Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: SajidH
Full Name: Sajid Hussain
User since: 23/Dec/2010
No Of voices: 38
 
 Views: 2268   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÕÏÑ ÒÑÏÇÑی ÝÇŠÇ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ æÚÏÿ ˜æ ÇیÝÇ äÀ ˜Ñ Ó˜ÿ

Ç˜ ÇÝÛÇä ÈÇÑÑ Ñ æÇÞÚ æÝÇÞ ˜ÿ ÒیÑ ÇäÊÙÇã ÞÈÇÆáی ÚáÇÞÀ ÌÇÊ یÇ ÝÇŠÇ Ìæ
Óä ÇÓی ˜ÿ ÚÔÑÿ ãیŸ ÇÝÛÇäÓÊÇä Ñ ÑæÓی ÞÈÖÿ ÇæÑ ªÑ äÇÆä Çáیæä ÇæÑ ÏÀÔÊ
ÑÏی ˜ÿ ÎáÇÝ äÇã äÀÇÏ Ìä ˜ÿ ÈÚÏ ÚÇáãی ÊæÌÀ ˜Ç ãÑ˜Ò Èäÿ ÀیŸ¡یæŸ Êæ
ãÎÊáÝ Í˜ãÑÇäæŸ ÈÇÇáÎÕæÕ ÝæÌی ˜ŠیŠÑæŸ äÿ ÝÇŠÇ ˜æ ǁäÿ ãÞÇÕÏ ÇæÑÐیÇÏÀ
Óÿ ÒیÇÏÀ ÇáÑÒ ˜ãÇäÿ ˜ÿ áÆÿ ÝÇŠÇ ˜ÿ ÚæÇã ˜æ ÏäیÇ ÈªÑ ˜ی äÇÀ ãیŸ Ìäáی
æ ÏÀÔÊ ÑÏ ˜ÿ Ñæ ãیŸ یÔ ˜ÑÏیÇ Êæ ÏæÓÑی ØÑÝ ÝÇŠÇ ÇæÑ یÀÇŸ ˜ÿ ÞÈÇÆá ˜ÿ
äÇã Ñ ÍÇÕá ˜ÑÏÀ ãÑÇÚÇÊ ÇæÑ ی˜Ì ˜æ ÝÇŠÇ ˜ÿ ÚæÇã Ñ Îэ ˜Ñäÿ ˜ی
ÈÌÇÆÿ͘ãÑÇäæŸ äÿ ǁäÿ ǁäÿ ãÝÇÏÇÊ ÍÇÕá ˜ÑáÆÿ۔  ÑäŠ
ÇæÑ Çáی˜ŠÑÇä˜ ãییÇ Ñ ÝÇŠÇ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ÑãÇ Ñã ÈÍË  Çی˜ ÈÇÑ ªÑ ÌÇÑی
Àÿ¡ÇÓ ÍæÇáÿ Óÿ ÞÇÑÆیä ÇæÑ Í˜ãÑÇäæŸ ÈÇáÎÕæÕ ی ی ی ˜ی ÇÚáی ÞیÇÏÊ
ÈÔãæá ÕÏÑ æÒیÑÇÚÙã ÇæÑ æÑäÑ ãÓÚæÏ ˜æËÑ ˜ی Â䘪یŸ ˜ªæáäÿ ˜ÿ áÆÿ یÀÇŸ
Òãیäی ÍÞÇÆÞ ÏÆیÿ ÌÇÑÀÿ ÀیŸ۔
 ÝÇŠÇ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜Ç ãäÕæÈÀ ÓÈ Óÿ Àáÿ ÓÇÈÞ æÒیÑÇÚØã ÇæÑ ÔÀیÏ ÌãÀæÑیÊ
Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ äÿ ǁäÿ ÏæÑÀ  ˜Ñã ÇیÌäÓی ˜ÿ ãæÞÚ Ñ ˜Ñã ÇیÌäÓی ˜ÿ ÕÏÑ
ãÞÇ㠁ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÞÇÆã ˜Ñäÿ ˜Ç ÇÚáÇä ˜یÇ ÊªÇ۔ÇÓ ÈÇÊ ãیŸ ˜æÆی Ïæ ÑÇÆÿ
äÀیŸ ˜À Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ æÇáÏ ÒæÇáÝÞÇÑ Úáی ÈŠªæ äÿ ÝÇŠÇ ˜ÿ ÚæÇã
˜æ ÀÑãã˜ä æÓÇÆá ÝÑÇÀã ˜Ñäÿ ˜ی ˜æÔÔیŸ ˜ی¡ÇæÑ ÊãÇã ÊÑ ÞÈÇÆáی ÚáÇÞæŸ ÍÊی
˜À æÒیÑÓÊÇä æ ÇÑǍäÇÑ ÌیÓÿ ÏæÑÏÑÇÒ ÚáÇÞæŸ ˜ÿ ÏæÑÿ ˜Ñ˜ÿ ÊÑÞیÇÊی ˜Çã æ
äÆÿ ãäÕæÈÿ ÔÑæÚ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÇÚáÇä ˜Æیÿ¡áی˜ä ÈÏÞÓãÊی Óÿ Óæá æ ãáŠÑی ÇÔÑÇÝیÀ
ÇæÑ ÇÓŠیÈáÔãäŠ äÿ ÝÇŠÇ ˜ÿ ÚæÇã ˜ÿ áÆÿ äÆÿ ãäÕæÈæŸ Ñ Úãá ÏÑÂãÏ Êæ ˜یÇ
Èá˜À Àáÿ Óÿ ÌÇÑی ãäÕæÈÿ Ȫی ÈÛیÑ ˜Óی ãÚÞæá æÌÀ Óÿ Ùáã æ ÌÈÑ Ñ ãÈäی
ÇáیÓیæŸ ˜ÿ ÊÍÊ ÎÊã ˜ÑæÇÆÿ¡ ÌÓ ˜ی Çی˜ ãËÇá Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ی ØÑÝ Óÿ
ÇÑǍäÇÑ ˜ÿ áÆÿ ãäÙæÑ ÔÏÀ ی ÂÆی Çÿ ÑæÇÒæŸ ˜æ ˜Æی ÓÇá ˜ÇãیÇÈی Óÿ áäÿ
˜ÿ ÈÇæÌæÏÈäÏ ˜Ñ ÏیÇ یÇ ¡ÍÇÇáÇä˜À یÀی ی ÂÆی Çÿ ÑæÇÒیŸ ÊÑÇá æ áÊ
ÌیÓÿ ÏæÑÏÑÇÒ ÚáÇÞæŸ ˜ÿ áÆÿ ÊÇÍÇá ÌÇÑی æ ÓÇÑی ÀیŸ۔
Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ÇæÑ ÒæÇáÝÞÇÑ Úáی ÈŠªæ Ç˜ ÇÝÛÇä ÈÇÑÑ Ñ æÇÞÚ ÓŠÑŠی̘ æ
ÌÛÑÇÝیÇÆی ÇÀãیÊ ˜ÿ ÍÇãá ÌäÊ äÙیÑ æÇÏی ˜Ñ㠁ÇÑǍäÇÑ ˜ی ÇÀãیÊ Óÿ ǐÇÀ
ʪÿ¡ ÇæÑ ÈÇÑÀÇ Çäÿ ÏæÑÿ ˜Ñ˜ÿ ÇÓ ÚáÇÞÿ ˜æ ÓæÆیÐáیä Óÿ ÊÔÈیÀ ÏیÊÿ
ʪÿ¡ æä˜À æÑÿ ÝÇŠÇ ãیŸ ÇÑǍäÇÑ Àی æÇÍÏ ÚáÇÞÀ Àÿ Ìæ Èی˜ æÞÊ
ÇÝÛÇäÓÊÇä ˜ÿ ÇÑ ÕæÈæŸ ˜ÊیÇ¡ääÑÀÇÑ¡ ÎæÓÊ ÇæÑ ˜Êی˜Ç Óÿ ãáäÿ ˜ÿ ÚáÇæÀ
ÇÝÛÇäÓÊÇä ˜ÿ ÏÇÑÇá͘æãÊ ˜ÇÈá Óÿ äÐÏی˜ ÊÑیä ÝÇÕáÿ Ñ æÇÞÚ ÀیŸ¡ ÝÇ ŠÇ
ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜Ç ãäÕæÈÀ ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÔÑæÚ ˜Ñäÿ ˜ی æÌÀ Ȫی ÔÇیÏ یÀی ʪÇ
˜À ãیی˜á ˜ÇáÌ äÀ ÕÑÝ ÊÚáیãی ÇÏÇÑÀ Èá˜À ãÇÀÑ ÑæÝیÓÑÒ æ ӁیÔáÓŠ Ç˜ŠÑÒ
æ ÓÑÌä ˜ی ÂãÏ Óÿ یÀÇŸ ˜ÿ áǘªæŸ ÚæÇã ˜ÿ ÓÇʪ ÓÇʪ ÓÑÍÏ ÇÑ ÇٖÝÛÇäÓÊÇä
˜ÿ ˜ÑæšæŸ ÚæÇã Ȫی ãÓÊÝیÏ Àæ Ó˜Êÿ ÀیŸ۔ÇæÑ یæŸ Ç˜ÓÊÇä ÇÝÛÇäÓÊÇä ˜ÿ
ÏÑãیÇä ÈÑÏÇÑäÀ ÊÚáÞÇÊ ˜ÿ ÞیÇã ˜ÿ ÚáÇæÀ ÔÇæÑ ˜ÿ ÀӁÊÇáæŸ Ñ ÈšªÊÿ ÀæÆÿ
ÑÔ ˜æ ˜ã ˜یÇ ÌÇÓ˜ÊÇ Àÿ¡˜یæä˜À ÇÑǍäÇÑ ÇæÑ ÇÓ Óÿ ãÊÕá ÇÝÛÇäÓÊÇä Óÿ
ÑæÒÇäÀ Óیä˜šæŸ ãÑیÖ ãÇÀÑ Ç˜ŠÑÒ ˜ی ÎÇØÑ ÔÇæÑ ˜ÿ ãÎÊáÝ ÓјÇÑی ÇæÑ
ÑÇÆیæŠ Ç˜ŠÑæŸ ÈÑی ÇÑä ˜ÿ ÑÇÆیæŠ ˜áیä˜Ó ˜Ç ÑÎ ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔ÇÑǍäÇÑ
ãیŸ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜ÿ ÞیÇã Óÿ äÀ ÕÑÝ ÛÑیÈ ÞÈÇÆáی ÚæÇã Èá˜À ÓÑÍÏ ÇÑ
ÇÝÛÇäÓÊÇä ˜ÿ ÛÑیÈ ÚæÇã ˜Ç ÔÇæÑ Àääÿ ʘ ʘÇáیÝ æ ãÕÇÆÈ ˜Ç ÎÇÊãÀ Àæ
˜Ñ Çä ˜ÿ ãÔ˜áÇÊ æ ãÕÇÆÈ ˜ã Àæ ˜Ñ ãÇáی äÞÕÇä ÇæÑ ÍÊی ˜À ÇیãÑÌäÓی ˜ی
ÕæÑÊ ãیŸ ÞیãÊی ÌÇäæŸ ˜Ç ÖیÇÚ (ÔÇæÑ Ê˜ Øæیá ÊÑیä æ ÏÔæÇÑ ÒÇÑ ÑÇÓÊÿ ˜ی
æÌÀ Óÿ ˜Æی ãÑیÖ ÑÇÓÊÿ ãیŸ Ïã Êæš ÌÇÊÿ ÀیŸ) Ñæ˜Ç ÌÇÓ˜ÊÇ Àÿ۔ ÇÓی æÌÀ Óÿ
Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ äÿ ÝÇŠÇ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜ÿ ãäÕæÈÿ ˜ی ÌáÏ ÇÒ ÌáÏ ãØáæÈÀ ̐À
ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÊÚãیÑ Ñ ÒæÑ ÏیÇ¡ ÌÓ ˜ÿ ÈÚÏ Âäÿ æÇáÿ æÑäÑæŸ äÿ ǁäÿ ǁäÿ
ÏæÑÀ ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÇÓ ãäÕæÈÿ ˜Ç ˜ÑیŠ ǁäÿ áÆÿ áیäÿ ˜ÿ áÆÿ ÈÇÞÇÚÏÀ ØæÑ
Ñ ãäÕæÈÿ ˜ی ̐À ÇÑǍäÇÑ ÔÀÑ Óÿ ÈÇÀÑ Çäی ǁäی äÇã ˜ی ÊÎÊی ʘ áæÇÆی
ÇæÑ ÍÊی ˜À ÇÑǍäÇÑ ÔÀÑ ãیŸ æÇÞÚ ÓјÇÑی یÓŠ ÀÇÄÓ ÔáæÒÇä ÀÇÄÓ ãیŸ
ÀäÇãی ˜áÇÓÒ ÔÑæÚ ˜Ñäÿ ˜ی äæیÏ Ê˜ ÓäÇÆی Æی۔ÊÇÀã یÀ ÇÀã ãäÕæÈÀ ÝÇŠÇ
ãیی˜á ˜ÇáÌ ÇÈ Ê˜ ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÔÑæÚ äÀ Àæ Ó˜Ç ۔ÊÇÀãÇی˜ ÈÇÑ ªÑ ÑäŠ æ Çáی˜ŠÑÇä˜
 ãییÇ ˜ی ÎÈÑæŸ ÇæÑ ÔÀ ÓÑÎیæŸ ˜ی ÒیäÊÖÑæÑ ÈäÇ Àÿ۔

یÀ ÈÇÊ ی ی ی ˜ی ãæÌæÏÀ ÞیÇÏÊ ÕÏÑ ÂÕÝ Úáی ÒÑÏÇÑی¡ æÒیÑÇÚÙã یæÓÝ ÑÖÇ
یáÇäی ÇæÑ æÝÇÞ ˜ÿ ÒیÑÇäÊÙÇã ÝÇŠÇ ˜ÿ ÐãÀ ÏÇÑ ی ی ی ˜ÿ æÑäÑ ãÓÚæÏ
˜æËÑ ˜ÿ áÆÿ Çی˜ áãÍÆÀ ݘÑیÀ Óÿ ˜ã äÀیŸ ˜À æÀ ÓیÇÓی æÇÆیäŠ Ó˜æÑä ˜ÿ
áÆÿ ÓÇÈÞ æÒیÑÇÚØã ÇæÑ ÔÀیÏ ÌãÀæÑیÊ Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜æ ǁäی ÀÑ ÊÍÑیÑ æ
ÊÞÑیÑ ˜Ç ÍÕÀ Êæ ÖÑæÑ ÈäÇÊÿ ÀیŸ áی˜ä Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ ÇÚáÇä ˜ÑÏÀ ãäÕæÈÿ
˜æ ǁäی ãÙáæÈÀ ̐À ÇÑǍäÇÑ ãیŸ ÔÑæÚ ˜Ñäÿ Óÿ À˜ÇÀŠ ãÍÓæÓ ˜ÑÊÿ
ÀیŸ¡Çی˜ æÌÀ ÔÇیÏ یÀ Àæ ˜À ÇÑǍäÇÑ ˜ÿ ÈÇÔÚæÑ ØæÑی æ ÈäÔ ÞÈÇÆá äÿ
ØÇáÈÇä ˜æ äÇÀ äÀ Ïÿ ˜Ñ æÒیÑÓÊÇä æ ÏیÑ ÚáÇÞæŸ Óÿ ÍãáÀ ÂæÑ ØÇáÈÇä ˜ÿ
ÎáÇÝ ãÒÇÍãÊ ˜ی ÇÓ áÆÿ ØÇáÈÇä ˜ی ÓсÑÓÊ ÞæÊیŸ ÇÑǍäÇÑ ˜ÿ ÚæÇã ˜æ ÓÒÇ
Ïیäÿ ˜ی ÎÇØÑ ی ÂÆی Çÿ ÑæÇÒæŸ ˜ی ØÑÍ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜ی ÓÀæáÊ Èªی ªیäÇ
ÇÀÊÿ ÀیŸ۔ ÇیÓی ÕæÑÊ ãیŸ ی ی ی ˜ی ÇÚáی ÞیÇÏÊ ÕÏÑ ÂÕÝ Úáی ÒÑÏÇÑی¡
æÒیÑÇÚÙã یæÓÝ ÑÖÇ یáÇäی ÇæÑ æÝÇÞ ˜ÿ ÒیÑÇäÊÙÇã ÝÇŠÇ ˜ÿ ÐãÀ ÏÇÑ ی ی
ی ˜ÿ æÑäÑ ãÓÚæÏ ˜æËÑ ˜ÿ áÆÿ ªáæ 黄 Çäی ãیŸ æÈäÿ ˜ÿ ÚáÇæÀ ˜æÆی
ÇæÑ ÑÇÓÊÀ äÀیŸ ˜یæä˜À äÏ ãÀیäÿ ˜ی ãÀãÇä ی ی ی ÇÑ Çäی áیÑ ÓÇÈÞ
æÒیÑÇÚØã ÇæÑ ÔÀیÏ ÌãÀæÑیÊ Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ ÎæÇÈ ÇæÑ ÞÈÇÆá Óÿ ˜Æÿ ÌÇäÿ
æÇáÿ æÚÏÿ æ یãÇä ˜æ Çä ÓÇá ÒÑäÿ ˜ÿ ÈÇæÌæÏ æÑÇ äÀ ˜ÑÓ˜یŸ Êæ ªÑ ی ی ی
Âäÿ æÇáÿ ÇäÊÎÇÈÇÊãیŸ ÝÇŠÇ ˜ÿ ÚæÇã Óÿ ˜Ó ãäÀ Ñ æÄŠ Ïیäÿ ˜Ç ÓæÇá ˜Ñÿ ی۔ ÓÇÈÞ æÒیÑÇÚØã
ÇæÑ ÔÀیÏ ÌãÀæÑیÊ Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ äÇã Ñ ÓیÇÓی æÇÆäŠ Ó˜æÑä ˜Ñäÿ æÇáÿ
ی ی ی ˜ی ÞیÇÏÊ ˜æ ˜ã ÇÒ˜ã Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ ÑæÍ Óÿ Êæ æÝÇ ˜ÑäÇ ÇÀÆÿ
æÑäÀ æÞÊ ÒÑäÿ ˜ÿ ÓÇʪ ªÑ äæÈÊ
۔۔۔ÇÈ ÊªÇÆÿ ˜یÇ ÀæÊ ÌÈ šیÇŸ ˜ Æی ˜ªیÊ ۔۔۔۔۔
˜ÿ ÚáÇæÀ ˜ª äÀیŸ Àæ Ó˜ÊÇ۔۔ÇÓáÆÿ ی ی ی ˜ی ÞیÇÏÊ ÝÇŠÇ ãیی˜á ˜ÇáÌ ˜ÿ
ÍæÇáÿ Óÿ ãÌÑãÇäÀ ÎÇãæÔی æ ÓÑÏãÀÑی ˜Ç ÎÇÊãÀ ˜Ñ˜ÿÞÈÇÆá ˜æ ǁäÇ ÌÇÆÒ ÍÞ
ÇæÑ ÓÇÈÞ æÒیÑÇÚØã ÇæÑ ÔÀیÏ ÌãÀæÑیÊ Èÿ äÙیÑ ÈŠªæ ˜ÿ ÑæÍ ˜æãØãÆä ˜Ñäÿ ˜ی
˜æÔÔ ˜ÑیŸ¡æÑäÀ ªÑ Èÿ ÇÎÊیÇÑ Í˜æãÊ ˜Ñäÿ ˜ی ÈÌÇÆÿ ãÓÊÚÝی Àæ ˜Ñ ÚæÇã ˜ی
äÙÑæŸ ãیŸ ÈÇ Ç ÎÊیÇÑ Èä ÌÇÆیŸ۔

)The end)

ÊÍÑیÑ:۔ ÓÇÌÏ ÍÓیä

 

PRESIDENT ZARDARI FAILS TO FULFILL BENAZIR BHUTOO PROMISE.! .
People living on border areas of Pakistan and Afghanistan (Pak-Afghan) faced and still facing so many miseries both during USSR & USA invasion of Afghanistan.That is Why Benazir Bhutoo ,ex PM of Pakistan want to compensated them by announcing a mega Project of teaching hospital & medical college based on the bond of Humanity.

Remote and backward plus strategic important Pak Afghan tribal areas (FATA) are neglected all the time. Tribal people and their area are highlighted as jungle by different rulers for gaining more and more aid from international community both during cold war and so called war on terror after 9/11.But hardly the mentioned aid received in the name of Fata used on the welfare and development of tribal areas.

The issue of FATA Medical College is once again hot issue of discussion in Print and Electronic media. Therefore it is necessary to mention the need as well as facts and figures of this mega Project. It is fact that both Late Zulfiqar Ali Bhutoo & Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto tried to gave full attention to FATA as exceptional case in rulers even by visiting far away tribal areas like Waziristan and Parachinar for more than twice and tried to did a lot for these areas. Late Zulfiqar Ali Bhutoo & Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto during visits to Parachinar termed the paradise like scenic valley and headquarters of Kurram Agency Parachinar as Switzerland of Pakistan.

Ex PM Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto during her visit to Parachinar announced  that Fata Medical College will be built at Parachinar as soon as possible with the aim that this educational institute on one side will benefit the medical students while on other side in the form of teaching hospital and medical Faculty like Professors Asst Professors Specialists Doctors and Surgeons will be available for tens of thousands population of both Pakistan and Afghanistan tribal people. Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto was aware of the geographical and strategic importance of Parachinar, because Parachinar is the only tribal areas which touches four provinces of Afghanistan i.e, Paktia, Nagarkhar,Khost and Paktika while the Afghanistan capital Kabul is at the shortest distance from Parachinar in entire Fata as shown in attached map. In Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto,s Vision the Medical College on one side can be helpful in friendly relationship with four provinces of neighboring Afghanistan as well as can provide basic medical facility to the inhabitants of Kurram Agency and surrounding Tribal areas and districts by decreasing over load from government and private hospitals at Peshawar far away from Parachinar Kurram Agency.It is worth mentioning that hundreds of patients from Parachinar Kurram Agency and surrounding areas including neighboring Afghanistan covering  10 to 15 hours hard journey to Peshawar KTH & LRH government hospitals as well as Private Clinics at Dabgari & Hayatabad Peshawar. During long hard and risky journey from home town to Peshawar many serious patients expires that is why Shaheed e Jamhoriat Benazir Bhutto announced this crucial project .After the end of PPP government later on different  governors as a representative of President of Pakistan or federal for FATA officially inaugurated by allocating land for Fata Medical College (FMC) outside  Parachinar city to gain credit for themselves .Even one of the Governor announced the casual classes at Shalozan House an official guest house at Parachinar city till completion of building on specified location at Parachinar city but this process and start of casual classes was suspended later on due to unknown reason as the Parachinar Peshawar PIA Flights started by Benazir Bhutto was cancelled after end of PPP Govt while same PIA Flights are still continued for Giligit & Chitral even having higher elevation and dangerous mountains than Parachinar. After the cancellation of PIA Flights and delaying tactics in already announced Fata Medical College Parachinar now this opinion is developing among the patriotic Turi Bangash tribals of Parachinar whose elders visited Quaid e Azam at Delhi before partition and participated in defending the land of Pakistan by sacrificing hundreds of men women children in 1948,1965,1971Kargil Kashmir and ongoing so called war on terror that Is Parachinar not Part of Pakistan?? If Yes then why they are facing step mother  treatment is a big question mark and if Fata Medical College not built at Parachinar then this question mark will be converted into frustration and deprivation creating distances as in Baluchistan.

Moreover the above facts and figures regarding Fata Medical College (FMC) at Parachinar and delay tactics in it are eye opening for PPP Leadership especially President and Co Chairman Asif ali Zardari, Chairman Bilawal Zardari ,Prime Minister Governor Masood Kausar (Representative of President and Federal government for FATA) who are using Ex PM Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto name for political point scoring while failed to act on the promise of Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto even by passing its tenure.

The PPP Leadership especially President and Co Chairman Asif ali Zardari, Chairman Bilawal Zardari ,Prime Minister Governor Masood Kausar have some months guests in ongoing government and have a big chance to made happy the soul of Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto by fulfilling the promise of Fata Medical College at Parachinar as gift to tribal’s people with addition to surrounding four provinces of Afghanistan even by naming it as “Pak-Afghan Friendship mega Project Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto Fata Medical College” if they want to avail this opportunity. Otherwise this will be another blow for tribal population especially people of Parachinar in developing idea that they are facing step mother treatment. It is need of hour that PPP Leadership should fulfill the promise of Shaheed Jamhoriat Benazir Bhutto by starting work and allocating budget for Fata Medical College (FMC) at Parachinar before ending the current tenure and power they have.

(The end).

Written By:- Sajid Hussain

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution