Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: khwajaekram
Full Name: Dr. Khwaja Ekram
User since: 6/Jun/2010
No Of voices: 26
 
 Views: 1879   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÀäÏÓÊÇäی ӁÑیã ˜æÑŠ ˜Ç ÊÇÑیÎی ÝیÕáÀ

ÀäÏÓÊÇä ˜ËیÑ ÇáãÐÀÈ ãᘠÀÿ یÀÇŸ ÕÏیæŸ Óÿ ãÎÊáÝ Þæã æäÓá ÇæÑ ãÐÀÈ ˜ÿ áæ ÂÓ ÈªÇÆی Çѐی ˜ÿ ÓÇʪ ãá Ìá ˜Ñ ÑÀÊÿ ÀیŸ ۔ ÀäÏÓÊÇä ˜ی ÇÓی ÎÕæÕیÊ ˜ÿ ÓÈÈ ÚÇáãی ÓØÍ Ñ یÀ ãᘠ˜ËÑÊ ãیŸ æÍÏÊ ˜Ç Èÿ ãËá äãæäÀ ÓãÌªÇ ÌÇÊÇ Àÿ ۔ áی˜ä ÇÓ ˜ÿ ÓÇʪ Àی ÇÓ ˜Ç Çی˜ ÊÇÑی˜ Àáæ یÀ Àÿ ˜À ÇÓ ãᘠãیٕŸ ˜ª ÇیÓÿ ÔÑ ÓäÏ ÚäÇÕÑ Èªی ÀیŸ Ìæ ˜Óی Ȫی ÞیãÊ Ñ ÀäÏÓÊÇä ˜ی ÇÓ ÔäÇÎÊ ˜æ ÓäÏ äÀیŸ ˜ÑÊÿ ÇæÑ Çی˜ ÎÇÕ ÔäÇÎÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÇÓ ãᘠ˜æ äÆی ÀÇä Ïیäÿ ˜ی Ý˜Ñ ãیŸ ÑÀÊÿ ÀیŸ۔ ÇÓی ÍæÇáÿ Óÿ Çی˜ ÊÇÒÀ ÊÑیä æÇÞÚÀ ÓÇãäÿ ÂیÇ ۔ 4 ÓÊãÈÑ ˜æ ̪Çјªä ˜ÿ æÑäÑ ÓیÏ ÇÍãÏ äÿ ÈÀ ÍیËیÊ æÑäÑ ÍáÝ áیÊÿ ÀæÆÿ ÇááÀ ˜ÿ äÇã Óÿ ÍáÝ ˜ی ÇÈÊÏÇ ˜ی Çæ Ñ ÇááÀ ˜ÿ äÇã Óÿ ÚÀÏÿ ˜ÿ ÊÞÏÓ ˜Ç ÍáÝ áیÇ۔ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ ˜ª ÔÑ ÓäÏ ÚäÇÕÑ äÿ ÇÓ ˜æ ǁäی ÇäÇ ˜Ç ãÓÆáÀ ÈäÇÊÿ ÀæÆÿ ÓیÏ ÇÍãÏ ˜æ ÂÑÿ ÀÇ滾٠áیäÿ ˜ی ˜æÔÔ ۔ ̪Çјªä ÌÀÇŸ ÊÞÑیÈÇð 40 ÝیÕÏ ÂÈÇÏی ãÓáãÇäæŸ ˜ی Àÿ ۔ áی˜ä یÀ ÓæÆÿ ÇÊÝÇÞ Àÿ ˜À ÇÓ ÕæÈÿ ãیŸ Èی Ìÿ ی ˜ÿ ÇÔÊÑǘ Óÿ ͘æãÊ Èäی Àÿ ۔ ÇÓ ÍáÝ ˜ÿ ÈÚÏ ˜ãá äÑÇÆیä äÇãی Çی˜ ÔÎÕ äÿ ̪Çјªä ˜ÿ ÀÇÆی ˜æÑŠ ãیŸ Çی˜ ÚÑÖی ÏÇÆÑ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ ˜À Çä ˜Ç ÇááÀ ˜ÿ äÇã Ñ ÍáÝ áیäÇ ÛیÑ ÂÆیäی Àÿ ÇÓ áیÿ ÝæÑی ØæÑ Ñ ÇäªیŸ æÑäÑ ˜ÿ ÚÀÏÿ Óÿ ÀŠÇیÇ ÌÇÆÿ ۔ ̪Çјªä ˜ÿ ÀÇÆی ˜æÑŠ äÿ ÇÓ ÚÑÖی ˜æ äÇÞÇÈá ÓãÇÚÊ Óã̪Êÿ ÀæÆÿ ÇÓÿ ÎÇÑÌ ˜ÑÏیÇ۔ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ ˜ãá äÑÇÆä äÿ ӁÑیã ˜æÑŠ ˜Ç ÏÑæÇÒÀ ˜ªŠ˜ªŠÇیÇ ۔ ˜ãá äÑÇÆیä ÈÙÇÀÑ یǘ ÔÎÕ Àÿ áی˜ä ÇÓ ˜ÿ یªÿ ÇیÓÿ ÔÑ ÓäÏ ÚäÇÕÑ ãæÌÏ Êªÿ Ìæ یÀ ÇÀÊÿ ʪÿ ˜À ÀäÏÓÊÇä ãیŸ ÕÑÝ ÇیÔæÑ ˜ÿ äÇã Óÿ Àی ÍáÝ áÿ Ó˜Êÿ ÀیŸ ۔ ÎیÑ ÓÑیã ˜æÑŠ ãیŸ Ïæ ÌÌæŸ ˜ÿ Èیä äÿ ÇÓ ãÚÇãáÿ Ñ ÛæÑ æÎæÖ ˜یÇ ÇæÑ ÝیÕáÀ ÓäÇÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ ˜À ÇÓ ãᘠãیŸ ÇÑ ˜æÆی ÔÎÕ ÇááÀ ˜ÿ äÇã Ñ ˜Óی ÚÀÏÿ ˜Ç ÍáÝ áیÊÇ Àÿ Êæ Àæ ÛیÑ ÂÆیäی äÀیŸ Àÿ ۔ Èá˜À ÂÆیä ˜ÿ ãæÇÝÞ Àÿ ۔ ˜یæä˜À ÎÏÇ ۔ ÇááÀ ¡ ÇیÔæÑ ¡ Ç ÓÈ Çی˜ Àی ãÚäی ãیŸ ÇÓÊÚãÇá ÀæÊÇ Àÿ ۔ ӁÑیã ˜æÑŠ ˜Ç یÀ ÝیÕáÀ ÇیÓÿ ÔÑ ÓäÏ ÚäÇÕÑ ˜ÿ ãäÀ Ñ Çی˜ ÒÈÑÏÓÊ ØãÇäÀ Àÿ Ìæ ãᘠ˜æ ãÐÀÈ ˜ÿ äÇã Ñ ÈÇäŠÇ ÇÀÊÿ ÀیŸ۔ÇæÑ ÇÓ ãᘠ˜ÿ Óی˜æáÑ ˜ÑÏÇÑ ˜æ ÏÇÛÏÇÑ ˜ÑäÇ ÇیÊÿ ÀیŸ۔ÇÓ ÝیÕáÿ ˜ÿ ÈÚÏ Àã ÇیÓÿ ÊãÇã ÇÏÇÑæŸ Óÿ Ȫی یÀی ÊæÞÚ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ ˜À ÇیÓی ÍјÊæŸ ˜Ç ãäÀ Êæš ÌæÇÈ ÏیÇ ÌÇÆÿ ÊǘÀ ãᘠ˜Ç Óی˜æáÑ ˜ÑÏÇÑ ÈÍÇá ÑÀÿ ۔

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution