Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Isfandyar_Azmat
Full Name: Isfandyar Azmat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 40
 
 Views: 2907   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÑãÖÇä ÇӁیÔá

ÒäÏÀ ÇæÑ ãÑÏÀ äãÇÒ

(ÑیÍÇä ÇÍãÏ یæÓÝی)

 

ÇÍÇÏیË ãیŸ Çی˜ æÇÞÚÿ ˜Ç Ð˜Ñ ÇÓ ØÑÍ ãáÊÇ Àÿ ˜À Çی˜ ÔÎÕ äÿ ÍÖæÑ ˜ÿ یªÿ äãÇÒ ãیŸ јæÚ Óÿ Óÿ ÇŠªÊÿ ÀæÆÿ ’ÑÈäÇᘠÇáÍãÏ(ÑæÑϐÇÑ ¡ ÍãÏ ÊیÑÿ Àی áیÿ Àÿ )‘˜ÿ ÈÚÏ ’ÍãÏÇ ˜ËیÑÇ ØیÈÇ ãÈÇÑ˜Ç ÝیÀ( ÈÀÊ ÒیÇÏÀ ÍãÏ¡ Ç˜یÒÀ ÇæÑ Èš ی ÈÇÈјÊ) ‘˜ÿ ÇáÝÇÙ ˜Ç ÇÖÇÝÀ ˜Ñ ÏیÇ۔ ÍÖæÑ äÿ ÇÓ ÔÎÕ ˜ÿ ÇáÝÇÙ Ñ یÀ ÊÈÕÑÀ ˜یÇ ˜À ãیŸ äÿ ÊیÓ Óÿ ÒیÇÏÀ ÝÑÔÊæŸ ˜æÏی˜ªÇ Àÿ ˜À Çä ÇáÝÇÙ ˜æ ᘪäÿ ˜ÿ áیÿ æÀ Çی˜ ÏæÓÑÿ Óÿ ÓÈÞÊ áÿ ÌÇäÿ ˜ی ˜æÔÔ ˜Ñ ÑÀÿ ʪÿ ۔

 

یÀ æÇÞÚÀ ÇÓ ÈÇÊ ˜æ æÇÖÍ ˜ÑÊÇ Àÿ ˜À ÒäÏÀ ÚÈÇÏÊ ÎÏÇ ˜ÿ ÀÇŸ ˜یÓÿ ãÞÈæá ÀæÊی Àÿ ۔ÀãÇÑÿ ÀÇŸ ÚÈÇÏÇÊ Çی˜ ÑÓãی یÒ Èä ˜Ñ ÑÀ Æی ÀیŸ ¡ áی˜ä ÏÑÍÞیÞÊ یÀ ÎÏÇ ˜ÿ ÓÇʪ Çی˜ ÒäÏÀ ÊÚáÞ یÏÇ ˜Ñ áیäÿ ˜Ç äÇã Àÿ ۔ یÀ ÊÚáÞ ÊÞÇÖÇ ˜ÑÊÇ Àÿ ˜À ÇäÓÇä ãÞÑÑÀ ÇÚãÇá æ ÇИÇÑÇÏÇ ˜Ñäÿ ÇæÑ ããäæÚÇÊ Óÿ јäÿ ˜ÿ ÚáÇæÀ ÐÀäی ÓØÍ Ñ Ȫی ÎÏÇ ˜ÿ ÓÇʪ Çی˜ ÔÚæÑی ÑÇÈØÀ یÏÇ ˜Ñÿ ۔ ÌیÓÿ Àی یÀ ÑÇÈØÀ یÏÇ ÀæÊÇ Àÿ ¡ یÀ ÒäÏÀ ˜یÝیÇÊ¡ ÇÍÓÇÓÇÊ¡ ÇИÇÑ ÇæÑ ÇÚãÇá ãیŸ ªá ÌÇÊÇ Àÿ ۔یÀ ˜Èªی ÂäÓæÄŸ ˜ی Ô˜á ãیŸ ÈÀÀ ä˜áÊÇ Àÿ ¡ ˜Èªی ÎÏÇ ˜ی ÚÙãÊ ÇæÑ ˜ÈÑیÇÆی ˜ÿ äÆÿ Àáæ ÏÑیÇÝÊ ˜Ñ áیÊÇ Àÿ ÇæÑ ˜Èªی ÇÓ ˜ی ËäÇæ ÊãÌیÏ ÇæÑ ÊÓÈیÍ æ ÊÚÑیÝ ˜ÿ äÆÿ ÇÓÇáیÈ ãیŸ ªá ÌÇÊÇ Àÿ ۔

 

ãÑ ÈÏÞÓãÊی Óÿ ÌÀÇŸ äãÇÒ ÑŠÿ ÑŠÇÆÿ ÇáÝÇÙ ˜Ç æÀ ãÌãæÚÀ Àæ Ìä ˜ÿ ãÚäی äãÇÒ š ªäÿ æÇáÿ ˜æ ÎæÏ ãÚáæã äÀ ÀæŸ ¡ æÀÇŸ Ñ äãÇÒی ǁäی ØÑÝ Óÿ ÍãÏ æ ÊÓÈیÍ ˜Ç ˜æÆی ÇÖÇÝی ÌãáÀ ˜یÓÿ ˜ÀÀ Ó˜ÿ Ç¿ÌÀÇŸ äãÇÒ Èÿ Ïáی ˜ÿ ÓÇʪ ˜ی ÌÇäÿ æÇáی ÇŠª ÈیŠª ˜Ç äÇã Àæ æÀÇŸ ÎÏÇ ˜ÿ ÍÖæÑ ÂäÓæÄŸ ˜Ç äÐÑÇäÀ ˜æä یÔ ˜Ñÿ Ç¿ ÌÀÇŸ áæ äãÇÒ ˜ÿ ÇäÏÑ ÎÏÇ ˜æ یÇÏ äÀیŸ ˜ÑÊÿ æÀÇŸ äãÇÒ Óÿ ÈÇÀÑ ÎÏÇ ˜æ یÇÏ Ñ˜ªäÿ ˜ی ÒÍãÊ ˜æä æÇÑÇ ˜Ñÿ Ç¿ ÇیÓÿ ãیŸ ÇÑ Àã یÀ ÇÀÊÿ ÀیŸ ˜À ÀãÇÑی äãÇÒ ˜æ áیäÿ ˜ÿ áیÿ ÝÑÔÊÿ ÂÓ ãیŸ ãÓÇÈÞÊ ˜ÑیŸ Êæ ÀãیŸ ǁäی äãÇÒæŸ ãیŸ ÇیãÇäی Òäϐی یÏÇ ˜Ñäی Àæ ی۔

 

If you find this email informative, useful and beneficial, then pls share it to your friend's circle and love ones OR send us the email addresses for informatory and  beneficial emails to them. If any of us get hidayat & source of guidance through these mails. Insha Allah we will be rewarded & benefited equally. May Allah (SWT) forgive all of us and accept our humble deeds and give us strength to take stand like a true Muslim. Aameen

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution