Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Isfandyar_Azmat
Full Name: Isfandyar Azmat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 40
 
 Views: 2011   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÑãÖÇä ÇӁیÔá

Çی˜ Ïä ˜Ç ÑæÒÀ

 

(ÑیÍÇä ÇÍãÏ یæÓÝی)

ÑãÖÇä ˜Ç ÀãÇÑی æÑی Òäϐی Óÿ ˜یÇ ÊÚáÞ Àÿ¡ ÇÓ ÍÞیÞÊ ˜æ Çی˜ ÚÇÑÝ äÿ ˜ãÇá ÎæÈÕæÑÊی Óÿ ÇÓ ØÑÍ ÈیÇä ˜یÇ Àÿ:Àã ÇÓ ÏäیÇ ãیŸ Çی˜ Ïä ˜ÿ áیÿ ÂÆÿ ÀیŸ ۔ ۔ ۔ ÇæÑ ÇÓ Ïä Àã äÿ ÑæÒÀ јª áیÇ Àÿ۔

 

ÇäÓÇä ÇÓ ÏäیÇ ãیŸ ÌÈ Â䘪 ˜ªæáÊÇ Àÿ Êæ æÀ ÎæÏ ˜æ äÚãÊæŸ ˜ÿ ÓãäÏÑ ãیŸ ªÑÇ ÀæÇ ÇÊÇ Àÿ۔ ÇÓÿ Èªæ˜ ãیŸ ˜ªÇäÇ¡ یÇÓ ãیŸ Çäی¡äیäÏ ˜ÿ áیÿ ÑÓ˜æä ÑÇÊ¡ ˜Çã ˜ÿ áیÿ ÑæÔä Ïä¡Ìیäÿ ˜ÿ áیÿ ÑÔÊæŸ ˜Ç ÊÚáÞ ÇæÑ ÑÀäÿ ˜ÿ áیÿ ˜ÑÀٔ ÇÑÖ ÌیÓÇ ÂÑÇã ÏÀ ªÑ Àی äÀیŸ ÏیÇ یÇ¡ Èá˜À ÇÓ ˜ی ÒÈÇä ˜ÿ áیÿ áÐیÏ ÊÑیä ÐÇÆÞÿ¡ ÓãÇÚÊ ˜ÿ áیÿ äÑã æ ÔیÑیŸ ÂÀ䐡 ÈÕÇÑÊ ˜ÿ áیÿ Çä äÊ ÑäæŸ ˜ی ÈÑÓÇÊ ÇæÑ ÞæÊö ÔÇãÀ ˜æ ãÚØÑ ˜Ñ˜ÿ ÑæÍ Ê˜ ÇÊÑÌÇäÿ æÇáی ÎæÔÈæÄŸ ˜ی ãÀ˜ Ȫی ÚØÇ ˜ی Æی Àÿ۔

 

äÚãÊæŸ ˜ی یÀ ÍÓیä ÏäیÇ ÇÓÿ ÈÊÇÊی Àÿ ˜À ÇÓ ˜Ç Çی˜ ÎÇáÞ ÇæÑ ãÇᘠÀÿ ÌÓ ˜ی ãÀÑÈÇäیæ Ÿ ˜ÿ ÇÚÊÑÇÝ ãیŸ ÇÓÿ ÓÑÇÇ Ô˜Ñ ÇæÑ ÓÑÇÇ ÇØÇÚÊ Èä ÌÇäÇ ÇÀیÿ۔ ÇÓÿ ÑÈ ˜ی äÇÝÑãÇäی ˜ÿ ÀÑ ÑÇÓÊÿ Óÿ ј ÌÇäÇ ÇÀیÿ۔ãÑ ÇÓ ˜ی ÎæÇÀÔÇÊ ¡ ÖÑæÑیÇÊ¡ ÇäÓÇäی ˜ãÒæÑیÇŸ ÇæÑ ÍیæÇäی ÌÐÈÇÊ Ç˜ËÑ ÇÓÿ ÇØÇÚÊ ˜ÿ ÓیϪÿ ÑÇÓÊÿ Óÿ ÀŠÇ˜Ñ äÇÝÑãÇäی ˜ی äیæŸ Ñ áÿ ÌÇÊÿ ÀیŸ Ìä Ñ áäÿ Óÿ ÕÑÝ ÌÀäã ˜ی ãäÒá ÓÇãäÿ ÂÊی Àÿ۔

 

ÇیÓÿ ãیŸ ÑãÖÇä ˜Ç ÑæÒÀ ÇÓÿ یÇÏ ÏáÇÊÇÀÿ ˜À ÇÓÿ ˜یÓی ÇÚáیٰ äÚãÊیŸ Ïی Æی ÀیŸ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÌæÇÈ ãیŸ ÇÓÿ äÇÝÑãÇäی ˜ÿ ÀÑ ˜Çã Óÿ ј ˜Ñ¡ ÚãÑöÑæÇŸ ˜ÿ ÈÓ Çی˜ Àی Ïä ˜Ç ÊæÑæÒÀ јªäÇ Àÿ۔ ÌÓ Ïä ˜ÿ ÈÚÏ ÍیÇÊö ÌÇæÏÇŸ ˜Ç æÀ ÏæÑ ÂÆÿ Ç ÌÈ ÀÑ ÇÈäÏی ÇŠªÇáی ÌÇÆÿ ی ÇæÑ ÀÑ ÓÎÊی ÂÓÇä ˜ÑÏی ÌÇÆÿ ی۔ یÀی               ÑãÖÇä ˜ی ãÔÞÊ ˜Ç ÍÇÕá Àÿ۔

 

If you find this email informative, useful and beneficial, then pls share it to your friend's circle and love ones OR send us the email addresses for informatory and  beneficial emails to them. If any of us get hidayat & source of guidance through these mails. Insha Allah we will be rewarded & benefited equally. May Allah (SWT) forgive all of us and accept our humble deeds and give us strength to take stand like a true Muslim. Aameen

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution