Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: Isfandyar_Azmat
Full Name: Isfandyar Azmat
User since: 8/Feb/2010
No Of voices: 40
 
 Views: 3021   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÚیÏ ˜Ç Ïä

(ÑیÍÇä ÇÍãÏ یæÓÝی)

ÚیÏ ÎæÔیæŸ ˜Ç Ïä Àÿ۔یÀ Èªæ˜ ÇæÑ یÇÓ ˜ی ʘáیÝ ÇŠªÇäÿ ˜ÿ ÈÚÏÈÿ Ñæ˜ Šæ˜ ˜ªÇäÿ یäÿ ˜Ç Ïä Àÿ۔یÀ ãÀیäÀ 黄 ÑãÖÇä ˜ی ãÔÞÊ Ìªیáäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇیÇãö ÚیÏ ˜ی ÊÝÑیÍ ¡ÑÇÍÊ ÇæÑ ÓÑæÑ ˜Ç äÇã Àÿ۔ یÀ ÚÈÇÏÊ æ ÑیÇÖÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÑÈ Óÿ Ìšÿ ÑÀäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÏæÈÇÑÀ ÇäÓÇäæŸ ˜ی ØÑÝ áæŠäÿ ÇæÑ Çä Óÿ ãáäÿ ãáÇäÿ ˜Ç Ïä Àÿ۔ÚیÏ ˜ÿ Ïä ˜ی یÀ ÍیËیÊ ÓÈ áæ ÌÇäÊÿ ÀیŸ۔ ãÑ ÚیÏ ˜ÿ Ïä ˜ی Çی˜ ÇæÑ ÍیËیÊ Èªی Àÿ ÌÓÿ ˜ã Àی áæ ÌÇäÊÿ ÀیŸ۔æÀ یÀ ˜À ÚیÏ ˜Ç Ïä ÇÀá ÇیãÇä ˜ÿ áیÿ ÌäÊ ãیŸ ÏÇÎáÿ ˜ی ÑیÀÑÓá ÇæÑ  یÇÏÏÀÇäی ˜Ç Ïä Àÿ۔

 

ÇÓ ÏäیÇãیŸ ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ǁäÿ ÈäÏæŸ ˜æ ÇãÊÍÇä ˜ÿ áیÿ یÏÇ ˜یÇ Àÿ۔æÀ ÇäÓÇäæŸ ˜æ یÀÇŸ Ǎªÿ ÈÑÿ ÍÇáÇÊ Óÿ ÂÒãÇÊÿ ÀیŸ۔ǁäÿ ÈäÏæŸ Óÿ Çä ˜Ç ãØÇáÈÀ یÀ ÀæÊÇ Àÿ ˜À æÀ ÍÇáÇÊ ˜ÿ ÓÑÏ æÑã ÇæÑ ÒãÇäÿ ˜ÿ ÎیÑ æ ÔÑ Óÿ Èÿ äیÇÒ Àæ˜Ñ ÎÏÇ ÑÓÊی ˜ÿ Ñæیÿ Ñ ÞÇÆã ÑÀیŸ۔ áæ ÌªæŠ ÈæáیŸ ¡ áی˜ä æÀ Ӎ Ñ ÞÇÆã ÑÀیŸ۔ áæ æÚÏÿ ÊæšیŸ¡ ãÑ æÀ ÇیÝÇÆÿ ÚÀÏ ˜æ Òäϐی ÈäÇ˜Ñ ÌیÆیŸ۔ áæ ÑÒÞö ÍÑÇã ˜æ Ç äÿ ÏÓÊÑ ÎæÇä ˜ی ÒیäÊ ÈäÇÆیŸ¡ ãÑ æÀ ÍÕæáö ÑÒÞö ÍáÇá ˜æ ǁäÇ äÕÈ ÇáÚیä ÈäÇÆیŸ۔ áæ ÛÝáÊ ˜ی Òäϐی ÒÇÑیŸ¡ ãÑ æÀ ÇØÇÚÊ ˜ÿ ÑÇÓÊÿ Ñ ÇãÒä ÑÀیŸ۔

 

یÀ ÇæÑ Çä ÌیÓÿ ãØÇáÈÇÊ ˜æ æÑǘÑÊÿ ÀæÆÿ Òäϐی ÒÇÑäÇ ˜æÆی ÂÓÇä ˜Çã äÀیŸ۔ یÀ ÑæÒÀ ˜ی Èªæ˜ یÇÓ ÈÑÏÇÔÊ ˜Ñäÿ ÌیÓÇ ãÔ˜á Úãá Àÿ۔ ãÑ Ìæ áæ ÓÇŠª ÓÊÑ ÈÑÓ ˜ی ãÎÊÕÑ ÚãÑ ãیŸ یÀ ˜ÑÆÿ ¡ ÇäÀیŸ ÀãیÔÀ ˜ÿ áیÿ äÚãÊ ÈªÑی ÌäÊæŸ ãیŸ ÏÇÎá ˜ÑÏیÇ ÌÇÆÿ Ç ÌÀÇŸ ÀÑ یÒ ÈáÇ Ñæ˜ Šæ˜ ÇäÀیŸ ãáÊی ÑÀÿ ی۔ÌÓ Ïä یÀ ÀæÇ æÀ Çä ˜ی Òäϐی ˜Ç ÓÈ Óÿ ÎæÈÕæÑÊ Ïä ÀæÇ۔

 

ÚیÏ ˜Ç Ïä ÇõÓی Âäÿ æÇáÿ Ïä ˜ی یÇÏÏÀÇäی Àÿ ÌÈ Ñ˜äÿ¡ ŠªÀÑäÿ¡ ÕÈÑ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÓÇÑÿ ãØÇáÈÇÊ ÎÊ㠘јÿ ÇÀá ÇیãÇä Ñ ÎÊã äÀ Àæäÿ æÇáی ÎæÔیæŸ ˜ÿ ÏÑæÇÒÿ ˜ªæá Ïیÿ ÌÇÆیŸ ÿ۔

 

If you find this email informative, useful and beneficial, then pls share it to your friend's circle and love ones OR send us the email addresses for informatory and  beneficial emails to them. If any of us get hidayat & source of guidance through these mails. Insha Allah we will be rewarded & benefited equally. May Allah (SWT) forgive all of us and accept our humble deeds and give us strength to take stand like a true Muslim. Aameen

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution