ Óÿ ÈÀÊÑ ˜یÇ یÒ Àÿ یÀ ÈÇÊ ÓیÏÀ ˜æ ãÚáæã ÀæÆی Êæ  äÿ ÌæÇÈ ÏیÇ ÚæÑÊ ˜ÿ áÆÿ ÓÈ Óÿ ÈÀÊÑ ÈÇÊ یÀ Àÿ ˜À äÀ ÇÓ ˜ی äÙÑ ˜Óی ÛیÑ ãÑÏ Ñ šÿ ÇæÑ äÀ ˜Óی ÛیÑ ãÑÏ ˜ی äÙÑ ÇÓ Ñ šÿ ۔ ÑÓæá ˜ÿ ÓÇãäÿ یÀ ÌæÇÈ یÔ ÀæÇ Êæ ÍÖÑÊ äÿ ÝÑãÇیÇ .
                                     "˜یæŸ äÀ Àæ ÝÇØãÀ ãیÑÇ Àی Çی˜ Š˜šÇ Àÿ۔"
 
 ÍÖÑÊ ÒÀÑÇ(Ó) ÇæÑ ÌÀÇÏ
  ÇÓáÇã ãیŸ ÚæÑÊæŸ ˜Ç ÌÀÇÏ¡ ãÑÏæŸ ˜ÿ ÌÀÇÏ Óÿ ãÎÊáÝ Àÿ۔ áٰÀÐÇ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ äÿ ˜Èªی ãیÏÇäö Ìä ãیŸ ÞÏã äÀیŸ  јªÇ ۔ áی˜ä ÌÈ ˜Èªی یÛãÈÑ ãیÏÇä Ìä Óÿ ÒÎãی Àæ ˜Ñ áŠÊÿ Êæ ÓیÏÀ ÚÇáã Çä ˜ÿ ÒÎãæŸ ˜æ ϪæÊیŸ ʪیŸ .ÇæÑ ÌÈ  Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã Îæä  ÇٓáæÏ ÊáæÇÑ áÿ ˜Ñ ÇٓÊÿ Êæ ÝÇØãÀ ÇÓÿ Ïªæ ˜Ñ Ç˜ ˜ÑÊی ʪیŸ۔ æÀ Ǎªی ØÑÍ  Óã̪Êی ʪیŸ ˜À Çä ˜Ç ÌÀÇÏ یÀی Àÿ ÌÓÿ æÀ ǁäÿ ªÑ ˜ی ÇÑ ÏیæÇÑی ãیŸ ÑÀ ˜ÿ ˜ÑÊی ÀیŸ . ÀÇŸ ÕÑÝ Çی˜ ãæÞÚ Ñ ÍÖÑÊ ÒÀÑÇ äÕÑÊ ÇÓáÇã ˜ÿ áÆÿ ªÑ Óÿ ÈÇÀÑ ÇٓÆیŸ ÇæÑ æÀ 滂 ãÈÇÀáÿ ˜Ç ãæÞÚ۔ ˜یæä˜À یÀ Çی˜ ÑÇãä ãÞÇÈáÀ 滂 ÇæÑ ÇÓ ãیŸ ÕÑÝ ÑæÍÇäی ÝÊÍ ˜Ç ÓæÇá ʪÇ۔ یÚäی ÕÑÝ ãÈÇÀáÀ ˜Ç  ãیÏÇä ÇیÓÇ ÊªÇ ÌÀÇŸ ÓیÏÀ ÚÇáã ÎÏÇ ˜ÿ ͘ã Óÿ ÈÑÞÚ æ ÇÏÑ ãیŸ äÀÇŸ Àæ ˜Ñ Çäÿ Èǁ ÇæÑ ÔæÀÑ ˜ÿ ÓÇʪ ªÑ Óÿ ÈÇÀÑ ä˜áیŸ ÌÓ ˜Ç æÇÞÚÀ یÀ 滂 ˜À یãä Óÿ ÚیÓÇÆی ÚáãÇÁ ˜Ç Çی˜ æÝÏ ÑÓæá ˜ÿ ÇÓ ÈÍË æãÈÇÍËÀ ˜ÿ áیÿ ÂیÇ ÇæÑ ˜Æ Ïä ʘ  Çä Óÿ ÈÍË ÀæÊی ÑÀی ÌÓ Óÿ ÍÞیÞÊ Çä Ñ ÑæÔä Êæ ÀæÆی ãÑ ÓÎä ÑæÑی ˜ی ÈäÇ Ñ æÀ ÞÇÆá äÀ ÀæäÇ ÇÀÊÿ ʪÿ äÀ ÀæÆÿ . ÇÓ æÞÊ ÞÑÇä ˜ی یÀ  ÂیÊ äÇÒá ÀæÆی ˜À
" Çÿ ÑÓæá ÇÊäÿ Ӎÿ ÏáÇÆá ˜ÿ ÈÚÏ Èªی یÀ äÀیŸ ãÇäÊÿ Êæ Çä Óÿ ˜Àæ ˜À ªÑ ÌÇÄ Àã ǁäÿ ÈیŠæŸ ˜æ áÇÆیŸ Êã ǁäÿ ÈیŠæŸ ˜æ áÇÄ¡ Àã ǁäی ÚæÑÊæŸ ˜æ áÇÆیŸ Êã ǁäی ÚæÑÊæŸ ˜æáÇÄ¡ Àã ǁäÿ äÝÓæŸ ˜æ áÇÆیŸ Êã ǁäÿ äÝÓæŸ ˜æ ÇæÑ Çááå ˜ی ØÑÝ ÑÌæÚ ˜ÑیŸ ÇæÑ ÌªæŠæŸ ˜ÿ áیÿ Çááå ˜ی áÚäÊ یÚäی ÚÐÇÈ ˜ی ÈÏ ÏÚÇ ˜ÑیŸ .» "
ÚیÓÇÆی ÚáãÇÁ Àáÿ Êæ ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÊیÇÑ ÀæÆÿ ãÑ ÌÈ ÑÓæá Çááå ÇÓ ÔÇä Óÿ ÊÔÑیÝ áÿ Æÿ ˜À ÍÓä ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ÇæÑ ÍÓیä ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ÌیÓÿ ÈیŠÿ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÌیÓی ÎÇÊæä ÇæÑ Úáی  ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ÌیÓÿ äÝÓ Çä ˜ÿ ÓÇʪ ʪÿ Êæ ÚیÓÇÆیæŸ äÿ ãÈÇÀáÀ Óÿ Çä˜ÇÑ ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ ãÎÕæÕ ÔÑÇÆØ Ñ ÕáÍ ˜Ñ˜ÿ æÇÓ Àæ Æÿ .
 
 ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) ÇæÑ یÛãÈÑ ÇÓáÇã
  ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ (Ó) ˜ÿ ÇæÕÇÝ æ˜ãÇáÇÊ ÇÊäÿ ÈáäÏ Êªÿ ˜À Çä ˜ی ÈäÇ Ñ ÑÓæá(Õ) ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ (Ó) Óÿ ãÍÈÊ Èªی ˜ÑÊÿ ʪÿ ÇæÑ ÚÒÊ Èªی ۔   ãÍÈÊ ˜Ç Çی˜ äãæäÀ یÀ Àÿ ˜À ÌÈ Â ˜Óی ÛÒæÀ Ñ ÊÔÑیÝ áÿ ÌÇÊÿ ʪÿ Êæ ÓÈ Óÿ ÂÎÑ ãیŸ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ Óÿ ÑÎÕÊ Àæäÿʪÿ ÇæÑ ÌÈ æÇÓ ÊÔÑیÝ áÇÊÿ ʪÿ Êæ ÓÈ Óÿ Àáÿ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ Óÿ ãáäÿ  ˜ÿ áÆÿ ÌÇÊÿ ʪÿ .
ÇæÑ ÚÒÊ æ ÇÍÊÑÇã ˜Ç äãæäÀ یÀ Àÿ ˜À ÌÈ ÝÇØãÀ(Ó)  Çä ˜ÿ ÇÓ ÂÊی ʪیŸ Êæ  ÊÚÙیã ˜ÿ áۓ ˜ªšÿ ÀæÌÇÊÿ ÇæÑ Çäی ̐À Ñ ÈŠªÇÊÿ ʪÿ . ÑÓæá ˜Ç یÀ ÈÑÊÇÄ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ˜ÿ ÚáÇæÀ ˜Óی ÏæÓÑÿ ÔÎÕ ˜ÿ  ÓÇʪ äÀ 滂 .
 
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ یÛãÈÑ(Õ) ˜ی äÙÑ ãیŸ
 ÓیÏÀ ÚÇáã ˜ی ÝÖیáÊ ãیŸ یÛãÈÑ ˜ی ÇÊäی ÍÏیËیŸ æÇÑÏ ÀæÆی ÀیŸ ˜À ÌÊäی ÍÖÑÊ Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ˜ÿ ÓæÇ ˜Óی ÏæÓÑی ÔÎÕیÊ ˜ÿ áیÿ äÀیŸ ãáÊیŸ .
Çä ãیŸ Óÿ ǘËÑ ÚáãÇÁ ÇÓáÇã ãیŸ ãÊÝÞÀ ÍیËیÊ Ñ˜ªÊی ÀیŸ . ãËáÇð 
"  ÈÀÔÊ ãیŸ ÌÇäÿ æÇáی ÚæÑÊæŸ ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ۔ "
  " ÇیãÇ ä áÇäÿ æÇáی ÚæÊæŸ ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ ."
" ÊãÇ ã ÌÀÇäæŸ ˜ی ÚæÑÊæŸ ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ "
"  ˜ی ÑÖÇ Óÿ Çááå ÑÇÖی ÀæÊÇ Àÿ ÇæÑ Â ˜ی äÇÑÇ֐ی ÓÿÇááÀ äÇÑÇÖ ÀæÊÇ Àÿ "
" ÌÓ äÿ  ˜æ ÇیÐÇ Ïی  ÇÓ äÿ ÑÓæá ˜æ ÇیÐÇ Ïی"
 ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÈÀÊ Óی ÍÏیËیŸ ÀیŸ Ìæ ãÚÊÈÑ ˜ÊÇÈæŸ ãیŸ ÏÑÌ ÀیŸ .
 
ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) Ñ šäÿ æÇáی ãÕیÈÊیŸ
 ÇÝÓæÓ Àÿ ˜À æÀ ÝÇØãÀ(Ó) Ìä ˜ی ÊÚÙیã ˜æ ÑÓæá ˜ªšÿ ÀæÌÇÊÿ ʪÿ ÑÓæá ˜ÿ ÌÇäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÀá ÒãÇäÀ ˜Ç ÑÎ Çä ˜ی ØÑÝ Óÿ ªÑ یÇ ۔ Çä Ñ ØÑÍ ØÑÍ ˜ÿ Ùáã Àæäÿ áÿ ۔ . ÇäÊÀÇ یÀ ˜À ÓیøÏÀ ÚÇáã ˜ÿ ªÑ Ñ ᘚیÇŸ ÌãÚ ˜Ñ ÏیŸ ÆیŸ ÇæÑ Çٓ áÇÆی ÌÇäÿ áی . ÇÓ æÞÊ Çٓ ˜æ æÀ ÌÓãÇäی ÕÏãÀ ÀäÇ¡ ÌÓÿ Çٓ ÈÑÏÇÔÊ äÀ ˜Ñ Ó˜یŸ  ÇæÑ æÀی Çٓ ˜ی æÝÇÊ ˜Ç ÓÈÈ ÈäÇ۔ Çä ÕÏãæŸ ÇæÑ ãÕیÈÊæŸ ˜Ç ÇäÏÇÒÀ ÓیøÏÀ ÚÇáã  ˜ی ÒÈÇä Ñ ÌÇÑی Àæäÿ æÇáÿ ÇÓ ÔÚÑ Óÿ áÇیÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ ˜À
ÕõÈøóÊ Úáیøó ãÕÇÆÈõ áæÇäªøÇ  ÕÈøÊ Úáی ÇáÇیøÇã ÕÑä áیÇáیÇ
یÚäی "ã̪ Ñ ÇÊäی ãÕیÈÊیŸ šیŸ ˜À ÇÑ æÀ ÏöäæŸ Ñ šÊیŸ Êæ æÀ ÑÇÊ
  ãیŸ ÊÈÏیá Àæ ÌÇÊÿ"۔ÓیÏÀ ÚÇáã  ˜æ Ìæ ÌÓãÇäی æÑæÍÇäی ÕÏãÿ Àäÿ Çä ãیŸ Óÿ Çی˜¡  ÝϘ ˜ی ÌÇÆÏÇÏ ˜Ç ªä ÌÇäÇ Èªی Àÿ Ìæ ÑÓæá äÿ ÓیÏÀ ÚÇáã ˜æ ãÑÍãÊ ÝÑãÇÆی ʪی۔ ÌÇÆیÏÇÏ ˜Ç áÇ ÌÇäÇ ÓیÏÀ ˜ÿ áÆÿ ÇÊäÇ Ê˜áیÝ ÏÀ äÀ 滂 ÌÊäÇ ÕÏãÀ ǁ ˜æ ͘æãÊ ˜ی ØÑÝ Óÿ Çٓ ˜ÿ ÏÚæÿ ˜æ ̪ŠáÇäÿ ˜Ç ÀæÇ. یÀ æÀ ÕÏãÀ 滂 ÌÓ ˜Ç ÇËÑ ÓیøÏÀ ˜ÿ Ïá ãیŸ ãÑÊÿ Ïã ʘ ÈÇÞی ÑÀÇ .
 
ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) ˜ی æÕیÊیŸ
 ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) äÿ ÎæÇÊیä ˜ÿ áیÿ ÑÏÿ ˜ی ÇÀãیÊ ˜æ ÇÓ æÞÊ Èªی ÙÇÀÑ ˜یÇ ÌÈ Â ÏäیÇ Óÿ ÑÎÕÊ Àæäÿ æÇáی ʪیŸ . ÇÓ ØÑÍ ˜À  Çی˜ Ïä ÛیÑ ãÚãæáی Ý˜Ñ ãäÏ äÙÑ ÂÆیŸ .  ˜ی ی(ÌÚÝÑ ØیÇÑ(ÑÖ) ˜ی ÈیæÀ) ÇÓãÇÁ ÈäÊö ÚãیÓ äÿ ÓÈÈ ÏÑیÇÝÊ ˜یÇ Êæ Çٓ äÿ ÝÑãÇیÇ ˜À ã̪ÿ ÌäÇÒÀ ˜ÿ ÇŠªÇäÿ ˜Ç یÀ ÏÓÊæÑ ÇªÇ äÀیŸ ãÚáæã ÀæÊÇ ˜À ÚæÑÊ ˜ی ãیøÊ ˜æ Ȫی ÊÎÊÀ Ñ ÇŠªÇیÇ ÌÇÊÇ Àÿ ÌÓ Óÿ ÇÓ ˜Ç ÞÏæÞÇãÊ äÙÑ ÇÊÇ Àÿ . ÇÓãÇ(ÑÖ) äÿ ˜ÀÇ ˜À ãیŸ äÿ ãᘠÍÈÔÀ ãیŸ Çی˜ ØÑیÞÀ ÌäÇÒÀ ÇŠªÇäÿ ˜Ç Ïی˜ªÇ Àÿ æÀ ÛÇáÈÇð  ˜æ ÓäÏ Àæ. ÇÓ˜ÿ ÈÚÏ ÇäªæŸ äÿ ÊÇÈæÊ ˜ی Çی˜ Ô˜á ÈäÇ ˜Ñ ϘªÇÆی ÇÓ Ñ ÓیøÏÀ ÚÇáã ÈÀÊ ÎæÔ ÀæÆیŸ
ÇæÑ یÛãÈÑ ˜ÿ ÈÚÏ ÕÑÝ Çی˜ ãæÞÚ ÇیÓÇ ÊªÇ ˜À ǁ ˜ÿ áÈæŸ Ñ ãÓ˜ÑÇÀŠ  Æی äÇäÀ  äÿ æÕیøÊ ÝÑãÇÆی ˜À  ˜æ ÇÓی ØÑÍ ˜ÿ ÊÇÈæÊ ãیŸ ÇŠªÇیÇ ÌÇÆÿ . ãæÑÎیä ÊÕÑیÍ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ÓÈ Óÿ Àáی áÇÔ Ìæ ÊÇÈæÊ ãیŸ ÇŠªی Àÿ æÀ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ˜ی ʪی۔ Ç Ó˜ÿ ÚáÇæÀ  äÿ یÀ æÕیÊ Èªی ÝÑãÇÆی ʪی ˜À  ˜Ç ÌäÇÒÀ ÔÈ ˜ی ÊÇÑی˜ی ãیŸ ÇŠªÇیÇ ÌÇÆÿ ÇæÑ Çä áææŸ ˜æ ÇØáÇÚ äÀ Ïی ÌÇÆÿ Ìä ˜ÿ ØÑÒÚãá äÿ  ãیÑÿ Ïá ãیŸ ÒÎã  یÏÇ ˜Ñ ÏÆÿ ÀیŸ ۔ ÓیÏÀ Çä áææŸ Óÿ ÇäÊÀÇÆی äÇÑÇ֐ی ˜ÿ ÚÇáã ãیŸ ÇÓ ÏäیÇ Óÿ ÑÎÕÊ ÀæÆیŸ۔
 
ÔÀÇÏÊ
  ÓیÏÀ ÚÇáã äÿ ǁäÿ æÇáÏ ÈÒѐæÇÑ ÑÓæáö ÎÏÇ ˜ی æÝÇÊ ˜ÿ 3 ãÀیäÿ ÈÚÏ ÊیÓÑی ÌãÇÏی ÇáËÇäی Óä ۱۱ ÀÌÑی ÞãÑی ãیŸ æÝÇÊ ÇÆی .  ˜ی æÕیøÊ ˜ÿ ãØÇÈÞ Â ˜Ç ÌäÇÒÀ ÑÇÊ ˜æ ÇŠªÇیÇ یÇ .ÍÖÑÊ Úáی ÚáیÀ ÇáÓøáÇã äÿ ÊÌÀیÒ æ ʘÝیä ˜Ç ÇäÊÙÇã ˜یÇ . ÕÑÝ Èäی ÀÇÔã ÇæÑ ÓáیãÇä ÝÇÑÓی(ÑÖ)¡ ãÞÏÇÏ(ÑÖ) æ ÚãÇÑ(ÑÖ) ÌیÓÿ ãÎáÕ æ æÝÇÏÇÑ ÇÕÍÇÈ ˜ÿ ÓÇʪ äãÇÒ ÌäÇÒÀ  šª ˜Ñ ÎÇãæÔی ˜ÿ ÓÇʪ ÏÝä ˜Ñ ÏیÇ .  ˜ÿ ÏÝä ˜ی ÇØáÇÚ Èªی ÚÇã ØæÑ Ñ ÓÈ áææŸ ˜æ äÀیŸ ÀæÆی¡ ÌÓ ˜ی ÈäÇ Ñ یÀ ÇÎÊáÇÝ ÑÀ یÇ ˜À ǁ ÌäÊ ÇáÈÞیÚ ãیŸ ÏÝä ÀیŸ یÇ Çäÿ Àی ã˜Çä ãیŸ Ìæ ÈÚÏ ãیŸ ãÓÌÏ ÑÓæá ˜Ç ÌÒæ Èä یÇ۔ ÌäÊ ÇáÈÞیÚ ãیŸ Ìæ Çٓ ˜Ç ÑæÖÀ 滂 æÀ Ȫی ÈÇÞی äÀیŸ ÑÀÇ۔ ÇÓ ãÈÇј ÑæÖÀ ˜æ   8 ÔæÇá Óä ۱۳۴۴ªÌÑی ÞãÑی ãیŸ ÇÈä ÓÚæÏ  äÿ ÏæÓÑÿ ãÞÇÈÑ ÇÀáیÈیÊ ÚáیÀ ÇáÓøáÇã ˜ÿ ÓÇʪ ãäÀÏã ˜ÑÇ ÏیÇ۔
 
 ÇæáÇÏ
  ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) ˜æ ÇááÀ äÿ Çä ÇæáÇÏ ÚØÇ ÝÑãÇÆیŸ Ìä ãیŸ Óÿ Êیä ᚘÿ ÇæÑ Ïæ ᚘیÇŸ ʪیŸ ۔ ÔÇÏی ˜ÿ ÈÚÏ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÕÑÝ äæ ÈÑÓ ÒäÏÀ ÑÀیŸ ۔ ÇÓ äæ ÈÑÓ ãیŸ ÔÇÏی ˜ÿ ÏæÓÑÿ ÓÇá ÍÖÑÊ ÇãÇã ÍÓä ÚáیÀ ÇáÓøáÇ㠁یÏÇ ÀæÆÿ ÇæÑ ÊیÓÑÿ ÓÇá ÍÖÑÊ ÇãÇã ÍÓیä ÚáیÀ ÇáÓøáÇã . ªÑ ÛÇáÈÇð ÇäæیŸ ÓÇá ÍÖÑÊ ÒیäÈ ÇæÑ ÓÇÊæیŸ ÓÇá ÍÖÑÊ Çãö ˜áËæã ۔ äæیŸ ÓÇá ÌäÇÈ ãÍÓä ÚáیÀ ÇáÓáÇã  ÈØä ãیŸ ʪÿ ÌÈ ªی æÀ  äǐæÇÑ ãÕÇÆÈ یÔ ÂÆÿ Ìä ˜ÿ ÓÈÈ Óÿ æÀ ÏäیÇ ãیŸ ÊÔÑیÝ äÀ áÇ Ó˜ÿ ÇæÑ ÈØä ãÇÏÑ ãیŸ Àی ÔÀیÏ Àæ Æÿ۔ ÇÓ ÌÓãÇäی ÕÏãÀ Óÿ  ÍÖÑÊ ÓیøÏÀ Ȫی ÌÇäÈÑ äÀ ÀæÓ˜یŸ .áÀÐÇ æÝÇÊ ˜ÿ æÞÊ Çٓ äÿ Ïæ ÕÇÍÈÒÇÏæŸ ÍÖÑÊ ÇãÇã ÍÓä ÇæÑ ÍÖÑÊ ÇãÇã ÍÓیä ÚáیÀãÇ ÇáÓøáÇã ÇæÑ Ïæ ÕÇÍÈÒÇÏیæŸ ÒیäÈ ˜ÈÑی æ Çãö ˜áËæã  ˜æ ªæšÇ Ìæ ǁäÿ ÇæÕÇÝ ˜ÿ áÍÇÙ Óÿ ØÈÞÀ ÎæÇÊیä ãیŸ ǁäی ãÇŸ ˜ی Ӎی ÌÇäÔیä ËÇÈÊ ÀæÆیŸ .
ÌäÇÈ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáíÀÇ ˜í ãÎÊÕÑ áí˜ä ÈјÊæŸ Óÿ ÓÑÔÇÑ ÚãÑ
 
ÌäÇÈ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ˜ی Òäϐی ˜Ç Çی˜ ããÊÇÒ Àáæ یÀ Àÿ ˜À  ˜Ç Óä ãÈÇј ǘËÑ ãæÑÎیä äÿ ÕÑÝ ÇŠªÇÑÀ ÓÇá á˜ªÇ Àÿ۔ ÇŠªÇÑÀ ÓÇá ˜ی ãÎÊÕÑ áی˜ä ÈјÊæŸ ÇæÑ ÓÚÇÏÊæŸ Óÿ ÓÑÔÇÑ ÚãÑ¡ ÇÓ ÞÏÑ ÒیÈÇ¡ Ñ Ô˜æÀ ÇæÑ ÝÚÇá æ یÛÇã ÂÝÑیŸ Àÿ ˜À ÇÈ Ê˜  ˜ی ÐÇÊ ãÈÇј Ñ Èÿ ÔãÇÑ ˜ÊÇÈیŸ ÇæÑ ãÞÇáÿ ãÍÞÞیä ÞáãÈäÏ ˜Ñ˜ÿ ÀیŸ ªÑ Ȫی ÇÑÈÇÈ Ý˜Ñ æ äÙÑ ˜Ç ÎیÇá Àÿ ˜À ÇÈ Èªی ÓیÏۃ ÇáäÓÇÁ ÇáÚÇáãیä ˜ی ÇäÞáÇÈ ÂÝÑیŸ ÔÎÕیÊ æ ÚÙãÊ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ÍÞ ãØáÈ ÇÏÇ äÀیŸ ÀæÓ˜Ç Àÿ۔   ˜ÿ ÝÖÇÆá æ ˜ãÇáÇÊ ˜ÿ Ð˜Ñ æ ÈیÇä Óÿ äÀ ÕÑÝ ÀãÇÑÿ Þáã æ ÒÈÇä ÚÇÌÒ æ äÇÊæÇŸ ÀیŸ Èá˜À ãÚÕæãیä ˜æ Ȫی ÈیÇä æ ÇÙÀÇÑ ãیŸ ãÔ˜á ˜Ç ÓÇãäÇ ÑÀÇ Àÿ ۔ ªÑ Ȫی ÚáÇãÀ ãÌáÓی ÚáیÀ ÇáÑÍãÀ äÿ ÈÍÇÑÇáÇäæÇÑ ˜ی ªŠی ÌáÏ ãیŸ ãÚÕæãۂ ÚÇáã ˜ی æáÇÏÊ Óÿ ãÊÚáÞ ÇÍÇÏیË æ ÑæÇیÇÊ ãیŸ äÞá ÔÏÀ Ìä ÊãÀیÏæŸ ÇæÑ ÊИÑæŸ ˜æ ÞáãÈäÏ ˜یÇ Àÿ æÀ ÎæÏ Çی˜ ãÈÇј æ ãÓÚæÏ æÌæÏ ÇæÑ ÛیÑ ãÚãæáی ÇäÓÇä ˜ÿ ÙÀæÑ Ñ ÏáÇáÊ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ۔ ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÑæÇیÇÊ ÍÊی ÇÀáÈیÊ یÛãÈÑ(Ó)ãیŸ Ȫی ˜Óی ÇæÑ ˜ÿ áÆÿ äÞá äÀیŸ ÀæÆی ÀیŸ ۔ ÎÇäۂ æÍی æ ÑÓÇáÊ ãیŸ ÌÓ æÞÊ ÌäÇÈ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ÊÔÑیÝ áÇÆی ÀیŸ¡ ÍÖæÑ Ç˜Ñã(Õ) ÇæáÇÏ äÑیäÀ Óÿ ãÍÑæã ʪÿ ÎæÏ یÀ ãÓÆáÀ ÛæÑ ØáÈ Àÿ ˜À äÈی ǘÑã(Õ) ˜æ ÎÏÇ äÿ ˜æÆی ÈیŠÇ Øæá ÚãÑ ˜ÿ ÓÇʪ ˜یæŸ ÚØÇ äÀیŸ ÝÑãÇیÇ Ìæ Ȫی ÈیŠÿ ÏیÆÿ ȍäÿ ãیŸ Àی Îǘ ÞÈÑ ãیŸ Àä Æÿ ۔ ÍÊی Çی˜ ãÑÍáÀ æÀ Ȫی ÂیÇ ÌÈ ÈÚËÊ ˜ÿ ÈÚÏ ÞÑیÔ ˜ÿ ÇÓáÇã ÏÔãä ˜ÝÇÑ æ ãÔјیä äÿ  ˜æ «ÇÈÊÑ» ÇæÑ áÇæáÏ Àæäÿ ˜Ç ØÚäÀ ÏیäÇ ÔÑæÚ ˜ÑÏیÇ ÇæÑ ˜Àäÿ áÿ  Êæ  «Èÿ ÌÇäÔیä»  ÇæÑ «Èÿ ÑÇÛ»  ÀیŸ ۔ ÒãÇäۂ ÌÇÀáیÊ ãیŸ ÚÑÈæŸ ˜ÿ äÒÏی˜ ÈیŠی ˜æ ÚÒÊ æ ÇÍÊÑÇã ˜ی äÙÑ Óÿ Ïی˜ªäÇ Êæ ÏæÑ ˜ی ÈÇÊ Àÿ Çä ˜ÿ ÍÞیÑ ÇæÑ ää æ ÚÇÑ Àæäÿ ˜Ç ÊÕæÑ ÇÓ ØÑÍ ãÚÇÔÑÿ ãیŸ ÑÇÆÌ ÊªÇ ˜À æÀ ÈیŠیæŸ ˜æ ÒäÏÀ ÏÑ æÑ ˜ÑÏیÇ ˜ÑÊÿ ʪÿ ۔ Çی˜ ÇیÓÿ ãÇÍæá ãیŸ ÌäÇÈ ÝÇØãÀ ÒÀÑÇ(Ó) ÎÇäÀ äÈæÊ æ ÑÓÇáÊ ˜ی ÒیäÊ ÈäیŸ ÇæÑ Çäÿ äæÑ æÌæÏ Óÿ ÇäÀæŸ äÿ äÀ ÕÑÝ ÑÓæá ÇÓáÇã(Õ) ˜Ç ªÑ Èá˜À ÊÇÑیÎ ÈÔÑیÊ ˜ÿ ÈÇã æ ÏÑ ÑæÔä æ ãäæÑ ˜ÑÏÆÿ ÇæÑ ÎÏÇæäÏ ÊÈÇј æ ÊÚÇáی äÿ  ˜ی ÔÇä ãیŸ ÓæÑۂ  ˜æËÑ äÇÒá ˜ÑÏی ۔ 
"Çÿ äÈی ! Àã äÿ  ˜æ ˜æËÑ ÚØÇ ˜یÇ Àÿ"
ÓæÑۂ ˜æËÑ ˜ÿ ÚáÇæÀ ÌیÓÇ ˜À ãÝÓÑیä æ ãæÑÎیä äÿ á˜ªÇ Àÿ ÓæÑۂ äæÑ ˜ی äÊیÓæیŸ ÂیÊ Èªی  ˜ی ÔÇä ãیŸ äÇÒá ÀæÆی Àÿ ۔ äÇäÀ ÇÓ ÂیÊ ˜ی ÊÝÓیÑ ãیŸ ÇÈä ÚÈÇÓ Óÿ ÑæÇیÊ Àÿ ˜À æÀ ˜ÀÊÿ ÀیŸ Çی˜ Ïä Àã ãÓÌÏÇáäÈی ãیŸ ÈیŠªÿ ʪÿ Çی˜ ÞÇÑی äÿ ÂیÊ Ýی ÈیæÊ ÇÐä ÇááÀ ۔۔۔ ˜ی ÊáÇæÊ ˜ی ãیŸ äÿ ÓæÇá ˜یÇ : Çÿ ÎÏÇ ˜ÿ ÑÓæá یÀ ªÑ ˜æä Óÿ ªÑ ÀیŸ ¿ ÍÖÑÊ äÿ ÌæÇÈ ãیŸ  ÝÑãÇیÇ : " ÇäÈیÇ(Ú) ˜ÿ ªÑ ÀیŸ ªÑ ǁäÿ ÀÇʪ Óÿ ÝÇØãÀ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ˜ÿ ªÑ ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ÝÑãÇیÇ ۔" ãæÑÎیä äÿ ÌیÓÇ ˜À á˜ªÇ Àÿ : ÌäÇÈ ÝÇØãۂ ÒÀÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ˜ی æÑی Òäϐی¡ ÓÎÊ ÊÑیä ãÕیÈÊæŸ Óÿ ÑæÈÑæ ÑÀی Àÿ ÇæÑ Â äÿ ÀãیÔÀ ǁäی Èÿ ãËÇá ãÚäæی ÞæÊæŸ ÇæÑ ÌÐÈæŸ Óÿ ˜Çã áی˜Ñ äÀ ÕÑÝ یÀ ˜À ãÔ˜áÇÊ ˜Ç ÕÈÑ æ ÊÍãá ˜ÿ ÓÇʪ ãÞÇÈáÀ ˜یÇ Èá˜À ÀÑ ãÑÍáÿ ãیŸ ǁäÿ ãÏÈÑÇäÀ Úãá æ ÑÝÊÇÑ ÇæÑ ã͘ã æ ÇÓÊæÇÑ ÚÒã Óÿ Èšÿ Èšÿ ÝÊäæŸ ÇæÑ ÓÇÒÔæŸ ˜Ç ÓÏÈÇÈ ˜یÇ Àÿ ۔ æیÇ Çä ÂÒãÇÆÔæŸ Óÿ ÒÑäÿ ˜ÿ áÆÿ ÞÏÑÊ äÿ Çä ˜Ç ÇäÊÎÇÈ ˜یÇ ÊªÇ ˜یæä˜À ˜æÆی ÇæÑ Çä ˜æ ÊÍãá äÀیŸ ˜ÑÓ˜ÊÇ ÊªÇ ÇæÑ یÀ æÀ ÍÞیÞÊ Àÿ Ìæ ÕÏÑ ÇÓáÇã ˜ی ÊÇÑیÎ Ñ äÙÑ Ñ˜ªäÿ æÇáÇ ÀÑ ãÍÞÞ ÌÇäÊÇ ÇæÑ ÊÇÆیÏ ˜ÑÊÇ Àÿ ۔ ãÚÕæãۂ ÚÇáã ˜Ç ˜ÑÏÇÑ æáÇÏÊ Óÿ ÔÀÇÏÊ Ê˜ ÇÓ ÞÏÑ äæÑÇäی¡ Ñ Ô˜æÀ ÇæÑ ÌÇÐÈ ÞáÈ æ äÙÑ Àÿ ˜À ÎæÏ ÑÓæá ÇÓáÇã(Õ) äÿ ˜À Ìä ˜ی ÓیÑÊ ÞÑÂä äÿ ÀÑ ãÓáãÇä ˜ÿ áÆÿ ÇÓæÀ ÞÑÇÑ Ïی Àÿ¡ ÌäÇÈ ÝÇØãÀ(Ó) ˜ی ÍیÇÊ ˜æ ÏäیÇ ÈªÑ ˜ی ÚæÑÊæŸ ˜ÿ áÆÿ ÀÑ ÏæÑ ÇæÑ ÀÑ ÒãÇäÿ ãیŸ ÓÇ ÇÓæÀ ÇæÑ äãæäۂ Úãá ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ ۔ Çã ÇáãÄãäیä ÚÇÆÔÀ Óÿ ÑæÇیÊ Àÿ ˜À ÍÖÑÊ ÑÓæá ǘÑã Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æ Óáã ÌÊäی ãÍÈÊ Çäی ÈیŠی ÝÇØãÀ(Ó) Óÿ ˜ÑÊÿ ʪÿ ÇÊäی ãÍÈÊ ˜Óی Óÿ äÀیŸ ˜ÑÊÿ ʪÿ ÓÝÑ Óÿ ÌÈ Èªی áŠŠÿ Èšی ÈیÊÇÈی ÇæÑ ÇÔÊیÇÞ ˜ÿ ÓÇʪ ÓÈ Óÿ Àáÿ ÝÇØãÀ(Ó)˜ی ÇÍæÇá ÑÓی ˜ÑÊÿ ʪÿ ۔ ÇãÇã ÌÚÝÑ ÕÇÏÞ ÚáیÀ ÇáÓáÇã Óÿ ÑæÇیÊ Àÿ ˜À یÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ) äÿ ÌäÇÈ ÝÇØãÀ(Ó) ˜ی ÊÚÑیÝ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ Çی˜ ãæÞÚ Ñ ÝÑãÇیÇ : ÎÏÇ äÿ ÝÇØãÀ ˜Ç äæÑ Òãیä æ ÂÓãÇä ˜ی ÎáÞÊ Óÿ Ȫی Àáÿ ÎáÞ ˜یÇ¡ ˜Óی äÿ ÓæÇá ˜یÇ : Ó ÝÇØãÀ ÇäÓÇä ˜ی ÌäÓ Óÿ äÀیŸ ÀیŸ ¿! Êæ ÑÓæá ǘÑã(Õ) äÿ ÌæÇÈ ÏیÇ :
«ÝÇØãÀ ÇäÓÇäی áÈÇÏÀ ãیŸ Çی˜ ÍæÑ ÀیŸ»
ÇãÇã ÌÚÝÑ ÕÇÏÞ ÚáíÀ ÇáÓáÇã Óÿ ÑæÇíÊ Àÿ ˜À íÛãÈÑ ÇÓáÇã(Õ)
 äÿ ÌäÇÈ ÝÇØãÀ(Ó) ˜í ÊÚÑíÝ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ Çí˜ ãæÞÚ Ñ ÝÑãÇíÇ :
ÎÏÇ äÿ ÝÇØãÀ ˜Ç äæÑ Òãíä æ ÂÓãÇä ˜í ÎáÞÊ Óÿ Èªí Àáÿ ÎáÞ ˜íÇ¡
 ˜Óí äÿ ÓæÇá ˜íÇ : Ó ÝÇØãÀ ÇäÓÇä ˜í ÌäÓ Óÿ äÀíŸ ÀíŸ ¿!
 Êæ ÑÓæá ǘÑã(Õ) äÿ ÌæÇÈ ÏíÇ :
«ÝÇØãÀ ÇäÓÇäí áÈÇÏÀ ãíŸ Çí˜ ÍæÑ Àퟻ

 

ÚáÇãÀ ÇÞÈÇá ˜Ç ÎÑÇÌ ÚÞیÏÊ ÈÍÖæÑ ÓیÏÀ Ïæ ÚÇáã ÎÇÊæä ÌäÊ Èی Èی ÝÇØãÊÀ ÇáÒªÑÇ Ó ÇÓæÀ ˜Çãá ÈÑÇÆÿ äÓæÇŸ:۔ 

 ÚáÇãÀ ãÍãÏ ÇÞÈÇá äÿ ÓیÏÀ Ïæ ÚÇáã ÎÇÊæä ÌäÊ Èی Èی ÝÇØãÊÀ ÇáÒªÑÇ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀ ˜æ ÎæÇÊیä ÚÇáã ÈÇáÎÕæÕ ãÓáã ÇãÀ ˜ی ÎæÇÊیä ˜ÿ áÆÿ ãÔÚá ÑÇÀ ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ۔

ÇÓ ÍæÇáÿ Óÿ ÚáÇãÀ ÇÞÈÇá ˜ی ÔÀÑÀ ÂÝÇÞ äÙã ÈÍÖæÑ ÓیÏÀ ÇáäÓÇ ÚÇáãیä Èی Èی ÝÇØãÊÀ ÇáÒªÑÇ ÝÇÑÓی ÒÈÇä ãیŸ ÇæÑ ÇÓ ˜Ç ÇÑÏæ æ ÇäÑیÒی ÊÑÌãÀ یÀÇŸ ÊÕæیÑ ˜ی Ô˜á ãیŸ ãäÓᘠ

˜ی ÌÇÊی Àÿ۔

ÚáÇãÀ ÇÞÈÇá ˜Ç äÙã ÇæÑ ªÑ ÞÑÂä ˜ی ÓæÑÀ ˜æËÑ æ ãÊÝÞÀ ÚáیÀ ÇÍÇÏیË ÑÓæá Õ ˜æ ãáÇÍÙ ˜یÌÆÿ۔

 

ãÑیã ÇÒ ی˜ äÓÈÊ ÚیÓی ÚÒیÒ

ÇÒ Óå äÓÈÊ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÚÒیÒ

ãÑیã ÚیÓی ÚáیÀ ÇáÓáÇã ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ Çی˜ Àی äÓÈÊ Óÿ ÈÒѐ æ ÚÒیÒ ÀیŸº ÌȘÀ ÍÖÑÊ ÒÀÑÇÁ Êیä äÓÈÊæŸ Óÿ ÈÒѐ æ ÚÒیÒ ÀیŸ

äæÑ Ôã «ÑÍãÉ ááÚÇáãیä»

Âä ÇãÇã Çæáیä æ ÂÎÑیä

ÓیÏÀ ÑÍãÉááÚÇáãیä Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æ Óáã ˜ی äæэÔã ÀیŸº Ìæ Çæáیä æ ÂÎÑیäö ÚÇáóã ˜ÿ ÇãÇã æ ÑÀÈÑ ÀیŸ

Âä ˜å ÌÇä ÏÑ ی˜Ñ یÊی ÑÓیÏ

ÑæҐÇÑ ÊÇÒå Âییä ÂÝÑیÏ

æÀی ÌäÀæŸ äÿ یÊی (˜ÇÆäÇÊ) ˜ÿ ی˜Ñ ãیŸ ÑæÍ ªæä˜ Ïیº ÇæÑ Çی˜ ÊÇÒÀ Ïیä Óÿ ãÚãæÑ ÒãÇäÿ ˜ی ÊÎáیÞ ÝÑãÇÆی

ÈÇäæی Âä ÊÇÌÏÇÑ «åá ÇÊی»

ãÑÊÖی ãÔ˜á ÔÇ ÔیÑ ÎÏÇ

æÀ "Àá ÇÊی" ˜ÿ ÊÇÌÏÇÑ¡ ãÑÊÖی ãÔ˜á ÔÇ¡ ÔیÑÎÏÇ ÚáیÀ ÇáÓáÇã ˜ی ÒæÌۂ ã˜ÑãÀ ÇæÑ ÈÇäæÆÿ ãÚÙãÀ ÀیŸ

ÇÏÔÇÀ æ ˜áÈÀ Çی ÇیæÇä Çæ

ی˜ ÍÓÇã æ ی˜ ÒÑÀ ÓÇãÇä Çæ

Úáی ÚáیÀ ÇáÓáÇã ÈÇÏÔÇÀ ÀیŸ Ìä ˜Ç ÇیæÇä Çی˜ ̪æ䁚ی Àÿ ÇæÑ Çä ˜Ç æÑÇ ÓÇãÇä Çی˜ ÔãÔیÑ ÇæÑ Çی˜ ÒÑÀ Àÿ

ãÇÏÑ Âä ãÑ˜Ò ÑÇÑ ÚÔÞ

ãÇÏÑ Âä ˜ÇÑæÇä ÓÇáÇÑ ÚÔÞ

ãÇŸ ÀیŸ Çä ˜ÿ Ìæ ÚÔÞ ˜Ç ãјÒی äÞØÀ ÇæÑ ÑÇÑ ÚÔÞ ÀیŸ ÇæÑ æÀ ˜ÇÑæÇä ÚÔÞ ˜ی ÓÇáÇÑ

Âä ی˜ی ÔãÚ ÔÈÓÊÇä ÍÑã

ÍÇÝÙ ÌãÚیÊ ÎیÑ ÇáÃõãóã

æÀ ÏæÓÑÿ (ÇãÇã ÍÓä ãÌÊÈی ÚáیÀ ÇáÓáÇã) ÔÈÓÊÇä ÍÑã ˜ی ÔãÚ ÇæÑ ÈÀÊÑیä ÇãÊ (ÇãÊ ãÓáãÀ) ˜ÿ ÇÌÊãÇÚ æ ÇÊÍÇÏ ˜ÿ ÍÇÝÙ

ÊÇ äÔیääÏ ÂÊÔ ی˜ÇÑ æ ˜یä

ÔÊ Ç ÒÏ ÈÑ ÓÑ ÊÇÌ æ äیä

ÇÓ áÆÿ ˜À Ìä ÇæÑ ÏÔãäی ˜ی  È̪ ÌÇÆÿ  (ÇãÇã ÍÓä) (Ú) äÿ ͘æãÊ ˜æ áÇÊ ãÇÑ ˜Ñ Êј ˜ÑÏیÇ۔

æ Âä ÏÑ ãæáÇی ÇÈÑÇÑ ÌåÇä

ÞæøÊ ÈÇÒæی ÇÍÑÇÑ ÌåÇä

ÇæÑ æÀ ÏæÓÑÿ (ÇãÇã ÍÓیä ÚáیÀ ÇáÓáÇã)º ÏäیÇ ˜ÿ äی˜ ÓیÑÊ áææŸ ˜ÿ ãæáǺ ÇæÑ ÏäیÇ ˜ÿ ÍÑیÊ ÓäÏæŸ ˜ی ÞæÊ ÈÇÒæ

ÏÑ äæÇی Òäϐی ÓæÒ ÇÒ ÍÓیä

Çåá ÍÞ ÍÑیÊ ÂãæÒ ÇÒ ÍÓیä

Òäϐی ˜ی äæÇ ãیŸ ÓæÒ Àÿ Êæ ÍÓیä (Ú) Óÿ Àÿ ÇæÑ ÇÀá ÍÞ äÿ ÇÑ ÍÑیÊ Óی˜ªی Àÿ Êæ ÍÓیä (Ú) Óÿ Óی˜ªی Àÿ

ÓیÑÊ ÝÑÒäÏåÇ ÇÒ ÇõãøåÇÊ

ÌæåÑ ÕÏÞ æ ÕÝÇ ÇÒ ÇõãøåÇÊ

ÝÑÒäÏæŸ ˜ی ÓیÑÊ ÇæÑ ÑæÔ Òäϐی ãÇÄŸ Óÿ æÑËÿ ãیŸ ãáÊی Àÿº ÕÏÞ æ ÎáæÕ ˜Ç ÌæÀÑ ãÇÄŸ Óÿ ãáÊÇ Àÿ

ÈåÑ ãÍÊÇÌی ÏáÔ Âä æäå ÓæÎÊ

ÈÇ یåæÏی ÇÏÑ ÎæÏ ÑÇ ÝÑæÎÊ

Çی˜ ãÍÊÇÌ æ ãÓ˜یä ˜ی ÍÇáÊ Ñ Çä ˜æ ÇÓ ÞÏÑ ÊÑÓ ÂیÇ ˜À ǁäی ÇÏÑ یÀæÏی ˜æ Èی Çáی

ãÒÑÚ ÊÓáیã ÑÇ ÍÇÕá ÈÊæá

ãÇÏÑÇä ÑÇ ÇÓæå ˜Çãá ÈÊæá(41)

ÊÓáیã ÇæÑ ÚÈæÏیÊ ˜ی ˜ªیÊی ˜Ç ÍÇÕá ÍÖÑÊ ÈÊæá ÓáÇã ÇááÀ ÀیŸ ÇæÑ ãÇÄŸ ˜ÿ áÆÿ äãæäۂ ˜ÇãáÀ ÍÖÑÊ ÈÊæá (Ó)

ãÑیã (Ó) Ñ ÓیÏÀ ÝÇØãÀ (Ó) ˜ی ÇÝÖáیÊ  ãÍÏËیä ˜ی äÇÀ ãیŸ

ÇÓ ÕÍیÍ ÑæÇیÊ ˜ی ãØÇÈÞ ÑÓæá ÇááÀ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æ Óáã ÇÑÔÇÏ ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ:

"یÇ ÝÇØãÉ ÃóáÇ ÊÑÖیä Ãäú ʘæäی ÓیÏÉ äÓÇÁ ÇáÚÇáãیä æ ÓیÏÉ äÓÇÁ åÐå ÇáÇãÉ æ ÓیÏÉ äÓÇÁ ÇáãÄãäی亠Çÿ ÝÇØãÀ (Ó)! ˜یÇ Â ÎæÔäæÏ äÀیŸ Àæäی ˜À ÏäیÇ ˜ی ÎæÇÊیä ˜ی ÓÑÏÇÑ ÞÑÇÑ ÇÆیŸ ÇæÑ ÇÓ ÇãÊ ˜ی ÎæÇÊیä ˜ی ÓیÏÀ ÞÑÇÑ ÇÆیŸ ÇæÑ ÈÇ ÇیãÇä ÎæÇÊیä ˜ی ÓیÏÀ ÞÑÇÑ ÇÆیŸ¿" (  ÇáãÓÊÏј¡ Ì3¡ Õ156۔ )

Íǘã ÇæÑ ÐÀÈی ÏæäæŸ ÇÓ ÑæÇیÊ ˜æ ÕÍیÍ ÞÑÇÑ ÏیÊÿ ÀیŸ۔ یÀ ÑæÇیÊ ÍÖÑÊ ÍæøÇ Çã ÇáÈÔÑ Óÿ áÿ ˜Ñ ÞیÇãÊ Ê˜¡ ÏäیÇ ˜ی ÊãÇã ÚæÑÊæŸ Ñ ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ ÓáÇã ÇááÀ ÚáیÀÇ ˜ی ÇÝÖáیÊ ˜ی æÇÖÍ ÊÑیä ÇæÑ æیÇ ÊÑیä Ïáیá Àÿ ÇæÑ ÇÓ ÑæÇیÊ äÿ ÀÑ ÞÓã ˜ی äÇÏÑÓÊ ÊÕæÑÇÊ ˜Ç Çã˜Çä ÎÊ㠘јÿ јª ÏیÇ Àÿ۔

äیÒ ÑÓæá ÇááÀ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æ Óáã ÓیÏÀ (Ó) Óÿ ãÎÇØÈ Àæ˜Ñ ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ: "ÃáÇ ÊÑÖیä Ãäø˜ ÓیÏÉ äÓÇÁ ÇáÚÇáãیä"º ˜یÇ Â ÎæÔäæÏ äÀیŸ ÀیŸ  ÚÇáãیä ˜ی ÎæÇÊیä ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ¿"

ÓیÏÀ (Ó) äÿ ÚÑÖ ˜یÇ: ãÑیã (Ó) ˜Ç ˜یÇ ÀæÇ¿

ÝÑãÇیÇ: "ÊᘠÓیÏÉ äÓÇÁ ÚÇáãåÇ"º(  ãÍãÏ Ôæ˜Çäی¡ ÝÊÍ ÇáÞÏیÑ¡ (ÈیÑæÊ: ÏÇÑ ÇáãÚÑÝۃ¡ 1996ã)¡ Ì1¡ Õ439۔ ) æÀ ǁäÿ ÒãÇäÿ ˜ی ÎæÇÊیä ˜ی ÓÑÏÇÑ ÊªیŸ۔

ÚÈÏÇááÀ ÇÈä ÚÈÇÓ äÿ Çی˜ Øæیá ÍÏیË ãیŸ ÑÓæá ÇááÀ (Õ) Óÿ äÞá ˜یÇ Àÿ ˜À  (Õ) äÿ ÝÑãÇیÇ: "ÇÈäÊی ÝÇØãå ÝÅäøåÇ ÓیÏÉ äÓÇÁ ÇáÚÇáãیä ãöä ÇáÃæøáیä æ ÇáÂÎÑیäº(  ÇÈÑÇåیã Ìæیäی¡ ÝÑÇÆÏ ÇáÓãØیä¡ Ì2¡ Õ35۔ ) ãیÑی ÈیŠی ÝÇØãÀ (Ó)! Èÿ Ô˜ Çæáیä Óÿ ÂÎÑیä ʘ ÊãÇã ÚÇáãیä ˜ی ÎæÇÊیä ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ"۔

äیÒ Çی˜ ØæáÇäی ÍÏیË ˜ÿ Öãä ãیŸ یÛãÈÑ ÎÏÇ (Õ) äÿ ÝÑãÇیÇ: "... æʪی ãÑÊÈÀ ÎÏÇ äÿ äÙÑ Çáی ÇæÑ ÝÇØãÀ (Ó) ˜æ æÑÿ ÚÇáã ˜ی ÎæÇÊیä Ñ ÓäÏیÏÀ ÇæÑ ÇÝÖá ÞÑÇÑ ÏیÇ۔ (  ÓáیãÇä ÞäÏæÒی¡ یäÇÈیÚ ÇáãæÏÉ¡ Õ247¡ ÈÇÈ 56 )

ÇÈä ÚÈÇÓ یÛãÈÑ ÎÏÇ (Õ) Óÿ ÑæÇیÊ ˜ÑÊÿ ÀیŸ: "ÇÑÈÚ äÓæÉ ÓیÏÇÊ ÚÇáãåä۔ ãÑیã ÈäÊ ÚãÑÇä¡ æ ÂÓیÉ ÈäÊ ãÒÇÍã¡ æ ÎÏیÌÉ ÈäÊ ÎæیáÏ¡ æ ÝÇØãÉ ÈäÊ ãÍãÏ æ ÇÝÖáåä ÚÇáöãÇ ÝÇØãɺ( Ü ÇáÏÑ ÇáãäËæÑ¡ Ì2¡ Õ194۔ ) ÇÑ ÎæÇÊیä ǁäÿ ÒãÇäÿ ˜ی ÏäیÇ ˜ی ÓÑÏÇÑ ÀیŸ: ãÑیã ÈäÊ ÚãÑÇä¡ ÂÓیÀ ÈäÊ ãÒÇÍã (ÒæÌÀ ÝÑÚæä)¡ ÎÏیÌÀ ÈäÊ ÎæیáÏ¡ ÝÇØãÀ ÈäÊ ãÍãÏ (Õ)¡ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÏÑãیÇä ÓÈ Óÿ ÒیÇÏÀ ÚÇáöã ÍÖÑÊ ÝÇØãÀ (Ó) ÀیŸ"۔ äیÒ ÇÈä ÚÈÇÓ Àÿ ÑæÇیÊ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ÑÓæá ÇááÀ (Õ) äÿ ÝÑãÇیÇ: "ÇÝÖá ÇáÚÇáãیä ãöä ÇáäÓÇÁ ÇáÃæáیä æ ÇáÂÎÑیä ÝÇØãɺ (  ÇáãäÇÞÈ ÇáãÑÊÖæیۃ¡ Õ113¡ ÈÍæÇáۂ ÛáÇãÑÖÇ ˜ÓÇÆی¡ ãäÇÞÈ ÇáÒÀÑÇÁ¡ (Þã: ãØÈÚۃ ãÀÑ¡ 1398å••• )¡ Õ62۔ ) Çæáیä ÇæÑ ÂÎÑیä ˜ی ÎæÇÊیä ãیŸ ÓÈ Óÿ ÇÝÖá ÎÇÊæä ÝÇØãÀ (Ó) ÀیŸ"۔

 

ÊÍÑیÑ æ ÊÑÊییÈ: ۔ ÇیÓ Çی ÈäÔ::

 

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution