Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: khwajaekram
Full Name: Dr. Khwaja Ekram
User since: 6/Jun/2010
No Of voices: 26
 
 Views: 1981   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

˜Ñäá ÞÐÇÝی : Çی˜ ÇæÑ Í˜ãÑÇŸ ÌãÀæÑیÊ äæÇÒæŸ ˜Ç Ô˜ÇÑ

ÂÎÑ ÂÌ یÀ ÎÈÑ ÂÀی Æی ˜À ÌäÑá ÞÐÇÝی ÇÈ ÇÓ ÏäیÇ ãیŸ äÀیŸ ÑÀÿ۔ ÏäیÇ ˜æ یÞیä 滂 ˜À ÌÈ ÏäیÇ ˜ی ØÇÞÊæÑ ãá˜æŸ äÿ ŠªÇä áی Àÿ˜À áیÈیÇ Óÿ ÞÐÇÝی ˜ی ͘æãÊ ÎÊã ˜Ñ ˜ÿ Àی Ï ã áیŸ ÿ ¡ ÊÈ Àی یÀ ÙÇÀÑ ÀæیÇ ÊªÇ ˜À ÇÞÊÕÇÏ ÇæÑ ØÇÞÊ ˜ÿ ÇÓ ˜ªیá ãیŸ ØÇÞÊæÑ ãá˜æŸ ˜ی Àی ÌیÊ Àæ ی ¡ Óæ ÌیÊ ˜Ç æÀ Ïä ÞÐÇÝی ˜ی ãæÊ ˜ی ÎÈÑ Óÿ یÇ۔ äÏ ãá˜æŸ ˜ی ÔÀÀ Ñ áیÈیÇ ãیŸ ÚÏã ÌãÀæÑیÊ ÇæÑ ãØáÞ ÇáäÇ äی ˜ی ÈÇÊ ˜Ñ˜ÿ ÀäÇãÀ ÈÑ Ç ˜یÇ یÇ ÇæÑ ÇÓی ÌÑã ˜ÿ ÇÏÇÔ ãیŸ ÌäÑá ãÚãÑÞÐÇÝی ˜æ Çä ˜ÿ ÎÇäÏÇä ÓãیÊ ÞÊá ˜Ñ ÏیÇ یÇ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ ãییÇ ãیŸ ÌÓ ÇäÏÇÒ Óÿ ÎÈÑیŸ ÂÆیŸ ÌیÓÿ یÀ æÇÍÏ ãá˜ ÊªÇ ÌÀÇŸ ÂãÑیÊ Êªی ÇæÑ ÌÀÇŸ ÌãÀæÑیÊ ˜æ ̐À äÀیŸ Ïی Æی۔ ÞÐÇÝی ÇیÓÇ ÈÇÏÔÇÀ 滂 ÌÓ äÿ ÚæÇã ˜æ ÈÀÊ ÓÊÇیÇ۔áی˜ä ˜یÇ ÈÇÊ ÕÑÝ ÇÊäی ʪی ¡ ÇÑ ÈÇÊ ÕÑÝ ÇÊäی Àÿ Êæ ÏäیÇ ãیŸ ˜Æی ÇیÓÿ ããÇᘠÀیŸ Ìæ ÇãÑی˜À ˜ÿ ÀãäæÇ ÀیŸ ÇæÑ æÀÇŸ ÏæÑ ÏæÑ Ê˜ ÌãÀæÑیÊ äÀیŸ۔ÇãÑی˜À ÓãیÊ ÏäیÇ ˜ÿ ØÇÞÊæÑ ããÇᘠǁäÿ ÑیÈÇä ãیŸ ̪Çä˜ ˜Ñ Ïی˜ªیŸ ˜À ÈÿÑæҐÇÑی ÇæÑ ÛÑیÈی äÿ Çä ˜ÿ ãᘠ˜ÿ ÔÀÑیæŸ ˜ÿ ÍÇáÇÊ ÇÓ Óÿ ÒیÇÏÀ ÎÑÇÈ ˜Ñ јªÿÀیŸ ۔ ÇÓ áیÿ æÀ Ȫی ÇیÓÿ ÂãÑ ÈÇÏÔÇÀæŸ ˜ی ØÑÍ ÞÕæÑ æÇÑ ÀیŸ ۔ÇÓ Óÿ Àáÿ ÚÑÇÞ ¡ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÇæÑ ˜Æی ããÇᘠ˜Ç ÍÔÑ ÏäیÇ ˜ÿ ÓÇãäÿ Àÿ۔ ÈÇÊ ÕÑÝ ÇÊäی Àÿ ˜À áیÈیÇ ÇãÑی˜À ÇæÑ ãÛÑÈی ãá˜æŸ ˜Ç ÀãäæÇ äÀیŸ ÑÀÇ Àÿ ۔ ÇÓ ˜Ç ÞÕæÑ یÀ Ȫی 滂 ˜À æÀ ÏäیÇ ˜ÿ äÇã äÀÇÏ ÌãÀæÑیÊ ÓäÏ ããÇᘠ˜ی ÀÇŸ ãیŸ ÀÇŸ äÀیŸ ãáÇÊÇ ÊªÇ۔یÀ æÀی ãᘠÀÿ ÌÓ äÿ ÓÈ Óÿ Àáÿ ÇãÑی˜À ˜ÿ ÎáÇÝ ÓÑ ÈáäÏ ˜یÇ ÇæÑ ÂÌ æÀ ÇŠªäÿ æÇáÇ ÓÑ ÀãیÔÀ ˜ÿ áیÿ ÎÇãæÔ ˜Ñ ÏیÇ یÇ۔ ÇÈ ÏäیÇ ˜ÿ Çä ããÇᘠ˜æ Ȫی ÓæäÇ Àÿ ÌÀÇŸ ÂãÑیÊ Àÿ ÇæÑ ÇȪی æÀ ãÍÝæÙ ÀیŸ ¡ ÇäªیŸ Ȫی ÇÓ æÞÊ ˜Ç ÇäÊÙÇÑ ˜ÑäÇ ÇÀیÿ ˜À ÌÈ یÀ ÌãÀæÑیÊ äæÇÒ ããÇᘠÇä Óÿ äÇÑÇÖ ÀæÌÇÆیŸ ÿÊæ Çä ˜Ç ÍÔÑ Èªی æÀی ÀæÇ۔ ÂÌ Ìæ ÎÇãæÔ ÊãÇÔÇÆی ÀیŸ Çä ˜ÿ ªÑ ãیŸ Ȫی یÀ ˜ªیá ˜ªیáÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ ¡ ÇÓ Ñ Ȫی Çä ÇãÑی˜À ÇæÑ ãÛÑÈ ˜ÿ ÏæÓÊ ããÇᘠ˜æ ÓæäÇ ÇÀیÿ۔ áی˜ä ÇیÓÇ äÀیŸ ÀæÇ ۔Çی˜ Çی˜ ˜Ñ ˜ÿ ÓÇÑÿ ãÓáã ããÇᘠäÔÇäÀ ÈäیŸ ÿ ÇæÑ Çی˜ Çی˜ ˜Ñ ˜ÿ ÏäیÇ ˜ÿ äÞÔÿ Óÿ ÎÊã ÀæÌÇÆیŸ ÿ ¡ ÇÓ æÞÊ Óæäÿ˜ÿ áیÿ Ȫی ˜ª äÀیŸ ÈÇ ÀæÇ۔

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution