Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: khwajaekram
Full Name: Dr. Khwaja Ekram
User since: 6/Jun/2010
No Of voices: 26
 
 Views: 2177   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÚیϘی ÎæÔی ÇæÑ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜ÿ äǐÝÊÀ ÈÀ ÍÇáÇÊ

ÎæÇÌÀ ǘÑÇã


Ç˜ŠÑ ÎæÇÌÀ ǘÑÇã ÚیϘی ÎæÔی ÇæÑ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜ÿ äǐÝÊÀ ÈÀ ÍÇáÇÊ ÓÇá 黄 ˜ÿ ÇäÊÙÇÑ ÇæÑ Çی˜ ãÀیäÿ ÑãÖÇä ˜ی ÑæäÞæٕٕ ˜ÿ ÈÚÏ ÌÈ ÚیÏ ÂÊی Àÿ Êæ ÎæÔیæŸ ˜Ç یÛÇã áÿ ˜Ñ ÂÊی Àÿ ۔˜ÀÊÿ ÀیŸ ˜À ǐáی ÚیÏ ˜Ç ÇäÊÙÇÑ ÚیϘÿ ÏæÓÑÿ Ïä Óÿ Àی ÔÑæÚ Àæ ÌÇ ÊÇ Àÿ áی˜ä ÔÇیÏ ÇÈ ÇیÓی ÈÇÊ äÀیŸ ÑÀی ˜یæä˜À ÚÇáã ÇÓáÇã ãیŸ ÀÑ ØÑÝ ÇäÊÔÇÑ ÇæÑ ÈÏ Çãäی ˜Ç ÏÇÑ ÏæÑÀ Àÿ ÇÓ áیÿ ÇÈ ÚیÏ ÇÓ ØÑÍ Óÿ ãäÇÆی Àی äÀیŸ ÌÇÊی ۔ ÇÓ ˜ÿ ÚáÇæÀ ÚیÏ ˜ی ÎæÔیÇŸ ÇÓ æÞÊ ãیÓÑ ÂÊی ÀیŸ ÌÈ ãÚÇÔÑÿ ÇæÑ ãᘠãیŸ Çãä æ ÇãÇä Àæ ۔áیÈیÇ ¡ ãÕÑ ¡ ÔÇã¡ ÚÑÇÞ ¡ ÈÍÑیä ¡ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÇæÑ Ç˜ÓÊÇä ÀÑ ÌÀ ÇäÊÔÇÑ Àی ÇäÊÔÇÑ Àÿ ۔äãÇÒ ÚیÏ ˜ÿ áæ ÚیÏ ÇÀæŸ ãیŸ ÌÇÊÿ ÀæÆÿ Ȫی Çی˜ ÎæÝ ÓÇ ãÍÓæÓ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ˜ÀیŸ ˜æÆی ϪãǘÀ äÀ Àæ ÌÇÆÿ ۔ یÀ Êæ æÀ ããÇᘠÀیŸ Ìä ˜Ç Ð˜Ñ ÇæÑ ÀæÇ áی˜ä ÂÌ Ê˜ ãیÑی ÍیÑÊ äÀیŸ Æی ˜À ÑãÖÇä ãیŸ ÌÈ ÓÇÑی ÏäیÇ ˜ÔÇŸ ˜ÔÇŸ ÍÑã ˜ÚÈÀ ãیŸ ãیŸ ÀäÊی Àÿ Êæ ÚÈÇÏÊ æ ÑیÇÖÊ ˜Ç Çی˜ ÇیÓÇ ÑæÍ ÑæÑ ÓãÇŸ ÀæÊÇ Àÿ˜À Ïی˜ªÊÿ Àی ÈäÊÇ Àÿ ۔ áی˜ä ÍÑã ÔÑیÝ ãیŸ æÀ ÑæÒÇäÀ ˜ی äÌ æÞÊÀ äãÇÒ Àæ یÇ ÌãÚÀ ˜ی äãÇÒ یÇ ÊÑæÇیÍ ˜ی äãÇÒ یÀÇŸ Ȫی ÈáÇæÌÀ ÇãÇã ÕÇÍÈÇä ˜ÿ ÇÑÏ ÑÏ ÍÑã ÔÑیÝ ˜ی æáیÓ ÀÑÀ ÏیÊی ÑÀÊی Àÿ ۔ÀÑ ÔÎÕ äãÇÒ ÇÏÇ ˜ÑÊÇ Àÿ áی˜ä ãیŸ ÇãÇã ˜ÿ ÀÑÿ ãیŸ ˜ªšی æáیÓ Çäی یæŠی Ñ ÊÚäیÇÊ ÀæÊی Àÿ ۔ ÇÓ ˜ی æÌÀ Óã̪ ãیŸ äÀیŸ ÂÊی ˜À ÇیÓÇ ˜یæŸ ˜یÇ ÌÇÊÇ Àÿ ۔ ÇیÓÿ ãÞÇã Ñ ÌÀÇŸ ÀÑ ÔÎÕ ÕÑÝ ÚÈÇÏÊ ˜ÿ áیÿ ÍÇÖÑ ÀæÊÇ Àÿ ÇæÑ ÒیÇÏÀ ÊÑ ÒÇÆÑیä æÀ ÀæÊÿ ÀیŸ Ìæ ÔÇیÏ Òäϐی ãیŸ Àáی ÈÇÑ ÌÇÊÿ ÀیŸ ¡ ÇäªیŸ ÇãÇã ÍÑã Óÿ ˜یÇ ÏÔãäی Àæ Ó˜Êی Àÿ˜À æÀ Çä Ñ ÍãáÀ ˜ÑیŸ Çæ Ñ ˜æä ÓÇ ÇیÓÇ ÔÎÕ ÀæÇ Ìæ ÍÑã ãیŸ ÌÀÇŸ ÞÊá æÎæä ÍÑÇã Àÿ æÀÇŸ ÇیÓی ÍÑ˜Ê ˜Ñ Ó˜ÊÇ Àÿ ¿ ãÇÖی ãیŸ ÔÇیÏ Çی˜ Ïæ ÇیÓی æÇÑÏÇÊ ÀæÆی ÀæŸ áی˜ä ÇÓ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ äãÇÒ ˜ÿ ÏæÑÇä Ȫی ÍÑã ˜ÚÈÀ ˜ÿ ÇãÇã ˜ÿ áیÿ ӁÇÀیæŸ ˜æ ÀÑÿ ãیŸ ˜ªšÿ ÑÀäÿ ˜Ç ÌæÇÒ Óã̪ ãیŸ äÀیŸ ÂÊÇ۔ÇÓ ˜Ç Çی˜ ãäÝی یÛÇã یÀ Ȫی ÌÇÊÇ Àÿ ˜À ÀÑÀ ÇÓ áیÿ ÖÑæÑی Àÿ ˜À یÀÇŸ ˜æÆی æÇÑÏÇÊ ÀæÓ˜Êی Àÿ ۔ ÌȘÀ ÇیÓÇ ÈÇá˜á äÀیŸ Àÿ ۔ ÇÓ áیÿ ÓÚæÏی ͘ãÑÇäæŸ ˜æ ÇÀیÿ ˜À Àáی ÝÑÕÊ ãیŸ ÇÓ ØÑÍ ˜ÿ äÇÒیÈÇ ÇæÑ ÛیÑ ÖÑæی ÀÑÿ ˜æ ÀŠÇÆیŸ ۔ ÇæÑ ÍÑã ˜ÿ ÇãÇãæŸ ˜æ Ȫی ÛæÑ ˜ÑäÇ ÇÀیÿ ˜À ÌÈ ÓÈ áæ ÚÈÇÏÊ ãیŸ ˜ªšÿ ÀæŸ Êæ ÇیÓÿ ãیŸ ӁÇÀیæŸ ˜Ç ÇááÀ ˜ÿ ÍÖæÑ ˜ªšÇ Àæäÿ ˜ÿ ÈÌÇÆÿ ÇãÇã ˜ÿ ÀÑÿ ãیŸ ˜ªšÇ ÀæäÇ ˜یÓÿ ÌÇÆÒ Àÿ¿ ÎیÑ ãیŸ Êæ ÇÓ ÍæÇáÿ Óÿ ÕÑÝ ÇÊäÇ ˜ÀÀ Ó˜ÊÇ ÀæŸ ˜À یÀ ÛیÑ ÖÑæÑی Àÿ ÇæÑ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜æ ãäÝی یÛÇã ãáÊÇ Àÿ ۔ ÇÈ ÑÀی ÇÓáÇãی ããÇᘠ˜ی ÈÇÊ Êæ æÀÇŸ ˜ÿ ÍÇáÇÊ ÇäÊÀÇÆی äÇ ÝÊÀ ÈÀ ÀیŸ ۔ ÇیÓÿ ãÇÍæá ãیŸ ÚیÏ ˜ی ÎæÔی ˜Ç ÊÕæÑ ˜ÑäÇ Èÿ ÓæÏ Àÿ۔áیÈیÇ ÌÀÇŸ ˜Æی ãÀیäæŸ Óÿ áæ æáیæŸ ÇæÑ ÈãæŸ ˜ی ÂæÇÒ ÇæÑ ÏÀÔÊ ˜ÿ ÓÇÆÿ ãیŸ Òäϐی ÒÇÑ ÑÀÿ ÀیŸ ¡ Ìä ÇæÑ ÊÕÇÏã ˜ÿ ÓÈÈ ÑæÒãÑÀ Òäϐی ˜ی ÈäیÇÏی ÓÀæáیÇÊ Óÿ Ȫی ãÍÑæã ÀیŸ ¡ æÀÇŸ ˜یÓی ÚیÏ ÇæÑ ˜یÏی ÚیÏ ˜ی ÎæÔی ¿ ÇÓی ØÑÍ ÔÇã ˜ی áیæŸ ãیŸ ÌÀÇŸ ÇÍÊÌÇÌیæŸ ˜ÿ ÀäÇãÿ ÇæÑ æáیÓ ˜ی æáیÇŸ æäÌ ÑÀی ÀæŸ ¡ ÌÀÇŸ ÚیÏ ˜ی äãÇÒ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÍÊÌÇÌ ÇæÑ æáیÇŸ á ÑÀی ÀæŸ æÀÇŸ ÚیÏ ˜ی ˜یÇ ÎæÔیÇŸ ãäÇÆی ÌÇÓ˜Êی ÀیŸ ¡ ÌÀÇŸ ˜ÿ ÚæÇã ǁäی ͘æãÊ Óÿ Àی äÇáÇŸ ÀیŸ ۔ÇÓی ØÑÍ ÚÑÇÞ ÇæÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÌÀÇŸ ÂÆÿ Ïä ÎæÏ ˜Ô ϪãÇ˜æŸ ˜Ç ÎÏÔÀ ÑÀÊÇ Àÿ æÀÇŸ ˜ÿ æÑÇÀÿ ÇæÑ ÈÇÒÇÑ ˜یÓÿ ÚیÏ ˜ی ÑæäÞæŸ Óÿ Ñ äæÑ äÙÑ ÂÆیŸ ÿ۔Çä ̐ÀæŸ Ñ Êæ ÎæÝ ˜ÿ ÓÇÆÿ Àی ãäáÇÆیŸ ÿ ÇæÑ ÎæÝ ˜ÿ ÓÇÆÿ ãیŸ ˜ÀیŸ Ȫی ÎæÔیÇŸ äÀیŸ ãäÇÆی ÌÇÊی۔ ÑÀی ÈÇÊ šæÓی ãᘠÇ˜ÓÊÇä ˜ی Êæ æÀÇŸ Ȫی ÇÓ Óÿ ãÎÊáÝ ˜æÆی ÏæÓÑی ÕæÑÊÍÇá äÀیŸ Àÿ۔یÀÇŸ Ȫی ÎæÝ æ ÀÑÇÓ ˜ÿ ãÀیÈ ÓÇÆÿ ÀÑ ÌÀ ǁäÇ یÑ ªیáÇÆÿ ÀæÇ Àÿ۔ÚیÏ Óÿ Àáÿ Ȫی ÇæÑ ÑãÖÇä ãیŸ ÇیÓÿ ˜Æی æÇÞÚÇÊ ÓÇãäÿ ÂÆÿ ÇæÑ ˜ÑǍی ÌÓÿ Ç˜ÓÊÇä ˜Ç ÀÑÀ ˜ÀÇ ÌÇÊÇ Àÿ Ìæ ÑæÔäیæŸ ˜Ç ÔÀÑ ÇæÑ ÚÑæÓ ÇáÈáÇÏ ˜ÿ äÇã Óÿ Ȫی ÌÇäÇ ÌÇÊÇ Àÿ æÀÇŸ Êæ ÓÇÑی ÑæäÞیŸ ÎÊã ÀæÑÀی ÀیŸ ˜یæä˜À ãÀیäæŸ Óÿ Ìæ ÞÊá æ˜æä ˜Ç ÈÇÒÑÇ Ñã Àÿ æÀ ÎÊã Àæäÿ ˜Ç äÇã Àی äÀیŸ áÿ ÑÀÇ Àÿ۔ÊÕÇÏãÇÊ ˜Ç ÓáÓáÀ ÈšªÊÇ Àی ÌÇ ÑÀÿ ۔ ˜Æی ªÑæŸ Óÿ Çä ˜ÿ ªÑ ˜ÿ ÑÇÛ ªä Æÿ ۔ áæ æÀÇŸ ÎæÝ Óÿ ÓÀãÿ ÀæÆÿ ÀیŸ ۔ÑãÖÇä ˜Ç ãÊÈј ãÀیäÿ ãیŸ Ȫی یÀ ÓáÓáÀ ÈäÏ äÀیŸ ÀæÇ۔ ͘æãÊ Èªی Çä ÍÇáÇÊ ˜ÿ ÿ Èÿ ÈÓ äÙÑ ÂÑÀی Àÿ ۔ ÇیÓÿ ãیŸ ˜æÆی ˜ÑǍی æÇáæŸ Óÿ ÚیÏ ˜ی ÎæÔی ˜æ ãÚáæã ˜Ñ Ó˜ÊÇ Àÿ ˜À ÎæÝ æ ÀÑÇÓ ˜ÿ ÓÇÆÿ ãیŸ ÚیÏ ˜یÓی ÀæÊی Àÿ۔ áی˜ä Ô˜Ñ Àÿ ˜À ÚیÏ ˜ÿ Ïä یÀÇŸ ˜æÆی ÈšÇ ÍÇÏËÀ äÀیŸ ÀæÇ áی˜ä Ç˜ÓÊÇä ãیŸ Àی ÚیÏ ˜ی äãÇÒ ˜ÿ æÞÊ Àی ÎæÏ ˜Ô ÍãáÀ ÀæÇ ÌÓ äÿ æÑÿ Ç˜ÓÊÇä ÓãیÊ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜æ Ȫی Ó˜Êÿ ãیŸ áǘªšÇ ˜یÇ ˜À یÀ ˜یÓÇ ÇÓáÇãی ãᘠÌÀÇŸ ÚیÏ ˜ی äãÇÒ ãیŸ Ȫی áæ ãÍÝæÙ äÀیŸ ۔ ãÓÌÏ ¡ ÎÇäÞÇÀ ÇæÑ ÇÈ ÚیÏ ÇÀ ÀÑ ÌÀ ˜æ ÏÀÔÊ ÑÏæŸ äÿ ÛیÑ ãÍÝæÙ ÈäÇ ÏیÇ Àÿ۔یÀ ÍÇÏËÀ ˜æÆŠÀ ˜Ç Àÿ ÌÀÇŸ ÎæÏ ˜Ô Íãáÿ ãیŸ Êیä ÎæÇÊیä ÓãیÊ ÏÓ ÇÝÑÇÏ ÌÇŸ ÈÍÞ ÇæÑÈیÓ Óÿ ÒÇÆÏ ÒÎãی ÀæÆÿ ۔ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÇÎÈÇÑ Ìä ˜ی сæÑŠ ˜ÿ ãØÇÈÞ‘‘˜æÆŠÀ(Çÿ ی ی) Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÕæÈÀ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ ÕæÈÇÆی ÏÇÑÇá͘æãÊ ˜æÆŠÀ ãیŸ ÚیϐÇÀ ˜ÿ ÈÇÀÑ ÎæÏ˜Ô Ïªãǘÿ ˜ÿ äÊیÌÿ ãیŸ ÎæÇÊیä æÈæŸ ÓãیÊ 10ÇÝÑÇÏ ÌÇŸ ÈÍÞ ÇæÑ22ÒÎãی ÀæÆÿ۔æáیÓ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÈϪ ˜æ ˜æÆŠÀ ˜ÿ ÚáÇÞÿ áÓÊÇä Ñæ Ñ æÇÞÚ ÀÒÇÑÀ ÚیϐÇÀ ãیŸ ÚیÏ ˜ی äãÇÒ ÇÏÇ ˜ی ÌÇÑÀی ʪی ˜À ÇÓی ÏæÑÇä æáیÓ äÿ Çی˜ ãÔ˜æ˜ Çšی ˜æ јäÿ ˜Ç ÇÔÇÑÀ ˜یÇ Êæ Çšی ãیŸ ÓæÇÑ ÔÎÕ äÿ Çšی ˜æ Ϫãǘÿ Óÿ ÇšÇÏیÇ ÌÓ ˜ÿ äÊیÌÿ ãیŸ 2ÎæÇÊیä ÇæÑ 2ÈæŸ ÓãیÊ10 ÇÝÑÇÏ ãæÞÚ Ñ Àی ÌÇŸ ÈÍÞ ÇæÑ 22 ÒÎãی ÀæÆÿ¡Ìä ãیŸ 6˜ی ÍÇáÊ äÇÒ˜ Àÿ۔ Ϫãǘÿ Óÿ 14ÇšیÇŸ ¡4 ã˜ÇäÇÊ¡ 4 ϘÇäیŸ ÊÈÇÀ ÀæÆیŸ۔ Ϫãǘÿ ˜ÿ äÊیÌÿ ãیŸ ÇäÓÇäی ÇÚÖÇ Óš˜ ÇæÑ ÞÑیÈ æ ÇÞÚ ÓÑÏÇÑ ÍÓä ãæÓیٰ ÑáÒ ˜ÇáÌ ãیŸ ÌǐÑÿ۔ Óی Óی ی Çæ ˜æÆŠÀ ÇÍÓä ãÍÈæÈ äÿ ÕÍÇÝیæŸ Óÿ ÈÇÊ یÊ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ ˜À æÇÞÚ ÎæÏ ˜Ô Àÿ ÍãáÀ ÂæÑ ÀÒÇÑÀ ÚیϐÇÀ Óÿ ϪãǘÀ ÎیÒ ãæÇÏ Óÿ ȪÑی Çšی ˜æ Š˜ÑÇäÇ ÇÀÊÇ ÊªÇ ãÑ ÓÎÊ Óی˜æÑŠی ÇäÊÙÇãÇÊ ˜ÿ ÈÇÚË ÎæÏ ˜Ô ÍãáÀ ÂæÑ äÿ Çšی ˜æ Óš˜ Ñ Çј ˜ی Æی ÇšیæŸ ˜ÿ ÞÑیÈ ÇšÇÏیÇ۔ È㠏ӁæÒá ˜ÿ Úãáÿ ˜ÿ ãØÇÈÞ Ïªãǘÿ ãیŸ 45˜áæ ÑÇã ϪãǘÀ ÎیÒ ãæÇÏ ÇÓÊÚãÇá ˜یÇ یÇ Àÿ۔’’ یÀ Êæ ÚیÏ ˜ÿ Ïä ˜Ç ÇäÏæÀäǘ ãäÙÑ ÊªÇ ۔ áی˜ä یÀ ÓáÓáÀ ÇȪی ÎÊã äÀیŸ ÀæÇ Àÿ ۔˜ÑǍی ÇæÑÏæÓÑÿ ÚáÇÞæŸ ãیŸ Ȫی ˜Æی ÇیÓی æÇÑÏÇÊæŸ ˜ی ÇØáÇÚ Àÿ ۔äÇÑʪ ˜ÑǍی ãیŸ ÝÇÆÑä Óÿ Ç˜ ÈÍÑیÀ ˜ÿ áیÝŠیääŠ ˜ãÇäÑ ÓãیÊ Ïæ ÇÝÑÇÏ ÌÇŸ ÈÍÞ ÀæÆÿ۔ äÇÑʪ ˜ÑǍی ˜ÿ ÚáÇÞÿ Óی˜ŠÑ Çáیæä Èی ãیŸ ãÓáÍ ãæŠÑ ÓÇÆی˜á ÓæÇÑæŸ äÿ Ïæ ÇÝÑÇÏ Ñ ÇÓ æÞÊ ÝÇÆÑä ˜ÑÏی ÌÈ æÀ ÙÀÑ ˜ی äãÇÒ šª ˜Ñ æÇÓ ÂÑÀÿ ʪÿ ۔ ÚیÏ ˜ÿ ÏæÓÑÿ Ïä ˜Ñã ÇیÌäÓی ãیŸ ÔÏÊ ÓäÏæŸ äÿ ãÓÇÝÑ Çšی Ñ ÍãáÀ ˜Ñ˜ÿ Çی˜ Àی ÎÇäÏÇä ˜ÿ 4ÇÝÑÇÏ ÓãیÊ ÓÇÊ ãÓÇÝÑæŸ ˜æ ÞÊá ÌȘÀ Çی˜ ˜æ ÒÎãی ˜Ñ ÏیÇ۔ æáیŠی˜á ÇäÊÙÇãیÀ ˜ÿ ãØÇÈÞ ãÓÇÝÑ Çšی áæÆјÑã ÇیÌäÓی ˜ÿ ÚáÇÞÀ ÚáیÒÆی Óÿ ǁјÑã ÇیÌäÓی ˜ÿ Çی˜ ÇÄŸ ÌÇ ÑÀی ʪی ˜À áæÆјÑã ãÎی ÒÆی ãیŸ ãÓáÍ ÔÏÊ ÓäÏæŸ äÿ Çšی Ñ ȪÇÑی ÀʪیÇÑæŸ Óÿ ÍãáÀ ˜Ñ ÏیÇ ÌÓ ˜ÿ äÊیÌÿ ãیŸ ÓÇÊ ÇÝÑÇÏ ÌÇŸ ÈÍÞ ÌȘÀ Çی˜ ãÓÇÝÑ ÒÎãی Àæ یÇ۔ Àáǘ Àæäÿ æÇáæŸ ãیŸ Èǁ¡ ÈیŠÇ ÇæÑ Ïæ Ӑÿ ȪÇÆی Ȫی ÔÇãá ÀیŸ¡Ïæ ÓÊãÈÑ ˜æ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÞÈÇÆáی ÚáÇÞÿ ˜Ñã ÇیÌäÓی ãیŸ äÇãÚáæã ãÓáÍ ÇÝÑÇÏ äÿ Çی˜ ÇæÑ ãÓÇÝÑ Çšی Ñ ÍãáÀ ˜Ñ ˜ÿ ÇÑ ÇÝÑÇÏ ˜æ Àáǘ ÇæÑ Ïæ ˜æ ÒÎãی ˜Ñ ÏیÇ Àÿ۔ÒÔÊÀ ÑæÒ ˜ÿ Íãáÿ ãیŸ Ȫی ÇÑ ÇÝÑÇÏ Àáǘ ÀæÆÿ ʪÿ۔ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÎÈÑæŸ ˜ی ÈÚÏ ÇäÏÇÒÀ áÇیÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ ˜À ÚÇáã ÇÓáÇã ãیŸ ÚیÏ ˜ی ÑæäÞیŸ ˜یÓی ÀیŸ ۔ ÌÇÆÿ ÇÝÓæÓ Àÿ ˜À ÚÇáã ÇÓáÇã ãیŸ ÇÈ ÍÇáÇÊ ÇیÓÿ ÀیŸ ˜À ÇÓáÇãی ØæÑ Ñ ÌÈ ˜æÔی ãäÇäÿ ˜Ç ͘ã ÀæÊÇ Àÿ ÊÈ Èªی Àã ÇÓ ˜æ ãäÇäÿ Óÿ ãÌÈæÑ ÀیŸ۔˜یÇ ÚÇáã ÇÓáÇã ˜ÿ یÀ ÍÇáÇÊ ãÓÊÞÈá ÞÑیÈ ãیŸ ÈÏá Ó˜Êÿ ÀیŸ ¿ یÀ ÓæÇá ãیŸ ǁäÿ  Óÿ Ȫی ÇæÑ ÞÇÑÆیä Óÿ Ȫی æªäÇ ÇÀÊÇ ÀæŸ۔

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution