Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Isfandyar_Azmat
Full Name: Isfandyar Azmat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 40
 
 Views: 2752   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÑãÖÇä ÇӁیÔá

ÎÏÇ ˜Ç ÀÇʪ

(ÑیÍÇä ÇÍãÏ یæÓÝی)

ÇÓ ˜ÿ ÀÇʪ äÿ ǁäی ãÇŸ ˜ÿ áæ ˜æ ʪÇã јªÇʪÇ۔ªæŠÇ ÓÇÀÇʪ ۔ ۔ ۔ ˜ãÒæÑ ÓÇ ÀÇʪ۔ ۔ ۔ ãÚÕæã ÓÇ ÀÇʪ۔یÀ ȍÀ ÓÇá 黄 ˜Ç Ȫی äÀیŸ ÀæÇ۔Èǁ ÿ ÈیŠªÇãæŠÑ ÈÇÆی˜ áÇÑÀÇ ÊªÇ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ یªÿ ãÇŸ ǁäÿ ȍÿ ˜æ æÏ ãیŸ áیÿ ÈیŠªی ʪی۔ÇÓ äÿ Çی˜ ÀÇʪ Óÿ ãæŠÑ ÈÇÆی˜ ˜ی ÓیŠ ˜æÇæÑ ÏæÓÑÿ ÀÇʪ Óÿ ȍÿ ˜æ ˜š јªÇ ʪÇ۔ÇÓ æÑÿ ãäÙÑ ãیŸ ãیÑÿ áیÿ ˜æÆی äÆی ÈÇÊ äÀ ʪی ÓæÇÆÿ ÇÓ ªæŠÿ Óÿ ÀÇʪ ˜ÿ۔ ۔ ۔ ÌÓ äÿ ãÇŸ ˜ÿ áæ ˜æ ˜š јªÇʪÇ۔

 

ãیŸ äÿ ÓæÇ ˜À ÇÑ ÇÓ Èÿ ˜ی ãÇŸ ǁäÿ ÀÇʪ ˜ی ÑÝÊ ÈÑÞÑÇÑ äÀ јª Ó˜ÿ Êæ ˜یÇ یÀ ªæŠÇ ÓÇ ÀÇʪ ¡ یÀ ãÚÕæã Óی ㊪ی¡ÇÊäی ØÇÞÊæÑ Àÿ ˜À ÎæÏ ˜æ Ñäÿ Óÿ Ñæ˜ Ó˜ÿ۔ ãیÑÿ ÐÀä äÿ ˜ÀÇ ¡’’ÓæÇá Àی یÏÇ äÀیŸ ÀæÊÇ¡ یÀ ȍÀ äÀیŸ Èá˜À ãÇŸ Àÿ Ìæ ÇÓÿ ÓäȪÇáÿ ÀæÆÿ Àÿ ‘‘ ۔

 

ãیŸ ÇÓ Óÿ ÞÈá Ñãی ˜ÿ ÑæÒæŸ ˜ی ãÔÞÊ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ ÇÌÑ Ñ ÛæÑ ˜ÑÑÀÇ ÊªÇ¡ ãÑ ÇÓ ãäÙÑ ˜æ Ïی˜ª ˜Ñ ã̪ÿ ÇäÏÇÒÀ ÀæÇ ˜À ÌÀäã ˜ÿ šªÿ ãیŸ ÀãیŸ Ñäÿ Óÿ ÇÑ ˜æÆی ȍÇÓ˜ÊÇ Àÿ ÊææÀ ÀãÇÑی ÚÈÇÏÊ ˜Ç ˜ãÒæÑ ÀÇʪ äÀیŸ Èá˜À ÑæÑϐÇÑ ˜ی ÑÍãÊ ˜Ç ØÇÞÊæÑ ÀÇʪ Àÿ۔ÌäÊ ˜ی ãäÒá ʘ ÀãÇÑی ÑÓÇÆی Àæ Àی äÀیŸ Ó˜Êی ÇÑ ãÇá˜ö Ïæ ÌÀÇŸ ˜Ç ÔÝÞÊ ÈªÑÇ ÀÇʪ ÀãیŸ äÀ ÓäȪÇáÿ ÀæÆÿ Àæ۔ ÍÞیÞÊ یÀ Àÿ ˜À ÀãÇÑی ÓÇÑی ãÐÀÈیÊ ÇæÑ ÚÈÇÏÇÊ Èªی ÏÑÇÕá ÎÏÇ ˜ی Ïی ÀæÆی ÊæÝیÞ Àی ˜ی ãÑÀæä ãäÊ ÀیŸ۔ÇÓی äÿ ÀãÇÑی ÓÇÑی ÏیäÏÇÑی ˜Ç ȪÑã јªÇ ÀæÇ Àÿ۔ æÀ ÇÑ Àã Ñ ãØÇáÈÇÊ ÇæÑ ÂÒãÇÆÔæŸ ˜ÿ Èæ̪ ÇáÏÿ Êæ ÀãÇÑی ÓÇÑی ÏیäÏÇÑی ˜ی æá ˜ªá ÌÇÆÿ ی¡(ãÍãÏ34:47)۔

 

ãیŸ äÿ ÓÑ ÇŠªÇیÇ ÇæÑ ÂÓãÇä ˜ی ØÑÝ Ïی˜ª ˜Ñ ˜ÀÇ۔ ÑæÒÀ ÏÇÑæŸ äÿ ÑæÒÀ ˜ی ãÔÞÊ ÇŠªÇ˜Ñ ÊیÑÇ ÞÑÈ ÇÀÇ Àÿ۔ áی˜ä یÀ ãÔÞÊ ÇÓ Èÿ ˜ÿ ˜ãÒæÑ ÀÇʪ Óÿ ÒیÇÏÀ äÀیŸ ÌÓ äÿ ǁäی ãÇŸ ˜Ç ÏÇãä ˜š јªÇ ʪÇ۔ ãÇŸ ˜ÿ ÀÇʪ ˜æ ȍÿ ˜Ç ÓÀÇÑÇ ÈäÇäÿ æÇáÿ¡ ǁäÿ ØÇÞÊæÑ ÀÇʪ ˜æ ÿ ÈšªÇÏÿ۔æÑäÀ ÏäیÇ ˜ی ˜æÆی ØÇÞÊ Çä ÈäÏæŸ ˜æ ÌÀäã Óÿ äÌÇÊ ÇæÑ ÌäÊ ˜ی ˜ÇãیÇÈی ˜Ç ÍÞÏÇÑ äÀیŸ ÈäÇÓ˜Êی ۔

 

If you find this email informative, useful and beneficial, then pls share it to your friend's circle and love ones OR send us the email addresses for informatory and  beneficial emails to them. If any of us get hidayat & source of guidance through these mails. Insha Allah we will be rewarded & benefited equally. May Allah (SWT) forgive all of us and accept our humble deeds and give us strength to take stand like a true Muslim. Aameen

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution