Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Isfandyar_Azmat
Full Name: Isfandyar Azmat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 40
 
 Views: 2829   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

˜ÇãیÇÈ Òäϐی ÇæÑ ÏæáÊ ãäÏ ˜ÿ ãÓÇÆá

(ÑیÍÇä ÇÍãÏ یæÓÝی)

 

ÀãÇÑÿ ÀÇŸ Çی˜ ˜ÇãیÇÈ Òäϐی ˜Ç ИÑÌیÓÿ Àی ÂÊÇ Àÿ Êæ ÐÀä ÝæÑÇð ãÇá ÏÇÑ áææŸ ˜ی ØÑÝ ãÊæÌÀ ÀæÌÇÊÇ Àÿ۔ ÇÓ æÞÊ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ Çی˜ ØÑÝ ÛÑÈÊ Èšª ÑÀی Àÿ Êæ ÏæÓÑی ØÑÝ ÇãÑÇÁ ˜ی ÊÚÏÇÏ ãیŸ Ȫی ÀÑ ÒÑÊÿ Ïä ˜ÿ ÓÇʪ ÇÖÇÝÀ ÀæÊÇ ÌÇÑÀÇ Àÿ۔ ÏæáÊ ˜ی äãÇÆÔ Çšی柡 ªÑ柡 áÈÇÓ¡ ÒیæÑÇÊ ¡ ÝÑäیÑ ÇæÑ ÏیÑ ÇÓÈÇÈ Òäϐی ˜ی Ô˜á ãیŸ ÇÓ ØÑÍ ÀæÑÀی Àÿ ˜À áÊÇ Àÿ ˜À ãᘠãیŸ ÏæáÊ ˜ÿ ÎÒÇäÿ Çãä ÑÀÿ ÀیŸ۔

 

یÓÀ ˜ãÇäÇ ÇæÑ ÒیÇÏÀ Óÿ ÒیÇÏÀ یÓÀ ˜ãÇäÇ ÇÓ æÞÊ ÀãÇÑÿ ãÚÇÔÑÿ ˜ÿ Çی˜ ÚÇã ÂÏãی ˜ی Òäϐی ˜Ç äÕÈ ÇáÚیä Èä ˜Ç Àÿ۔áææŸ ˜Ç یÀ ÎیÇá Àÿ ˜À یÓÀ ÌÊäÇ ÒیÇÏÀ ÇÓ Àæ æÀ ÇÊäÇ Àی ÏäیÇ æ ÂÎÑÊ ˜ی ȪáÇÆی ˜Ç ÓÈÈ Èä ÌÇÊÇ Àÿ۔ÓÑ ÏÓÊ ãیŸ ÏäیÇ ˜ی ȪáÇÆی Ñ Êæ ˜æÆی ÊÈÕÑÀ äÀیŸ ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ ÇáÈÊÀ ÇäÓÇä ˜ی ÂÎÑÊ Ñ یÓÀ ÌÓ ØÑÍ ÇËÑ ÇáÊÇ Àÿ ¡ãیŸ ÇÀÊÇ ÀæŸ ˜À ÂÌ ÇÓ Ñ ˜ª Ýʐæ˜ÑáæŸ۔ÇÓ áیÿ ˜À ã̪ÿ یÞیä Àÿ ˜À ÞÇÑÆیä ˜ی Çی˜ Èšی ÊÚÏÇÏÎæÔی یÇ ãÌÈæÑی Óÿ ÏæáÊãäÏ Èääÿ ˜ی ÇÓ ÑیÓ ãیŸ ÖÑæÑ ÔÇãá Àÿ یÇ ÀæäÇ ÇÀÊی Àÿ¡ Ìæ ÇÓ æÞÊ ãÚÇÔÑÿ ãیŸ áی ÀæÆی Àÿ۔

 

ÏæáÊãäÏ ˜ÿ ãÓÇÆá

ÂÎÑÊ ˜ÿ ÇÚÊÈÇÑ Óÿ Çی˜ ÏæáÊãäÏ ÂÏãی ˜Ç ÇÕá ãÓÆáÀ æÀ Àÿ Ìæ ÓیÏäÇ ÚیÓیٰ ÚáیÀ ÇáÓáÇã äÿ ÇÓ ØÑÍ ÈیÇä ˜یÇ Àÿ:

 

’’ÇæäŠ ˜Ç ÓæÆی ˜ÿ äǘÿ ãیŸ Óÿ ä˜á ÌÇäÇ ÇÓ Óÿ ÂÓÇä Àÿ ˜À ÏæáÊãäÏ ÎÏÇ ˜ی ÈÇÏÔÇÀی (یÚäی ÌäÊ) ãیŸ ÏÇÎá Àæ۔‘‘(˜ÊÇÈ ãÊی ÈÇÈ23:19)

 

ÓیÏäÇ ÚیÓیٰ ÚáیÀ ÇáÓáÇã ˜Ç ãØáÈ یÀ äÀیŸ ˜À ÏæáÊãäÏ ÌäÊ ãیŸ ÌÇ Àی äÀیŸ Ó˜ÊÇ۔ æÀ ÕÑÝ یÀ ÈÊÇÑÀÿ ÀیŸ ˜À ÇÓ ÈÇÊ ˜ÿ Çã˜ÇäÇÊ ÈÀÊ ˜ã ÀæÌÇÊÿ ÀیŸ۔ ÂÆیÿ Ïی˜ªÊÿ ÀیŸ ˜À یÀ Çã˜ÇäÇÊ ˜یÓÿ ˜ã ÀæÊÿ ÀیŸ۔

 

ÏæáÊãäÏی ˜Ç ÀáÇ äÊیÌÀ یÀ Àÿ ˜À ÌÓ ÂÏãی ˜ÿ ÇÓ ÒیÇÏÀ یÓÿ ÀæÊÿ ÀیŸ æÀ ÝæÑÇð ’ʘÇËÑ‘ ˜ی ÇÓ Ïæš ãیŸ ÔÑی˜ ÀæÌÇÊÇ Àÿ¡ ÌÓ ˜Ç äÊیÌÀ ÞÑÂä äÿ ÓæÑÀٔ ʘÇËÑ ãیŸ ÛÝáÊ ÈیÇä ˜یÇ Àÿ۔’ʘÇËÑ‘ ÞÑÂä ˜ÿ ãØÇÈÞ áææŸ ˜ی æÀ ÍÇáÊ Àÿ ÌÓ ãیŸ æÀ ãÇá æ ÇÓÈÇÈ ãیŸ Çی˜ ÏæÓÑÿ Óÿ ÿ ä˜áäÿ ˜ی Ïæš áÇäÇ ÔÑæÚ ˜ÑÏیÊÿ ÀیŸ۔ÇäÓÇä ˜ÇÑá ãÇÑ˜Ó ˜Ç æÀ ãÚÇÔی ÍیæÇä Èä ÌÇÊÇ Àÿ ÌÓ ˜ی ÓÇÑی Òäϐی یÓÀ ˜ãÇäÿ ÇæÑ ªÑ یÓÀ Îэ ˜Ñäÿ ˜ÿ äÊ äÆÿ ØÑیÞÿ ÏÑیÇÝÊ ˜Ñäÿ ãیŸ ÒÑÌÇÊی Àÿ۔ÇÓ ˜Ç ãÚÇãáÀ ÖÑæÑیÇÊ ÇæÑ ÐæÞ ÌãÇá ˜ی ÊÓ˜یä ʘ ãÍÏæÏ äÀیŸ ÑÀÊÇ Èá˜À Òäϐی ˜Ç ãØãÚ äÙÑ یÀ ÀæÌÇÊÇ Àÿ ˜À ãیÑÿ ÇÓ ÀÑ æÀ یÒ ÀæÌæ ÏæÓÑÿ ÔÎÕ ˜ÿ ÇÓ Àÿ۔یæŸ ÇÓŠیŠÓ ÈáäÏ ˜Ñäÿ ˜ی æÀ ãÎáæØ ãیÑÇʪä ÓæÓÇÆŠی ãیŸ ÔÑæÚ ÀæÌÇÊی Àÿ ÌÓ ˜ÿ ÎáÇÝ äÀ ˜æÆی ÂæÇÒ ÇŠªÇÊÇ Àÿ ÇæÑ äÀ یÀ ˜Èªی ÎÊã ÀæÊی Àÿ۔

 

ãÇá æ ÏæáÊ¡ ÇÓŠیŠÓ¡ ÔÇäÏÇÑ ªÑ ¡ äÆÿ ãÇá ˜ی ã˜Êی Ïã˜Êی ÇšیÇŸ¡Èšÿ Èšÿ ÀæŠáæŸ ãیŸ ˜ªÇäÇ ÇæÑ Çä ÌیÓی ÏیÑ Çä äÊ یÒیŸ ÇäÓÇä ˜æ Èšی Ǎªی áÊی ÀیŸ۔ãÑ ÛÝáÊ Çä ˜Ç áÇÒãی äÊیÌÀ Àÿ۔ÇÓ ÛÝáÊ ˜ÿ ÈÚÏ ÂÏãی ˜ÿ áیÿ ãã˜ä äÀیŸ ÑÀÊÇ ˜À æÀ ÌäÊ ˜ی ÍÓیä ÊÑیä ÈÓÊی ãیŸ ǁäÿ áیÿ ˜æÆی ̐À ÈäÇÓ˜ÿ۔ÇÓ áیÿ ˜À ÇÓ ˜ی ÓÇÑی ÊæÌÀ Êæ ÏäیÇ ˜ÿ Competition ãیŸ ᐠÆی ۔ÌÓ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÓ ˜ÿ Ïá Óÿ ÌäÊ ˜ی ÎæÇÀÔ Àی ä˜á ÌÇÊی Àÿ۔ ÇæÑ ÌÓ Ïá Óÿ ÌäÊ ˜ی ÎæÇÀÔ ä˜á ÌÇÆÿ ¡ æÀ ˜Èªی ÌäÊ ãیŸ äÀیŸ ÌÇÓ˜ÊÇ۔

 

ÛÝáÊ ˜ÿ ÈÚÏ ÏæáÊ ˜Ç ÏæÓÑÇ ÈšÇ ãÓÆáÀ ʘÈÑ Àÿ۔یÓÀ ˜ی ÞæÊ ÎÑیÏ ÈÀÊ ÒیÇÏÀ Àÿ۔ ÇÓ Óÿ ÇäÓÇä æÀ ÓÈ ˜ª ÎÑیÏ áیÊÇ Àÿ ÌÓ ˜ی ÇäÓÇäی ãÚÇÔÑÿ ãیŸ ÞÏÑ æ ÞیãÊ ÀæÊی Àÿ۔ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÀÑ یÒ ãã˜ä ÀæÌÇÊی Àÿ۔ÇÓ áیÿ یÓÀ æÇáÇ ÂÏãی ǘËÑ ÎæÏ ˜æ ÞÇÏÑ ãØáÞ Óã̪ÊÇ Àÿ۔ÇÓ ˜Ç äÊیÌÀ ÛÑæÑ ÇæÑ Ê˜ÈÑ ˜ی Ô˜á ãیŸ ä˜áÊÇ Àÿ۔ʘÈÑ æÀ یÒ Àÿ Ìæ ÇäÓÇä ˜ÿ Ïá ãیŸ ÑÇÆی ˜ÿ ÏÇäÿ ˜ÿ ÈÑÇÈÑ Èªی یÏÇ ÀæÌÇÆÿ Êæ ÇäÓÇä ˜ی äÌÇÊ ãã˜ä äÀیŸ ÑÀÊی۔Çی˜ ÍÏیË ˜ÿ ãØÇÈÞ ÌÓ ÔÎÕ ˜ÿ Ïá ãیŸ ÑÇÆی ÏÇäÿ ˜ÿ ÈÑÇÈÑ Ê˜ÈÑ ÀæÇ æÀ ÌäÊ ãیŸ äÀ ÌÇÆÿ Ç¡(ãÓáã¡ÑÞã91)۔ªÑ یÀی ʘÈÑ Àÿ Ìæ ÇäÓÇä ˜æ ÑÈ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ÓјÔی Ñ ÂãÇÏÀ ˜ÑÏیÊÇ Àÿ۔ ÌÓ ˜Ç ÓÈ Óÿ ˜Çãá äãæäÀ ÔیØÇä ãáÚæä Àÿ Ìæ ǁäÿ ʘÈјی ÈäÇ Ñ ÇááÀ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ˜ªšÇ ÀæیÇ ÊªÇ۔

 

ÏæáÊ ˜Ç ÊیÓÑÇ ÈšÇ ãÓÆáÀ یÀ Àÿ ˜À Çی˜ ÏæáÊ ãäÏ ÂÏãی ÇááÀ ˜ی ÑÖÇ ˜ÿ áیÿ Êæ یÓÀ Îэ ˜Ñäÿ ˜ی ÀãÊ ˜Ñ äÀیŸ ÇÊÇ ÇáÈÊÀ áææŸ ˜ی æÇÀ æÇÀ ˜ÿ áیÿ یÓÀ Îэ ˜ÑäÇ ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÈÀÊ ÂÓÇä ÀæÌÇÊÇ Àÿ۔ یÀ ÑیǘÇÑی Àÿ Ìæ ǁäی äæÚیÊ ˜ÿ ÇÚÊÈÇÑ Óÿ Ôј ˜ی Çی˜ ÞÓã Àÿ۔ÇæÑ ÚÇã ãÚáæã ÈÇÊ Àÿ ˜À Ôј ÇááÀ ÊÚÇáیٰ ˜ی ÈÇѐÇÀ ãیŸ Çی˜ äÇÞÇÈá ãÚÇÝی ÌÑã Àÿ۔

 

ÏæáÊ ˜Ç Çی˜ ÇæÑ äÞÕÇä یÀ Àÿ ˜À یÀ ÇäÓÇä ˜ÿ ÇäÏÑáÇ፠ÇæÑ ÀæÓ ˜æ یÏÇ ˜ÑÊی Àÿ۔ÏæáÊ ˜ی ÑیÓ ãیŸ ÂÎÑی ÍϘæÆی äÀیŸ ÀæÊی۔ ÇäÓÇä ÒیÇÏÀ Óÿ ÒیÇÏÀ ˜ی ˜æÔÔ ãیŸ áÇ ÑÀÊÇÀÿ۔ Çی˜ ÍÏیË ˜ÿ ÇáÝÇÙ ãیŸ ÇÈä ÂÏã ˜æ ÇÑ Çی˜ æÇÏی ˜ÿ ÈÑÇÈÑ ÓæäÇ Ïÿ ÏیÇ ÌÇÆÿ Êæ æÀ ÇیÓی Ïæ æÇÏیæŸ ˜ی ÎæÇÀÔ ˜Ñÿ Ç۔ ªÑ  äÿ ÝÑãÇیÇ ˜À ÇÈä ÂÏã ˜Ç یŠ Êæ ÞÈÑ ˜ی ãŠی Àی ȪÑÓ˜Êی Àÿ¡(ÈÎÇÑی¡ÑÞã6075)۔ÏæáÊ ˜ی یÀ ÀæÓ Âÿ ÈšªÊی Àÿ ÇæÑ ÇäÓÇä ÍÑÇã æÍáÇá ˜ی ÊãیÒ Óÿ ãÍÑæã ÀæÌÇÊÇ Àÿ۔ ªÑ ǐáÇ ÞÏã æÀ ÀæÊÇ Àÿ ÌÈ ÇäÓÇä Ùáã Ñ ÇÊÑÂÊÇ Àÿ۔ æÀ ÈäÏæŸ ˜Ç ÍÞ ÛÕÈ ˜ÑÊÇ ÇæÑ ÑÈ ˜æ äÇÑÇÖ ˜Ñ˜ÿ Óæäÿ ÇäÏی ˜ÿ ªیÑ ÌãÚ ˜ÑÊÇ Àÿ۔ÌÊäÇ ÇÓ ˜Ç ÒÑ ÈšªÊÇ Àÿ ÇÊäÇ Àی æÀ ÈÎá ãیŸ ÿ ÈšªÊÇ Àÿ۔ یÀÇŸ ʘ ˜À æÀ ÞÈÑ ãیŸ Àä ÌÇÊÇÀÿ ÌÀÇŸ ÇÓ ˜ی ÞÓãÊ ãیŸ ÇÈÏ Ê˜ ÑæäÇ ÇæÑ áÇäÇ Àی ÑÀÊÇ Àÿ۔ÑÀÇ ÇÓ ˜Ç ãÇá Êæ æÀ ÇÓ ˜ÿ æÇÑËæŸ ˜ÿ ÍæÇáÿ ˜ÑÏیÇ ÌÇÊÇ Àÿ۔

 

ÏæáÊ ˜Ç ǐáÇ ãÓÆáÀ یÀ Àÿ ˜À یÀ ÇäÓÇä ˜æ ÇÓÑÇÝ æ ÊÈÐیÑ Ñ ÇȪÇÑÊی Àÿ۔ ÇäÓÇä ˜ی ÌیÈ ãیŸ یÓÀ Àæ Êæ æÀ ÀÑ ÏÓÊیÇÈ یÒ ÎÑیÏäÿ Ñ ÂãÇÏÀ ÀæÌÇÊÇ Àÿ۔ یÀ æÀ ÑæیÀ Àÿ ÌÓÿ ǁäÇäÿ æÇáæŸ ˜æ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ÔیÇØیä ˜ÿ ȪÇÆی ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ(Èäی ÇÓÑÇÆیá27:17)۔ ªÑ یÀیŸ Óÿ ÍÑÇã ˜Ç æÀ ÏÑæÇÒÀ ˜ªáÊÇ Àÿ ÌÓ ãیŸ ÏæáÊ Îэ ˜Ñ˜ÿ ÇäÓÇä ÑÈ ˜ی äÇÑÇÖی ãæá áیÊÇ Àÿ۔˜æä äÀیŸ ÌÇäÊÇ ˜À ÌæÇ¡ ÓŠÀ¡ ÈϘÇÑی¡ ÔÑÇÈ äæÔی æÛیÑÀ ˜ی ãäÒáیŸ ÏæáÊãäÏی ˜ی ÑÇÀ Ñ áäÿ æÇáÿ ˜ÿ áیÿ ÂÓÇäی Óÿ ˜ªá ÌÇÊی ÀیŸ۔

 

ÏæáÊãäÏی ˜Ç Çی˜ ÇæÑ ÚÙیã äÞÕÇä یÀ Àÿ ˜À ÏæáÊ ÇäÓÇä ˜ÿ áیÿ Òäϐی ãیŸ ÛیÑ ÖÑæÑی ÂÓÇäیÇŸ ÇæÑ ÊÚیÔÇÊ یÏÇ ˜ÑÏیÊی Àÿ۔ یÀ ÏæäæŸ یÒیŸ ÇäÓÇä ˜æ ǘËÑ Çä ˜یÝیÇÊ Óÿ ãÍÑæã ˜ÑÏیÊی ÀیŸ Ìæ ÇÓÿ ÓÇ ÎÏÇ ÑÓÊ ÈäÇÊی ÀیŸ۔ ÇäÓÇä ÌÈ ÚÌÒ¡ ʘáیÝ¡ ãÍÑæãی ÇæÑ Èÿ ÈÓی ˜ÿ ÊÌÑÈÇÊ Óÿ ÒÑÊÇ Àÿ Êæ ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÈÀÊ ÂÓÇä ÀæÊÇ Àÿ ˜À æÀ ǁäÿ ÚÌÒ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ÑÈ ˜ی ÚÙãÊ ˜æ ÏÑیÇÝÊ ˜ÑÓ˜ÿ۔æÀ ÇÓ ˜ی ÞÏÑÊ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ǁäی Èÿ ˜Óی ˜æ ÌÇä Ó˜ÿ۔æÀ ÇÓ ˜ی ÚØÇ ˜ÿ ãÞÇÈáÿ ãیŸ ǁäÿ ãÍÑæãی ˜æ ÌÇä Ó˜ÿ۔ãÍÑæãی ÇæÑ Ûã æ Çáã ÇäÓÇä ˜ÿ áیÿ ÑæäÇ ÈÀÊ ÂÓÇä ˜ÑÏیÊÿ ÀیŸ۔ ÇæÑ ÎÏÇ ˜æ ǁäÿ ÓÇãäÿ Èÿ ˜Óی Óÿ ÑæÊÿ ÈäÏÿ Èÿ ÍÏ ãÍÈæÈ ÀæÊÿ ÀیŸ۔Çی˜ ÏæáÊãäÏ ÂÏãی ˜æ ˜یÝیÇÊ ˜ÿ ÇÓ ãÞÇã Ñ Âäÿ ˜ÿ áیÿ ÈÀÊ ãÍäÊ ˜ÑäÇ šÊی Àÿ۔

 

ÏæáÊ ãäÏæŸ ˜Ç ãÞÇã

ÏæáÊ Çäی ÐÇÊ ãیŸ ˜æÆی ÈÑی یÇ Èªáی Ôÿ äÀیŸ Àÿ ãÑ ÇÓ ãیŸ æÀ ÓÇÑÿ ÎØÑÇÊ ãæÌæÏ ÀیŸ Ìä ˜æ Àã äÿ ÇæÑ ÈیÇä ˜یÇ Àÿ۔ÇÓی áیÿ ÑÓæá ÇááÀ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ǁäی ÏÚÇÄŸ ãیŸ ÌÓ ØÑÍ ÝÞÑ æÇÝáÇÓ ˜ÿ ÝÊäÀ Óÿ ÇááÀ ˜ی äÇÀ ãÇäی Àÿ ÇÓی ØÑÍ ÏæáÊãäÏی ˜ÿ ÝÊäÿ Óÿ Ȫی äÇÀ ãÇäی Àÿ:

Çááåã Çäí ÇÚæРȘ ãä ÝÊäÉ ÇáäÇÑ ۔۔۔۔۔۔۔æ ãä ÔÑÝÊäÉ ÇáÛäí æ ÇáÝÞÑ(ÈÎÇÑí¡ÑÞã6016)

Çÿ ÇááÀ ãیŸ ÌÀäã ˜ی  ˜ÿ ÝÊäÿ ۔ ۔ ۔ ÇæÑ ÇãیÑی æ ÛÑیÈی ˜ÿ ÝÊäÿ ˜ÿ ÔÑÓÿ ÊیÑی äÇÀ ãÇäÊÇ ÀæŸ۔

 

ÊÇÀã یÀ Ȫی Çی˜ ÍÞیÞÊ Àÿ ˜À Ìæ ÔÎÕ ÏæáÊ ˜ی ÂÒãÇÆÔ Óÿ ˜ÇãیÇÈی Óÿ ÒÑ ÌÇÆÿ ÇæÑ ÏæáÊãäÏی ˜ÿ ÈÇÌæÏ ÇÚáیٰ ÇÎáÇÞی Ñæیÿ Ñ ÞÇÆã ÑÀÿ Êæ ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÇÚáیٰ ÊÑیä ÏÑÌÇÊ ˜ÿ ÍÕæá ˜Ç ÏÑæÇÒÀ ˜ªá ÌÇÊÇ Àÿ۔ÊäÀÇ ÇäÝÇÞ Ýی ÓÈیá ÇááÀ æÀ ÚÈÇÏÊ Àÿ Ìæ ÎÇáÞ æ ãÎáæÞ ÏæäæŸ ˜ی äÙÑ ãیŸ ÇÓÿ ãÚÊÈÑ ÈäÇäÿ ˜ÿ áیÿ ˜ÇÝی Àÿ۔ ÛÑیÈæŸ ˜ی ãÏÏ ˜ÑäÇ ¡ Èÿ ˜ÓæŸ ˜ی ÏÚÇÆیŸ áیäÇ¡ Èÿ ÂÓÑÇ áææŸ ˜Ç ÓÀÇÑÇ ÈääÇ ÇæÑ ÓÈ Óÿ Èšª ˜Ñ Ïیä ˜Ç ãÏϐÇÑ ÈääÇ ÇäÓÇä ˜æ ÚÙãÊ æ ÈáäÏی ˜ی ÇäÊÀÇ Ñ ÀäÇÏیÊÿ ÀیŸ۔ یÀی ÓÈÈ Àÿ ˜À Ìæ ÕÍÇÈÀ ˜ÑÇã ÚÔÑÀ ãÈÔÑÀ ˜ی ÕÝ ãیŸ ÔÇãá Àæäÿ ˜Ç ÇÚÒÇÑ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ ÇæÑ Ìæ áæ ÎáÇÝÊ ÑÇÔÏÀ ãیŸ ãÓáãÇäæŸ ˜ی ÑÀäãÇÆی ˜ÿ ãäÕÈ Ñ ÝÇÆÒ ÀæÆÿ ¡Çä ãیŸ Óÿ ÈیÔÊÑ ÈÀÊ ÏæáÊ ãäÏ Êªÿ۔

 

یÀ ˜æÆی äÙÑی ÈÍË äÀیŸ ¡ Àã ÓÈ ˜Ç Úãáی ãÓÆáÀ Àÿ۔ÇÈ Â ˜ÿ ÇÓ Ïæ Àی ÑÇÓÊÿ ÀیŸ۔ÇÑ ÏæáÊãäÏ Èääÿ ˜ی ÎæÇÀÔ Àÿ Êæ ªÑ ÏæáÊ ˜ÿ ãäÏÑÌÀ ÈÇáÇ ÀáæÄŸ ˜æ ˜Èªی ÝÑÇãæÔ äÀ ˜ÑیŸ۔ÇæÑÏæÓÑی ÕæÑÊ یÀ Àÿ ˜À ÇäÓÇä ÓÇÏÀ Òäϐی ÇæÑ ÞäÇÚÊ ˜Ç ÑÇÓÊÀ ÇÎÊیÇÑ ˜Ñÿ۔ æÀ ÎæÇÀÔ ˜ÿ ÈÌÇÆÿ ÖÑæÑÊ Ê˜ ÎæÏ ˜æ ãÍÏæÏ ˜ÑÏÿ۔یÀ ÑÇÓÊÀ ÈÙÇÀÑ ãÔ˜á ãÑ Èšÿ Ó˜æä ˜Ç Àÿ۔

 

If you find this email informative, useful and beneficial, then pls share it to your friend's circle and love ones OR send us the email addresses for informatory and  beneficial emails to them. If any of us get hidayat & source of guidance through these mails. Insha Allah we will be rewarded & benefited equally. May Allah (SWT) forgive all of us and accept our humble deeds and give us strength to take stand like a true Muslim. Aameen

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution