Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: khwajaekram
Full Name: Dr. Khwaja Ekram
User since: 6/Jun/2010
No Of voices: 26
 
 Views: 1961   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÚÇáãی Çãä ˜Ç Šªی˜یÏÇÑ ˜æä¿ ÇæÑ ˜ی柿

ÂÌ ÓÇÑی ÏäیÇ ãیŸ ÀÑ ÌÇäÈ Óÿ Çãä ˜ی ÏÀÇÆی Ïی ÌÇÊی Àÿ ÇæÑ Çãä ˜ÿ äÇã ÈÏ Çãäی ªیáÇäÿ ˜ی ãäÕæÈÀ ÈäÏی ˜ی ÌÇÊی Àÿ ÇæÑ ÑÝÊÀ ÑÝÊÀ ÏäیÇ ˜æ ǁäÿ ÞÈÖÀ ÞÏÑÊ ãیŸ áیäÿ ˜ی ãÐãæã ˜æ ÔÔیŸ Ȫی ÀæÑÀی ÀیŸ۔ ÓæÇá یÀ Àÿ ˜À ÏäیÇ ãیŸ ÈÏÇ ãäی Àÿ Ȫی یÇ äÀیŸ ¿ ˜یÇ ÂÌ ÌÓÿ Àã ÇÈÏÇãäی ˜ÀÀ ÑÀÿ ÀیŸ ˜یÇ æÀ æÇÞÚی ˜Óی ÇÀã ˜ÇÒ یÇ ÍÞæÞ ˜ی ÈÇÒ یÇÈی ˜ÿ áیÿ ˜Óی ÌÇãÚÊ ¡ ÝÑÏ یÇ ÇÏÇÑÿ ˜ی ˜æÔÔ Àÿ یÇ ˜Óی ÌãÇÚÊ ¡ ÝÑÏ یÇ ÏÇÑÿ ˜ی ÌÇäÈ Óÿ ÈÏÇãäی ªیáÇäÿ ˜ی ÛÑÖ Óÿ ÇÓ ØÑÍ ˜ÿ ãÓÇÆá ˜æ ˜ªš Ç ˜یÇ ÌÇÑÀÇ Àÿ¿ ÇÓ ÈÏÇãäی ˜ÿ äÇã ˜æ ÇÓÊÚãÇá ˜Ñ ÏäیÇ ˜ÿ äÏ ããÇᘠǁäی ØÇÞÊ æ ÞæÊ ÇæÑ ÇËÑ ÑÓæÎ ˜æ ÈšªÇ äÿ ˜ی ÓÇÒÔ ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ¿ ãæÌæÏÀ ÍÇáÇÊ ˜æ Ïی˜ªÊÿ ÀæÆÿ ÇیÓÇ áÊÇ Àÿ ˜À ÈÏÇãäی ÇæÑ ÇäÓÇäی ÍÞæ Þ ˜ی ÈÍÇáی ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÇãÇáی ˜ÿ äÇã Ñ ˜ª ÓÇÒÔیŸ Ȫی ÀæÑÀی ÀیŸ ۔ ÇäªیŸ ÓÇÒÔæŸ ÇæÑ ãäÕæÈæŸ ˜ی æÌÀ Óÿ ÂÌ ÏäیÇ ˜ÿ ÈیÔÊÑ ããÇᘠÑیÔÇä ÀیŸ ۔ ÇäªیŸ ãäÕæÈæŸ ÇæÑ ÓÇÒÔæŸ ˜ÿ æÌÀ Óÿ ÏäیÇ ˜ÿ ÇÞÊÕÇÏ Ñ Ȫی ÈšÇ Èæ̪ š ÑÀÇ Àÿ ÇÓی áیÿ ÂÌ ÏäیÇ ˜Ç ˜æÆی ãᘠÇیÓÇ äÀیŸ Àÿ ÌÓ ˜Ç ãÚÇÔی äÙÇã ÈÀÊ ãÓÊ͘ã Àæ ۔ÀÑ ØÑÝ Çی˜ ÔæÑ ÛæÛÇ Àÿ ÇæÑ ÇÓی ÔæÑ ÀäÇãÿ ãیŸ ˜ª ããÇᘠÇیÓÿ ÀیŸ Ìæ ǁäÿ ãäÕæÈæŸ ˜æ Ñæ ÈÀ Úãá áÇäÿ ˜ی Ý˜Ñ ãیŸ ÀیŸ ۔˜Óی Ȫی ªæŠÿ æÇÞÚÿ ˜æ ÇیÓÿ ããÇᘠȚ Ç ÈäÇ ˜ی ÇÓ ØÑÍ یÔ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ÌیÓÿ ÇÓ Óÿ ÈšÇ æÇÞÚÀ ÇæÑ ˜ª Àæ Àی äÀیŸ Ó˜ÊÇ ÊªÇ۔ ÇÓ ˜ی ÇÏäیٰ Óی ãËÇá یÀ Àÿ ˜À ˜ª ÏäæŸ ÞÈá ÀäÏÓÊÇä ˜ی ÑÇÌϪÇäی ÏÀáی ãیŸ ˜Óی ÔÑ ÓäÏ äÿ Çی˜ ÇÓÑÇÆیáی ÓÝÇÑʘÇÑ ˜ی Çšی ãیŸ ãÞäÇØیÓی Èã äÕÈ ˜ÑÏیÇ ۔ ÇÓ Çی˜ Ϫãǘÿ äÿ æÑی ÏäیÇ ãیŸ ÇیÑÇä ˜ÿ äÇã ˜æ ÇÓ ØÑÍ ÇªÇáÇ ÌیÓÿ ÇیÑÇä ÚÇáãی ÓØÍ Ñ Çãä ˜æ ÈÑ ÈÇÏ ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ Àÿ ۔ÇÓ Óÿ Àáÿ ˜À یÀ ÊÀ áÿ ˜À یÀ ÍÑ˜Ê ˜Ó Àÿ ÇÓÑÇÆیá ˜ÿ æÒیÑ ÇÚÙã äÿ ÇÓ ãیŸ ÇیÑÇä ˜æ ãáæË ÈÊÇ ˜Ñ ÏÏäیÇ ˜æ ãÊäÈÀ ˜ÑäÇ ÔÑæÚ ˜ÑÏیǘÀ ÇÈ ÇیÑÇä ÏäیÇ ˜ÿ áیÿ ÎØÑÀ Àÿ ۔

ÇÓ ˜ÿ ÓÇʪ Àی ÇÓÑÇÆیá ÿ ãäÕæÈÿ ÙÇÀÑ Àæäÿ áÿ ˜À æÀ ÇیÑÇä ˜æ ÊÈÇÀ æ ÈÑÈÇÏ ˜Ñ ÏÿÇ ۔ ÓæÇá یÀ ˜À ÏäیÇ ãیŸ ãÚÏäی ÇæÑ ÞÏÑÊی æÓÇÆá ˜ÿ ÇÓÊÚãÇá ˜Ç ÍÞ Êæ ÀÑ ãᘠ˜æ Àÿ ÇæÑ ÀÑ ãᘠ˜æ ǁäÿ ÏÝÇÚ ˜Ç ÍÞ ÍÇÕá Àÿ ۔ ÇÑ ÇãÑی˜À ¡ ÇÓÑÇÆیá ¡ ÀäÏÓÊÇä ÇæÑ Ç˜ÓÊÇä ÓãیÊ ÏäیÇ ˜ÿ ˜Æی ããÇᘠ˜ÿ ÇÓ ÌæÀÑی ÊæÇäÇÆی Àÿ Êæ ÇÑ ÇÈ ˜æÆی ãᘠÇÓ ˜æ ÍÇÕá ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ Àÿ Êæ ˜یÇ ÇÓÿ ÇÓÑÇÆیá ÇæÑ ÇãÑی˜À Óÿ ÇÌÇÒÊ áیäی Àæی¿ ªÑ ÇÓÑÇÆیá ÇæÑÇãÑی˜À ˜æ یÀ ÍÞ ˜Ó äÿ ÏیÇ ˜À æÀ ÇیÓÿ Ùäǘ ÇÓáÍÿ ÈäÇÆیŸ¿ ˜یÇ ÂÌ ˜ی ÏäیÇ ãیŸ ÇÓÑÇÆیá Óÿ ÒیÇÏÀ ˜æÆی Ìäæäی ÀæÇ Ìæ ÊãÇã ãÓáã ããÇᘠ˜æ ÊÈÇÀ ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ Àÿ۔ ÇÈ ÇÑ ÇÓ ˜ÿ ÇÓ یÀ ÎØÑäǘ ÇÓáÍÿ ÀیŸ Êæ ÇÓÑÇÆیá ÏäیÇ ˜ÿ áیÿ ˜یæŸ ÎØÑÀ äÀیŸ ¿ ÇÓÑÇÆیá ÚÇáãی Çãä ˜æ ÊÈÇÀ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ˜یæŸ ÓÈ Óÿ ÎØÑäǘ ãᘠäÀیŸ ¿

یÀ ÓæÇáÇÊ ÀیŸ Ìæ ÚÇáãی ÓØÍ Ñ æªÿ ÌÇäÿ ÇÀیÿ ۔ áی˜ä ÍیÑÊ یÀ Àÿ ˜À یÀ æÀ ããÇᘠÀیŸ Ìæ ÎæÏ ÓÇÑی ÏäیÇ ãیŸ Çãä æ˜ ÊÈÇÀ ˜Ñäÿ ˜ÿ ãäÕæÈÿ ÈäÇ ÑÀÿ ÀیŸ ÇæÑ ÎæÏ ˜æ Çãä ˜Ç Šªی˜یÏÇÑ ˜ÀÊÿ ÀیŸ۔ÇȪی ÍÇá ÊÇÒÀ ÊÑیä Ïæ æÇÞÚÿ ˜æ Ïی˜ªیŸ Çی˜ ÀäÏÓÊÇä ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ÇæÑ ÏæÓÑÇ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ۔ Êãá äǏæ ãیŸ ˜ä˜áã ÌæÀÑی áÇäŠ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ÀäÏÓÊÇä ˜ÿ æÒیÑ ÇÚÙã ãäãæÀä Ó䐪 äÿ Ìæ ÈیÇä ÏیÇ ÀÿæÀ ÇÓی ÈÇÊ ˜ی ÛãÇÒی ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ÌیÓÿ ÌæÀÑی ØÇÞÊ ˜Ç ÍÕæá ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÇÝÒÇÆÔ Ñ ÕÑÝ ÇæÑ ÕÑÝ ÇãÑی˜À ÇæÑ ÇÓÑÇÆیá ˜æ Àی ÍÞ Àÿ ˜æÆی ÇæÑ ãᘠÇä ˜ÿ ãäÔÇ ˜ÿ ÈÛیÑ äÀیŸ ˜Ñ Ó˜ÊÇ۔ ÀäÏÓÊÇä ˜Ç یÀ ÌæÀÑی áÇäŠ ˜ª ÓÇÒÔæŸ ˜Ç Ô˜ÇÑ Àÿ ÌÓ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ æÒیÑ ÇÚÙã äÿ ˜ÀÇ ˜À ˜ä˜áã ˜ی ˜Æی ãÇÀ Óÿ ãÎÇáÝÊ ÀæÑÀی Àÿ۔ ÇÓ ãÎÇáÝÊ ˜Ç Ð˜Ñ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ æÒیÑ ÇÚÙã ãäãæÀä Ó䐪 äÿ ˜ÀÇ ’ ÌÇäÊÿ ÀیŸ ˜À ˜ä˜áã ãیŸ ˜یÇ ÀæÑÀÇ Àÿ‘۔

ÇäÀæŸ äÿ ˜ÀÇ ’ȪÇÑÊ ˜Ç ÇیŠãی ÊæÇäÇÆی ÑæÑÇã ÛیÑ ÓјÇÑی ÊäÙیãæŸ ˜ی æÌÀ Óÿ ãÔ˜á ãیŸ š یÇ Àÿ۔ ãیÑÇ ãÇääÇ Àÿ ˜À Çä ãیŸ ÒیÇÏÀ ÊÑ ÇãÑی˜ی ÀیŸ Ìæ ÀãÇÑÿ ãᘠ˜ی ÊæÇäÇÆی ӁáÇÆی ˜ی ÈšªÊی ÀæÆی ÖÑæÑیÇÊ ˜æ äÀیŸ ãÇäÊÿ ÀیŸ۔‘ ˜ä˜áã ÌæÀÑی áÇäŠ Êãá äÇæ ˜ÿ ÊÑäáæیáی ÖáÚ ãیŸ æÇÞÚ Àÿ ÌÀÇŸ Çی˜ ÀÒÇÑ ãیÇæÇŠ ˜ÿ Ïæ áÇäŠ ÔÑæÚ Àæäÿ æÇáÿ ÀیŸ۔Óی˜æÑŠی ÎÏÔÇÊ ˜ÿ ÊÍÊ ãÞÇãی áææŸ ˜ÿ ÇÍÊÌÇÌ ˜ی æÌÀ Óÿ ߏäßáã ÌæÀÑی áÇäŠ ˜Ç ˜Çã ãÊÇËÑ ÀæÊÇ ÑÀÇ Àÿ۔ ÇÓ ˜ÿ ÎáÇÝ ÇÍÊÌÇÌ ˜Ñäÿ æÇáی Çیä Ìی ÇیæÒ æÀ ÀیŸ Ìæ ÇãÑی˜ی ÇÔÊÑǘ Óÿ á ÑÀی ÀیŸ ۔ ÇÓی áیÿ Çä ˜ÿ ÎáÇÝ ÝæÑی ˜ÇÑæÇÆی ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ Çä ˜ÿ áÇÆäÓäÓ ãäÓæÎ ˜ÑÏÆÿ Æÿ ÀیŸ۔ ÇÈ ÚÇáãی Šªی˜یÏÇÑی ˜ی ÏæÓÑی ãËÇá Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÍæÇáÿÓÿ ãáÇÍÙÀ ÝÑãÇÆیŸ ۔ ÇãÑی˜ی ÇیæÇäö äãÇÆäϐÇä ãیŸ 17 ÝÑæÑی ˜æ Çی˜ ÞÑÇÑÏÇÏ ÌãÚ ˜ÑÇÆی Æی Àÿ ÌÓ ãیŸ ˜ÀÇ یÇ Àÿ ˜À Èáæ ÚæÇã ˜æ ǁäÿ áیÿ ÂÒÇÏ ãᘠ˜Ç ÍÞ ÍÇÕá Àÿ۔ÇÓ ÞÑÇÑÏÇÏ ˜ÿ ãØÇÈÞ Èáæی ÚæÇã ˜æ ÊÇÑیÎی ØæÑ Ñ ÍÞö ÎæÏ ÇÑÇÏیÊ ÍÇÕá Àÿ۔ ÞÑÇÑÏÇÏ ãیŸ ãÒیÏ ˜ÀÇ یÇ Àÿ ˜À ÈáæÓÊÇä ÇÓ æÞÊ Ç˜ÓÊÇä¡ ÇیÑÇä ÇæÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ãیŸ ÈŠÇ ÀæÇ Àÿ ÇÓ Èáæ ÚæÇã ˜æ ÍÞæÞ ÍÇÕá äÀیŸ ÀیŸ۔یÀ ÞÑÇÑÏÇÏ ÑیÈá˜ä ÌãÇÚÊ ˜ÿ äãÇÆäÏÿ یäÇ ÑæÈÇ˜Ñ äÿ ÌãÚ ˜ÑÇÆی Àÿ۔

ÑæÈÇ˜Ñ ÎÇÑÌÀ ÇãæÑ ˜ی Ðیáی ˜ãیŠی ˜ÿ یÆÑãیä Ȫی ÀیŸ۔ÞÑÇÑÏÇÏ ãیŸ یÀ Ȫی ˜ÀÇ یÇ Àÿ ˜À Ç˜ÓÊÇä ãیŸ Èáæ ÚæÇã Ñ ÊÔÏÏ ˜یÇ ÌÇ ÑÀÇ Àÿ ÇæÑ æÀÇŸ ãÇæÑÇÆÿ ÚÏÇáÊ ÀáǘÊیŸ Àæ ÑÀی ÀیŸ۔’Èáæی ÚæÇã ˜æ ÍÞö ÎæÏ ÇÑÇÏیÊ ÇæÑ ÂÒÇÏ ãᘠ˜Ç ÍÞ ÍÇÕá Àÿ ÇæÑ Çä ˜æ ãæÞÚ ãáäÇ ÇÀیÿ ˜À æÀ ǁäÇ ÝیÕáÀ ˜ÑÓ˜یŸ۔ ÓیÇÓی ÇæÑ áÓÇäی ØæÑ Ñ Èáæ ÚæÇã ˜æ ˜áÇ ÌÇ ÑÀÇ Àÿ Ìæ ˜À ÇÝÓæÓäǘ Àÿ۔ ÇæÑ یÀ ÇæÑ Èªی ÇÝÓæÓäǘ Àÿ ˜یæä˜À ÇãÑی˜À Çä Ñ Ùáã ˜Ñäÿ æÇáæŸ ˜æ ÇÓáÇã ÂÈÇÏ ãیŸ ÇÓáÍÀ Èی ÑÀÇ Àÿ۔‘( ÈÍæÇáÀ Èی Èی Óی ) ÓæÇá یÀ Àÿ˜À ÈáæÓÊÇä ãیŸ Ìæ ˜ª Àæ Ñ ÀÇ Àÿ ÇÓ ˜ÿ áیÿ ÐãÀ ÏÇÑ یÞیäÇ Ç˜ÓÊÇä Àÿ áی˜ä Àáÿ Ç˜ÓÊÇä Ñ ÏÈÇæ Çáäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Êªی äÀ ˜À ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÞÑÇÑÏÇÏ áÇ ˜Ñ Ç˜ÓÊÇä ˜ی ÓÇáãیÊ Ñ ÍãáÀ Èæáäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Êªی۔ ÇÑ ÇیÓÇ Àی Àÿ Êæ ÇÓÑÇÆیá ˜ÿ ÍæÇáÿÓÿ ˜یæŸ ÞÑÇÑÏÇÏیŸ äÀیŸ ÂÑÀی ÀیŸ Ìæ Ùá㠁À Ùáã ˜یÿ ÌÇÑÀÇ Àÿ ۔

 áی˜ä ÇیÓÇ äÀیŸ ÀæÓ˜ÊÇ ˜یæä˜À ÂÌ ˜ی ÏäیÇ ãیŸ ÇȪی ØÇÞÊæÑ ãᘠیÀی ÀیŸ ۔ ÑÀی ÈÇÊ ÈáæÓÊÇ ä ˜ی Êæ ÇÓ ÍæÇáÿ Óÿ یÞیäÇ Ç˜ÓÊÇä ˜ی ͘æãÊیŸ ÛیÑ ÓäÌیÏÀ ÑÀی ÀیŸ ۔ ÇäªæŸ äÿ ÈáæÓÊÇä ˜æ ÀãیÔÀ ÍÇÔیÿ Ñ јªÇ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÓÊǪ Ùáã æ ÒیÇÏÊی ÀæÊی ÑÀی ۔ ÊãÇã ãÙÇáã ÎæÏ Ç˜ÓÊÇä ˜ی ãÎÊáÝ ÊäÙیãæŸ ÇæÑ ÇÏÇÑæŸ ˜ی ÌÇäÈ Óÿ ÀæÊÿ ÑÀÿ ÇæÑ ÍãáÀ ÀäÏÓÊÇä Ñ Èªی ˜یÇ یÇ ۔ ÍÇáÇä˜À ÀäÏÓÊÇä ˜ی ÌÇäÈ Óÿ ˜Óی ÇیÓÿ æÇÞÚÿ ˜æ ˜æÆی Èیä ËÈæÊ ÝÑÇÀã äÀیŸ ˜یÇ ÌÇÓ˜Ç۔ ÇÈ ÇÓ ÞÑÇÑ ÏÇÏ ˜ÿ ÈÚÏ ÎæÏ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ ÓÇÈÞ æÒیÑ ÇÚáیٰ ÇÎÊÑ ãیäá äÿ یÀ ÓæÇá ÇŠªÇیÇ ˜À ÇãÑی˜ی ÇیæÇä äãÇÆäϐÇä ãیŸ ÞÑÇÑÏÇÏ یÔ ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ÍÇáÇÊ یÇ ãæÞÚ ˜یæŸ ÝÑÇÀã ˜یÇ یÇ۔Çä ˜Ç ˜ÀäÇ Àÿ ˜À ÓÇÈÞ ÇæÑ ãæÌæÏÀ ͘ãÑÇäæŸ ˜ÿ ˜ÑÏÇÑ ˜ی æÌÀ Óÿ Èáæ äæÌæÇäæŸ ÇæÑ ÈÒÑæŸ ˜ی Ìæ áÇÔیŸ Ç˜ÓÊÇä ÇæÑ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ Èی ãیŸ šی ÀیŸ¡ Ìæ Îæä ÈÀÇیÇ یÇ Àÿ¡ ÇÓ äÿ Ç˜ÓÊÇä ÇæÑ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ ÏÑãیÇä ÈÀÊ Óÿ ÝÇÕáÿ ÈäÇ Ïیÿ ÀیŸ۔

ã̪ÿ äÀیŸ áÊÇ ˜À ͘ãÑÇäæŸ ˜ی äیÊ ÇæÑ ÑæیæŸ ãیŸ ˜æÆی ÊÈÏیáی ÂÆی Àÿ ÇæÑ ÇÑ یÀ Ñæیÿ ÇæÑ ÚÒÇÆã ÇیÓÿ Àی ÑÀÿ Êæ ÈáæÓÊÇä ÇæÑ Èªی ÏæÑ áÇ ÌÇÆÿ Ç۔‘"Ç˜ÓÊÇä ˜ی ÓیÇÓی ÌãÇÚÊیŸ ÌÈ ÇæÒیÔä ãیŸ ÀæÊی ÀیŸ Êæ ÈáæÓÊÇä ˜ی ÒیÇÏÊیæŸ Ñ ãÑ㍪ ˜ÿ ÂäÓæŸ ÈÀÇÊی ÀیŸ ÇæÑ ÂÌ ÌÈ Çä ÒیÇÏÊیæŸ ˜Ç Ð˜Ñ ÀæÑÀÇ Àÿ Êæ ÇÓ Ñ یÀ ˜یæŸ ÎÝÇ ÀæÑÀÿ ÀیŸ¿" Çä ÈÇÊæŸ ÇæÑ ÈیÇäÇÊ Óÿ یÀ Êæ ÙÇÀÑ Àÿ æÀÇŸ ˜ی ãјÒی ͘æãÊæŸ äÿ Çä ˜ÿ ÓÇʪ ÊÚÕÈÇÊ ÈÑÊÿ ÀیŸ۔ÂÌ Ìæ ÇÞÏÇãÇÊ ÝæÑی ØæÑ Ñ ˜یÿ ÌÇÑÀÿ ÀیŸ æÀی Àáÿ Ȫی ˜یÿ ÌÇÓ˜Êÿ ʪÿ Êæ ÕæÑÊ ÍÇá یÀ äÀ ÀæÊی۔ ÇȪی Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ æÒیÑ ÏÇÎáÀÑÍãٰä ãᘠÌæ ÇÚáÇäÇÊ ˜Ñ ÑÀÿ ÀیŸ یÀ Àáÿ ˜یæŸ äÀیŸ ˜یÇ ¿ Çäªæ Ÿ äÿ ÇÈ یÀ À ˜ÀÇ Àÿ ˜À ÈیÑæä ãᘠãÞیã Èáæ ÓیÇÓی ÑÀäãÇÄŸ Ñ ÞÇÆã ÊãÇã ãÞÏãÇÊ ÎÊã ˜یÿ ÌÇÆیŸ ÿ۔

͘æãÊ äÏÑÀ ÀÒÇÑ Èáæ ÑیÌæÆیŠ äæÌæÇäæŸ ˜æ ÇäŠÑä ԁ Ïÿ ی ÇæÑ ÀÑ ãÇÀ ÇäÀیŸ äÏÑÀ ÀÒÇÑ æÙیÝÀ ãáÿ Ç۔ ÇäÀæŸ äÿ ÇÓáÇã ÂÈÇÏ ãیŸ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ ØáÈÇÁ ˜ی ÑÀÇÆÔ ÇÀ ˜ÿ áیÿ ÀÇÓŠá ÊÚãیÑ ˜Ñäÿ ˜Ç Ȫی ÇÚáÇä ˜یÇ۔ǘËÑ Èáæ ÓیÇÓی ÑÀäãÇ ˜ÀÊÿ ÑÀÿ ÀیŸ ˜À ÈáæÓÊÇä ãیŸ ÕæÈÇÆی ͘æãÊ Ï˜ªÇæÿ ˜ی Àÿ ÌȘÀ ÇÕá ͘ãÑÇäی ÝÑäŠیÆÑ ˜æÑ ÇæÑ ÇäŠیáی ÌäÓ Í˜Çã ˜ی Àÿ۔Çä ˜ÿ ãØÇÈÞ ãæÌæÏÀ ÏæÑ ãیŸ ÈáæÓÊÇä ãیŸ ÓیÇÓی ˜ÇјäæŸ ˜æ ÇÛæÇÁ ˜Ñ˜ÿ ÞÊá ˜Ñäÿ ˜ÿ æÇÞÚÇÊ ãیŸ Èÿ ÍÏ ÇÖÇÝÀ ÀæÇ Àÿ۔ÏæÓÑی ÌÇäÈ Èáæ äیÔäá äÇãی ÊäÙیã ˜Ç ˜ÀäÇ Àÿ ˜À ÓäÀ Ïæ ÀÒÇÑ ÏÓ ˜ی æÓØ Óÿ ÇÈ Ê˜ ÇÑ Óæ Èáæ äæÌæÇäæŸ ˜ی ãÓÎ ÔÏÀ áÇÔیŸ ãáی ÀیŸ۔ÈÚÖ Èáæ Þæ㠁ÑÓÊ ÑÀäãÇ ÇáÒÇã ÚÇÆÏ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À ÈáæÓÊÇä ãیŸ Óی˜æÑŠی ÝæÑÓÒ äÿ ’یʪ Ó˜æǏ‘ ÈäÇÆÿ ÀæÆÿ ÀیŸ ÊÇÀã Óی˜æÑŠی ÝæÑÓÒ ÇÓ ÇáÒÇã ˜æ ãÓÊÑÏ ˜ÑÊی ÑÀی ÀیŸ۔

ÇÈ Í˜æãÊ äÿ ÇÓ ÌÇäÈ ÊæÌÀ Ïی Àÿ ÇæÑ ÈáæÓÊÇä ˜ÿ ãÊÚáÞ ˜á ÌãÇÚÊی ˜ÇäÝÑäÓ ÈáÇäÿ ÇæÑ ÏیÑ ÇÞÏÇãÇÊ ˜Ç ÇÚáÇä ÇÓ æÞÊ ˜یÇ ÌÈ ÇãÑی˜ی ˜ÇäÑیÓ ãیŸ Çی˜ ÑیÈá˜ä јä äÿ ÂÒÇÏ ÈáæÓÊÇä ˜ی ÍãÇیÊ ãیŸ ÞÑÇÑÏÇÏ یÔ ˜ی Àÿ۔ÇÑ یÀی Ç㠁Àáÿ ÀæÊÿ Êæ ˜Óی ÇæÑ ãᘠ˜ی ãÏÇÎáÊ ˜ی äæÈÊ Èªی äÀیŸ ÂÊی ۔ áی˜ä یÀ ÈÇÊ Çäی ̐À ÏÑÓÊ Àÿ ˜À ÊãÇã ÍÇáÇÊ ˜ÿ ÈÇæÌæÏ ˜Óی Ȫی ãᘠ˜ی ÓÇáãیÊ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ ÊÞÏÓ ˜æ ˜æÆی ŠªیÓ äÀیŸ ÀäÇ Ó˜ÊÇ ¡ ÈáæÓÊÇä ãیŸ Ìæ Ȫی ãÙÇáã ÀæÑÀÿ æÀ äÀیŸ ÀæäÇ ÇÀیÿ Çæ Ñ یÀ ÓáÓáÀ ÌáÏ ÈäÏ ÀæäÇ ÇÀیÿ۔ áی˜ä ˜Óی ãᘠ˜æ ˜Óی ãᘠ˜ÿ ã ÇäÏÑæäی ãÚÇãáÇÊ ãیŸ Ïá ÇäÏÇÒی ˜æ ÍÞ äÀیŸ ۔ ÇÕ ØæÑ Ñ ÇãÑی˜À ÇæÑ ÇÓÑÇÆیá ˜æ ÚáÇãی Çãä ˜ÿ Šªی˜یÏÇÑ Èääÿ Óÿ Àáÿ ÎæÏ ˜ÿ ãÙÇáã ˜æ Ïی˜ªäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Àÿ Ìæ ÇäªæŸ äÿ æÑی ÏäیÇ ãیŸ ˜یÿ ÀیŸ ۔ ÂÆیäی ¡ ÇÎáÇÞی ÇæÑ ˜Óی Ȫی ØæÑ Ñ ØÇÞÊæÑ ããÇᘠ˜æ یÀ ÍÞ äÀیŸ Àÿ۔

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution